Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Kolonihaver Retningslinjer for kolonihaver

Retningslinjer for kolonihaver

En kolonihaveforening kan have meget detaljerede regler for at sikre, at området er et rart sted at være
De regler, der gælder i din forening, vil fremgå af din lejekontrakt, vedtægter for kolonihaveforeningen og/eller af en evt. husorden. Se evt. foreningens hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at kolonihaverne udlejes efter en venteliste, og at det er den enkelte forening, som administrerer ventelisten.

Overtræder du reglerne, som gælder i din forening, kan du i yderste konsekvens miste retten til din kolonihave.

Du må ikke bo i din kolonihave. I perioden 1. april til 1. november må man overnatte der lejlighedsvis. Resten af året er overnatning forbudt.

Du må ikke melde fast folkeregisteradresse til en kolonihave.

Kolonihaveområdets veje og stier er som udgangspunkt ikke egnet til færdsel med bil. Skulle det være nødvendigt at køre hen til sin have, må man højst køre 15 km/t. Oversigtsforholdene er tit dårlige, så pas på legende børn, gangbesværede, osv.

Tag hensyn til dine naboer, så der ikke støjes unødigt. Hvis du skal lave noget, som støjer, så er det en god ide at orientere naboerne på forhånd. Tjek også din lokale forenings husorden.

Det er ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Flagning med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget kræver dog ikke tilladelse.

Det må du:

 • Etablere solvarmeanlæg. De skal placeres på tage og må højst udgøre et areal på 2 m2

 • Installere brændeovn (se afsnittet om brændeovne)

 • Installere mobilt toilet/campingtoilet (se afsnittet om toiletter)

 • Etablere en udendørs bålplads (se afsnittet om bål)

  Det må du ikke:
 • Føre el, vand og spildevand ind til den enkelte have

 • Installere håndvask med vand, toiletfaciliteter og lignende

 • Opsætte udendørsantenner

Brændeovn skal overholde kravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Før den tages i brug, skal brændeovn og skorsten godkendes af skorstensfejeren og tilmeldes fejningsordningen.

Udgifter til godkendelse af brændeovn og skorsten samt det lovpligtige tilsyn og fejning af skorsten betales af ejeren.

Kontakt af skorstensfejer

Vand- og spildevandsinstallationer er ikke tilladt på de enkelte kolonihaveparceller. Kolonihaverne skal senest i 2018 have fællestoiletter.

Mobile toiletter (campingtoiletter) skal tømmes i udslagssted og aldrig i den enkelte kolonihave. Der vil senest i 2018 blive mulighed for at tømme sit campingtoilet
i et fælles udslagssted.

Komposttoiletter (muldtoiletter), hvor man separerer urin og afføring, er ikke tilladt i kolonihaver. Smittefaren er for stor.

Selv om du ikke må afbrænde haveaffald i din kolonihave, må du gerne brænde rent, tørt træ på en lille bålplads eller i bålfad, når der skal hygges. Bålpladser skal placeres i forsvarlig afstand til bygninger og nabohaver.

Hold øje med bålet, indtil ild og gløder er slukket. Sørg for, at der er slukningsmuligheder – fx branddasker eller vand – hvis uheldet skulle være ude. Røg og lugt fra afbrænding må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne.

Husk at tjekke, om der i den lokale husorden for din kolonihave er forbud mod bål.

 

Husholdningsaffald

Kolonihaver bliver opkrævet for den periode, hvor haven benyttes, det vil sige for et halvt år. 

Som kolonihaveejer kan du gøre brug af den affaldsløsning, der er etableret i kolonihaveforeningen og Kolding Kommunes øvrige affaldsordninger.

Du betaler en femtedel af det affaldsgebyr, som villaejere i kommunen betaler. Du kan se de aktuelle satser på siden "."

 

Spørgsmål om affald?

Har du spørgsmål til, hvordan dit affald skal håndteres, kan du rette henvendelse til bestyrelsen i din kolonihaveforening eller til Redux på redux@kolding.dk eller tlf. 79 79 71 00.

Mange kolonihaveforeninger har regler om dyrehold.

Det er tilladt at medbringe husdyr, som du normalt har i din bolig. Husdyrene må dog kun opholde sig i kolonihaven, når du selv er der.

Den enkelte kolonihaveforening kan søge kommunen om dispensation til f.eks. hønsehold, bistader og lignende.

Dyrene må ikke være til gene for de omkringboende og/eller tiltrække rotter.


Rotter
Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, har du pligt til at melde det til kommunen, da rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme.
Anmeld Rotter og få mere information

Vilde Katte
Det er ikke tilladt at fodre eller tiltrække vilde katte, medmindre det sker i samarbejde med Kattens Værn og Kolding Kommune.

Husk: Hvis du fodrer en vild kat, lokker det let flere katte til. Du overtager faktisk også det juridiske ansvar for katten. Dvs. du skal fodre dyret resten af dens dage og sørge for, at katten kommer til dyrlægen om nødvendigt.Er du generet af en vild kat, kan du kontakte Kattens Værn på tlf. 3888 1200.

For at undgå forurening af vores fælles grundvand er det forbudt at bruge sprøjtegift i alle kolonihaver.

Vælg i stedet en anden metode til at bekæmpe ukrudtet. Hak, brænd, damp eller kog det væk.
Få gode råd til hvordan du bekæmper ukrudt uden sprøjtegift

Du må ikke opbevare kemikalier (herunder olieprodukter) i din kolonihave. Undtaget er små mængder olie og lignende til egne haveredskaber.

Bygninger i din kolonihave må kun anvendes som drivhus, redskabsskur eller kolonihavehus - ikke til beboelse.
Al byggeri skal godkendes af kolonihaveforeningen og kommunen, inden byggeriet går i gang. Ligger dit kolonihavehus i et område med lokalplan, er det kun kolonihaveforeningen, der skal godkende byggeriet – medmindre byggeriet kræver dispensation fra lokalplanen.

I din lejekontrakt kan du se, hvilke regler der gælder for bygninger i din kolonihave. I kolonihaverne må der ikke anvendes forurenede eller sundhedsfarlige byggematerialer som f.eks. blyholdige materialer, sveller, asbest eller PCB. Ved overdragelse af en kolonihave skal der foretages brandsikring af eksisterende bygninger, hvis de ligger tættere end 1,5 m fra skel.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje