Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Foreningsliv Regler og tilskud

Regler og tilskud

Kolding Kommune giver foreninger muligheder for at gennemføre aktiviteter og undervisning for både børn, unge og voksne efter Folkeoplysningsloven og kommunens tilskudsregler for områderne.

Lovgivning på området:

Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Foreninger

Generelle retningslinjer for lokaletilskud

For at kunne modtage lokaletilskud skal foreningen være hjemmehørende i Kolding Kommune.

Fritidsrådet yder driftstilskud til idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter. Lokalerne skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

Egne og eller lejede lokaler

Tilskud ydes med 75,5% af følgende driftsudgifter:

Retningslinjer for lokaletilskud

Udgiftstype

Tilskudsberettigede udgifter

Ikke tilskudsberettigede udgifter

Renter og bidrag af prio­ritetsgæld

Renter og administrationsbidrag af prioritetslån anvendt til lokalemæs­sige formål.

Ved prioritetsgæld forstås som ho­vedregel lån optaget med pant i fast ejendom

Afdrag på gæld, renter af alminde­lige kautionslån og kassekreditter.

Der ydes ikke tilskud til morarenter

Husleje


Private lokaler og andre faste leje­mål, hvortil er knyttet en lejekontrakt.

Ved lejekontraktsfornyelse skal den nye lejekontrakt indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen til godken­delse

Udgiftstyper såsom materiel, tilsyn, som ikke ville udløse tilskud, hvis det drejede sig om foreningens egne lokaler.

Hytteleje / træningsophold

Der ydes max. tilskud pr. gennemført aktivitetstime

Entrégivende arrangementer.

Udgifter til forplejning, overnatning m.v., cam­pingpladser o.l.

Leje af kanoer

Halleje

Nye lejemål vedrørende haller skal indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen til godkendelse

Gebyr for benyttelse af haller.

(Øvrige gebyropkrævninger er ligeledes ikke tilskudsberettigede)

Ejendomsskatter, renova­tion

Ejendomsskatter og renovation

 

Forsikringer

Bygnings-, brand- og evt. glasforsik­ring

Abonnement på tyverialarm

Erhvervs-, ulykkes-, ansvars- samt løsøreforsikring

Alarmopkald

Vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse af gulv, vægge og loft

Udgifter større end 10.000 kr. skal inden udgiften afholdes godkendes af Fritids- og Idrætsafdelingen

Forbedringer og renovering

Ved tvivlstilfælde kontaktes Fritids- og Idrætsafdelingen

Opvarmning og belysning

Udgifter til el, vand, varme og olie m.v.

Rykkergebyr, renter m.v.

Rengøring og evt. fornø­dent tilsyn

Der ydes max. tilskud til rengørings­udgifter svarende til 4 timer á 100 kr. pr. uge for hver 100 m2

 

Dog ydes der max. tilskud med 75,5% af den af KL udmeldte timesats pr. time pr. lokale.

Forinden beregning af lokaletilskud til ovennævnte udgifter skal fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter.

Haller

Betaling for benyttelse af idrætshaller

For benyttelse betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Alminde-Viuf Hallen
 • Munkevængets Hal
 • Park-Hallen
 • Bakkeskolens Hal
 • Vonsildhallen
 • Realskolens Hal
 • Cuben
 • Ødis Hallen
 • Sjølund Multiarena
 • Fynslund Hallen
 • Arena Syd
 • Skamlinghallen
 • Dalbyhus
 • Bjert-Hallen
 • Skanderup Efterskoles Idrætshal
 • Kolding Gymnasiums Hal
 • Bramdrupdam Hallerne
 • Sydbank Arena
 • Kongeåhallen
 • Harte Fritidscenter
 • Trekløverhallen
 • Lyshøjhallen
 • Pulzion
 • UC Syddanmark, Kolding’s idrætshal
 • Munkensdam Gymnasiums Hal
 • Lunderskov Hallen

For benyttelse af Arena Syd (dobbelthal) betales gebyr pr. banetime til Kolding Kommune.

For benyttelse af Sydbank Arena (4 haller) betales pr. banetime til Kolding Kommune.

Brugere af ovennævnte haller skal derfor ikke udfylde lokaletilskudsskema for benyttelse af disse.

Benyttelse af øvrige haller

Der gøres opmærksom på, at Kolding Kommune ikke vil være forpligtiget til at yde lokaletilskud i forbindelse med indgåelse af nye lejemål i haller.

Foreninger, der ønsker at indgå sådanne lejemål, bør derfor forinden kontakte forvaltningen for afklaring af berettigelsen til lokaletilskud.

Ved leje af ikke kommunale idrætshaller uden for Kolding Kommune vil der kunne opnås lokaletilskud på 75,5% af den af KL udmeldte timesats for haller pr. time.

Gymnastiksale

Betaling for benyttelse af gymnastiksale

For benyttelse af følgende kommunale skolers gymnastiksale betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Alminde-Viuf Fællesskole
 • Eltang Skole
 • Sjølund-Hejls Skole
 • Bakkeskolen
 • Kongsbjergskolen
 • Skanderup-Hjarup Forbundsskole
 • Bramdrup Skole
 • Lyshøjskolen
 • Taps
 • Brændkjærskolen
 • Marielundskolen
 • Vamdrup Skole
 • Christiansfeld skole
 • Sdr. Bjert Centralskole
 • Ålykkeskolen
 • Pædagogisk Center
 • Sdr. Vang Skole

Aktivitetslokaler

For benyttelse betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Almind, multihal
 • Sjøund Multiarena, fitness
 • Bramdrupdam Hallerne - gl. aktivitetsrum
 • Sydbank Arena - brydelokale
 • Sydbank Arena - Gl. bokse/styrkerum
 • Sydbank Arena - multisal (gl. keglelokale)
 • Cuben - gl. pavillon/multisal
 • Cuben, springsal
 • Lunderskov Hallen - aktivitetslokale kælder
 • Trekløverhallen, fitness

For benyttelse af følgende aktivitetslokale betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Arena Syd - ny hal
 • Hejls Multihus (lille lokale)

For benyttelse af følgende aktivitetslokale betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Arena Syd - ny hal opdelt

Minihaller

For benyttelse af følgende "minihaller"betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Realskolen (minihal)
 • Vonsild Sogneskole (minihal)
 • Bramdrupdam Hallerne (salen)
 • Park-Hallen (minihal)
 • Hejls Multihus

Keglelokaler

For benyttelse af følgende keglelokaler betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Cuben

Squashbaner

For benyttelse af følgende kommunale squashbaner betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Cuben

Svømmesale

Betaling for benyttelse af svømmesale

For benyttelse af følgende kommunale skolers svømmesale betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune:

 • Brændkjærskolen
 • Marielundskolen

Slotssøbadet:
For benyttelse af SlotssøBadet betales betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune.

KongeåBadet:
For benyttelse af KongeåBadet betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune.

Benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter

Betaling for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter

For benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter betales et gebyr pr. time til Kolding Kommune.

Opkrævning af gebyr

Opkrævningen vil blive foretaget af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen hvert år i juli måned. Betaling for benyttelse af idrætshaller, gymnastiksale, svømmesale, SlotssøBadet, KongeåBadet samt øvrige aktivitets- og klubfaciliteter vil blive modregnet i foreningens medlems-/aktivitetstilskud. Såfremt tilskuddet til medlems-/aktivitetstilskud ikke kan dække foreningens udgifter til gebyrordningen, vil der tilgå foreningen en regning på restbeløbet.

Generelt

Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet til lejeudgiften til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale.

Byrådet er ikke forpligtiget til at yde tilskud til:

 1. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
 2. Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil - f.eks. andespil, bingo og lignende - hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
 3. Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.
 4. Nye lejemål vedrørende haller samt væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlag i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet.
 5. Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis fritidsrådet kan anvise et egnet offentligt lokale (Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: fra nye foreninger, om nye lokaler, om udvidelse af timetal, om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.
 6. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til.
 7. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet.
 8. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.

Udbetaling af lokaletilskud

For godkendte lokaletilskudsmodtagere udbetales der 90% af det bevilgede lokaletilskud. Udbetalingen sker i 2 rater, henholdsvis ultimo januar og ultimo juni.

De resterende 10% vil først blive udbetalt, efter at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har modtaget foreningens årsopgørelse.

Årsopgørelsen med de tilskudsberettigede udgifter bilagt originalfaktura og kvittering skal være indsendt på Foreningsportalen

senest 1. april

Ansøgning om tilskud for skal være indsendt på Foreningsportalen senest 10. januar

Forudsætning for udbetaling af restbeløb i henhold til årsopgørelse samt a’conto udbetaling er, at de anførte tidsfrister overholdes.

Såfremt tidsfristerne ikke overholdes kan det medføre, at udbetalinger ikke finder sted før året efter.

Medlems- og aktivitetstilskud

I henhold til Folkeoplysningslovens § 15 skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

For at kunne modtage tilskud, skal foreningen være godkendt under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og kunne påvise, at foreningen har gennemført folkeoplysende aktiviteter i året forud for udbetaling af tilskud.

Ansøgningsfristen er 10. januar.

Der er godkendt følgende satser:

Foreninger der har medlemmer i aldersgruppen 0-6 år modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år

Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 7-24 år. I 2023 er satsen 135 kr. pr. medlem pr. år.

Der ydes max. medlems-/aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr. medlem pr. år

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 (Folkeoplysningsloven) samt Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) foreskriver, hvorledes revision af tilskud efter folkeoplysningsloven skal foregå.

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19 foreskriver, at foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

§ 19, stk. 2 - Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v. jf. dog stk. 3.

§ 19, stk. 3 - Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

§ 19, stk. 4 - Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Større og mindre tilskud

I Folkeoplysningsbekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 § 19, stk. 3, er det fastsat, at kommunen kan sondere mellem, hvilken form for revision større og mindre foreninger skal underkastes. Grænsen for, hvad der er større og mindre tilskud, fastsættes af kommunen.

Forskellen på større og mindre tilskud er, at større tilskud skal revideres af en professionel revisor, altså en statsautoriseret eller registreret revisor, og mindre tilskud kan revideres af en foreningsvalgt revisor.

Foreningsvalgt revisor

Foreninger udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som modtager et samlet kommunalt tilskud på eller under 500.000 kr. til lokaletilskud, medlems-/aktivitetstilskud fratrukket evt. gebyr, tilskud fra foreningspuljen og tilskud til ferieaktiviteter kan lade tilskudsregnskabet revidere af en af foreningen valgt revisor.

Registreret eller statsautoriseret revisor

Foreninger udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som modtager et samlet kommunalt tilskud på over 500.000 kr. til lokaletilskud, medlems-/aktivitetstilskud fratrukket evt. gebyr, tilskud fra foreningspuljen og tilskud til ferieaktiviteter skal lade tilskudsregnskabet revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Ved revisionen skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Revisor foretager normalt revision i årets løb. Revisor foretager mindst en gang årligt et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn. Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, og
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Revisor fører en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Ved revision af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om,

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,
 • at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og
 • at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Genpart af årets revisionsprotokollater indsendes af foreningen til kommunalbestyrelsen med det påtegnede tilskudsregnskab.

Revision af regnskab for mindre tilskud

Ved revisionen skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, og
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Tilskudsregnskab

Reglerne omfatter kun foreningens tilskudsregnskab, dvs. anvendelsen af de tilskud foreningen modtager fra kommunen. Revisorens eventuelle opgaver vedrørende foreningens øvrige indtægter og udgifter omfattes ikke af disse regler.

Yderligere kontrol

Med gældende regler er der redegjort for, hvilke krav kommunen kan stille til hhv. større og mindre tilskud. Kommunen kan ikke stille andre krav i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse, men i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder eller i øvrigt ønsker om at kontrollere foreningens oplysninger, kan kommunen efter folkeoplysningslovens § 30 indhente yderligere oplysninger hos foreningen.

Habilitet

For foreningsvalgte revisorer er der ikke i Folkeoplysningsloven eller Folkeoplysningsbekendtgørelsen fastsat særlige habilitetsregler, men følgende mere generelle betragtninger må antages at kunne indgå i vurderingen af den folkevalgte:

“En revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelse og skal være fuldstændig uafhængig. Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen/bestyrelsen eller stå i et afhængighedsforhold til ledelsen/bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner. Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde”.

Generalforsamlingen bør selv sørge for, at man vælger en revisor, man har tillid til.

For registrerede eller statsautoriserede revisorer gælder lovreglerne fra love om hhv. registrerede og statsautoriserede revisor. Kernen i disse bestemmelser er, at revisoren ikke må stå i et tjenesteforhold, familiemæssigt eller økonomisk forhold til den han reviderer for. Det påhviler revisoren selv at påse disse regler, ligesom han skal erklære sig om dem i revisionsprotokollatet.

God revisionsskik

God revisionsskik er et samlebegreb for, hvorledes en revisor skal handle. Begrebet giver kun mening for professionelle revisorer, og udvikles hele tiden gennem responsa afgivet af revisorernes responsumudvalg.

Ansvar

Ansvaret for foreningens forvaltning af de tildelte midler fremgår af folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. Efter denne bestemmelse påhviler det foreningen, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler og at sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på en betryggende måde.

Med denne bestemmelse fastslås det gennemgående princip i folkeoplysningsloven, nemlig at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi.

Ansvaret for professionelle revisorer fremgår af love om hhv. registreret og statsautoriserede revisorer.

Derudover er det klart, at der gælder almindelige strafferetlige regler for revisorer af alle regnskaber, hvis man som revisor har haft forsæt til at besvige det offentlige eller andre. Så vidt vides er der aldrig søgt rejst erstatningsansvar overfor en foreningsvalgt revisor.

Forbehold

Revisoren skal anføre i påtegningen, hvis der er forbehold i forhold til revisionen af regnskabet. Det betyder, at revisoren kan anvende denne vejledning som en checkliste, og såfremt han ikke kan kontrollere et givent forhold, skal han skrive i sin påtegning, at han har taget forbehold, og hvorfor han har taget forbehold.

Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn

En gennemgang, hvor revisor uden forudgående varsel indfinder sig hos foreningen for at gennemgå om kassen stemmer, og om foreningens værdier er tilstede på foreningens konti.

Revisionsprotokol

En revisionsprotokol er en form fra rapport fra revisor til foreningens ledelse, hvor revisor redegør for, hvilke handlinger han har foretaget i forbindelse med gennemgangen af regnskabet og eventuelle uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn.

Regler for tilskud m.v. vedrørende distriktsforeninger.

I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 854 af 11. juli 2011, § 45 fremgår det, at kommunen er forpligtet til at yde tilskud til private lokaler og lejrpladser for distriktsforeninger, der er hjemmehørende i kommunen.

En distriktsforening er en forening med lokalforeninger i flere kommuner, som er medlemmer direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud fra lokalforeningens medlemmer. En distriktsforening skal i sin vedtægt anføre, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende og, hvilke kommuner distriktsforeningens lokalforeninger kommer fra.

Den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende er administrationskommune for foreningen.

Godkendelse som distriktsforening

Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en distriktsforening er tilskudsberettiget, skal distriktsforeningen indsende forskellige oplysninger, bl.a. skemaet "Oplysninger om foreningen" samt de af distriktsforeningen godkendte vedtægter.

Lån af lokaler

Distriktsforeningen ligestilles med de øvrige foreninger i kommunen med henhold til anvisning af udendørsanlæg og lokaler - se regler.

Tilskud

Der ydes lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens minimumstakster, dvs., at der ydes lokaletilskud på 65% af de afholdte tilskudsberettigede udgifter til medlemmer under 25 år, ligesom der kun ydes lokaletilskud af det cirkulærebestemte maksimumbeløb pr. time for haller og øvrige lokaler - se generelle retningslinier for lokaletilskud.

Der ydes ikke yderligere tilskud, herunder medlems-/aktivitetstilskud.

Aftenskoler

Godkendelse af og tilskud til nye foreningers undervisning

Godkendelse som ny forening

I forbindelse med godkendelse som ny forening, skal den på den stiftende generalforsamling godkendte vedtægt vedhæftes som bilag i ansøgning om godkendelse som forening.


Tilskud til undervisning m.v.

Til førstegangsansøgere, som ønsker at etablere en forening, der udøver folkeoplysende voksenundervisning, ydes der tilskud fra Foreningspuljen.

Ansøgning om tilskud til voksenundervisning sendes via Foreningsportalen. Opret tilskudsskabelon "Øvrige tilskud Foreningspuljen".

Afregning af tilskud sker efter gældende regler for den folkeoplysende voksenundervisning, herunder at gældende skemamateriale skal anvendes.


Lokaletilskud

Der ydes lokaletilskud i henhold til gældende regler.

Ansøgning om tilskud til undervisning m.v.

Generelt vedrørende tilskudsbetingelser

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning m.v., hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Undervisningen må ikke være kompetencegivende.

Voksenundervisningen skal stå åben for alle.

Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning jf. folkeoplysningsbekendtgørel¬sens § 5 (Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Stk. 3. Der kan, jf. , jf. dog stk. 4, ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Stk. 4. Byrådet kan fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 3, og Byrådet kan fravige de i stk. 3 nævnte begrænsninger) samt emnebegrænsningsoversigten skal overholdes.

Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne eller for voksne og børn sammen.

Der må ikke undervises i dansk for indvandrere.

Der må ikke tilbydes kompenserende specialundervisning med tilskud fra folkeoplysningsloven.

Vejledning

Ansøgning om tilskud til undervisning sendes via Foreningsportalen. Opret tilskudsskabelon "Ansøgning tilsagnsbeløb aftenskoler".

Loven definerer ordinær undervisning ved, at virksomheden forestås af en lærer, der aflønnes efter de centralt fastsatte lønregler. Den samlede lønsum på lærerløn og ledelse er det beregningsgrundlag, der skal an¬vendes, når der fordeles tilskud til de enkelte foreninger.

Foreningen redegør for den samlede lønsum på almindelig undervisning og foredrag, instrumen-talundervisning og handicapundervisning i den seneste periode.

Lønsum vedrørende undervisning omfattet af fleksible tilrettelæggelsesformer er foreningens samlede antal undervisningslektioner multipliceret med den af KL's gældende takst for det pågældende år.

Seneste periode = sidst afsluttet kalenderår.

1 foredrag svarer til 6 undervisningstimer.

Undervisningstimer/lønsum

Kolding Kommunes tilskudsandel kan maksimalt udgøre:

 • 1/3 af lønsum for almindelig undervisning og foredrag
 • 5/7 af lønsum for instrumentalundervisning
 • 8/9 af lønsum for handicapundervisning
 • 1/3 af fleksible tilrettelæggelsesformer for ikke handicappede
  (timer x KL's gældende takst for det pågældende år)
 • 5/7 af fleksible tilrettelæggelsesformer for små hold
  (timer x KL's gældende takst for det pågældende år)
 • 8/9 af fleksible tilrettelæggelsesformer for handicappede
  (timer x KL's gældende takst for det pågældende år)

Regulering af tilsagnsbeløb

Hvis foreningen på grund af særlige forhold forventer en væsentlig ændring i lønsummen for det år, der søges om tilskud til set i forhold til det seneste års afregnede lønsum, skal foreningen begrunde reguleringen af tilsagnsbeløbet.

Lokaletilskud

Der ydes lokaletilskud i henhold til gældende regler.

Tilsagn om tilskud vil blive udsendt medio december.

Skemaet skal hvert år senest 1. oktober indsendes til Fritid og Idræt.

Ansøgninger, der ikke er modtaget i forvaltningen senest 1. oktober, kan ikke påregne at komme i betragtning vedrørende fordeling af midler.

Opgørelse over folkepensionister

Med virkning fra 1. september 2008 ydes der tilskud til folkepensionisters deltagelse i undervisning og studiekredse.

Der ydes i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 et kommunalt tilskud på kr. 6,00 pr. ti-me pr. deltagende folkepensionist.
Der ydes ikke pensionisttilskud til deltagelse i foredrag samt debatskabende arrangementer.

Ansøgning indsendes via Foreningsportalen vedhæftet „Opgørelse over folkepensionister" kvartalsvis forud senest 15/1, 15/4, 15/7, og 15/10 til Fritids- og Idrætsafdelingen, såfremt der på holdene deltager personer, som modtager

 • folkepension
 • og som er bosiddende i Kolding Kommune

Opgørelsen over folkepensionister SKAL indeholde oplysninger om holdnummer, navn, adresse, fødselsdato og timer.

Tilskud til folkepensionister for et regnskabsår/kalenderår kan IKKE overstige den samlede deltagerbetalingen for samme periode.

Såfremt opgørelser for folkepensionister for et kalenderår ikke er modtaget senest 31. december samme år, kan foreningen ikke påregne at modtage tilskud for de pågældende folkepensionister.

Afgørelse om udbetaling ved for sent indsendte opgørelser skal i hvert enkelt tilfælde træffes af Fritidsrådet.

Ansøgning om lokaletilskud

Generelt

Foreningen kan hvert år fremsende ansøgning om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til gældende regler.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der medsendes en underskrevet lejekontrakt på lejemålet.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet til lejeudgiften til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale.

Tilskuddet er betinget af, at der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler.

Ansøgningen med lejekontrakt indsendes hvert år senest 1. oktober til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Der ydes lokaletilskud med 80% af det godkendte tilskudsgrundlag dog max. den af KL udmeldte timesats pr. time pr. undervisningslokale.

For godkendte lokaletilskudsmodtagere udbetales der 90% af det bevilgede lokaletilskud.

Beløbet udbetales i 2 rater henholdsvis ultimo januar og august.

De resterende 10% vil først blive udbetalt, efter at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har modtaget foreningens årsopgørelse.

Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

1. Foreningens navn:

Her noteres foreningens navn.

Ændrer foreningen navn, skal der straks ske indberetning til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

2. Lokalerne/undervisningsstedet

Her noteres de undervisningsadresser, der søges lokaletilskud til.

Såfremt foreningen har flere end 3 faste lejemål, kan bilag vedlægges.

3. Foreningens fag i lokalerne fordelt på almindelige lokaler/faglokaler

Her noteres de fag foreningen har fastlagt fordelt på almindelig lokaler og faglokaler, træning og mødeaktiviteter.

Tilskuddet er betinget af, at der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler.

4. Foreningens forventede aktivitetstimer

Her noteres de samlede antal undervisningstimer, som er lokaletilskudsberettiget fordelt pr. uge samt antal undervisningsuger pr. år.

5. Antal m² til rådighed

Her noteres det antal m² foreningen har til rådighed i det lejede lejemål.

6. Antal undervisningslokaler

Her noteres det antal undervisningslokaler foreningen har til rådighed.

7. Forventede årlige driftsudgifter i henhold til lejekontrakt

Her noteres foreningens årlige udgifter.

8. Foreningens formand

Skemaet underskrives af foreningens formand, der overfor Byrådet er ansvarlig for anvendelsen af modtagne tilskud samt for regnskab og dokumentation for virksomhed.

SKAL være identisk med personen anført på skemaet "oplysninger om foreningen".

9. Udfyldes af kommunen

Til brug for beregning af lokaletilskud.

Folkeoplysende voksenundervisning (Oplysningsforbund, aftenskoler m.v.). Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven.

Tilskudsregnskab

Reglerne omfatter kun foreningens tilskudsregnskab, det vil sige anvendelsen af de tilskud foreningen modtager fra kommunen. Revisorens eventuelle opgaver vedrørende foreningens øvrige indtægter og udgifter omfattes ikke af reglerne.

Større og mindre tilskud

I folkeoplysningsbekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 § 19, stk. 3, er det fastsat, at kommunen kan sondere mellem, hvilken form for revision større og mindre foreninger skal underkastes. Grænsen for, hvad der er større og mindre tilskud, fastsættes af kommunen.

Forskellen på større og mindre tilskud er, at større tilskud skal revideres af en professionel revisor, altså en statsautoriseret eller registreret revisor, og mindre tilskud kan revideres af en foreningsvalgt revisor.

Foreningsvalgt revisor

Foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning, som modtager et samlet kommunalt tilskud på eller under 100.000 kr. til undervisning m.v., tilskud til folkepensionister og lokaletilskud kan lade tilskudsregnskabet revidere af en af foreningen valgt revisor.

Registreret eller statsautoriseret revisor

Foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning, som modtager et samlet kommunalt tilskud på over 100.000 kr. til undervisning m.v., tilskud til folkepensionister og lokaletilskud skal lade tilskudsregnskabet revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Ved revision skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil og,
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om,

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,
 • at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og
 • at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revision af regnskab for mindre tilskud

Ved revision skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelse af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil og,
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Yderligere kontrol

Med de nye regler er der redegjort for, hvilke krav kommunen kan stille til hhv. større og mindre tilskud. Kommunen kan ikke stille andre krav i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse, men i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder eller i øvrigt ønsker om at kontrollere foreningens oplysninger, kan kommunen efter Folkeoplysningslovens § 30 indhente yderligere oplysninger hos foreningen.

Habilitet

For foreningsvalgte revisorer er der ikke i Folkeoplysningsloven eller Folkeoplysningsbekendtgørelsen fastsat særlige habilitetsregler, men følgende mere generelle betragtninger må antages at kunne indgå i vurderingen af den folkevalgte:

"En revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelse og skal være fuldstændig uafhængig. Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen/bestyrelsen eller stå i et afhængighedsforhold til ledelsen/bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner. Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde".

Generalforsamlingen bør selv sørge for, at man vælger en revisor, man har tillid til.

For registrerede eller statsautoriserede revisorer gælder lovreglerne fra love om hhv. registrerede og statsautoriserede revisor. Kernen i disse bestemmelser er, at revisoren ikke må stå i et tjenesteforhold, familiemæssigt eller økonomisk forhold til den han reviderer for. Det påhviler revisoren selv at påse disse regler, ligesom han skal erklære sig om dem i revisionen.

God revisionsskik

God revisionsskik er et samlebegreb for, hvorledes en revisor skal handle. Begrebet giver kun mening for professionelle revisorer, og udvikles hele tiden gennem responsa afgivet af revisorernes responsumudvalg.

Ansvar

Ansvaret for foreningens forvaltning af de tildelte midler fremgår af Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. Efter denne bestemmelse påhviler det foreningen, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler og at sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på en betryggende måde.

Med denne bestemmelse fastslås det gennemgående princip i folkeoplysningsloven, nemlig at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi.

Ansvaret for professionelle revisorer fremgår af love om hhv. registreret og statsautoriserede revisorer.

Derudover er det klart, at der gælder almindelige strafferetlige regler for revisorer af alle regnskaber, hvis man som revisor har haft forsæt til at besvige det offentlige eller andre. Så vidt vides er der aldrig søgt rejst erstatningsansvar overfor en foreningsvalgt revisor.

Forbehold

Revisoren skal anføre, hvis der er forbehold i forhold til revisionen af regnskabet. Det betyder, at revisoren kan anvende denne vejledning som en checkliste, og såfremt han ikke kan kontrollere et givent forhold, skal han skrive i sin påtegning, at han har taget forbehold, og hvorfor han har taget forbehold.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 (Folkeoplysningsloven) samt Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) foreskriver, hvorledes revision af tilskud efter Folkeoplysningsloven skal foregå.

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19 foreskriver, at foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

§ 19, stk. 2 - Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3.

§ 19, stk. 3 - Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

§ 19, stk. 4 - Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Øvrige puljer og tilskud

Uddannelses- og opstartspuljen

Vejledning / regler for ansøgning om tilskud fra "Uddannelses- og opstartspuljen"

Fritidsrådet har på sit budgetområde afsat et beløb under Uddannelses- og opstartspuljen, der kan anvendes til uddannelse, integration af handicappede i foreningslivet, opstart af nye foreninger, udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål.

Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan via Foreningsportalen søge følgende tilskud:

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse:

 1. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person maksialt udgør 500 kr. ydes 100% i tilskud.
 2. Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person udgør mellem 501 kr. - 10.000 kr. ydes 50 % i tilskud.

Hver forening kan opnå max. kr. 35.000,00 i tilskud pr. år.

Ansøgninger om tilskud til kurser jf. pkt. 1 og 2 indsendes senest 3 måneder efter kursets afholdelse til forvaltningen. Ansøgninger der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke imødekommes.

Der kan kun søges tilskud til kurser af minimum 3 timers varighed.

Dokumentation for kursistens deltagelse herunder kursuspris skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger vedrørende leder- og instruktøruddannelse/kurser i udlandet skal i hvert enkelt tilfælde behandles af Fritidsrådet og skal inden kursets afvikling fremsendes til Fritidsrådet.

 1. Ved kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger 10.000 kr., eller hvor den samlede kursusafgift overstiger 25.000 kr., skal der inden kursets startdato fremsendes ansøgning via Foreningsportalen til Fritidsrådet. Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, dog kan der maksimalt ydes 50% i tilskud.
 2. Tilskud til integration af handicappede i foreningslivet. Tilskuddet kan ydes til materialer til brug for opstart af aktiviteter, kursusvirksomhed der ikke kan dækkes ind under gældende regler for kursustilskud, nødvendige bygningsmæssige ændringer af hensyn til de handicappede, fast inventar.
 3. Tilskud til opstart af nye foreninger under Folkeoplysningsloven samt tilskud til initiativer der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål. Der kan max. ydes tilskud på 50% af de samlede udgifter til materialer, udstyr og udviklingsarbejde med folkeoplysende formål.
 4. Der kan endvidere søges tilskud til særlige formål, hvis der f.eks. ønskes fokus på et bestemt indsatsområde foreslået af foreningerne, forvaltningen eller Fritidsrådet.

Forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgninger om tilskud jf. pkt. 2-4 på maksimalt 20.000 kr.

Tilskud herover forelægges til afgørelse i Fritidsrådet.

Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende oplysninger

 • foreningens navn og adresse,
 • begrundelse for ansøgningen herunder budget,
 • hvad søges tilskuddet til,
 • tilskuddets størrelse.

Ansøgninger der skal behandles i Fritidsrådet skal være Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Ågade 27, 6000 Kolding i hænde senest 2 uger før næste møde i Fritidsrådet.

Spørgsmål vedrørende Foreningspuljen kan rettes til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, på telefon nr. 7979 1842.

 

Fritidsrådet i Kolding Kommune tilbyder ferieaktiviteter for skoleelever i skolernes sommer- og efterårsferie.

Tidsrum:

Aktiviteterne afvikles i skolernes sommer- og efterårsferie.

Tilskud:

Der vil kunne forventes udbetalt et tilskud til foreningen på kr. 60,- pr. time pr. aktivitet.
Tilskuddet dækker foreningens udgifter til instruktørløn og materialeudgifter.

Materialeudgifter:

Såfremt der kan påvises ekstra store materialeudgifter, kan Fritidsrådet søges om tilskud, eller det kan opkræves som deltagerbetaling.

Deltagerbetaling:

Må opkræves i forbindelse med afvikling af arrangementet. Beløbet tilfalder ubeskåret arrangøren.

Tilmelding:

Såfremt der er tilmelding til aktiviteten, kan dette tidligst ske ca. midt i maj, nærmere dato oplyses.

Lokaleudgifter:

Kommunale lokaler og anlæg vil, i den udstrækning det kan lade sig gøre, blive stillet gratis til rådighed.
Såfremt der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed, kan man ansøge Fritidsrådet om tilskud til egne/lejede lokaler efter gældende regler.

Regler for gaver i forbindelse med jubilæer

Ved jubilæer, der er delelig med 25, ydes der 1.000 kr. i jubilæumsgave.

Det er gældende for samtlige godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune.

Tildeling af jubilæumsgave vil kun blive ydet, såfremt udvalg og/eller forvaltning bliver gjort bekendt med jubilæet.

Definition på foreningsdrevet fritidsklub

En foreningsdrevet fritidsklub er et aktivitetstilbud til børn og unge i aldersgruppen, omfattende 4.-6. klasse, hvor de kan deltage i aktiviteter i eftermiddagstimerne og evt. aftentimerne.

Intentioner og mål

At det foreningsdrevne fritidstilbud

 • understøtter folkeskolereformens intention om, at alle bliver så dygtige de kan,
 • sikrer og medvirker til, at alle har mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage aktivt heri,
 • virke strukturelt forebyggende, og er det naturlige og "sunde valg", og således fortsat virker forebyggende og præventivt,
 • udgør en platform, hvorfra nye initiativer kan vokse og således komplementere det organiserede foreningslivs aktiviteter,
 • er åbent og inddragende i forhold til det omgivende samfund,
 • initierer og medvirker til et aktivt medborgerskab.

Etablering

En foreningsdrevet fritidsklub etableres i tilknytning til bestående forening beliggende i skoledistriktet. Det tilstræbes, at tilbuddet etableres i kommunale lokaler eller i lokaler, der ikke er omfattet af lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Forudsætning for godkendt etablering af en foreningsdrevet fritidsklub

 • at tilbuddet etableres i de lokalområder, hvor der ikke i forvejen er etableret tilstrækkelige aktivitetstilbud for aldersgruppen, omfattende 4.-6. klasse, i eftermiddagstimerne jf. beslutning om, at fritidsklubber i Kolding skal omfatte alle skoledistrikter. Endvidere er det en forudsætning,
 • at de foreningsdrevne fritidsklubber som minimum har åbent mandag - fredag på alle skoledage,
 • at de foreningsdrevne fritidsklubber holder åbent minimum 12 timer pr. uge. Fritidsklubberne planlægger selv åbningstiden med udgangspunkt i, hvornår børnene får fri fra skole og frem til kl. 17.00, hvor fritidsklubberne som udgangspunkt lukker,
 • at de foreningsdrevne fritidsklubbers etablering og drift er økonomisk uafhængig af foreningens øvrige aktiviteter,
 • at medlemmer af de foreningsdrevne fritidsklubber ikke er berettiget til at modtage medlems/aktivitetstilskud jf. folkeoplysningsloven og i henhold til de af Byrådet fastsatte regler,
 • at foreningen er ansvarlig for den foreningsdrevne fritidsklub over for Byrådet.

Forudsætning for tilskud

Der kan opnås kommunalt tilskud til drift af en „foreningsdrevet fritidsklub" under forudsætning af, at kommunen godkender fritidsklubben.

Forældrebetalingen for det foreningsdrevne fritidstilbud for 4. - 6. klasse for hhv. et 2 dages modul og et 5 dages modul fastsættes af den enkelte foreningsdrevne fritidsklub. I tilknytning til de foreningsdrevne fritidsklubber kan der etableres en forældrebetalt frugt/madordning.

For at oprette eller drive en foreningsdrevet fritidsklub, skal der gennemsnitligt over et halvt år minimum være tilmeldt 20 børn pr. måned, heraf minimum 15 børn tilmeldt et 5 dages modul.

Der tildeles årligt et grundbeløb på 120.000 kr. til alle foreningsdrevne fritidsklubber. Derudover tildeles et årligt driftstilskud pr. godkendt barn i fritidsklubben.

Hvert år indhentes oplysninger om åbningstider, antallet af tilmeldte børn og antallet af fremmødte børn.

Det bliver hvert år besluttet, hvor mange børn den enkelte foreningsdrevne fritidsklub kan godkendes til under hensyntagen til de seneste oplysninger omkring åbningstider, antallet af tilmeldte børn og antallet af fremmødte børn. Antallet af tilmeldte børn på deltids- og fuldtidsmoduler kan indgå i beregningen.

Det kommunale driftstilskud udbetales ½ årligt, henholdsvis i januar og juli måned.

Hvert år efter regnskabsafslutning skal fritidsklubben indsende et godkendt regnskab.

I forbindelse med ansøgning om tilskud skal skemaet "oplysninger om fritidsklubbens bestyrelse" indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen.

Ophør af en foreningsdrevet fritidsklub

Ved ophør af en foreningsdrevet fritidsklub skal det i samarbejde med Fritids- og Idrætsafdelingen vurderes, hvordan overskydende midler herunder materialer anvendes bedst muligt til målgruppen

Oversigt over foreningsdrevne fritidsklubber 

Under Sundhed og Fritids budgetområde er der afsat økonomiske midler til Eventpuljen.

Puljen er etableret i et forsøg på at tiltrække større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv.

Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

 • budget for arrangementet
 • hvor stor en andel af arrangementets samlede budget, der ansøges om
 • antal deltagere fordelt på ungdom og seniorer
 • overnattes der i forbindelse med arrangementet
 • er der tale om et bredde- eller elitearrangement
 • forventes der publikum til arrangementet
 • har foreningen indenfor de seneste fem år modtaget kommunalt tilskud til et lignende arrangement

Som udgangspunkt skal foreligge regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af arrangementet.

Fritids- og Idrætsafdelingen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger på maksimalt 15.000 kr. forud for arrangementets gennemførelse i henhold til de vedtagne regler. Ansøgninger herover skal forelægges til afgørelse i udvalget Sundhed- og Fritid forud for arrangementets gennemførelse.

Puljen har til formål at understøtte foreningslivet, hvor den enkelte forening holder til, gennem afvikling af en lokal aktivitetsdag "Foreningernes dag i hallerne".

Formålet er at inspirere borgerne til at tage del i forpligtende fællesskaber og derved få flere medlemmer i foreningslivet. Fritidsrådet ønsker at understøtte foreningerne i deres markedsføring og gøre borgerne i lokalområderne bevidste om, hvad der er af tilbud og hvad de kan gå til i lokalområdet. Dagen kan ligeledes bruges til at rekruttere nye frivillige.

Puljen har følgende kriterier:

2/3 af puljens beløb kan søges af foreninger, der går sammen om et arrangement.

1/3 af puljens beløb kan søges af enkelt foreninger.

Der kan f. eks. søges tilskud til:

 • Aktiviteter herunder rekvisitter, der understøtter allerede eksisterende aktiviteter eller giver mulighed for at afprøve nye tiltag. Der ydes max 50% i tilskud til større anskaffelser.
 • Markedsføring af arrangementet og de lokale fællesskaber.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Løn/honorar til frivillige.
 • Forplejning.
 • Der kan som udgangspunkt ikke søges støtte til honorar, medmindre det vurderes, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres.

Puljen kan søges løbende via Foreningsportalen

Godkendte foreninger jf. folkeoplysningsloven, herudover øvrige foreninger, selvorganiserede grupper og foreninger under opstart kan søge Parasportpuljen. For at kunne søge Parasportpuljen skal hver ansøgning som hovedregel have en selvfinansiering på 20% af det samlede budget.

Puljen kan søges om finansiering til følgende:

 • Opstart af tilpassede fritidsaktiviteter for mennesker med handicap eller særlige udfordringer.
 • Parasportevents eller stævner afholdt i Kolding Kommune eller Trekantområdet, hvor Kolding er medvært.
 • Finansiering/medfinansiering ved indkøb af materialer, særligt udstyr eller rekvisitter til en tilpasset aktivitet/parasport.
 • Åben-skole-forløb i Kolding Kommune.
 • Der kan søges tilskud til transport til stævner uden for kommunen fortrinsvis for idrætstilbud eller foreninger, der har deres første sæson.

Parasportpuljen kan søges løbende via Foreningsportalen

Kontakt

Fritid og idræt
Ålegården 2-4, 2. sal
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje