Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Foreningsliv Opret ny forening

Opret ny forening

Står I for at etablere en ny forening i Kolding, som ønsker at udøve folkeoplysende foreningsarbejde, er der nogle ting, I skal være opmærksomme på.

Vi har samlet en række oplysninger om nogle helt grundlæggende og praktiske forhold.

En forening er en måde for en gruppe mennesker at organisere sig omkring en bestemt aktivitet eller interesse. En forening er demokratisk organiseret med en række aftalte spilleregler, så man i fællesskab kan tage beslutninger. De overordnede beslutninger vil typisk foregå på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende samt vælge, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse.

Det er nemt at starte en forening, og det kræver ingen tilladelse, da der er foreningsfrihed i Danmark. Kort fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt for foreningen – vedtægterne – og vælge en bestyrelse og en foreningsrevisor. Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til.

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse.

Ansøgning om oprettelse af foreningen sker via Foreningsportalen.

Ønsker foreningen at blive godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune, skal foreningen godkendes af Fritidsrådet.

Negativliste vedrørende folkeoplysende virksomhed (foreninger)

Emnebegrænsningsoversigt (folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler)

Alt det praktiske

For at kunne modtage tilskud fra det offentlige, skal jeres forening have et CVR-nummer og være tilknyttet NemKonto.

Al kommunikation til og fra det offentlige foregår gennem jeres digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at I opretter adgang til postkassen. På www.virk.dk/postkasse kan I se, hvordan I opretter og aktivere jeres digitale postkasse.

NemID er et online log-in, som I kan bruge til både den offentlige og den private sektor. I skal bruge NemID når I skal oprette et CVR nr. til jeres forening.

Hvor kan jeg bestille NemID?

For at bestille et NemID går du ind på NemIDs hjemmeside (du skal bruge pas eller kørekort til at bestille).

Vil ikke bestille NemID online

Hvis I ikke ønsker eller ikke kan bestille NemID online, kan jeres forening få NemID, hvis I henvender jer til Borgerservice. I skal bestille tid hos Borgerservice. I kan finde kontaktoplysninger på Borgerservice her.

I kan også kontakte SKAT og bestille et NemID gennem dem.

Bestil digitalsignatur til foreningen

Når I har oprettet et CVR nr. til jeres forening, kan I bestille en digital signatur. I skal som forening have en digital medarbejdersignatur, på samme måde som virksomheder kan få det til deres medarbejdere.

Den digitale medarbejdersignatur er ikke knyttet til medarbejderen/den frivillige som privat person, men kun til foreningens anliggender.

I kan bestille medarbejdersignatur på nets.dk – medarbejdersignatur.

Som forening skal I oprette en bankkonto, der står i foreningens navn. Hvis I ikke har en bankkonto med tilhørende NemID, kan foreningen for eksempel ikke modtage tilskud fra offentlige eller private fonde.

Når I skal oprette en foreningskonto i et pengeinstitut skal I bl.a. medbringe følgende:

 • Foreningens vedtægter
 • Det seneste referat fra foreningens generalforsamling
 • Legitimation på kontoens fuldmagtshavere.
 • Evt. CVR nummer - kun hvis du skal have offentlig økonomisk støtte.

Yderligere information oplyses ved henvendelse i pengeinstituttet. Forskellige pengeinstitutter har forskellige krav, så det er altid en god ide at spørge, hvilke regler de har for foreningskonti.

Al korrespondance mellem det offentlige og foreninger foregår digitalt. Derfor er det vigtigt at I opretter en digital postkasse til foreningen.
Det første skridt er at få oprettet en digital medarbejdersignatur (NemID) til en person i bestyrelsen. Når mindst én repræsentant for foreningen har oprettet en medarbejdersignatur, kan den digitale postkasse oprettes. Dette sker via Virk.dk’s hjemmeside om digital postkasse.

Hvordan opretter vi og bruger en digital postkasse?

Få grundig vejledning til, hvordan foreninger opretter og bruger en digital postkasse i artiklen fra Center for frivilligt arbejde i frivillighed.dk’s mere uddybende artikel om foreninger og digitalpostkasse

Vedtægter

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt.

På DGI’s hjemmeside, er der hjælp at hente ift. hvad en foreningsvedtægt skal indeholde.

Forslag til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger

Forslag til vedtægter for folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Stiftende generalforsamling

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse.

Børneattester

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Når I har et foreningsmedlem, der skaI arbejde med børn under 15 år SKAL I indhente en børneattest hos politiet. Denne attest henter I digitalt på politiets hjemmeside. I skal oplyse jeres forenings CVR-nr og NemID, derigennem bliver jeres forening identificeret og I får tilsendt børneattesten på pågældende medlem.

Om børneattester

I kan hente børneattesten på politi.dk

Børneattesten er navnet på den særlige straffeattest, hvor I kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende.

Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke indhenter børneattester, vil tilskud og lokaler blive taget fra foreningen.

Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Udgangspunktet for levereglerne kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler i foreningen. Det kan tage udgangspunkt i konkrete emner som for eksempel overnatning, badning og omgangstone i foreningen.

Levereglerne skal sikre mod seksuelle krænkelser i foreningen

Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, og at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen bliver mistænkeliggjort. Med klare retningslinjer for omgang i foreningen, og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.

Hvis mistanken opstår i foreningen, så kontakt Kolding Kommune. Vi har en specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan træde til.

Opret en ny forening/start en ny aftenskole

Regler for godkendelse samt, hvad en vedtægt skal indeholde

Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en forening er tilskudsberettiget, skal foreningen indsende forskellige oplysninger om bl.a. foreningens ansvarsfordeling.

Hvis der sker mere grundlæggende ændringer i bestyrelsen, skal oplysningerne rettes i Foreningsportalen.

For at kunne godkendes som forening under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kapitel 2, § 4, stk. 1 nr. 2, skal foreningen:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Det skal en folkeoplysende forenings vedtægter indeholde
En folkeoplysende forenings VEDTÆGT skal jf. Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen), kapitel 1, § 1, indeholde følgende:

 • foreningens formål
 • valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • foreningens hjemsted
 • betingelser for medlemskab
 • tegningsret for foreningen
 • procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Foreningens formål:
I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5, § 14 er formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:
Der skal være demokratisk valg til foreningens bestyrelse, hvilket sker ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens aktive medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Børn og unge bør have stemmeret. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Dog omfatter nr. 1 og 2 ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor:
Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler opbevares.

Valg af revisor og revisorsuppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen.

Foreningens hjemsted:
Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Kolding Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Fritidsrådet afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Kolding.

Betingelser for medlemskab:
Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. D.v.s., der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet.

Tegningsret for foreningen:
Det skal af vedtægten fremgå, hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender.

Procedure for vedtægtsændringer:
Det skal af vedtægten fremgå, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres.

Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør:
Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten.

Årlig beretning
I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 2, § 5, stk. 8 skal folkeoplysende foreninger årligt udarbejde en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år.

Beretningen kan være identisk med den af formanden / bestyrelsen på den ordinære generalforsamling aflagte beretning.

Beretningen skal på forlangende indsendes til Fritidsrådet.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i vedtægten, skal ny godkendt vedtægt indsendes snarest efter godkendelsen.

Godkendelse som ny forening
I forbindelse med godkendelse som ny forening, skal den på den stiftende generalforsamling godkendte vedtægt medsendes.

Foreningsbesøg
Til orientering for nye foreninger kan det oplyses, at der, såfremt foreningen modtager lokaletilskud, vil blive foretaget uanmeldt besøg i foreningen. Besøgene foretages af medlemmer af Fritidsrådet og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Ansøg via Foreningsportalen
Ansøgning om godkendelse som forening sker via Foreningsportalen

Regler for godkendelse samt, hvad en vedtægt skal indeholde

Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en forening er tilskudsberettiget, skal foreningen indsende forskellige oplysninger om bl.a. foreningens ansvarsfordeling.

Hvis der sker mere grundlæggende ændringer i bestyrelsen, skal oplysningerne rettes i Foreningsportalen.

For at kunne godkendes som forening under Folkeoplysningsloven - folkeoplysende voksenundervisning jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kapitel 2, § 4, stk. 1 nr. 2, skal foreningen:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
 • have en bestyrelse,
 • være demokratisk opbygget,
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget, af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
 • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 4,
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen,
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Det skal vedtægterne indeholde
En folkeoplysende forenings VEDTÆGT skal jf. Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen), kapitel 1, § 1, indeholde følgende:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Foreningens formål:
I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 4, § 7 er formålet med den folkeoplysende voksenundervisning med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen samt give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen

Dog omfatter nr. 1 og 2 ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor:
Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler opbevares.

Valg af revisor og revisorsuppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleant på "generalforsamlingen".

Foreningens hjemsted:
Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Kolding Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Fritidsrådet afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Kolding.

Betingelser for medlemskab:
Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. Dvs., der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet.

Tegningsret for foreningen:
Det skal af vedtægten fremgå, hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender.

Procedure for vedtægtsændringer:
Det skal af vedtægten fremgå, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres.

Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør:
Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten.

Årlig beretning
I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 2, § 5, stk. 8 skal folkeoplysende foreninger årligt udarbejde en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år.

Beretningen skal på forlangende indsendes til Fritidsrådet.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i vedtægten, skal ny godkendt vedtægt indsendes snarest efter godkendelsen.

Kontakt

Fritid og idræt
Ålegården 2-4, 2. sal
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje