Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Guide til arrangører Få styr på dine tilladelser

Få styr på dine tilladelser

Som arrangør af små eller store events, skal du huske at sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser, så du kan gennemføre loppemarkedet, koncerten, motionsløbet eller andre arrangementer på lovlig vis. Det er dit ansvar som arrangør at indhente de nødvendige tilladelser. 

Her på siden finder du information om de mest almindelige tilladelser, som kan være relevante for dig. Nogle arrangementer kræver tilladelser fra andre relevante myndigheder, som ikke er omtalt her på siden. Det er tilladelser, som du som ansøger selv er ansvarlig for, at indhente.

Hvis du har spørgsmål til hvad, du skal søge, og hvordan du søger, er du altid velkommen til at kontakte Kultur og Event på kultur@kolding.dk

Hvis du gerne vil holde et arrangement på offentlige arealer som for eksempel Akseltorv eller Banegårdspladsen, så skal du søge tilladelse hos Kolding Kommune. Det gør du via selvbetjeningsløsningen ovenfor. Det kræver MitID at udfylde ansøgningen. 

Selvbetjeningsløsningen rummer mange elementer, og du kan derfor opleve at blive spurgt om ting, du ikke helt ved, hvad du skal svare på. Du er derfor altid velkommen til at kontakte Kultur og Event, hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning. 

Ved større arrangementer kan der være brug for at indhente flere tilladelser, og det er derfor altid en god ide at søge i god tid. Større arrangementer kan for eksempel være udendørs koncerter eller motionsløb.

Når du planlægger et arrangement, skal du undersøge, om arrangementet eller eventen har en karakter, der kræver politiets tilladelse. Det gælder offentlige arrangementer som for eksempel koncerter, festivaler, motionsløb, cykelløb og byfester.

Ved større arrangementer som store koncerter, festivaler eller store idrætsarrangementer kan politiet forlange, at du udarbejder en risikovurdering og en beredskabsplan. Når politiet forlanger en risikovurdering og en beredskabsplan, er det for at forhindre ulykker. 

Hvor vidt der er tale om et større arrangement afhænger ikke kun af antal deltagere eller areal. Det kan også spille ind hvilken type publikum, der er tale om.

Beredskabsplanen skal typisk godkendes af både politi, brandvæsen og præhospital. Derfor er det vigtigt, at du planlægger store arrangementer i god tid. Politiet kan også stille krav om, at der skal være autoriserede vagter ved dit arrangement.

Du kan læse mere og søge på Politiets hjemmeside.

Du skal have en lejlighedstilladelse eller lejlighedsbevilling, hvis du gerne vil holde et offentligt arrangement, hvor der udskænkes alkohol. Tilladelsen skal du søge hos Politiet. 

På Politiets hjemmeside kan du læse mere og søge. Vær opmærksom på, at du skal være fyldt 21 år for at søge.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal søge en byggetilladelse til dit arrangement. Det kan for eksempel være, hvis du til dit arrangement stiller en scene, et telt eller en tribune op, hvis dit arrangement er indhegnet eller hvis du skal lave et camping- eller salgsområde. 

Det kan virke omstændigt at skulle søge en byggetilladelse, men der er en mening med galskaben nemlig sikkerheden. Ansøgningen skal være med til at sikre, at dit arrangement bliver gennemført så sikkert som muligt.

Her kan du se eksempler på, hvad du typisk skal søge tilladelse til, samt hvornår du ikke skal. Den fulde liste finder du i Bygningsreglemtetet (§6b-6f).

Hvornår skal du søge byggetilladelse?

 • Hvis du stiller et telt op, som er mere en 50 kvm, og ikke bruges til privat brug (gælder også hvis flere mindre telte tilsammen udgør mere end 50 kvm)
 • Hvis du stille en scene op, som er mindst 1. meter høj - uanset om den er overdækket eller ej
 • Hvis du stiller en scene op, som er overdækket og mere end 50 kvm
 • Hvis du laver et camping-, eller salgsområde til flere end 150 personer

Hvad skal du ikke søge tilladelse til:

 • Scener, herunder automobilscener der er højst 1, 0 m i højden og uden overdækning.
 • Telte, som er mindre end 50 kvm
 • Camping- og salgsområder til mindre end 150 personer

Lav en pladsindretningsplan eller arrangementsplan 

Hvis du skal søge en byggetilladelse, skal du udarbejde en arrangementsplan eller pladsindretningsplan. Din plan skal vise hvordan du vil indrette området for dit arrangement. Din plan skal angive placering, indretning og brug af de enkelte delområder. Det er vigtigt, at du bruges præcise mål.

Vær opmærksom på, at det koster penge at søge en byggetilladelse. Du betaler for den tid, der bliver brugt til at behandle din ansøgning, og det kan derfor godt betale sig at være grundig, når du laver din arrangementsplan.

Sådan søger du

Du kan søge en byggetilladelse digitalt på Byg og Miljø. Det kræver MitID.

Det er rigtig god stil at sørge for, at beboere og virksomheder i området, som bliver berørt af trafikomlægningen, får besked.

Du kan for eksempel give naboerne besked ved at smide en seddel i deres postkasser eller sætte en annonce i avisen.

Normalt er det dit ansvar som arrangør at sørge for den orientering.

Hvis dit arrangement er af en vis størrelse, skal du huske at give besked til Region Syddanmark. Det er dem der håndterer driften af blandt andet ambulancer og lægebiler mm. 

Hvilke arrangementer skal indberettes?:

 • Koncerter, festivaler, karneval, byfester og markeder
 • Sportsevents som f.eks. cykelløb, motionsløb, turneringer, stævner, mesterskaber, arrangementer til vands
 • Motorløb med eller uden offentlig adgang
 • Arrangementer med vejafspærringer, omkørsler eller andre trafikale forhindringer

På Region Syddanmarks hjemmeside finder du et skema, du kan bruge til at orientere om dit arrangement. Her finder du også kontaktoplysninger som du kan bruge, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp. 

Lydforskrift for udendørs arrangementer

I Kolding Kommune er der en høj ambition om at have levende byer med inspirerende kultur- og fritidstilbud, mødesteder for fællesskaber og gode oplevelser i vores byer. Derfor arbejder kommunen aktivt for et styrket byliv. En indsats i den forbindelse er at skabe gode rammer om et godt byliv og gøre det nemt at være eventarrangør i Kolding Kommune.

Nedenstående forskrift angiver de generelt vedtagne retningslinjer for støj i forbindelse med udendørs arrangementer i Kolding Kommune – herunder pladser og arealer, som ofte bruges til events og arrangementer. Såfremt et arrangement falder inden for de angivne rammer skal der ikke gives tilladelse hvad angår lyd. Kommunen skal dog stadig orienteres i rimelig tid forud for arrangementet.

Forskriften anvendes ved udendørs støjende kulturarrangementer, byfester og lignende. Det kan fx være større arrangementer i telt, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker/højttaleranlæg. Forskriften gælder også tivoli, cirkus, og lignende arrangementer.

Er der tvivl om hvorvidt et arrangement falder inden for forskriftens rammer er det Kolding Kommune der afgør, om der skal søges tilladelse til arrangementet.

Ønsker man at holde et arrangement, der overskrider de angivne rammer, er det stadig muligt, men der skal i så fald søges tilladelse ved Kolding Kommune, der vil lave en konkret vurdering af den enkelte sag.

Ved udendørs arrangementer i det offentlige rum skal elektrisk forstærket musik og øvrig høj lyd som udgangspunkt stoppe senest:

 • Kl. 22 søndag til torsdag
 • Kl. 24 fredag og lørdag samt dagen inden en helligdag.

For alle arrangementer gælder, at musik først må starte kl. 10. Dette gælder for alle dage.

Der kan være særlige udvidede rammer eller skærpede restriktioner på de enkelte pladser. Fx. længere eller kortere spilletider, hvilken retning scene må opstilles eller et antal årlige arrangementer pr. plads. Disse fremgår af beskrivelser for de enkelte pladser. Oversigt over disse findes på www.kolding.dk

Opsætning og nedtagning
Opsætning og nedtagning, der indebærer støj, må finde sted i tidsrummet kl. 07-23 søndag til torsdag samt kl. 08-01 fredag og lørdag.

Lydprøver
Lydprøver og afprøvning af monitoranlæg m.v. bør holdes inden for et tidsrum på maksimalt 2 timer og i øvrigt begrænses til et minimum.
Lydprøver må finde sted i tidsrummet kl. 08-21 mandag til fredag og kl. 09-21 lørdag og søndag.

Støj i forbindelse med at publikum bevæger sig til og fra arrangementet er ikke omfattet af forskriften.

Pladsens indretning
Arrangementer bør indrettes med opstilling af scene og højtalere, evt. delay-systemer med videre på en hensigtsmæssig måde i forhold til at unødige støjgener undgås.

Det er arrangøren af det samlede arrangement, der bærer ansvaret også i forhold til at regulere lyd og sikre, at forskriftens bestemmelser overholdes og at lydniveau tilpasses arrangement og omgivelser.

Kolding Kommune kan forlange dokumentation for tilladelse til råderet over det område, der afholdes arrangement på.

Ved arrangementer med høj lyd, skal naboer/lokalområde orienteres senest 2 uger før arrangementet. Det kan fx være gennem opslag i opgange (se skabelon), annoncering i lokalområdet, information omdelt i postkasser med videre. Orienteringen skal indeholde oplysninger om arrangement, tidsperiode, sted samt kontaktoplysninger til arrangør.

Der skal tages særligt hensyn til støjfølsomme naboer i lokalområdet – både gennem orientering og fastlæggelse af tidspunkt samt indretning af arrangementspladsen. Særligt støjfølsomme naboer kan for eksempel være kirke, hospital, vuggestue med videre.

Udfyld og print opslag til naboorientering

Såfremt en arrangør ønsker at overskride rammerne i forskriften i forbindelse med et arrangement skal der ansøges med begrundelse til Kolding Kommune. Kommunen kan efter en konkret vurdering give dispensation for forskriften.

Kolding Kommune fører tilsyn med, at rammerne i forskriften overholdes.

Overtrædelse af forskriften kan medføre politianmeldelse med krav om bødestraf.

Reglerne i forskriften hindrer ikke, at Kolding Kommune kan stille særlige krav om yderligere begrænsning af støj end angivet i forskriften. Det kan for eksempel være decibelgrænser ved større arrangementer.

Kommunen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af regler eller fastsatte vilkår med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 69 afbryde et arrangement.

Grove eller gentagne overtrædelser af forskriften ved brug af kommunens pladser og arealer kan ligeledes medføre, at arrangøren udelukkes fra fremtidig brug af de pågældende pladser og arealer.

I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter § 20 er der hjemmel for kommunen til at vedtage forskrifter for forebyggelse af forurening (herunder støj). Dette gør sig kun gældende, hvis de forurenende aktiviteter ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i Miljølovgivningen.

Det kan efter Miljøstyrelsens opfattelse i praksis være svært helt at undgå støjgener ved afholdelse af udendørs arrangementer, og kommunen kan fastsætte højere støjgrænser end de vejledende støjgrænser.

Kolding Kommune vurderer ikke, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overføres direkte som grundlag for lydniveauer for musik i forbindelse med udendørs enkeltstående kulturarrangementer, hvor de vil være for restriktive.

I Kolding Kommunes forskrift er der i stedet for konkrete støjgrænser lagt vægt på tidsrum samt øvrig hensyntagen som rettidig orientering af berørte borgere, hensigtsmæssig placering af lydudstyr samt scene, højtalere og forstærkere m.v.

Kolding Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 21 stk. 2. Forskriften er ikke til hinder for, at Kolding Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. bekendtgørelsens § 20 stk. 5.

Uanset ovenstående kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede arealer eller arealer, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af arrangementet jf. bekendtgørelsens § 23, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter denne forskrift afprøves ved civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt, senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje