Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Privat pasning Private pasningsordninger

Private pasningsordninger

Som privat pasningsordning kan du modtage børn fra 0 år og frem til skolestart. Du kan passe op til 5 børn i eget hjem. Der kan dog gives tilladelse til pasning af op til 10 børn i en privat pasningsordning, hvis pasningen varetages af to godkendte børnepassere og de fysiske rammer godkendes. Vurdering af antallet af børn sker ud fra en samlet afvejning af bl.a. den private pasningsordnings ressourcer, børnenes aldersforskel, de fysiske rammer samt antallet af passerens egne børn jf. vejledning om dagtilbud, punkt 720. Godkendelse sker efter gældende lovgivning og godkendelseskriterier.

Du kan læse mere om godkendelseskriterierne for private pasningsordninger i vores håndbog for private pasningsordninger 2023 og i vores sikkerheds-og-kvalitetssikring.

Den private pasningsordning godkendes af Kolding Kommunes dagplejekonsulenter.

Vær opmærksom på, at godkendelsesprocessen tidsmæssigt kan variere. Du kan tidligst ansøge om godkendelse 6 måneder før opstart.

I Kolding Kommune godkendes private pasningsordninger efter samme retningslinjer og kriterier som kommunale dagplejere jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3. Kolding Kommune vil foretage en individuel helhedsvurdering af den enkelte private pasningsordning – både i forhold til de fysiske rammer, og i forhold til børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer. Godkendelsen beror altid på et skøn. 

De fysiske rammer:

Ved godkendelsen vurderer Kolding Kommune de fysiske rammer således at boligens indretning og størrelse samt udendørsarealer er forsvarlige i forhold til børnenes sundhed, sikkerhed og udvikling. Godkendelse foretages på baggrund af et indledende boligbesøg samt en endelig boliggodkendelse inden opstart. Der vil blive foretaget et sikkerhedstjek én gang årligt herefter. 

Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer:

Kolding Kommune vurderer tillige om børnepasseren kan godkendes. Ved godkendelsen vil der blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte børnepassers faglige og personlige kvalifikationer. Denne vurdering foretages på baggrund af en samtale. I vurderingen indgår blandt andet oplysninger om børnepasserens erfaring med og egnethed i forhold til samvær med børn. Derudover stiller Kolding Kommune krav om at børnepasseren skal være fyldt 18 år og have børne- og straffeattester uden forhold der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis. Der hentes desuden børne- og straffeattester på hjemmeboende børn over 15 år, ægtefælle, samlever mm. 

Hovedsproget i private pasningsordninger er dansk, jf. dagtilbudslovens § 81 b, stk. 1. De private børnepassere skal kunne bevise, at de kan kommunikere med børnene på dansk på en måde, der udvikler børnenes sproglige evner, jf. dagtilbudslovens § 81 b, stk. 2. Derfor skal ansøgeren dokumentere fx 9.- klasseprøven i dansk med mindstekarakteren 2, bestået ”Prøve i Dansk 2” eller et tilsvarende niveau samt dokumentation for uddannelse, kurser og erhvervs-/praksiserfaring, jf. dagtilbudslovens § 81 b, stk. 2.

Afgørelse om godkendelse:

Der gives en foreløbig godkendelse efter første boligtjek og samtale samt indhentelse af børne – og straffeattester. Herefter kan den private pasningsordning indlede kontakten med borgere. Den endelige godkendelse modtager den private pasningsordning efter sidste boliggodkendelse såfremt boligen er i orden - og først her kan den private pasningsordning startes op.

Tilladelsen kan inddrages, hvis der viser sig forhold i din private pasningsordning, der ikke er forsvarlige og forenelige med dagtilbudslovens § 78 og 79.

Den private pasningsordning skal, som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med - og integration i det danske samfund.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, og skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Tilsyn

Kolding kommune fører tilsyn med private pasningsordninger efter gældende lovgivning. Tilsyn føres 4 gange årligt, tre anmeldte og et uanmeldt besøg. Der gennemføres derudover også en sikkerhedsvurdering hvert år. Tilsyn samt sikkerhedsvurdering føres af Kolding Kommunes dagplejekonsulenter.

Tilsynet sikrer, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, at det lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse med det serviceniveau, som er gældende i Kolding kommune.

Vi vurderer det enkelte barns trivsel og udvikling ud fra en pædagogfaglig vinkel.

Formålet med tilsynet er, i samarbejde med den private pasningsordning, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Herunder at finde frem til løsninger på opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og forældre.

Tilsynet er udviklingsorienteret og baseret på observationer af praksis og dialog mellem den private pasningsordning og dagplejekonsulenten.

Dagplejekonsulenten dokumenterer tilsynet skriftligt.

Vi anbefaler at man som privat pasningsordning holder sig opdateret fagligt for at kunne ændre og reflektere over egen praksis.

Hvis der er et barn fra en anden kommune i den private pasningsordning, skal der oplyses om dette.

Læs mere om rammen for det pædagogiske tilsyn

Andre forhold:

Den private pasningsordning må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Det er den konkrete aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, der afgør rammerne for brugen af eventuelle afløsere/vikarer i den private pasningsordning. Kolding Kommune godkender dog kun vikarer til at kunne vikariere i perioder af kortere varighed, eks. sygdom, ferie, tandlægebesøg mm.

Den private pasningsordning er omfattet af underretningspligten i servicelovens § 153.

I forhold til forældre m.v., er børnepasseren omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette betyder blandt andet, at børnepasseren er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Hvis børnepasseren er selvstændig erhvervsdrivende, skal vedkommende tegne de lovpligtige og sædvanlige forsikringer. Hvis forældrene er arbejdsgiver, vil forældrene være forpligtet til at tegne en arbejdsskade forsikring og en erhvervssygdomsdækning.

Lovpligtige forsikringer i Danmark er: Ansvarsforsikring til motorkøretøj, hundeforsikring, brandforsikring ved realkreditlån i fast ejendom og arbejdsskadeforsikring som arbejdsgiver.

Den private pasningsordning er forpligtet til at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring børn. Her er det den private pasningsordning, der skal sikre samtykke fra forældre. Det tværfaglige samarbejde kan for eksempel være med pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), sundhedsplejen, social¬rådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen og pladsanvisningen, jf. dagtilbudslovens § 3a stk. 3

OPHØR OG MISLIGHOLDELSE

Lovgivningsmæssige krav Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunalbestyrelsen gennem det løbende tilsyn konstaterer, at den private pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen, jf. dagtilbudslovens § 81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1. Afgørelsen efter pkt. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dagtilbudslovens § 81, s

Den private pasningsordning skal orientere om nedlukning/ophør af den private pasningsordning. Dette skal gøres til privatpasningsordning@kolding.dk 

Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, kan du benytte Ansøgning til privat pasningsordning

 

Hvis du som privat pasningsordning ønsker at få godkendt en vikar, skal du benytte dette ansøgningsskema.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje