Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Voksne med handicap Støtte i eget hjem (handicap) Bostøtte

Bostøtte

Hvem kan få støtte?

Borgere, der er omfattet af servicelovens § 85, og er visiteret via handicaprådgivningen, kan få støtte.

Serviceloven §85:"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer."

Ansatte

Bostøtte gives af uddannet pædagogisk personale.

Der er en mild form for specialisering blandt medarbejderne. 

Medarbejderne modtager løbende supervision og efteruddannelse.

De fysiske rammer

Arbejdet foregår primært i borgernes eget hjem. 

Mål og værdier

 • At den socialpædagogiske indsats bidrager til, at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser.
 • At der skabes tryghed og struktur hos borgerne, der gør dem i stand til, at leve et liv i egen bolig, der er så optimal som muligt.
 • At indsatsen tager sigte på, at den enkelte person kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner i dagligdagen.
 • De pædagogiske midler til at nå målene tager udgangspunkt i en skriftlig samarbejdsaftale, som borgeren selv er med til at udforme i samarbejde med handicaprådgiveren og vejlederen.
 • Samarbejdsaftalen beskriver detaljeret hvilke opgaver borgeren gerne vil arbejde med og blive bedre til. Samarbejdsaftalen tages op til revision efter behov og mindst en gang om året.
 • Aftalen underskrives af de involverede parter.

Vi kan tilbyde støtte og vejledning til:

 • At borgeren får mulighed for selv at træffe valg og til at få indflydelse på egen situation.
 • At skabe struktur i dagligdagen.
 • At tilrettelægge og skabe overblik over økonomien.
 • At gennemgå posten og støtte til læsning og formidling af offentlige og private papirer.
 • At drøfte dagligdagens udfordringer.
 • At koordinerer praktisk hjælpeforanstaltninger i hjemmet.
 • At støtte relationerne til pårørende.
 • At indsatsen på længere sigt vil gøre den enkelte bedre i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.
 • At orienterer om aktuelle tilbud i Kulturhuset, samt øvrige fritids- og kulturaktiviteter i kommunen.
 • At ledsage til f.eks. sygehuse, læger, advokater og andre instanser.
 • At følge op i forhold til uddannelse/arbejde.
 • At indsatsen for den enkelte person skal koordineres, således at det samlede tilbud opleves som en del af en helhedsindsats.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje