Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice, økonomi, ydelser Begravelseshjælp Offentlig begravelse

Offentlig begravelse

Borgere, som ikke efterlader sig familie eller omgangskreds, som kan stå for begravelsen, kan i særlige tilfælde begraves med hjælp fra det offentlige.

Offentlig begravelse sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner, som har forudsat, at afdøde ikke har nogen pårørende.

Henvendelse skal ske til Borgerservice i Kolding.

På baggrund af anmodningen vurderer Kolding Kommune, om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse.

Som nævnt i afsnittet før kan en offentlig begravelse være en mulig løsning, hvis der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtigelsen. Det er dog vigtigt at fastslå, at en offentlig begravelse ikke er en tilskudsordning. Ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet.

 • Afdøde har ingen formue og har ingen familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue og har ingen kontakt med familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue, bor alene, der er ingen pårørende eller andre, som kan overskue, at skulle overtage de praktiske forpligtigelser.
 • Afdøde har ingen formue, har hjemmeboende børn under 18 år, men ingen samlever/ægtefælle eller andre, som kan overtage forpligtigelsen.

I forbindelse med overtagelsen af forpligtigelsen med at varetage begravelse/bisættelse og boets behandling, overtager kommunen samtidig retten til suverænt at fastsætte vilkårene for begravelsen/bisættelsen, forholdene på kirkegården og den efterfølgende tømning af afdødes bo.

Det er vigtigt at understrege, at pårørende/efterladte eller andre ved overdragelse af ansvaret til kommunen, samtidig har afskrevet sig muligheden for indflydelse i forhold til de her nævnte forhold.

Fremsætter pårørende/efterladte eller andre ønsker udover det, som kommunen er forpligtiget til, må den pårørende/efterladte eller andre overtage såvel den praktiske som økonomiske forpligtigelse for hele begravelsen, bisættelsen, forholdene på kirkegården og den efterfølgende tømning af afdødes bo.

Dette skal være afgjort inden begravelsen/bisættelsen og bobehandlingen iværksættes, og der kan ikke efterfølgende foretages ændringer i, hvem der har ansvaret. Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt/påbegyndt.

Kolding Kommune er forpligtet til at følge afdødes ønske i forhold til et eventuelt ønske om enten kistebegravelse eller kremering og urnenedsættelse. Det vil dog være en betingelse, at afdødes ønsker er nedskrevet i et testamente, som kan fremsøges i Skifteretten, eller at ønsket er nedskrevet i et andet skriftligt dokument eller register som f. eks. ”Min sidste vilje”, som forefindes f.eks hos en bedemand.

Kolding Kommune er ikke forpligtet til at efterleve afdødes andre ønsker end henholdsvis begravelse/kremering, såfremt disse er i strid med de fastsatte vilkår for offentlige begravelser i kommunen.

Efter reglerne i §14 i Bekendtgørelse om begravelse eller ligbrænding, skal der normalt ske begravelse eller bisættelse og efterfølgende jordfæstelse af kiste eller urnenedsættelse senest 14 dage efter dødsfaldet.

Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Kolding Kommune, skal dette altid aftales med Borgerservice. Dette kan ske på telefon 79 79 79 79.

 • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted
 • Bedemandens praktiske og administrative arbejde
 • Kiste – polstring, opredning og ilægning, så vidt muligt i eget tøj
 • En enkelt buket
 • Højtidelighed f.eks. i kapel. Pårørende/efterladte eller andre kan deltage. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, kan der deltage en præst.
 • Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken sker der ingen højtidelighed
 • Rustvognskørsel
 • Udgifter til kremering
 • Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne, så vidt muligt i det sogn, hvor afdøde boede
 • Tømning af afdødes bo
 • Betaling for græspleje

I forbindelse med at kommunen overtager forpligtigelsen med at forestå afdødes begravelse og tømning af bo, anmoder kommunen Skifteretten om at overtage afdødes bo ved et såkaldt boudlæg.

Når dette sker, overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det vil sige bl.a. indestående i bank, kontanter, smykker, bil/knallert/båd mv., møbler og andet indbo samt øvrige værdier afdøde ejede. Kommunen vil desuden overtage eventuelle tilgodehavender fra lejemål og forsyningsvirksomheder o.s.v., samt udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet.

Effekter som er egnet til videresalg sættes på auktion og sælges. Indtægten herfra indgår sammen med det beløb, som man normalt ville kunne modtage som begravelseshjælp fra sygeforsikringen, som et tilskud til dækning af kommunens udgifter til begravelsen og boets tømning.

Effekter som ikke er egnet til salg eller genbrug bortskaffes.

Der kan IKKE udleveres nogle effekter til pårørende når boet er udlagt til kommunen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje