Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Børn med handicap Aflastning og afløsning Aflastning og afløsning

Aflastning og afløsning

Aflastning kan foregå i plejefamilie, på døgninstitution eller via afløsning i hjemmet.

Er I forældre til et barn med handicap, kan I ansøge kommunen om at få bevilliget aflastning.
Aflastning kan foregå i plejefamilie, på døgninstitution eller via afløsning i hjemmet. Et handicappet barn kan kræve mange ressourcer af jer som forældre, derfor giver aflastning en mulighed for et pusterum til jer og evt. søskende.

Hvis I ønsker at søge om aflastning til jeres barn, skal I kontakte jeres sagsbehandler i Børnehandicap.

Serviceniveauerne for bevilling af aflastning på handicapområdet i Kolding Kommune beskriver de vejledende retningslinjer, der som udgangspunkt gælder for tildeling af en aflastningsydelse.

Tildelingen af en aflastningsydelse skal dog altid bero på en konkret, individuel vurdering af borgerens behov.

 

Her kan du læse om det vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i Kolding Kommune

Aflastning i hjemmet (afløsning)

Børn med en betydelig og varig, nedsat, fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med en indgribende lidelse

Servicelovens § 44, jf. § 84.

Ved vurderingen lægges desuden vægt på:

 • Graden af barnets funktionsnedsættelse ud fra viden om
  diagnosen, udtalelser fra familier og
  skole/daginstitutioner.
 • Antal søskende i familien.
 • Barnets behov for praktisk støtte og tilsyn.
 • Hvorvidt der er én eller to forældre i hjemmet. Hvis forældrene ikke er samlevende, sidestilles samvær med aflastning.
 • Hvorvidt forældrene har frasagt sig aflastning udenfor hjemmet.

Der kan som udgangspunkt vejledende på baggrund af et
konkret individuel skøn bevilges:

 • 3-9 timers afløsning ugentligt, såfremt der kun ydes afløsning i hjemmet 2-4 timers afløsning, såfremt der også gives aflastning udenfor hjemmet og/eller ledsagelse.

Unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være kørestolsbrugere, andre med svære bevægelseshandicap, blinde eller stærkt svagtseende, personer med psykisk udviklingshæmning og andre, som af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Ledsagelse udenfor hjemmet

Unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være kørestolsbrugere, andre med svære bevægelseshandicap, blinde eller stærkt svagtseende, personer med psykisk udviklingshæmning og andre, som af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Bevilges efter servicelovens § 45. Barnet har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven, dog kan nære familiemedlemmer ikke være ledsager for den unge. 

Der kan bevilges: 15 timers ledsagelse om måneden.

Fremgår af kompetenceplanen for Familierådgivningen, afsnit for Børnehandicap.

Aflastning uden for hjemmet i mindre omfang

Børn med en betydelig og varig, nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne eller med en indgribende lidelse.

Det drejer sig typisk om børn, som er mobile og har et verbalt sprog. Der er en lav grad af personlig pleje, men barnet har svært ved at klare en del almindelige livsfunktioner på lige fod med jævnaldrende. Det kan eksempelvis være børn med Downs Syndrom uden følgesygdomme, lettere fysisk handicappede fx spasticitet, psykisk udviklingshæmmede/sent udviklede, børn med ADHD, infantil autisme i let grad m.fl.

Servicelovens § 44, jf. 84 som bevilges, hvis forældrene har behov for aflastning udenfor hjemmet.

Ved vurderingen lægges desuden vægt på:

 • Graden af barnets funktionsnedsættelse ud fra viden om diagnosen, udtalelser fra familier og skole/daginstitutioner.
 • Antal søskende i familien.
 • Behovet for praktisk støtte til barnet, herunder hvor selvhjulpen barnet er.
 • Hvorvidt der er én eller to forældre i hjemmet. Hvis forældrene ikke er samlevende, sidestilles samvær med aflastning.
 • Hvorvidt det er forebyggende for en anden mere
  indgribende foranstaltning
 • Hvorvidt afløsning i hjemmet ikke længere dækker behovet.

Der kan være tale om følgende typer af aflastning:

 • Aflastning i en aflastningsfamilie.
 • Aflastning på en institution.

Der kan på baggrund af en konkret individuel vurdering bevilges: 35-45 aflastningsdage/døgn pr. år, hvor familien i samarbejde med leverandøren selv planlægger aflastningstidspunkterne.

Som udgangspunkt skal forældrene selv bringe deres børn fra eget hjem til aflastning via egen bil eller offentlig transport, selvom aflastningen som konsekvens heraf måtte føles afkortet. Forældrene godtgøres for billetten til offentlig transport eller pr. kørt kilometer efter Statens laveste takster.

Fremgår af kompetenceplanen for Familierådgivningen, afsnit for Børnehandicap

Aflastning udenfor hjemmet i middelstort omfang

Børn med en betydelig og varig, nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne eller med en indgribende lidelse.

Det drejer sig typisk om børn, som kræver en stor indsats af forældrene og omgivelserne. Det kan eksempelvis være børn med fysiske handicaps, psykisk udviklingshæmmede eller børn med Downs Syndrom med ølgesygdomme, cystisk fibrose m.fl.

Servicelovens § 44, jf. § 84 som bevilges, hvis forældrene har behov for aflastning udenfor hjemmet.

Ved vurderingen lægges desuden vægt på:

 • Graden af barnets funktionsnedsættelse ud fra viden om diagnosen, udtalelser fra familier og
  skole/daginstitutioner.
 • Antal søskende i familien.
 • Behovet for praktisk støtte og tilsyn til barnet, herunder
  hvor selvhjulpen barnet er.
 • Hvorvidt der er én eller to forældre i hjemmet. Hvis forældrene ikke er samlevende, sidestilles samvær med aflastning.
 • Hvorvidt hjemmepasning ikke længere dækker behovet.

Der kan være tale om følgende typer af aflastning:

 • Aflastning i en flastningsfamilie.
 • Aflastning på en institution.

Der kan vejledende bevilges: 45-85 aflastningsdage/døgn pr. år, hvor familien i samarbejde med leverandøren selv planlægger aflastningstidspunkterne.

Som udgangspunkt skal forældrene selv bringe deres børn fra eget hjem til aflastning via egen bil eller offentlig transport, selvom aflastningen som konsekvens heraf måtte føles afkortet. Forældrene godtgøres for billetten til offentlig transport eller pr. kørt kilometer efter Statens takster.

Fremgår af kompetenceplanen for  familierådgivningen, afsnit for Børnehandicap.

Aflastning udenfor hjemmet i stort omfang

Børn med en betydelig og varig, nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne eller med en indgribende lidelse.

Det drejer sig typisk om børn, der kræver stor opmærksomhed og indsats af forældrene samt omgivelserne. Der er høj grad af behov for hjælpemidler, høj grad af behov for praktisk støtte, opsyn mv. udover, hvad der kan forventes af alderstrinnet, stort set ingen selvstændighed mv. Det kan eksempelvis være børn med udad reagerende adfærd, Downs syndrom med svære følgesygdomme, psykisk udviklingshæmmede med svære følgesygdomme m.fl.

Servicelovens § 44, jf. § 84 som bevilges, såfremt forældrene har behov for aflastning udenfor hjemmet.

Ved vurderingen lægges desuden vægt på:

 • Graden af barnets funktionsnedsættelse ud fra viden om diagnosen, udtalelser fra familier og skole/daginstitutioner
 • Antal søskende i familien.
 • Behovet for praktisk støtte og tilsyn til barnet, herunder hvor selvhjulpen barnet er.
 • Hvorvidt der er én eller to forældre i hjemmet. Hvis forældrene ikke er samlevende, sidestilles samvær med aflastning.

Der kan være tale om følgende typer af aflastning:

 • Aflastning i en aflastningsfamilie.
 • Aflastning på en institution.

Der kan vejledende bevilges: 85-110 aflastningsdage/døgn pr. år, hvor familien i samarbejde med leverandøren selv planlægger aflastningstidspunkterne.

Som udgangspunkt skal forældrene selv bringe deres børn fra eget hjem til aflastning via egen bil eller offentlig transport, selvom aflastningen som konsekvens heraf måtte føles afkortet. Forældrene godtgøres for billetten til offentlig transport eller pr. kørt kilometer efter Statens takster.

Fremgår af kompetenceplanen for Familierådgivningen, afsnit for Børnehandicap.

Aflastning udenfor hjemmet i helt særligt omfang

Børn med en betydelig og varig, nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne eller med en indgribende lidelse.

Det drejer sig typisk om børn, der har minimale selvstændige funktioner såsom multihandicappede og/eller svært fysisk handicappede.

Servicelovens § 44, jf. § 84 som bevilges, såfremt forældrene har behov for aflastning udenfor hjemmet.

Ved vurderingen lægges desuden vægt på:

 • Graden af barnets funktionsnedsættelse ud fra viden om diagnosen, udtalelser fra familier og skole/daginstitutioner.
 • Antal søskende i familien.
 • Behovet for praktisk støtte og tilsyn til barnet
 • Hvorvidt der er én eller to forældre i hjemmet. Hvis forældrene ikke er samlevende,
 • sidestilles samvær med aflastning.

Der kan være tale om følgende typer af aflastning:

 • Aflastning i en aflastningsfamilie
 • aflastning på en institution.

Der kan vejledende bevilges: 110-140 aflastningsdage/døgn pr. år, hvor familien i samarbejde med leverandøren selv planlægger aflastningstidspunkterne.
Aflastning udenfor hjemmet over de 140 dage, kan som udgangspunkt kun vejledende bevilges, når der er tale helt særlige sager eller om en overgangsperiode på op til 1 års varighed, hvor barnet indkøres til en anbringelse.

Dette betyder, at der vejledende ikke kan bevilges aflastning i mere end de 140 aflastningsdage/døgn for at forebygge en anbringelse.
Forældrene godtgøres for billetten til offentlig transport eller pr. kørt kilometer efter Statens takster.

Fremgår af kompetenceplanen for Familierådgivningen, afsnit for Børnehandicap.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje