Skip til hoved indholdet

VoresVand – Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2023 – 2031

Kolding Byråd har 18. juni 2024 vedtaget planen "VoresVand". Planen "VoresVand" erstatter Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011-2021.

Kolding Kommunes overordnede mål er

At være på forkant med udviklingen, så kommunens borgere og erhverv til enhver tid sikres rent og rigeligt drikkevand uden negativ påvirkning af det omgivende miljø

Planen VoresVand

Planen VoresVand redegør for byrådets politik på vandforsyningsområdet samt deres strategi for, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes og forvaltes i Kolding Kommune. Planen danner dermed grundlag for kommunens forvaltnings- og administrationspraksis.

Vandforsyningsområdet er i en konstant udvikling, hvor fund af nye miljøfremmede stoffer er med til at sætte dagsordenen. Omdrejningspunktet for den nye plan er høj forsyningssikkerhed. Kolding Kommune forsøger dermed at imødegå nogle af de udfordringer, som forventes at opstå fremadrettet.

Miljørapport

I forbindelse med forslag til planen VoresVand er der udarbejdet en miljørapport, hvor planens påvirkning af biologisk mangfoldighed, grundvand og drikkevand samt befolkningen og menneskers sundhed er behandlet.

Sammenfattende redegørelse

Efter den offentlige høring af planen VoresVand og den tilhørende miljørapport er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som bl.a. indeholder en oversigt over høringssvar, der har ført til ændringer og tilføjelser i planen VoresVand.

Hvidbog

Alle indkomne høringssvar til planen VoresVand er samlet i en hvidbog. Af hvidbogen fremgår endvidere kommunens vurderinger og bemærkninger til høringssvaret, samt hvorvidt høringssvaret har ført til ændringer i planen VoresVand.

GIS-kort

Der er mulighed for at fremsøge en adresse og finde oplysninger om, hvilket alment vandværk der forsyner området. Endvidere er der mulighed for at se, hvilke indvindingsboringer der ligger i området.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje