Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Afbrænding og brændeovne

Afbrænding og brændeovne

Det er tilladt at afbrænde rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.

 

Som udgangspunkt er afbrænding af alt affald kun tilladt på dertil godkendte forbrændingsanlæg.

Kolding Kommune tillader dog:

 • at der afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften. Resten af året er afbrænding af haveaffald hos private ikke tilladt (bemærk afstandskrav mellem bygninger og bålet er skærpet Sankt Hans aften, se reglerne herunder). 

 • at virksomheder afbrænder haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v. i overensstemmelse med paragraf 49 i Affaldsbekendtgørelsen. Bemærk, at der er særlige regler vedrørende erhvervsaffald, jævnfør Regulativ for erhvervsaffald.

 

Gældende retningslinjer for afbrænding af bål i Kolding Kommune

Hele året

Der må afbrændes rent, tørt træ – maksimalt 0,2 kubikmeter – på særligt indrettede bålpladser hele året (bålet må være max. 120 cm i diameter) i en afstand af mindst:

  • 10 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 15 m fra bygninger med letantændeligt tag.
  • 15 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • 15 m fra nåletræsbevoksninger, fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation. 15 m fra letantændelige markafgrøder.

Sankt Hans aften

Der må afbrændes haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni i en afstand af mindst:

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
  • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
  • 60 m fra letantændelige markafgrøder.

 

Vær opmærksom på hvornår retningslinjerne gælder

 1. Afstandsreglerne gælder ved vindstille eller svag vind. Ved jævn og frisk vind fordobles afstandene i vindens retning. Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Hvis vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, så der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.

 2. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afbrændingen ikke ved røg eller på anden måde er til
  væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken.

 3. Afbrænding skal ske under opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Ved afbrændingsstedet skal der forefindes egnet slukningsmateriel, for eksempel i form af vandfyldt haveslange, spande med vand eller en branddasker.

 

Generelle afbrændingsforbud bekendtgøres i dagspressen og på Kolding Kommunes hjemmeside.

Overtrædelse af ovennævnte retningslinjer for afbrænding af haveaffald straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. 

Røggener kan opstå i forbindelse med brugen af brændeovne. Røggener fra brændeovn kan altid afhjælpes ved at tænde korrekt op.

Skorstensfejer
Husk at brændeovne skal have renset skorstenen regelmæssigt. Det er skorstensfejerne der udfører dette arbejde.

Brændeovne
Hvis du følger nogle enkle råd, når du fyrer i din brændeovn, kan du reducere de sundhedsskadelige partikler, som følger med røgen.

Tænd op korrekt
Mange lægger optændingspinde nederst, når de skal tænde deres brændeovn. Men røg og forurening mindskes, hvis man i stedet lægger optændingspindene øverst.
I vores folder Tænd op fra toppen, kan du læse, hvordan du kan tænde op med færre røggener og samtidig spare på dit træ.

Brug rent og tørt træ
Hvis du fyrer med vådt træ, får du ikke alene mindre varme ud af dit brænde, det forurener også mere. For at få en ren forbrænding med klare gule flammer og ingen røg, skal temperaturen være så høj som muligt. Hvis træet er vådt, går energien og varmen tabt til at tørre brændet i ovnen, i stedet for at varme og skabe en ren forbrænding. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten, og det kan resultere i en skorstensbrand. 

Brænd ikke skrald
Som privatperson er det forbudt at afbrænde skrald. Det gælder også affaldstræ som paller, spånplader, gamle plankeværk, havemøbler og alle andre former for behandlet træ.


Fyr lidt ad gangen
Hvis du fylder store eller mange stykker træ i ovnen, går der lang tid før temperaturen bliver så høj, at du får en god forbrænding. Sørg derfor for at fyre lidt ad gangen og med mindre stykker.

Sørg for rigelig luft
Under fyringen er det vigtigt, at forbrændingen bliver så fuldstændig som mulig. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet. Derfor skal du sørge for at tilføre rigeligt med luft – især i starten, hvor det gælder om at få temperaturen hævet hurtigst muligt.


Mange skruer hurtigt ned for varmen for at få brændet til at holde i længere tid. Du får ikke mere varme ud af brændet, og det betyder desværre, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding, og røgen vil derfor indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.


Drop natfyring i brændeovnen
Det er på alle måder en dårlig ide med natfyring. Det belaster miljøet og naboerne i et urimeligt omfang. En del danskere med brændeovn natfyrer i brændeovnen – de propper den med brænde inden sengetid, og skruer helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen. Når du lukker ned for spjældet, og der kommer mindre ilt til brændeovnen, bliver der ingen ren forbrænding. Det betyder, at de gasser, der kommer fra træet, ikke forbrændes, men kommer ud af skorstenen og bliver til partikler i luften, der er til skade for helbredet.Samtidig får du næsten intet ud af træet som brændsel, da brændværdien i træet ikke bliver omsat til varme af nogen betydning, men ryger bare op og ud af skorstenen. En ren forbrænding er kendetegnet ved, at der stort set ikke kommer røg ud af skorstenen, mens en uren forbrænding er kendetegnet ved sort eller grå røg, der lugter surt.


Vi anbefaler desuden disse links fra Miljøstyrelsen om brændeovne:

Luftforurening fra brændeovne

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje