Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Lejebolig Særlige udlejningsregler

Særlige udlejningsregler

Kommunen kan i henhold til almenboliglovens § 60 indgå aftale med boligorganisationerne om, at ledige almene familieboliger i en afdeling skal udlejes efter særlige kriterier, såkaldt fleksibel udlejning.

Aftalen kan omfatte op til 100% af de ledige familieboliger i den enkelte boligafdeling afhængig af omfanget af den kommunale anvisningsret.

Mere om udlejningsregler

Kom foran i boligkøen som pendler

Opfylder du særlige kriterier, har du mulighed for at komme foran i køen i udvalgte boligafdelinger. Baggrunden for dette er, at der mellem Kolding Kommune og flere af kommunens boligorganisationer er indgået aftaler, der gør det muligt at komme foran i boligkøen, hvis du har fast arbejde i Kolding Kommune, og er bosiddende i en anden kommune.

Kriterierne, som du skal opfylde for at få fortrinsret som pendler, kan variere en smule fra boligorganisation til boligorganisation, men fælles for alle aftalerne er det, at man skal opnoteres på venteliste hos boligorganisationen, ligesom man skal have folkeregisteradresse uden for kommunen og fast arbejde i kommunen – minimum 28 timer pr. uge.

Herunder kan du se, hvilke boligselskaber og afdelinger, der er omfattet af ordningen, og hvilke udlejningsaftaler om fortrinsret for pendlere, der er indgået.

Det er de enkelte boligorganisationer, der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af tro og loveerklæring erklære, at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er opfyldt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet. Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig, skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Reagerer boligsøgende pendlere ikke på et tilbud inden for acceptfristen, vil tilbuddet gå videre til de næste på ventelisten, og reageres der ikke på tre tilbud, vil den pågældende ansøger ikke modtage flere tilbud, før der er sket fornyet henvendelse til boligorganisationen.

For aftalerne der er indgået med AAB og Varde Bolig Administration gælder det, at den boligsøgende skal have mindst 25 km mellem arbejdspladsen og bopælen, mens der for aftalerne indgået med Alfabo, Domea og Boligselskabet Kolding kun stilles krav om, at den boligsøgende skal opnå kortere afstand mellem arbejdspladsen og bopælen ved flytningen.

AAB har desuden præciseret i aftalen, at ordningen ikke gælder for personer under uddannelse, ligesom Alfabo har indføjet at pendlere ikke har fortrinsret før interne ansøgere (ansøgere som allerede har en bolig hos Alfabo).

AAB har valgt at give pendlere fortrinsret til 10 % af de ledige familieboliger i afdeling 9 Dannersvej/Frederik 7 Vej/Brændkjærgade (kun etagebyggeriet), afdeling 15 Snerlevej/Agtrupvej (kun etagebyggeriet), afdeling 23 Snerlevej/Tvedvej, afdeling 73 Tvedvej og afdeling 74 Nørremarksvej.

Alfabo har valget at give pendlere fortrinsret til 75 % af de ledige familieboliger i afdeling 66-0 Grundtvigsparken, afdeling 213-0 Fjordparken (Kløvervej 15-31) og afdeling 214-0 Kløvervej (Kløvervej 33-37). Alfabo har herudover valgt at give pendlere fortrinsret til 100 % af de ledige familieboliger i afdeling 322-0 Lundeborgvej, afdeling 744-0 Tvedvej, afdeling 908-0 Lykkegårdshaven og afdeling 212-0 Lindehaven (blokkene). Vedrørende afdeling 212-0 Lindehaven har Alfabo særskilt gjort opmærksom på at i perioden indtil renoveringen i afdelingen er gennemført, vil afdelingen ikke være omfattet af aftalen.

Domea har valget at give pendlere fortrinsret til 25 % af de ledige familieboliger i afdeling 12255 samt afdeling 12253 Lunderskov Byhuse.

Varde Bolig Administration har valgt at give pendlere fortrinsret til 10 % af de ledige familieboliger i afdeling 0101, Vamdrup (undtagen husene i Lunderskov) og 0120, Vamdrup.

Boligselskabet Kolding har valgt at give pendlere fortrinsret til 20 % af de ledige familieboliger i afdeling 1, Haderslevvej 75A-75E, Skovhøj 2 i Kolding. Boligselskabet Kolding har herudover valgt at give pendlere fortrinsret til 10 % af de ledige familieboliger i afdeling 10, Vesterager 3-59, 61-95 i Almind og afdeling 11, Birketing 2-32 i Viuf.

Kontaktoplysninger

Hvis du er interesseret i at vide mere eller søge om en bolig, bedes du kontakte den enkelte boligorganisation. Kontaktoplysningerne finder du på siden 

Gældende for Boligselskabet Koldings afdeling 25, Engdraget 1-21, Sdr. Bjert

Teknik- og Boligudvalget har den 6. november 2013 godkendt, at der blev indgået en aftale om særlige udlejningskriterier for boliger i afdeling 25, Endraget 1-21, Sdr. Bjert - en aftale der senere er blevet forlænget.

Aftalen er nu gældende frem til den 11. oktober 2026 og omfatter 75% af boligerne i afdelingen, da Kolding Kommune ønsker anvisningsret på op til 25% af boligerne.

Aftalen omfatter følgende fleksible udlejningskriterier:

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Engdalen, Sdr. Bjert skal man optages på en særlig venteliste i Boligselskabet Kolding. Boligerne administreres og udlejes af Boligselskabet Kolding. 

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Engdalen, Sdr. Bjert skal mindst et medlem af husstanden være fyldt 55 år på indflytningstidspunktet.

Beboerne må ikke have hjemmeboende børn.

Personer, der er bosiddende i Sdr. Bjert, postnummer 6091/Sdr. Stenderup, postnummer 6092, eller har familiemæssig tilknytning til dette område i form af børn eller forældre, har fortrinsret til boligerne.

Når en bolig er ledig udlejes boligen ved først at tilbyde boligen til bosiddende medlemmer af seniorbofællesskabet, der er aktive på ventelisten. Derefter tilbydes boligen til boligsøgende på den særlige venteliste for seniorbofællesskabet i forhold til opskrivningstidspunktet, idet medlemmer, som endnu ikke har opnået den krævede alder, minimum 55 år, springes over.

Findes der ikke medlemmer på seniorbofællesskabets venteliste, der ønsker den ledige bolig, tilbydes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Gældende for Boligselskabet Koldings afdeling 22, Baldersvej 6-100, Kolding

Teknik- og Boligudvalget har den 8. marts 2010 godkendt, at der blev indgået en aftale om særlige udlejningskriterier for boliger i afdeling 22, Baldersvej 6-100, Kolding – en aftale der senere er blevet forlænget.

Aftalen er gældende frem til den 11. oktober 2026 og omfatter 75% af boligerne i afdelingen, da Kolding Kommune ønsker at gøre brug af anvisningsret på op til 25% af boligerne.

Aftalen omfatter følgende fleksible udlejningskriterier:

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Baldershøj, skal man optages på en særlig venteliste i Boligselskabet Kolding. Boligerne administreres og udlejes af Boligselskabet Kolding.

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Baldershøj, skal mindst et medlem af husstanden være fyldt 50 år på indflytningstidspunktet.

Beboerne må ikke have hjemmeboende børn.

Når en bolig er ledig udlejes boligen ved først at tilbyde boligen til bosiddende medlemmer af seniorbofællesskabet, der er aktive på ventelisten. Derefter udlejes boligen til boligsøgende på den særlige venteliste for seniorbofællesskabet i forhold til opskrivningstidspunktet, idet medlemmer, som endnu ikke har opnået den krævede alder, minimum 50 år, overspringes.

Findes der ikke medlemmer på seniorbofællesskabets venteliste, der ønsker den ledige bolig, udlejes til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Kom foran i boligkøen hvis du er i arbejde eller under uddannelse

Med henblik på at styrke beboersammensætningen og for at leve op til nye krav i lovgivningen, har boligsøgende der opfylder særlige beskæftigelses- eller uddannelseskriterier mulighed for at komme foran i køen til en ledig familiebolig i Skovparken/Skovvejen eller Munkebo.

Aftalen betyder, at boligsøgende kan tilmelde sig fleksibel udlejning, når de skriver sig op på venteliste, og derved får bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis de hører ind under én eller flere af nedenstående kategorier:

 • Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende har fast, varigt arbejde mindst 20 timer om ugen.
 • Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
 • For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt.

I fakta-boksen i venstre side findes link til den indgåede særlige udlejningsaftale, hvor du kan læse mere om, hvad der skal opfyldes for at opnå fortrinsret, og hvilke dokumentationskrav der stilles.

I fakta-boksen findes der i øvrigt et oversigtsskema, hvor det fremgår hos hvilke boligorganisationer, og i hvilke afdelinger du kan få fortrinsret, samt hvor du skal rette henvendelse, hvis du ønsker at lade dig opskrive på venteliste med fortrinsret.

Aftalen påbegyndes den 1. december 2018 og revideres efter behov - dog senest 4 år efter ikrafttrædelsen.

Kolding Kommune har den 8. marts 2024 godkendt forlængelse af en del af aftale om særlige udlejningskriterier i AAB Koldings afdeling 66, HomeTown. Afdelingen ligger Havneparken 2-8, Kolding. Aftalen vedrører udlejningen af følgende 2 familieboliger, der herefter benævnes STAY-boliger: 
 2 stk. 1-værelses boliger på 59 m2, der er indrettet som handicapegnede boliger. 


Den indgåede fleksibel udlejningsaftale giver boligsøgende, der opfylder nedenstående kriterier, fortrinsret til de 2 handicapegnede STAY-boliger. 
De 2 handicapegnede STAY-boliger udlejes med fortrinsret efter følgende prioritet:
1. under uddannelse med et bevægehandicap, der bor i afdelingen
2. under uddannelse med et bevægehandicap, der bor i AAB 
3. øvrige under uddannelse med et bevægehandicap 
4. øvrige med et bevægehandicap 


For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse og bevægehandicappet. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse. 
Ved underskrift af lejekontrakt skal de boligsøgende dokumentere, at de opfylder betingelserne. Det skal dokumenteres ved at vise: 
1. Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om optagelse 
2. Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt 
3. Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen 
4. Lægeerklæring for bevægehandicap. 


Denne aftale har hjemmel i almenboliglovens § 60 og kriterierne som fastlægges ved aftalen suspenderer derved de normale udlejningsregler, hvilket vil sige den almindelige venteliste. Findes der ikke boligsøgende med fortrinsret, der ønsker den ledige bolig, udlejes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår. 
Aftalen kan maksimalt indgås for en 4-årig periode og tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse, hvilket vil sige senest den 8. marts 2028.

Aftale om fleksible udlejingskriterier i AAB afd. 59, Bertram Knudsens Vej

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. juni 2020 godkendt en aftale om særlige udlejningskriterier i afdeling 59, beliggende på Bertram Knudsens Vej, Kolding.

Aftalen vedrører udlejningen af følgende 42 familieboliger, der herefter benævnes STAY-boliger:

 • 6 stk. 1-værelses boliger på 45 m2.
 • 33 stk. 2-værelses boliger på 46-55 m2.
 • 3 stk. 3-værelses boliger på 54 m2.

Den indgåede fleksibel udlejningsaftale giver boligsøgende, der opfylder nedenstående kriterier, fortrinsret til de 42 STAY-boliger.

 

 • Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

Ved underskrift af lejekontrakt skal de boligsøgende dokumentere, at de opfylder betingelserne. Det skal dokumenteres ved at vise:

 • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om optagelse
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
 • Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

En aftale som den indgåede har hjemmel i almenboliglovens § 60 og kriterierne som fastlægges ved aftalen suspenderer derved de normale udlejningsregler, hvilket vil sige den almindelige venteliste. Findes der ikke boligsøgende med fortrinsret, der ønsker den ledige bolig, udlejes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Aftalen kan maksimalt indgås for en 4-årig periode og tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse, hvilket vil sige senest den 3. juni 2024.  

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje