Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Grundvand Husstande med egen drikkevandforsyning opfordres til analyse for PFAS

Husstande med egen drikkevandforsyning opfordres til analyse for PFAS

Kolding Kommune udsender i november 2022 breve til alle husstande med egen vandforsyning i kommunen med opfordring om analyse for PFAS i drikkevandet. Brevene sendes til de enkelte husstandes e-boks.

Der er i løbet af det seneste år kommet et stort fokus på de såkaldte PFAS-forbindelser, som er en samlet betegnelse for flere tusinde industrielt fremstillede fluorstof-forbindelser, der har været benyttet til bl.a. overfladebehandling af tekstiler og fødevareemballage samt i skum til brandslukning.

PFAS har været årsag til omfattende forurening både herhjemme og i udlandet. Stofferne er vandopløselige og udvaskes let til grundvandet, hvor de stort set ikke nedbrydes. Forureningen kan findes adskillige kilometer fra kilden.

Kolding Kommune har ikke kendskab til alle PFAS-forureninger her i kommunen. Men da PFAS kan bevæge sig over stor afstand, og da der er konstateret PFAS i private boringer flere steder i landet, har vi valgt forebyggende at skrive til alle borgere med egen drikkevandsforsyning.

Sammen med brevet medsendes et ark med ofte stillede spørgsmål og en vejledning i, hvordan man kan læse resultaterne af en PFAS-analyse. Det udsendte materiale kan ses på kommunens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til det udsendte materiale, kan Kolding Kommune kontaktes på enten telefon 79797469 eller e-mail: vandforsyning@kolding.dk

Brev til de berørte hustande om opfordring til analyse for PFAS

Bilag - Sådan får du overblik over PFAS-stoffer og krav

Ofte stillede spørgsmål – enkeltindvindere – PFAS

Kolding Kommune har samlet en række spørgsmål om PFAS, som du har mulighed for at orientere dig i, hvis du gerne vil vide mere om emnet. Vi har i sidste punkt samlet en række links til relevante hjemmesider.

PFAS er en samlet betegnelse for en stofgruppe, der indeholder per- og polyfluoralkyl-forbindelser. Stofgruppen omfatter mere end 9.000 forskellige fluorstof-forbindelser.

Betegnelsen PFAS repræsenterer en række fluorholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer heriblandt PFOS, som blev målt i forhøjede koncentrationer i bl.a. spildevand ved brandskolen i Korsør, og som i foråret 2021 foranledigede en national indsats i forhold til at kortlægge omfanget af problemet.
PFAS er et industrielt fremstillet stof, der siden 1949 har været benyttet til overfladebehandling af tekstiler og fødevareemballage pga. dets overfladeaktive egenskaber, idet det afviser både fedt, smuds og vand. PFAS-forbindelser har været anvendt i en bred vifte af industrier. Det betyder, at stofferne bl.a. har været benyttet på renserier, i tekstiler, i sko, i møbler, i tæpper, i vaskehaller, i fødevareemballage, i elektronik, i kosmetikprodukter, tandtråd og cremer, i maling samt i køkkenudstyr med non-stick-belægning (gryder og pander). PFAS har endvidere været brugt i brandslukningsskum, da det lægger en hinde, der blokerer for ilt og reducerer temperaturen. PFOS, blev forbudt i 2006. Det var dog tilladt at anvende allerede produceret PFOS-holdigt brandslukningsskum frem til 2011.

Hvis du har fået analyseret dit drikkevand for PFAS, og hvis der er fund af et eller flere af PFAS-stofferne over drikkevandskvalitetskriteriet, har du mulighed for at kontakte kommunen, så vi kan vejlede dig om, hvilke andre alternativer der er til at få rent drikkevand i dit område. Vi anbefaler, at du ikke fortsætter med at drikke vandet, før overskridelsen er blevet vurderet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Afhængigt af overskridelsens størrelse aftales det med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorvidt vandet kan bruges til andre formål end drikkevand.
Hvis resultatet af din analyse ligger under grænseværdien, men der er konstateret fund af et eller flere PFAS-stoffer, kan du fortsat drikke vandet. Kolding Kommune anbefaler dog, at du får foretaget analyse af dit drikkevand en til to gange årligt, samt at du overvejer muligheden for en alternativ vandforsyning til din ejendom.

Hvis du har egen boring eller brønd, og hvis du får konstateret PFAS-stoffer i dit drikkevand, kan der være forskellige andre muligheder for at få rent drikkevand. Mulighederne afhænger dog af, hvilket område du bor i.

Tilslutning til vandværk

Du kan kontakte dit lokale almene vandværk for at høre, hvilke muligheder der er for tilslutning til alment vandværk. Kontaktoplysninger kan ofte findes på vandværkets egen hjemmeside. Har vandværket ikke egen hjemmeside, kan du få kontaktoplysningerne fra Kolding Kommune.

Er du usikker på, hvilket vandværk der leverer drikkevand i dit område, kan du ligeledes kontakte Kolding Kommune, som kan fortælle dig, hvilket alment vandværk du kan kontakte.

Prisen for en tilslutning til alment vandværk varierer fra vandværk til vandværk og afhænger af afstanden fra din ejendom til eksisterende forsyningsledninger. Ligger din adresse langt fra et alment vandværks eksisterende ledningsnet, er det billigst at komme på vandværket, hvis der er flere i dit område, der skal tilsluttes samtidigt.

Etablering af en ny drikkevandsboring

Hvis det er uforholdsmæssigt dyrt at blive tilsluttet vandværk, kan du som enkeltindvinder i langt de fleste tilfælde opnå bore- og indvindingstilladelse til en ny drikkevandsboring via ansøgning til kommunen. Fra ansøgning til tilladelsen foreligger, skal du forvente, at der går ca. 3 måneder. Afhængigt af overskridelsens størrelse aftales det med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke formål vandet kan bruges til i den mellemliggende periode. Det kan blive nødvendigt at købe flaskevand, indtil sagen er vurderet nærmere.

Hvis du ønsker at etablere en ny indvindingsboring, skal den etableres til et dybere grundvandsmagasin end grundvandsmagasinet, hvori der er fundet PFAS. For at mindske risikoen for at trække PFAS fra et terrænnært grundvandsmagasin til et dybere grundvandsmagasin, skal der være et tykt lerlag imellem de to grundvandsmagasiner. Der er dog stadig ingen garanti for, at der ikke vil blive fundet PFAS, eller at der med tiden kan trækkes PFAS ned i det dybere grundvandsmagasin.

Ofte er private vandboringer/brønde ikke så dybe, hvilket betyder, at boringen henter vandet op fra det terrænnære grundvand. Hvis der har været en forureningskilde i området, kan det – afhængig af bl.a. jordforholdene og forureningsgraden – trænge hurtigere ned til det terrænnære grundvand.

Prisen for en ny drikkevandsboring vil afhænge af boringens dybde og dimension samt råvandsledningens længde fra boring til ejendom. Priser kan oplyses ved den brøndborer, du vælge til opgaven. I de fleste tilfælde vil omkostningerne for en ny boring på ca. 50 meters dybde beløbe sig til 130.000 kr. uden filteranlæg. Selve etableringen af boringen tager typisk et par dage.

Ønsker du at etablere en ny boring pga. fund af PFAS-stoffer i drikkevandet i den eksisterende boring, kan den nye boring ikke betragtes som en erstatningsboring, der kan etableres uden tilladelse fra kommunen. Det skyldes, at den nye boring skal etableres til et dybereliggende grundvandsmagasinend den eksisterende drikkevandsboring eller -brønd, for at nå et uforurenet grundvandsmagasin.

Tilslutning til naboboring

Har din nabo har en drikkevandsboring uden fund af PFAS og andre miljøfremmede stoffer, kan det være en mulighed at etablere en tilkobling til denne, hvis din nabo er indforstået med dette. Her vil en brøndborer eller VVS-mand kunne oplyse dig om prisen for en tilkobling.

På Fanø, hvor flere drikkevandsboringer overskrider det tilladte niveau, ser det ud til, at man har fundet en løsning, hvor man har kørt et forsøg i halvandet år med ionbytning. Et firma er i gang med at bygge et anlæg, der kan rense vandet til acceptable niveauer. (Vandværkets vand indeholder mellem 3 og 4 nanogram/liter – grænseværdien er 2 nanogram/liter).

Denne løsning er p.t. ikke udviklet til privat brug, og den vil formentlig blive for dyr, når man har egen boring. Derfor er tilslutning til alment vandværk, tilslutning til naboboring eller etablering af en ny, dybere boring en bedre løsning.

Rensning af vand hører under det, der kaldes udvidet vandbehandling, som kræver en tilladelse fra kommunen.

Der er p.t. ingen mulighed for offentlig støtte til etablering af en ny drikkevandsboring.

Er flere husstande tilsluttet samme husholdningsboring eller –brønd, er det lovpligtigt at analysere vandet for forskellige stofgrupper – herunder PFAS, som er en del af drikkevandsboringens kontrolprogram. Tilsvarende gælder, hvis man har egen boring eller brønd og denne bruges i forbindelse med kommerciel eller offentlig aktivitet.

Hvis flere naboer er tilkoblet samme drikkevandsboring eller –brønd, er boringen underlagt kontrol af drikkevandet, og så kan man som nabo ikke beslutte, at den ikke skal analyseres for et af de lovpligtige stoffer fra boringens kontrolprogram. Man kan derimod godt nøjes med at få udtaget prøve til analyse ved en enkelt af husstandene og deles om betalingen – ligesom man gør med de øvrige analysepakker.

Der findes ikke så mange undersøgelser i forhold til optag af PFAS i grøntsager. Mange af de undersøgelser, der er foretaget i forhold til optag af PFAS i afgrøder mm.,er foretaget i forbindelse med brandøvelsespladser, hvor koncentrationerne generelt har været meget høje.

I forbindelse med Korsør-sagen fandt man problematisk høje niveauer af PFAS i kødkvæget, der havde græsset og drukket vand i et PFAS-forurenet området. Det betyder, at PFAS-komponenter kan optages og bioakkumuleres i dyr via drikkevand.

Undersøgelser fra USA har påvist fund af PFAS-komponenter i grøntsager dyrket på marker, som havde modtaget spildevandsslam over mange år. Dette indikerer at der kan forekomme bioakkumulering i grøntsager.

Fødevarestyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside ”Der er kommercielle laboratorier, som analyserer fødevarer mod betaling. Det er en god ide at lave en aftale med laboratoriet på forhånd, så prøven ikke bliver forurenet af fx forkert emballage til forsendelse. Hvis der ikke er mistanke om, at fødevarerne stammer fra et forurenet område, fx en tidligere brandøvelsesplads eller virksomhed, som har arbejdet med imprægnering, så er der ikke grund til at få lavet analyser af PFOS”.

Du skal som boringsejer selv betale for en analyse af dine grøntsager, æg mv. til eget forbrug.

Miljøministeriet skriver endvidere følgende: ”Hvis Fødevarestyrelsen får konkrete oplysninger om en forurening i form af analyseresultater for jord/vand i et område, der fx afgræsses af dyr til konsum, kan styrelsen gå ind i sagen og analysere prøver af kød, sanktionere markedsføring med forbud mod salg og tilbagetrække fødevarer fra markedet og hos forbrugere”.

Se endvidere mere på fødevarestyrelsens hjemmeside

Overskrides grænseværdien for indhold af PFAS-stoffer i dit drikkevand, vil kommunen ikke råde dig til, at vandet drikkes i perioden frem til, at der er oprettet en ny drikkevandsforsyning til din ejendom. Afhængigt af overskridelsens størrelse aftales det med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke formål vandet kan bruges til i den mellemliggende periode (til bad, tøjvask mv.). Det kan blive nødvendigt at købe flaskevand, indtil sagen er vurderet nærmere.

Hvorvidt vandet kan anvendes til planter/afgrøder og dyrehold, bør afklares med Fødevareministeriet.

Hvis der findes PFAS-stoffer i dit drikkevand, er det langt fra sikkert, at kilden til PFAS-forureningen findes på din egen matrikel. PFAS forureninger kan have lange forureningsfaner, så kilden til forureningen kan findes i større afstand. Det kan derfor være meget svært at lokalisere kilden og dermed fjerne den. En gammel forurening med PFAS kan være svær at fjerne helt, da den med stor sandsynlighed vil have spredt sig over et større område og i større dybde via grundvandet. Der kan derfor gå mange år, før en forurening ikke længere kan spores i fx en drikkevandsboring.

Ved man derimod, at forureningen stammer fra egen matrikel, eller ved man, at der i nærområdet ligger virksomheder eller brandøvelsespladser, hvor der kan have været benyttet PFAS-stoffer, vil det være lettere at lokalisere en kilde og forsøge at fjerne den.

Kommunen er den centrale myndighed i forhold til tilsyns- og påbudskompetencen i denne type sager. Kommunen reagerer på henvendelser eller viden om forureningsforhold, som ikke er grundløse eller af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Det betyder, at kommunen koncentrerer sig om forhold, som med en vis bestyrket mistanke kan være årsag til den konstaterede forurening. Kommunen undersøger, om der er forhold, der er i strid med lovgivningen, og om der er grundlag for at meddele påbud til en forurener. Det vil være forskelligt fra sag til sag, hvem der skal betale for undersøgelser og evt. fjernelse af en forurening, hvis der overhovedet kan findes en ”ejermand” til forureningen.

PFAS-problematikken er relativt ny, og da myndighederne først nu er ved at kortlægge omfanget af de sundhedsmæssige problemer, som stofferne forårsager, har man ikke rigtigt noget sammenligningsgrundlag. Hvad er fx en ”for høj” koncentration, når man ikke kender den samlede ”normalværdi”. Alle mennesker har en vis koncentration af PFAS i kroppen, idet den største kilde til PFAS antages at stamme fra den mad, vi indtager – fx kød, mælkeprodukter, fisk. Læs mere på hjemmesiden taenk.dk

For stoffet PFOS har man dog en normalværdi, der hedder 21 ng/ml. I Korsør fik 118 borgere konstateret forhøjede PFOS-niveauer i blodet, efter at de havde spist økologisk kvæg, der havde græsset tæt på brandskolen.

Hvis man ikke har været udsat for PFAS i høje værdier (som fx i Korsør), behøver man ikke at få et sundhedstjek. Skulle der mod forventning måles meget høje værdier i dit drikkevand, kan du henvende dig til din læge. Normalt måler man ikke PFAS i blodet, da man som nævnt altid vil kunne måle et vist niveau i blodet – kun i særlige tilfælde måles det via Arbejds- og Miljømedicinske klinikker.

Når først PFAS er optaget i kroppen (fx via føde- og drikkevare, indånding af støvpartikler), er det meget svært for kroppen at udskille, idet giftstofferne ophobes. Kroppen kan dog udskille PFAS gennem urin og afføring, men halveringstiden anses for at være 2-8 år afhængig af, hvilket fluorstof der er tale om (kilde: Philippe Grandjean, nyhed TV2 fra den 8/1-2022)

Det kan være svært at undgå PFAS-stofferne, da der ikke er pligt til at oplyse om fluorstoffer i alle produkter. Hvis du vil slippe uden om alle fluorstoffer, kan du gå efter betegnelserne PFAS-fri, PFC-fri, fluorcarbon-fri eller fluor-fri (kilde: https://taenk.dk/kemi/bolig-og-fritid/pfas-derfor-er-fluorstoffer-problematiske)

I forbindelse med salg af din ejendom vil fund af PFAS-stoffer i din drikkevandsboring eller - brønd have betydning for ejendommens værdi. Sådan er det også, hvis din drikkevandsboring eller -brønd er forurenet med andre stoffer. Hvor stor en værdiforringelse, der er tale om, vil variere og sandsynligvis afhænge af, hvad det koster at få ejendommen tilsluttet et alment vandværk. Er ejendommen derimod tilsluttet alment vandværk, vil det øge ejendommens værdi i forbindelse med et salg.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje