Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Hjælpemidler Brugervejledninger og information om hjælpemidler

Brugervejledninger og information om hjælpemidler

Her på siden finder du information og brugervejledinger til hjælpmidler.

Information om:

Hjælpemiddelafdelingen har Åben Hjælpemiddelservice på Jernet 13 hos PreMed, der kører hjælpemidler for Kolding Kommune

Har du behov for et hjælpemiddel, kan du få en snak med en terapeut om Åben Hjælpemiddelservice er noget for dig på telefon 79 79 70 50 dagligt i tidsrummet kl. 8.30-12.00

Åben Hjælpemiddelservice foregår om torsdagen, og du kan få en tid i Åben Hjælpemiddelservice ved at ringe på telefon 79 79 70 50

I Åben Hjælpemiddelservice kan du bla. søge om:

 • Rollator
 • Transportkørestol
 • Strømpepåtager
 • Badebænk
 • Stokke

I Åben Hjælpemiddelservice taler terapeuten med dig om det, du har svært ved i hverdagen, og hvad du gerne vil kunne klare.
Er der behov for yderligere oplysninger eller hjemmebesøg informerer terapeuten dig, om det videre forløb.

Har du brug for og ret til et hjælpemiddel, kan du afprøve det med det samme.
Du får vejledning i brugen af det, og kan låne hjælpemidlet med hjem.

Vi har også en udstilling af hjælpemidler for eksempel vinklede knive, kartoffelskrællere, lågåbner m.m.
Du kan få vejledning i brugen af dem, hvilke muligheder du har, og hvor du kan købe dem.

Vejledning om muligheden for frit valg af hjælpemidler efter
servicelovens § 112

Hjælpemidler bevilges af kommunen efter § 112 i Lov om social service.
Kommunen bevilger det hjælpemiddel, som findes bedst egnet og billigst i
forhold til din funktionsnedsættelse.


Er du berettiget til hjælpemidler, kan du vælge om kommunen skal levere
det eller om du selv vil anskaffe det mod en eventuel merbetaling.

Når du benytter dig af kommunens tilbud

 • Kommunen leverer hjælpemidlet fra eget depot
 • Hvis der ikke er et egnet hjælpemiddel på kommunens depot, sørger
  kommunen er for at indkøbe hjælpemidlet
 • Kommunen sørger for, at hjælpemidlet bliver leveret og indstillet til dig
 • Ovennævnte service er uden omkostninger for dig
 • Reparation af hjælpemidlet udføres af Kolding Kommunes hjælpemiddeldepot uden udgift for dig
 • Eventuelle udgifter til drift og vedligeholdelse af hjælpemidlet afholdes dog af dig selv

Når du selv vælger et hjælpemiddel

 • Du har i henhold til § 112 i Lov om social service mulighed mulighed for at
  vælge et andet hjælpemiddel, end det kommunens har bevilget.
  Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, er følgende gældende:
 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil
  fremgå hvilke faglige krav, der er til hjælpemidlet, samt prisen på det
  hjælpemiddel, som Kolding Kommune kunne have stillet til rådighed
 • Det er dit ansvar at undersøge markedet for alternativer til det
  bevilgede hjælpemiddel.
 • Det hjælpemiddel, du selv vælger, skal opfylde de krav, der er
  opstillet i kommunens bevilling. Det er dit ansvar at sikre dette.
 • Du skal selv afholde de udgifter, som du evt. får i forbindelse med det
  frie valg f.eks. transport til afprøvning.
 • Er der lang leveringstid på det hjælpemiddel du vælger at købe,
  kompenserer kommunen ikke med et andet hjælpemiddel i
  ventetiden.

Du bør endvidere være opmærksom på, at det firma du vælger, også er i
stand til at levere reservedele til dit hjælpemiddel.

Når du har fundet frem til det hjælpemiddel, du ønsker, skal du kontakte din
sagsbehandler på hjælpemiddelområdet. Din sagsbehandler vil vurdere om
betingelserne for at yde støtte er opfyldt.

Hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med
det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe, bortfalder muligheden for frit
leverandørvalg.

Betaling

Du køber selv hjælpemidlet hos den valgte leverandør. Der er dog krav om,
at leverandøren af hjælpemidlet afregner kommunens andel direkte med
kommunen og din andel med dig. Leverandøren af hjælpemidlet skal være
momsregistreret og skal kunne fakturere elektronisk.

Ejerforhold

Hjælpemidlet er kommunens ejendom, selv om du har benyttet dig af frit
valg og har haft en egenbetaling. Du skal levere hjælpemidlet tilbage til
Kolding Kommune, når du ikke længere har brug for det.

Reparation og vedligeholdelse

Du har ansvaret for at vedligeholde hjælpemidlet. Du skal søge om hjælp til
reparation af hjælpemidlet, inden reparationen udføres. Har du tilkøbt en
særlig funktion til hjælpemidlet, skal du selv afholde udgiften til reparation af
denne. Hvis det frie valg medfører ekstraordinært dyre eller hyppige
reparationer eller hyppige udskiftninger, skal udgifterne afholdes af dig selv.

Refusion af egenbetaling

Hvis hjælpemidlet på grund af din egenbetaling har fået en generel øget
anvendelighed også for andre borgere, skal kommunen ved tilbagelevering
af hjælpemidlet, refundere en del af din egenbetaling, hvis du leverer
hjælpemidlet tilbage inden 4 år.
En betingelse er, at din egenbetaling har været over 3070 kr.
Egenbetalingen over 3070 kr. nedskrives med 1/48 for hver måned, der er
gået, siden kvitteringen forelå.

Rådgivning og Vejledning

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til din sagsbehandler
i Hjælpemiddelafdelingen, Kolding Kommune.
Kommunen yder ikke udvidet vejledning i de tilfælde, hvor borgeren har
benyttet muligheden for frit valg og købt et hjælpemiddel med funktioner,
der rækker ud over de, som findes i det bedst egnet og billigst.

Vejledning om frit valg af boligindretning efter servicelovens § 116

Boligindretning bevilges efter § 116 i Lov om Social Service. Kommunen bevilger de boligindretninger, som findes nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Du har mulighed for at benytte en anden håndværker end den, som kommunen har valgt. Du har mulighed for til at vælge andre materialer end dem, kommunen har valgt.

Frit valg af håndværker

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af håndværker, skal du være opmærksom på
følgende:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå hvilke krav, der
  er til boligindretningen.
 • Det er en betingelse, at håndværkeren er faglært og momsregistreret. Leverandøren
  skal kunne fakturere elektronisk. Det er dit ansvar at sikre dette.
 • Du kan højst få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået
  udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Denne pris
  vil fremgå af bevillingen.
 • Det er dit ansvar at sikre, at kravene til boligindretningen opfyldes.
 • Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig.

Frit valg af materialer

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af materialer, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå, hvilke krav der
  er til boligindretningen.
 • Det er en betingelse, at krav til boligindretningen opfyldes med de materialer, som du
  selv har valgt. Det er dit ansvar at sikre dette.
 • Du kan højst få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået
  udført boligindretningen for. Denne pris vil fremgå af bevillingen.
 • Som udgangspunkt har du ejendomsretten til boligindretningen. I visse tilfælde vil kommunen dog indgå aftale med dig om tilbagelevering efter brug. Hvis du har benyttet dig at retten til frit valg af materialer, har kommunen ikke pligt til at refundere
  de ekstra udgifter til materialer, som du eventuelt har haft.
 • Der vil ikke blive taget pant i en eventuel værdiforøgelse af huset opstået som følge af andet materialevalg.
 • Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig.

Frit valg af både håndværker og materialer

Hvis du både benytter dig af frit valg i forhold til håndværker og materiale, skal det tydeligt fremgå af fakturaen til kommunen hvilke materialer, der er anvendt.

Reparation og vedligeholdelse

Du skal selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af boligindretningen med mindre andet fremgår af bevillingen. I særlige tilfælde kan der søges om hjælp til dette som en nødvendig merudgift efter servicelovens § 41(børn) og § 100 (voksne).

Retablering af boligindretning

Hvis kommunen har indgået aftale om retablering af boligindretning, og du har benyttet dig af frit valg, har kommunen alene pligt til at foretage retablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har ydet støtte til. Yderligere udgifter til retablering, som er opstået som følge af dit frie valg, skal du selv afholde.

Hvis du bor til leje og vælger en anden håndværker end den kommunen har valgt, og dette medfører en dyrere løsning end den, som kommunen har bevilget, kan udlejeren nægte lejeren at få foretaget ændringen, da der kun foreligger kommunegaranti i forhold til retablering for en del af beløbet. Hvis du som lejer vil benytte dig af frit valg, forudsætter dette derfor, at du indgår en aftale med din udlejer.

Rådgivning og Vejledning

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til din sagsbehandler i
Hjælpemiddelafdelingen, Kolding Kommune.

Det offentlige har pligt til at udlevere hjælpemidler til dig, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • at det er lægefagligt begrundet at udlåne hjælpemidlet som led i din behandling (sygehuset har ansvaret)
 • at du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe (kommunen har ansvaret)
 • at sygehus eller kommune vurde­rer, at hjælpemidlet er nødvendigt i din genoptræning (sygehuset eller kommunen har ansvaret).

Hvis ingen af de tre betingelser er opfyldt, så har det offentlige ikke pligt til at sørge for hjælpemidlet, og du må selv købe eller leje hjælpemidlet. Det gælder f.eks. når hjælpemidlet alene øger din livskvalitet eller anses for at være sædvanligt indbo.

Du kan låne de nødvendige hjælpemidler på sygehuset, hvis

 • brugen af hjælpemidlet gavner din behandling, eller
 • du i en begrænset periode efter en forundersøgelse har behov for et hjælpemiddel, indtil sygehusbehandlingen kan sættes i gang.

Det kan for eksempel være toiletforhøjer eller rollator.

Det er sygehuset, der vurderer, hvad der er nødvendige hjælpemidler i din situation.

Hvis dit behov for hjælpemidler opstår i forbindelse med behandling hos en special­læge eller på et privathospital, kan der gælde andre regler. Så husk at spørge der, hvor du bliver behandlet.

Du kan få bevilget de nødvendige hjælpemidler af din kommune, hvis

Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og

 • hjælpemidlet kan afhjælpe dit handicap, eller
 • hjælpemidlet gør din dagligdag lettere, eller
 • hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde

Det kan for eksempel være toiletforhøjer eller rollator.

Ansøgning

Det er din kommune, der vurderer, hvad der er nødvendige hjælpemidler.

Kontakt din kommunes hjælpemiddelafdeling og få et ansøgningsskema tilsendt eller find skemaet på www.borger.dk

Hvis du får afslag ...

Hvis du får afslag på levering af et hjælpemiddel fra kommune eller sygehus, har du mulighed for at klage over afgørelsen.
Er det kommunen, der har givet afslag, kan du inden for fire uger efter afslaget klage dertil. På din kommunes hjemmeside kan du finde mere information om klagemu­lighederne m.m. Fører din klage ikke til, at kommunen ændrer afgørelsen, går sagen videre til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Er det sygehuset, der har givet afslag, kan du inden for fire uger efter afslaget klage til patientombuddet:
Styrelsen for patientsikkerhed tlf. 72 28 66 00 (telefontid dagligt 9.30-15.00).

Hvis du vil leje hjælpemidler:

Spørg sygehuset, kommunen eller søg på internettet ved at bruge søgeordene
"Leje af hjælpemidler".

Hvis du vil købe hjælpemidler:

På www.hmi-basen.dk kan man finde produkter og mange private forhandlere.

Høreapparater og batterier til disse bevilges i regionen.

Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside

Færdselsregler

Hvis du kører under 6 km/t, er du fodgænger og skal køre på fortovet.
Hvis du kører over 6 km/t, er du cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt eller tåget.

Gode råd for sikker færdsel i mørke

Lys og reflekser skal være rengjorte og i orden. Vi anbefaler en god refleks- vest, som gør det lettere for andre trafikanter at se dig.

Forsikringer

Vi anbefaler, at du tegner forsikring på dit el-køretøj.
Har du en alm. indbo/ansvars/-familie- forsikring dækker den normalt skader som følge af: brand, vandskade, skader du måtte påfører andre eller ting med
el-køretøjet samt tyveri.
Spørg dit forsikringsselskab om, hvordan du er dækket.

Opladning og opbevaring

El-køretøjet skal beskyttes mod vind og vejr, når det ikke er i brug. Hvis det ikke kan stå tørt under tag, kan et overtræk bruges. Der skal være adgang til et almindeligt 230V stik til opladning.

El-køretøjet skal altid stå til opladning, når det ikke benyttes, da batteriet ikke tåler at blive helt afladet. Det betyder, at det skal sættes til opladning efter hver køretur.

Når opladeren viser, at batterierne er fuldt opladet, slår den over på standby, og det er vigtigt, at den fortsat står til strøm.
Hvis el-køretøjet ikke bruges i en perio- de, skal opladeren fortsat være tilsluttet, da batteriet ellers ødelægges.

Opladeren må ikke tildækkes under opladning.

Drift og vedligeholdelse af el-køretøjet

Du er selv ansvarlig for udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Dette kan være:

 • Lapning
 • Udskiftning af bremseklodser
 • Smøring, justering, pumpning
 • Udskiftning af pærer
 • Strømforbrug m.m.

Udskiftning af dæk og slanger skal du selv betale.

Er der behov for mere end én årlig ud- skiftning af dæk og slanger, kan du ansøge Hjælpemiddelafdelingen om de følgende udskiftninger indenfor 12 måneder. Du skal ansøge om det, inden det bliver lavet.

Du skal gemme kvitteringen for den første udskiftning af dæk og slanger. Den har kommunen brug for som dokumentation.
For at bevare de gode køreegenskaber er det vigtigt med jævne mellemrum at kontrollere dæktrykket.
Du kan i brugervejledningen til el-køre- tøjet læse mere om vedligeholdelse.

Reparation af el-køretøjet

Du kan læse på din bevilling, hvordan du skal forholde dig til reparationer af at el-køretøj.

El-køretøjet vil ikke køre - mulige årsager:

 • Opladeren er tilsluttet
 • Parkering/-håndbremse er aktiveret
 • El-køretøjet er slukket
 • ”frigear” er tilkoblet
 • Et stik sidder ikke rigtigt
 • Nogle el-køretøjer med sædet hævet, kan ikke køre med sædet i høj position

El-køretøjet kører langsomt - mulige årsager:

 • Batteriet skal oplades
 • For lavt dæktryk
 • Batteriet er i stykker eller slidt op

El-køretøjet er svært at styre - mulige årsager:

 • Uens dæktryk
 • Dækkene er slidt for meget og trænger til en udskiftning

Transport af el-køretøjet hvis det går i stykke på en tur

Du er selv ansvarlig for at få transporteret dit el-køretøj hjem, hvis det går i styk- ker på en køretur.

Du kan tegne abonnement på en transportordning hos flere autohjælps- firmaer. Du kan også bestille en lifttaxi på egen regning.

Hvis du skal medbringe el-køretøjet i bil, bør el-køretøjet være forsynet med beslag til fastspænding under transport.

Yderligere information

Har du behov for yderligere information er du velkommen til at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på 79 79 70 50

Vejledning (printvenlig)

Vedligeholdelse

Du har fået bevilget en kørestol af Kolding Kommune.

Du kan ikke få hjælp til at vedligeholde din kørestol. Du skal for eksempel selv sørge for at rengøre og pumpe. Ved punktering skal du selv betale for lapning eller for at få skiftet slangen.

Du skal selv sørge for at udskifte dæk og slanger, når de er slidte.

Slider du mere end ét sæt dæk og slanger om året, kan du søge om at få skiftet de næste sæt ved Hjælpemiddelafdelingen. Du skal gemme kvittering for første udskiftning som dokumentation ved ansøgningen.

Du skal kun betale for ét sæt dæk og slanger om året, uanset hvor mange kørestole, du har.

Hvis forhjulet på kørestolen er én enhed (det kan ikke skilles af), skal du ikke selv betale for at få udskiftet disse hjul.

Vi anbefaler, at du køber dig en pumpe, som viser dæktryk og som kan bruges til forskellige ventiler. Dæktryk på almindelige kørestole skal ligge på 7-10 bar og på el-kørestole/el-køretøjer 2-4 bar.

Dæktrykket står ofte beskrevet på dækket. Hvis du kører på flade dæk, ødelægges de, og dækkene kan risikere at sprænge, når de pumpes op igen.
Kørestolen er desuden tung at køre, når dækkene er flade.

Dæk og Slanger

Du kan henvende dig til en cykelsmed eller PreMed A/S, hvis du skal have lappet slange eller have skiftet dæk og slanger.
Se adresse og telefonnummer på næste side.

Reparation

Hvis kørestolen går i stykker, skal du kontakte Hjælpemiddelafdelingen. De sørger for at din kørestol bliver repareret.

Hvis du selv bestiller et firma til reparation, kan du ikke regne med at få dækket udgiften til reparationen.

Her kan du få hjælp til lapning, dæk og slanger

PreMed A/S, Jernet 13, 6000 Kolding, Tlf 30543503.
Kan tilbyde at hente og bringe din kørestol/hjulet. Prisen for at få hentet og bragt kørestolen kan oplyses af firmaet.

Trim Service, Østergade 1, 6580 Vamdrup, tlf. 75 58 23 23
Kan tilbyde at hente og bringe din kørestol/hjulet. Prisen for at få hentet og bragt kørestolen kan oplyses af firmaet.

Designcykler, Kolding Storcenter, Skovvangen 42, 6000 Kolding, tlf. 75 52 30 37
Vil gerne montere dæk og slanger på alm. kørestole, og de vil i de fleste tilfælde gøre det, medens kunden venter.
Har ingen mulighed for at hente og bringe.

Fri BikeShop, Sydbanegade 3, Kolding, tlf. 75 53 12 88
Vil gerne montere dæk og slanger på alm. kørestole, og de vil i de fleste tilfælde gøre det, medens kunden venter.
Har ingen mulighed for at hente og bringe.

P.Dahl Cykler, Hospitalsgade 23 6000 Kolding, tlf. 75 52 48 70
Vil gerne montere dæk og slanger på alm. kørestole, og de vil i de fleste tilfælde gøre det, medens kunden venter.
Har ingen mulighed for at hente og bringe.

Cykelnørderne, Haderslevvej 30, 6000 Kolding, tlf. 28 73 63 20
Kan tilbyde at hente og bringe din kørestol/hjulet. Prisen for at få hentet og bragt kørestolen kan oplyses af firmaet.

Christiansfeld Maskinservice, Lindegade 57, Christiansfeld, tlf. 75561000
Kan tilbyde at hente og bringe din kørestol/hjulet. Prisen for at få hentet og bragt kørestolen kan oplyses af firmaet.

Har du spørgsmål

Telefon 79 79 70 50
hjaelpemidler@kolding.dk

Brugervejledinger:

Vendesystemer

Manual til Vendlet Standard (HMI 126639)

Quickguide til Vendlet Standard (HMI 126639)

Manual til Vendlet V4 (HMI 25168)

Quick Guide Vendlet V4 (HMI 25168)

Manual til Vendlet V5S (HMI 88282, 88283, 101886, 101885)

Quick Guide Vendlet V5S (HMI 88282, 88283, 101886, 101885)

Madrascover ILF Elastic (HMI 33254, 33255, 33256, 40023, 54910)

Madrascover ILF (HMI 35537, 35538, 35539, 34332)

Madrascover ST (HMI 35536, 35529, 35530, 40022)

Master TURNER ILF Duo Large (49206, 50717, 49872, 50718)

Master TURNER ILF Large (HMI 46872, 50287)

Master TURNER Duo X-large (HMI 61346, 61347, 44521, 44522, 53648, 53649, 44517, 44518)

Master TURNER Duo Large (HMI 49206, 49207, 38937, 38936, 49872, 49873, 42278, 42279, 40030, 40032)

Madrascover EASY ILF (HMI 64120)

Master TURNER Large og X-Large (HMI 49370, 49368, 33250, 42390, 37162, 40033, 54413, 40034, 50298)

Silk MASTER - lagen med glid (HMI 33116, 38934, 39116, 42493, 42494)

Etac

 

 

 

Andre glidesystemer

Master-glidebræt (HMI 33246, 36390)

(HMI 33243)

Sling SOCK - brugervejledning (HMI 48792, 48793, 55707)

Sling VEST - brugervejledning (HMI 48844, 55719)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje