Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Center for Senhjerneskade Cortex

Cortex

Støttecenter for erhvervet hjerneskade

CORTEX betyder hjernebark. COR betyder hjerte. Logoet illustrerer at vi har både hjernen og hjertet med i vores arbejde.

CORTEX og CORTEX20 er en afdeling af Center for Senhjerneskade.

Den skade borgeren har erhvervet, kan være forårsaget af en blodprop eller blødninger i hjernen. Men der kan også være tale om skader efter færdselsulykker, en operation eller iltmangel. Med følger i form af både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Støttecentret yder støtte til borgere i eget hjem. Støtten tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov.

Målgruppen for CORTEX borgere er borgere mellem 18 og 65 år.

Vi støtter brugeren i at lære at leve livet med skade.

Den primære målgruppe er voksne personer med erhvervet hjerneskade, som har behov for speciel bistand.

Du har mulighed for at få støtte, hvis følgerne efter skaden forårsager problemer i hverdagen. Skaden er typisk sket i ungdommen eller i voksenlivet. Der kan være tale om midlertidig eller varig støtte på grund af nedsat funktionsevne - både fysisk, psykisk og socialt.

Har du behov for støtte, eller et dagcenter tilbud skal du henvende dig til din socialrådgiver i Handicaprådgivningen i kommunen.

Hvilken støtte kan jeg få?

Støtten til dig tilrettelægger vi ud fra dine behov. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og tilrettelægger støtten i forhold til, hvilke problemer hjerneskaden har givet dig.

Det overordnede formål med støtten er, at du kan leve en meningsfuld tilværelse efter skaden, at du kan klare dig så selvstændigt som muligt og at støtten gives, så længe du har behov for det.

Støtten kan bestå af at:

 • Skabe overblik og struktur i hverdagen
 • Læse og besvare post, herunder elektronisk post
 • Holde styr på aftaler
 • Få aktiviteter i hverdagen
 • Hjælp til at holde sit hjem
 • Opbygge netværk
 • Ledsagelse til aktiviteter, lægebesøg, møder mm.

I CORTEX har vi aktiviteter i form af socialt samvær der oftest foregår i CORTEX20 lokaler.

Vores traditioner udvikles i samarbejde med brugerne. Vi holder en forårsfest og en årlig julefrokost.

Man kan visiteres til en af vores madklubber, aftenhygge og diverse ad hoc aktiviteter i weekenderne.

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte og høre mere om CORTEX tilbud.

CORTEX20 - Dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade.

Brugerne, der benytter CORTEX20, er mellem 18 og 65 år. Dagcentret ligger centralt i Kolding by på Bredgade 20.

Ved at benytte CORTEX20 får du mulighed for at:

 • Få samvær i meningsfuldt fællesskab med andre i samme situation
 • Udvikle og fastholde dit funktionsniveau
 • Deltage i forskellige aktiviteter
 • Danne netværk
 • Indgå aktivt i husets daglige opgaver

Som udgangspunkt skal alle, der benytter CORTEX20, selv sørge for transport til stedet. Kørestolsbrugere og andre, der ikke selv er i stand til at komme frem, kan få bevilget kørsel.

CORTEX20 har nedsat et brugerråd.

Aktivitetsplan CORTEX20

Du har mulighed for at deltage i følgende aktiviteter på dagcentret:

Avislæsning
CORTEX20 holder JydskeVestkysten, og du har mulighed for at læse dagens nyheder. Det er også muligt at gennemgå avisen sammen med personalet. Vi gennemgår ofte avisen som gruppeaktivitet. Ved behov læser personalet avisen op.

Blomsterværksted
CORTEX20 har mulighed for at få gratis blomster, som vi laver buketter af og pynter op med i huset. Har du lyst til at deltage i denne aktivitet, vil det fx være at hjælpe med sortering af blomster, fjerne torne fra roser, binding af buketter, sætte blomster i vaser, vande blomster i huset m.m.

Højtlæsning
Højtlæsning er for dig, der ikke selv kan læse, eller bare kan lide at høre en god historie. Det vil være små korte historier eller andet, som du finder interessant. Vi går ikke at gå i gang med store værker, som ikke kan afsluttes fra gang til gang.

Kreativt værksted
Her har du muligheden for at mødes med andre og i fællesskab lave din hobby eller afprøve nye kreative ting. Du kan male, knytte, strikke, lave kort, lave perler, filt, osv. Hvis du har et specifikt ønske vil vi prøve at tilgodese det.

Husets aktiviteter
Hvis du har lyst og interesse for madlavning og bagning er det muligt at være med i køkkenet. Hvis du har lyst til at være en del af huset gang, har du også mulighed for at vande blomster, vaske op, dække bord, og lave kaffe med mere.

Pc-værksted
Her har du mulighed for at tage din egen pc med eller låne en her i huset. Du vil få vejledning i, hvordan du lære at komme på e-Boks, Google og netbank. Det er meningen, at du selv skal lære, hvordan du gør. Pc-værkstedet vil ikke ordne ting på netbank og e-Boks for dig det vil kræve individuel støtte.

Spil
Her har du mulighed for at dyste mod andre i forskellige spil. Det kan være kortspil, stigegolf, skak, billard, trivial pursuit, puslespil og mange flere. Denne aktivitet foregår nogle gange uden deltagelse af personale.

Samtalegruppe
Her har du mulighed for at mødes og snakke med andre, som også har en hjerneskade. Der vil blive taget udgangspunkt i det, der fylder i hverdagen hos dig. Det kan også være, at der tages et bestemt emne op i gruppen.

Du vil opleve at kunne få gode råd fra andre brugere og lytte til deres erfaringer, og du kan fortælle om dine egne erfaringer.

Ture ud af huset
Når det er muligt, vil der blive arrangeret ture ud af huset. Vi har faste årlige aktiviteter og arrangementer, såsom tur til Frydenborg lejer, julefrokost og forårsfest.

I Støttecentret arbejder vi i tværfaglige teams. Et team består typisk af ergoterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Det tværfaglige personale har neuropædagogik som fælles faglig referenceramme.
Vi har 3 teams, der arbejder i tidsrummet mellem klokken 07.30 og 23.00 året rundt inklusive søn- og helligdage. Et team på fire personer er fælles om en brugergruppe. Det skal sikre, at brugerne får en meningsfuld og genkendelig hverdag med så få personer omkring sig som muligt.

De øvrige medarbejdere arbejder om dagen. Personalet i dagteams yder fortrinsvis støtte til brugere på hverdage i tidsrummet 8-16. Vi er pt. 36 ansatte.

Supervision
Hver team får faglig supervision hos uddannet psykolog med specialviden om neuropsykologi ca. hver 6. uge.

Pædagogisk koncept
Vi arbejder med pædagogik, ergoterapi, pleje og omsorg, med neuropædagogik som vores fælles referenceramme.

Neuropædagogik
Vi har valgt denne definition af neuropædagogik af Karen Margrethe Grønbæk:

"Neuropædagogik er kunsten at indgå situationsbestemt i et solidarisk samarbejde med mennesker, som medfødt eller erhvervet har skader i hjernens mentale funktioner. Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål, som led i personens bestræbelser på at overvinde, kompensere eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på naturvidenskabelig, humanistisk og socialvidenskabelig teori, samt på erfaringer hos alle implicerede i samarbejdet.”

Vi samarbejder med brugeren og socialrådgiveren og om at definere de behov for støtte, som brugeren har, og hvilke mål vi skal arbejde efter.

Metoden tager udgangspunkt i, hvor i hjernen brugerens skade er placeret. Vi tilrettelægger støtten, så det er brugerens ressourcer, der er udgangspunktet.

Vi aftaler med brugeren, hvor hyppigt støtten skal gives. Vi tilrettelægger indhold og struktur på besøgene, samt tilgang til brugeren. Vi tilstræber, at besøgene ligger på faste tidspunkter i løbet af dagen eller ugen.

Center for Senhjerneskades mission er at drive og udvikle et højt specialiseret tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i eget hjem.

Visionen lægger sig op af Senior og Socialforvaltningens vision om selvværd og sammenhæng i alt hvad vi siger og gør.

Center for Senhjerneskades vision på det sociale område er at vi vil være det førende kommunale tilbud i Danmark til borgere med erhvervet hjerneskade.

Mål og strategi er udarbejdet med udgangspunkt i borgerens centrum og følger de 5 leveregler

•Tal et sprog alle mennesker forstår

•Alt inden for dinradar er dit ansvar

•Det er borgerens plan /aftale

•Sæt fællesskabet i spil

•Gå borgeren i møde

Målsætning

1.Vi tilrettelægger individuelle tilbud til voksne mennesker med erhvervet hjerneskade, så den enkelte borger kan leve selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv

2.Vi er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere, der arbejder tværfagligt ud fra fælles mål og strategier

3.Vi understøtter en koordineret og sammenhængende indsats med relevante samarbejdspartnere

4.Vi er et videnscenter hvor man kan opsøge specialrådgivning på senhjerneskade -området

I CORTEX arbejder vi værdibaseret

Værdigrundlag
Støttecenterets værdigrundlag udtrykker de værdier, som vi ønsker at fremme i det indbyrdes samarbejde mellem ledere, medarbejdere, brugere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Værdierne ligger til grund for små og store beslutninger, der træffes i Støttecenteret.

Ansvarlighed
Ansatte i CORTEX tager ansvar for at udføre de specialiserede opgaver, som støttecentret indgår aftaler om. Der etableres et tillidsfuldt samarbejde mellem ansatte, brugere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Brugerne respekteres for retten til at præge eget liv og træffe egne valg. Ansatte respekteres for deres forskellighed, faglighed og retten til privatliv.

Åben kommunikation
CORTEX har en åben atmosfære, hvor vi kommunikerer ærligt og direkte med hinanden. I det daglige arbejde tager vi ansvar for at tilkendegive synspunkter og er loyale overfor trufne beslutninger.

Vanskelige opgaver i forbindelse med det pædagogiske arbejde betragtes som fælles opgaver og vi giver faglig og empatisk støtte til hinanden.

Udveksling af informationer om brugere foregår mundtligt og skriftligt med respekt for brugerne og vores tavshedspligt. Humor betragtes som afstressende og energigivende.

Fælles mål og udvikling
CORTEX ansatte er fleksible. Vi repræsenterer forskellige faggrupper, som trækker på hinandens viden og faglighed, og arbejder efter fælles mål. Vi følger med i udviklingen, og holder os opdateret med ny viden.

Opgaver løses loyalt i forhold til aftaler og i meningsfyldte sammenhænge. Alle har indflydelse til at påvirke udviklingen gennem kollegialt samarbejde.

Vi er synlige og deltager offensivt og engageret i Støttecenterets udvikling.

Der er mange samarbejdspartnere omkring mennesker med hjerneskader.

Det betyder, at der er behov for at samarbejde på tværs af flere forskellige forvaltninger og afdelinger.

Hjerneskadeteamet holder møder hver 14. dag.

Overordnet er formålet med hjerneskadeteamet at sikre et sammenhængende, helhedsorienteret og velkoordineret forløb for borgeren med følger efter hjerneskade i Kolding Kommune.

Hjerneskadeteamet består af repræsentanter fra Handicapafdelingen, Jobcentrets sygedagpengeafdeling, ergo- og fysioterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning, hjerneskadekoordinator, rådgiver fra Seniorforvaltningen, CSV-voksenspecialundervisning og CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade.

Har du fået en hjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning, iltmangel, hjernerystelse eller en ulykke?

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade, kan du have behov for hjælp fra mange instanser inden for det kommunale system.

Kolding Kommune har samlet fagpersoner på tværs af afdelinger i et hjerneskadeteam, som koordinerer indsatsen omkring dig som borger.

Det er hjerneskadekoordinatoren, som er tovholder på teamet og er ansvarlig for dagsorden og referater. Udover hjerneskadekoordinatoren, som er ansat under Socialforvaltningen på Center for Senhjerneskade, består teamet af repræsentanter fra:

 • Jobcentret
 • Sundhed og Træning, Sundhedshuset
 • CSV – Voksenspecialundervisning
 • Seniorrådgivningen
 • Handicaprådgivningen
 • CORTEX-Støttecenter for erhvervet hjerneskade

Henvendelse til hjerneskadeteamet kan komme fra dig selv eller dine pårørende, sygehuset, eller de forskellige forvaltninger i kommunen.

Teamets opgaver:

 • Vurderer hvilke ressourcer der er nødvendige til rehabiliteringen
 • Vurderer om der er behov neuropædagogisk støtte
 • Kommer med faglige anbefalinger
 • Tildeler en sagsbehandler på de enkelte områder
 • Koordinerer genoptræning og rehabiliteringen

CORTEX er et §85 tilbud under serviceloven. CORTEX20 er et §104 tilbud.
Organisatorisk er vi en del af Center for senhjerneskade og hører til i Socialforvaltningen i Kolding Kommune, Handicapområdet.

CORTEX giver støtte til brugere i eget hjem. Støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte.

Brugerne er voksne mennesker, der har levet et almindeligt liv med skolegang og erhvervsarbejde, og som pludselig rammes af en skade i hjernen. Hjerneskaden kan være forårsaget af blodprop eller hjerneblødning. Der kan også være tale om skader efter ulykker, operation eller iltmangel.

Målgruppen er borgere mellem 18 og 65 år, og brugerne har et meget varieret funktionsniveau, og dermed er der forskel i omfanget af den støtte, de modtager. Dog gælder det for alle, at de er i stand til at bo i en selvstændig bolig – eventuelt sammen med ægtefælle og hjemmeboende børn. Brugerne bor i hele Kolding Kommune.

Pt. har vi ca. 130 brugere tilknyttet CORTEX.
Brugerne kan have både fysiske- og kognitive funktionsnedsættelser. Flere af brugerne har udelukkende kognitive vanskeligheder (skjulte skader), som kan være svære at se i de første møder med brugeren, og som ofte medfører, at omgivelserne misforstår og stiller for store krav til den skadesramte.

Brugerne har meget varieret funktionsniveau. Fra den fysisk selvhjulpne bruger der har behov for at blive guidet i hverdagen, til kørestolsbrugere med behov for både pleje og omsorg, pædagogisk bistand, samt behov for at blive guidet i hverdagen.

Støtten retter sig mod at få brugerens dagligdag til at fungere igen efter skaden. Formålet er at give støtte, så brugeren kan leve et værdigt og meningsfuldt liv med skaden. Støtten tilrettelægges ud fra brugerens behov, skadens placering i hjernen og de følger det har givet.

Personalet i CORTEX og CORTEX20
De ansatte arbejder i teams, der er tværfagligt sammensat af: pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

Personalet er veluddannet og har neuropædagogik som fælles referenceramme. Pt. er vi 35 ansatte.

Vi koordinerer og tilrettelægger relevante sammenhængende tilbud om støtte i eget hjem. Vi indgår i et samarbejde med øvrige aktører så tidligt som muligt, efter skaden er sket.

Vi bygger bro til andre samarbejdspartnere, og vi yder støtte af både midlertidig og varig karakter.

I CORTEX kan kommunens medarbejdere og borgere søge specialviden og rådgivning om støtte til voksne med erhvervet hjerneskade.

Fra kontorerne på Bredgade kører personalet ud til brugere i hele Kolding Kommune. Støttebesøget foregår i brugerens eget hjem. Arbejdet kræver stor selvstændighed, idet man arbejder alene ude hos brugerne.

CORTEX har åbent fra 07.30 til 23.00 året rundt.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje