Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Tinghøj

Tinghøj

Bo- og behandlingssted for børn og unge.

Børnegruppen bor i det ”gule hus”.

 

Ungeafdelingen bor i det ”sorte hus”.

Børnegruppen: Godkendt til 8 børn i alderen 2-18 år + 2 pladser ved akut behov for anbringelse.
Ungegruppen: Godkendt til 8 børn/unge i alderen 15-25 år.

Børn og unge kan bo kortere eller længere tid på Tinghøj, alt efter hvad der er brug for omkring den enkelte unge/familie. Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med familien, mens barnet/den unge bor hos os.
Tinghøjs børn og unge har på den ene eller anden vis været udsat for omsorgssvigt.

Der kan være adfærd og symptomer som f.eks. selvskade, spiseforstyrrelse og forskellige former for selvmedicinering. Vi har et tæt samarbejde med psykologer og børne- og ungepsykiatrien i Aabenraa, Esbjerg, Vejle og Odense.

Vi har fokus på at støtte barnet/den unge i bevidstheden om egne ressourcer og udviklingspotentialer. Vi støtter barnet/den unge i at mestre almene dagligdags udfordringer, prøver at opbygge, bevare og fastholde sociale relationer og begå sig i nærmiljøet såvel som samfundet generelt.

Vi ønsker at hjælpe med mulighed for uddannelse, job, fritidsinteresser og hobbies, og at de unge opnår høj indflydelse og tager ejerskab for egen livssituation.

Tinghøjs børn og unge har behov for at være omgivet af tydelige omsorgsfulde voksne, som kan støtte dem i de udfordringer, livet giver.

De voksne, der er omkring børnene/de unge, er primært uddannede socialpædagoger. Hvert barn og ung har en til to primære kontaktpædagoger. Personalet hjælper med at være tovholder på de forskellige aftaler, og de prioriterer kontinuerligt at have alene tid med barnet/den unge ud fra, hvad der af ønsker.

Tinghøj har også en kostansvarlig ansat, som står for at sikre, at børnene/de unge får en god og næringsrig kost.

En af pædagogerne, som er på arbejde om aftenen, bliver og sover i afdelingen og er der næste morgen, når børnen/de unge vågner.
Vi har ofte 1-2 pædagogstuderende i afdelingen. Det er et fast vikarteam, vi har tilknyttet, så børnene/de unge også lærer dem at kende.

Tinghøj vægter stor faglighed og fagpersonligt engagement i arbejdet med børn, unge samt i personalesamarbejdet.

Vi skal bruge hinandens unikke viden om barnet/den unge som en ressource.
Forældrene, sagsbehandler og Tinghøj har hver især en unik viden om, hvordan barnet/den unge trives, udvikler sig og lærer, som det gavner barnet/den unge, vi deler - både når barnet/den unge bliver anbragt, men også løbende gennem tiden på Tinghøj.
Det handler om sammen at være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet/den unge, en nysgerrighed, som forældre og personale kan tage udgangspunkt i, når de f.eks. arbejder med at understøtte barnets behandlingsplan.

Vi ønsker at være en støtte for hele familien og på den måde øge trivslen for både børn/de unge og forældre. Vi ønsker at forældre involverer sig i anbringelsen. Vi afstemmer forældrenes ambitioner og pædagogernes intentioner. Vi har øje for, at forældres behov og ønsker for dialog og samarbejdet kan variere over tid og i nogle perioder være større end andre. Det kan også handle om at tale sammen om eventuelle udfordringer, som barnet/den unge har i hjemmet eller på Tinghøj, som det er vigtigt, man tager sig af i fællesskab. Når forældre og Tinghøj deler viden, er det med til at give barnet/den unge en sammenhængende hverdag.

Som udgangspunkt ønsker Tinghøj en løbende dialog med forældrene om barnets og den unges trivsel og yder gerne vejledning og guidning. Vi er åbne over for hinandens perspektiver og ærlige -siger hvad vi ser -og ser, hvad der sker. Vi sikrer os, at vi ikke taler forbi hinanden – noget, som let kan ske, fordi forældre og pædagoger har forskellige ståsteder. Vi skaber et fælles sprog som afsæt for en god dialog og vejledning om barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Vi går gerne på ”genbesøg” og spørger ind til det, som forældrene har på hjerte.

Vi gør opmærksom på barnet/den unges ret til at frasige sig forældrenes involvering i forhold til barnet/den unges alder.

På Tinghøj arbejdes der ud fra en genkendelig og struktureret hverdag.

Om morgenen bliver børnene/de unge vækket, med mindre de selv klarer det med vækkeur. De spiser morgenmad og gør sig klar til børnehave/skole/praktik/arbejde. De børn og unge, der kan, cykler i skole/på arbejde eller tager selv bybussen.

Fra kl. 14:00 begynder børnene og de unge at få fri fra skole og arbejde. Der serveres altid lidt eftermiddags snack.

Eftermiddagen forløber ellers individuelt for de forskellige børn/unge. Nogle børn/unge går til fritidsaktiviteter, og hvis der er brug for det, hjælper vi naturligvis med at komme frem og tilbage. Der kan være besøg af familie, eller der skal laves lektier. Børnene/de unge kommer som udgangspunktet altid hjem efter skole, og er der andre aftaler, aftales det med personalet, så vi ved, hvor børn og unge er.

Der spises til aften, og skolebørnene har også herefter mulighed for at få hjælp til lektielæsning. Der bliver badet og hygget.

Det er individuelt fra barn til barn og ung til ung, hvad tid der er aftalt sengetid.

En gang i ugen samles vi til et børne/unge møde, hvor det er muligt at snakke om, hvad man måtte have på hjerte til personalet eller de andre børn/unge.

Afdelingernes personale modtager kontinuerligt supervision ved en familieterapeut. Her arbejdes der ud fra en relationel og fagpersonlig tilgang, hvor man modtager supervisionen sammen med sine kolleger.

Tilgang og behandling

Personalet arbejder for en anerkendende og procesorienteret tilgang. Vi ønsker at arbejde på at skabe sunde, dynamiske relationer, så børn, unge og deres familier føler sig set og anerkendt.
Det kræver, at personalet er modige i forhold til at sætte sig selv i spil, turde arbejde ind i det relationelle felt og ”låne” børn/de unge eget nervesystem, da de kan være særdeles udfordret på at kunne regulere sig selv.
Børnene/de unge bliver af personalet, udfordret, guidet og støttet på en anerkendende måde. Vi arbejder målrettet på at understøtte en personlig udvikling, der kan hjælpe i en positiv retning
Vi arbejder målrettet på, at børn og unge skal udvikle sig til voksne, der kan klare sig selv uden at være afhængig af kommunen. Derfor har vi stort fokus på, at det skal være BØRNENES/DE UNGES plan, så de også har et medansvar for, hvad vi samarbejder med dem om at udvikle. I den forbindelse har vi et meget tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlerne omkring handleplan og progression. Vi har tætte og hyppige opfølgningsmøder. Så vidt muligt udarbejder vi status beskrivelser i fællesskab med barnet/den unge selv.

Tinghøj tilbyder altid at støtte og arbejde med de familiære relationer, og i det tempo barnet/den unge kan være med til.
Vi arbejder ud fra principperne i Kolding Kommunes Fælles børne- og ungesyn.

Læs mere on det fælles børne- og ungesyn

Tilsynsrapport

Tinghøj

Afdelingsleder: Pia Hass Møllerskov
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje