Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Børn med handicap Overgang til voksenlivet

Overgang til voksenlivet

Indtil den unge fylder 18 år er det jer forældre, der får støtten og den økonomiske hjælp.

Overgang fra ung til voksen. Om at være ung med et fysisk og/ eller psykisk handicap. Få idéer til hvad du og dine forældre kan gøre for at forberede dig til voksenlivet.

I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting som ændrer sig, og mange spørgsmål som du og dine forældre skal tage stilling til.

Forud for det 18. år

 • Vi begynder et samarbejde med dig, dine forældre og relevante samarbejdspartnere om din fremtid og dine muligheder, når du er omkring 15 år.
 • Når du er 17 1/3 år tilbyder vi dig og dine forældre vejledning i form af et møde, hvor vi skal tale om din fremtid og dine behov, når du fylder 18 år. Det er din nuværende rådgiver der indkalder til mødet og inviterer relevante rådgivere fra eksempelvis Handicaprådgivningen, Jobcenter, Psykiatrirådgivning, Myndighedsafdelingen og Ungdommens Uddannelses vejledningen (UU).

Efter mødet vil de relevante samarbejdspartnere i samarbejde med dig og din familie lave en fælles plan, der tager udgangspunkt i dit konkrete behov for hjælp.

Her på siden kan du læse om forskellige muligheder indenfor lovgivningen.

Uddannelse for unge med særlige behov (STU): Hvis du på grund af dit handicap ikke kan gennemføre et almindeligt uddannelsesfor¬løb, kan du være berettiget til en ungdoms¬uddannelse for unge med særlige behov: Den såkaldte STU (særligt tilrettelagt ungdomsud¬dannelse), som er en uddannelse, hvor der tages hensyn til dit handicap og dine behov. Det er UU-vejleder, der indstiller til et STU forløb. Såfremt du optages på STU vil du i forbindelse med du fylder 18 år blive tilknyttet en rådgiver fra Jobcenteret og du vil kunne søge uddannelseshjælp.

Støtte på uddannelsesstedet (SPS): Hvis du har behov for støtte i forbindelse med din uddannelse, er det din uddannelses¬institution, du skal henvende dig til. Eksempler på støttemuligheder er

 • Hjælpemidler
 • Praktisk hjælp
 • Specialpædagogisk støtte

På alle SU-berettigede videregående uddan¬nelser kan studerende, der på grund af deres handicap ikke kan varetage et studiejob, udover den almindelige SU, søge et handicaptillæg. Du kan få nærmere oplysninger hos SU-styrelsen

Hvis det ikke er muligt for dig at gå i gang med en almindelig ungdomsuddannelse og modtage SU, er det Jobcenteret der i samarbejde med dig og dine forældre vurderer dine muligheder for arbejde og forsørgelse. Du vil kunne søge om uddannelseshjælp på Jobcenteret – se evt. vejledning herom på kommunens hjemmeside 

Indsatsen fra jobcenteret kan f.eks. indeholde virksomhedspraktik, forberedende voksenundervisning eller andre særligt tilrettelagte forløb. Indsatserne kan munde ud i f.eks. ordinært arbejde, ordinær uddannelse, fleksjob, ressourceforløb eller i særlige tilfælde førtidspension. Der vil til overdragelsesmøderne blive vejledt yderligere omkring indsatsmulighederne mv. i jobcenterregi herunder også vejledning omkring mulighed for ansøgning om førtidspension.

Når du flytter hjemmefra, skal du lige som andre unge være opmærksom på selv at skaffe dig en bolig, herunder at skrive dig op i en boligforening.

Voksenområdet vil i samarbejde med dig og dine forældre drøfte dit samlede behov for støtte.

Det kan handle om fx:

 • Nødvendige merudgifter
 • Socialpædagogisk støtte
 • Borgerstyret-personlig-assistance (BPA)
 • Botilbud
 • Aflastning
 • Praktisk støtte i hjemmet

Lovgivningen for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er den samme for voksne som for børn. Dog tages der særlig hensyn til børns udvikling.

Såfremt du ønsker vejledning, kan du kontakte din sagsbehandler i Hjælpemiddelafdelingen. Du beholder den samme sagsbehandler i Hjælpemiddelafdelingen til du er 25 år.

Som ung skal du være opmærksom på:

At dine forældre ikke længere automatisk bliver involveret i din kontakt med kommunen. Hvis du ønsker, at dine forældre stadig skal være en del af din sag, skal du give tilladelse til kommunen må udveksle oplysninger med dem.

Som forældre skal I være opmærksomme på:

 • At vurdering og bevilling af støtte til jeres søn eller datter på en række områder sker efter andre regler, når den unge fylder 18 år.
 • Indtil nu har fokus ved vurderingen af støttebehov, foranstaltninger med videre været på jer som familie. Men når jeres søn eller datter fylder 18 år, flytter dette fokus sig. Jeres datter eller søn bliver myndig og jeres forsørgelsespligt ophører.
 • Hvor kontakten tidligere har været rettet til jer, vil man fra det 18. år som udgangspunkt udelukkende drøfte jeres søns/datters forhold med den unge selv, medmindre: 

jeres søn/datter ønsker jeres fortsatte medvirken og giver jer et skriftligt eller mundtligt samtykke til at medvirke,

jeres søn/datter ikke er i stand til at give et informeret samtykke, hvorfor kommunen yder råd og vejledning i forhold til reglerne for værgemål. Det er Statsforvaltningen der træffer afgørelse om værgemål. I har også selv mulighed for at henvende jer til statsforvaltningen for at søge om værgemål, eller for at få råd og vejledning om værgemålsreglerne.

Familieretshuset

 • Alle afgørelser truffet efter servicelovens børnebestemmelser ophører ved det 18. år.
 • Fx merudgiftsydelser efter servicelovens § 41 - også eventuelle merudgifter, der kan være bevilget i forbindelse med støtte til bolig og bil. Støtte til disse merudgifter skal nu bevilges efter voksenbestemmelsen, men det er ikke sikkert, at den unge kan få dækket samme merudgifter som før.
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder også, når jeres søn eller datter fylder 18 år.

Relevante links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje