Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Ægteskab og vielse Spørgsmål og svar om vielse

Spørgsmål og svar om vielse

 

Skal du som dansk statsborger giftes med en udenlandsk statsborger, der ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, gælder retningslinjerne i ovenstående link også for jer.

Både par af samme køn og af forskellige køn kan indgå ægteskab, men ikke nye registrerede partnerskaber.

Et registreret partnerskab kan omdannes til et ægteskab, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Partnerskabet er indgået i Danmark
  • Parterne er enige om, at partnerskabet skal omdannes.

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde blanketten ”Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab” og sende den til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Er de to betingelser opfyldt, udsteder kommunen en vielsesattest til jer med den oprindelige registreringsdato som vielsesdato. Hvis partnerskabet er registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen sådan, at partnerskabet ændres til et ægteskab.

Det er en betingelse for at indgå ægteskab i Danmark, at begge parter har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet efter udlændingelovens §§ 1-3 a, § 4 b, eller § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, §§ 9 i-9 n, 9 p eller 9 q.

Asylansøgere har ikke lovligt ophold i Danmark i relation til ægteskabslovens §11a.

I følgende situationer bør det dog overvejes om der kan gives dispensation fra betingelsen om lovligt ophold:

  1. Parten har opholdt sig meget længe i Danmark og derved har opnået en påviselig tilknytning til den anden person
  2. Parterne har eller venter barn sammen
  3. Parten lider af alvorlig sygdom eller har et alvorligt handicap

Har I yderligere spørgsmål kan I kontakte Familieretshuset.

Den, som tidligere har indgået ægteskab eller har været part i et registreret partnerskab, må ikke indgå ægteskab, så længe det tidligere ægteskab eller registrerede partnerskab består.

Når din skilsmisse er endelig, kan du indgå nyt ægteskab.

Er din skilsmisse registreret i CPR, er det ikke nødvendigt at forevise dokumentation ved indgåelse af nyt ægteskab.

Den, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.

Samtykket skal gælde ægteskab med en bestemt person. Samtykket skal være afgivet inden for de seneste fire uger.

Nægter værgen at give samtykke til ægteskab, kan kommunen give dispensation.

Når det tidligere ægteskab er opløst ved død, og dødsboet behandles i Danmark, må den længstlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før fællesboet er delt eller taget under bobestyrerbehandling eller offentlig skifte jf. ægteskabslovens §10.

Kommunen har mulighed for at meddele skiftefritagelse, hvis der foreligger helt specielle grunde.

Meddelelse af skiftefritagelse betyder ikke, at arven efter afdøde ikke skal deles, men alene at den længstlevende kan indgå nyt ægteskab, selvom dødsboet ikke er afsluttet.

Loven tillader ikke at personer under 18 år indgår ægteskab. Det er ikke muligt at søge dispensation.

Ægteskab må ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linje eller mellem søskende, herunder halvsøskende. Der kan ikke søges dispensation fra forbuddet.

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser om

  • Dispensation fra ægteskabsbetingelser
  • Anerkendelse af en udenlandsk skilsmisse

Du skal sende din skriftlige klage til kommunen, der videresender klagen og sagens papirer til Ankestyrelsen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje