Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Drikkevand og vandforbrug Egen brønd eller boring

Egen brønd eller boring

I Kolding Kommune er der ca. 700 ejendomme, der har egen brønd eller boring.

Kvaliteten af drikkevandet skal jævnligt kontrolleres

Miljøstyrelsen anbefaler, at drikkevand fra private brønde og boringer bliver kontrolleret hvert 5. år. Kolding Kommune følger denne anbefaling.

Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for forsyningsanlæg, der kun forsyner én husstand: 

Drikkevandet skal analyseres for

  • Vandets udseende, lugt, temperatur, ledningsevne og pH.
  • Indhold af E. coli, coliforme bakterier og kimtal ved 22 °C
  • Indhold af nitrat og arsen.

Du skal som ejer selv tage initiativ til at få foretaget kontrollen.

Mulige akkrediterede laboratorier, som kan benyttes til drikkevandsanalyser:

AL-North/Agrolab, Østerbro 4, 5690 Tommerup, www.agrolab.de, Tlf.: 78 77 54 50  

Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, www.eurofins.dk, Tlf.: 70 22 42 66

SGS – Analytics Denmark A/S (tidligere AnalyTech Miljølaboratorium A/S), tlf.: 98 19 39 00, www.sgs.com/analytics-dk

Højvang Miljølaboratorium A/S, Karetmagervej 13B, 7000 Fredericia, www.hmlab.dk, Tlf.: 58 24 24 58

Kommunen skal have en kopi af analyserapporten. Du kan bede laboratoriet om at sende kopi til kommunen. Du kan også selv gøre det på mail vandforsyning@kolding.dk eller til adressen Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Utætheder ved anlægget kan være årsag til, at vandkvaliteten bliver dårlig. Utætheder kan f.eks. opstå ved voldsomme regnskyl eller ved hård frost.

Anlægget bør derfor jævnligt kontrolleres, og kommunen anbefaler, at det sker hvert kvartal.

Hvis du overvejer, at købe en ejendom med egen vandforsyning, er det en god ide, at du starter med at få kontrolleret drikkevandet.

Du er også velkommen til at kontakte Kolding Kommune for at få oplysninger om tidligere analyser der er taget på ejendommen.

Brønde er meget svære at holde tætte, og de kræver derfor noget mere vedligehold end en boring.

Det skal du være særligt opmærksom på:

  • Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
  • Brøndkanten skal være hævet mindst 30 cm over terræn
  • Dækslet skal være helt og tætsluttende
  • Rørgennemføringerne i brøndes sidevæg skal være tætte
  • Terrænet inde for en afstand af 2 meter fra brønden skal have fald væk fra brønden og dækket af et tæt betonlag eller en kraftig membran

Det skal du være særligt opmærksom på:
Installationsbrønden skal være tæt, og der skal være støbt fast bund uden afløb
Overkant af installationsbrønden skal være mindst 30 cm over terræn
Dækslet skal være helt og tætsluttende
Installationsbrønden skal beskytte rør m.m. mod frost
Rør- og forerørsafslutningen må ikke være rusten eller gennemtæret
Rør- og kabelgennemføringerne i brøndens sidevæg skal være tætte

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje