Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Grundvand Indvindingstilladelse og grundvandssænkning

Indvindingstilladelse og grundvandssænkning

Bygge- og anlægsprojekter kan give behov for at sænke grundvandet for at holde byggegruben tør.

Grundvandssænkning kan medføre et behov for at indhente div. tilladelser fra kommunen inden projektet igangsættes.

Hvornår skal der søges om tilladelse til grundvandssænkning

Det er afhængigt af den oppumpede vandmængde, varighed af grundvandssænkningen mv. om der skal søges om tilladelse til grundvandssænkningen.

Grundvandssænkningen kræver ansøgning/tilladelse hvis:

  • Den midlertidige grundvandssænkning varer mere end 2 år.
  • Den oppumpede vandmængde overstiger 100.000 m3/år
  • Der inden for 300 meter fra grundvandssænkningen findes vandindvindingsanlæg.

Ansøgningen sendes til vandforsyning@kolding.dk

Miljøvurdering af projektet

Alle grundvandssænkninger skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter miljøscreenes. 

Tilladelse til udledning af grundvand

Der er generel forbud mod at tilføre vandmiljøet forurenende stoffer.

Dog kan oppumpet grundvand tilføres vandløb, søer eller havet, efter kommunen har givet tilladelse hertil. Tilladelsen sikrer, at udledning af oppumpet grundvand ikke forhindrer, at målsætninger for vandområderne kan opfyldes. Der skal søges om selvstændig tilladelse hertil.

Ansøgningen sendes til spildevand@kolding.dk og ved evt. spørgsmål, kan der rettes henvendelse til samme mail eller tlf. nr.: 79 79 69 99

Udledning af oppumpet grundvand til offentlig kloak

Hvis det oppumpede grundvand ønskes udledt til kloak, kræver dette en tillslutnings tilladelse. Tilladelse til dette indhentes selvstændigt.

Ansøgningen sendes til spildevand@kolding.dk og ved evt. spørgsmål, kan der rettes henvendelse til samme mail eller tlf. nr.: 79 79 69 99

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen for henholdsvis tilladelse til grundvandssænkning og udledningstilladelse kan tage 2 måneder, inkl. klagefrist på 4 uger. Det anbefales, at der ansøges i god tid, da der i perioder kan være lange sagsbehandlingstider.

Ved evt. spørgsmål ang. grundvandssænkning kan der rettes henvendelse til vandforsyning@kolding.dk eller på tlf. nr.: 79 79 75 10.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje