Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Sorter i fællesskab med dine naboer

Sorter i fællesskab med dine naboer

Når du skal af med hård plast, papir, glas og metal i Kolding Kommune, kan du bruge de fælles affaldsbeholdere, der er stillet op som såkaldte miljøstationer og genbrugs-øer i nærheden af dit hjem. Du og dine naboer kan også have fælles affaldsbeholdere til jeres madaffald og restaffald.

 

Er der ingen miljøstation eller genbrugs-ø i nærheden af dit hjem? Så kan du kontakte Redux - Affald og Genbrug på redux@kolding.dk for at høre om mulighed for at få en station etableret. 

Det er også muligt at få hentet genanvendelige materialer af Genbrugsbilen, tidligere storskrald, der også tager blød plast, pap og mad- og drikkekartoner med, eller du kan aflevere dine ting og materialer på en af kommunens fem genbrugspladser.

Endelig kan du læse mere om de 10 typer affald, du kan få hentet derhjemme.

Miljøstationer

En miljøstation består som standard af:

 • 2 beholdere til hård plast
 • 1 beholder til glas
 • 1 beholder til metal
 • 1 beholder til papir

Du skal være tilsluttet miljøstationen for at bruge den

De godt 1.500 miljøstationer i Kolding Kommune ligger centralt placeret for de husstande, der er tilsluttet dem. Miljøstationerne kan både stå på offentlig og privat grund, fx i bunden af et lukket vænge. 

Du kan se, om din adresse er tilsluttet en miljøstation på selvbetjeningssiden Mit Affald. Hvis din adresse ikke er tilsluttet en miljøstation, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på mail miljoestation@kolding.dk, så finder vi den nærmeste at tilslutte dig.  

Miljøstationer tømmes af kommunen efter behov. Vær opmærksom på, at de enkelte typer affald tømmes af to forskellige lastbiler. Så selvom beholderen til glas er tømt, kan den til hård plast godt være fyldt et par dage endnu.

Kontakt Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk, hvis der er brug for, at vi kigger forbi en ekstra gang for at tømme en fyldt beholder, det kan fx være efter en vejfest, hvor der er mere i beholderne, end der plejer.

Giv besked fra siden Mit Affald

Giv besked gennem appen Affald Kolding

Kontakt os på redux@kolding.dk 

Ring på 79 79 71 00. Redux – Affald og Genbrug sidder klar til at modtage dit opkald mandag-onsdag kl. 8.00-15.15, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-14.15.

Redux – Affald og Genbrug sætter gerne en miljøstation op, hvis du og dine naboer kan finde en placering til de fem beholdere i miljøstationen.

Det koster ikke noget ud over hjælp til at etablere standpladsen.

Jeres affaldsgebyr stiger heller ikke.

 1. Snak med dine naboer. Når 10-15 husstande er med på ideen, er der basis for at etablere en miljøstation. Når aftalen om placering af miljøstationen er på plads, skal du og dine naboer printe og udfylde denne Miljøstationsaftale og sende den til Redux – Affald og Genbrug på mail miljoestation@kolding.dk.

 2. Redux kontakter jer for at lave den endelige aftale om placering og etablering af miljøstationen.

 3. Du og dine naboer skal stå for at gøre standpladsen klar: Det kan være, at der skal beskæres buske eller træer, så frihøjden er på minimum 2 meter. Desuden skal der være fri passage rundt om beholderne.
  I skal også sørge for, at der bliver lagt fliser fra standpladsen, hvor miljøstationen er placeret, og hen til fortov eller vej. Flisegangen skal minimum være 90 cm bred. Redux leverer fliser og sand til arbejdet. Desuden etablerer Redux en nedkørselsrampe ved kantstenen, hvis det er nødvendigt. Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux. Så sørger vi for levering af beholderne.

 4. Når miljøstationen er etableret og i brug, skal I sikre, at den bliver vedligeholdt. Det vil sige, at ukrudt, nedfaldne blade m.m. skal fjernes, hække, buske eller træer rundt om og over miljøstationen skal beskæres. Om vinteren skal der ryddes sne og saltes eller gruses, så vores chauffører kan komme til. Materialer, som ikke hører hjemme i beholderne, skal  I sørge for at aflevere på genbrugspladsen.
 5. Der skal være fri passage til miljøstationen: Cykler, trailere m.m. må ikke spærre for vores chauffører.

 

Se også: Brochure om hvordan du gør plads til en miljøstation 

Selv små ujævnheder som ukrudt, blade og grene fra buske og træer kan gøre det svært for din skraldemand at tømme beholderne i den miljøstation, hvor du afleverer glas, metal, papir og hård plast.

Der er derfor en række krav, som adgangsvejen til miljøstationen skal leve op til, så beholderne kan blive tømt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hjælp din skraldemand ved at sikre god og sikker adgang til din miljøstation ved at:

 • Fjerne ukrudtet mellem fliserne
 • Klippe hækken og beskære træer
 • Feje blade, grene og kviste væk
 • Rydde sne og salte/gruse ved frost og sne

Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en hel, jævn og ubrudt belægning i form af fliser, asfalt eller lignende. Mangler der fliser eller måske en nedkørselsrampe ved miljøstationen, kan du kontakte redux@kolding.dk for yderligere information.

Genbrugs-øer

En genbrugs-ø består som standard af:

 • 1 beholder til glas
 • 1 beholder til papir
 • 1 beholder til plast eller metal

De 76 genbrugs-øer i Kolding Kommune er placeret på offentlige steder, og alle borgere må benytte dem. 

Fællesløsning for madaffald og restaffald

En fællesløsning for mad- og restaffald giver dig mulighed for at gå sammen med én eller flere naboer og dele jeres affaldsløsning. Det betyder, at I skal beslutte, hvilke beholdere der passer til jeres behov, og hvor beholderne skal placeres.

Herefter er det de tilmeldte husstandes ansvar, at adgangsvejen lever op til adgangskravene, og at der bliver sorteret korrekt i beholderne.

Tømningsgebyret for de fælles beholdere bliver som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem de tilsluttede husstande og bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten. Hvis husstandene ønsker en anden fordeling af tømningsgebyret, er dette også muligt.

For at oprette en fællesløsning skal der udfyldes et aftaleskema. Af skemaet skal fremgå hvilke husstande, der ønsker at indgå i fællesløsningen. I skal beslutte, hvilke beholdere I ønsker samt placering af beholderne. Derudover skal I vælge en kontaktperson, som står for dialogen med Redux – Affald og Genbrug.

I kan få hjælp af Redux til at vælge en passende løsning. Kontakt os på telefon 79 79 71 00.

Udfyld denne formular for at oprette en fællesløsning til madaffald og restaffald og send den til redux@kolding.dk.

En affalds-ø består både af en fællesløsning til mad- og restaffald og en miljøstation, der består af fem affaldsbeholdere til genbrugsmaterialerne papir, metal, hård plast og glas.

I skal blot være flere end to husstande, der går sammen om at etablere affalds-øen. 

De tilsluttede husstande har pligt til og er ansvarlige for, at der sorteres korrekt. Hængelås kan udleveres til beholderen.

En fællesløsning fordeler kun udgiften til tømmegebyret for madaffald og restaffald mellem de tilsluttede husstande.

Udover tømmegebyret betaler alle husstande desuden et affaldsgebyr, der består af syv enhedsgebyrer (se de aktuelle satser):

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen

Pris for tømmegebyr

De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Prisen er Tømmegebyret for de fælles affaldsbeholdere bliver som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem de
tilsluttede husstande. Gebyret bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten. Hvis husstandene ønsker
en anden fordeling af tømmegebyret, er dette også muligt.

 

Eksempel 1

4 rækkehuse på Renovationsvej er blevet enig om at indgå i en fælles affaldsløsning. De deler udgiften i fire lige store andele. De vil gerne dele følgende beholdere:

 • 1 stk. 660L til restaffald med 14. dags tømning 2.210 (2.190) kr. 
 • 1 stk. 240L til madaffald med 14. dags tømning 1.107 (1.012) kr. 

Renovationsvej 1: 829,25 (800,5) kr./pr. år i tømmegebyr
Renovationsvej 2: 829,25 (800,5) kr./pr. år i tømmegebyr
Renovationsvej 3: 829,25 (800,5) kr./pr. år i tømmegebyr
Renovationsvej 4: 829,25 (800,5) kr./pr. år i tømmegebyr

 

Eksempel 2

2 etageboliger på Genbrugsvej – en etagebolig med 3 lejligheder og en etagebolig 2 med lejligheder – er blevet enige om at indgå i en fælles affaldsløsning. De vil gerne dele følgende beholdere:

 • 1 stk. 660L til restaffald med 14. dags tømning 2.210 (2.190) kr. 
 • 1 stk. 240L til madaffald med 14. dags tømning 1.107 (1.012) kr.


Genbrugsvej 1, 3 andele: 1.990,20 (1.921,20) kr.
Genbrugsvej 2, 2 andele: 1.326,80 (1.280,80) kr.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje