Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Klimatilpasning Aktuelle projekter om klimatilpasning

Aktuelle projekter om klimatilpasning

 

Det store klimatilpasningsprojekt i Brændkjær er med til at skabe mere attraktive fællesarealer i AAB/Bovias boligområder. Samtidig er projektet med til at klimatilpasse Kolding midtby. Det er beboerne i AAB, der har været med til at udvikle regnvandsløsningen og siden har stemt ja, til at projektet skulle realiseres i området.
Fra den 17. maj 2021 og i de næste tre år frem til og med 2023 vil gravemaskiner og anlægsarbejdere fylde en del i Brændkjær-området.

Klimatilpasnings-projektet går ud på at bruge de store græsarealer på AAB/Bovias boligområder i Brændkjær som parkeringspladser til regnvand, når det regner kraftigt eller langvarigt. Projektet er beregnet til at kunne håndtere en såkaldt 20 års regnhændelse, og mens systemet ved Skamlingvejen kan klare en 100 års hændelse.

Projektet bidrager til at klimasikre Kolding by, fordi vandet ved kraftig regn ikke længere vil løbe direkte ned i kloakken og dermed overbelaste den. I stedet bliver vandet forsinket og kan langsomt ledes i regnvandskloakken, når der igen er plads i rørene.

Anlægsarbejdet begynder ved Skamlingvejen og flytter sig stille og roligt op igennem området til Brændkjær. Projektet forventes at være færdigt i efteråret 2023 og er opdelt i flere etaper:

  • Boring af regnvandsledning under Skamlingvejen (forår 2021)
  • Etablering af lavning ved Skamlingvejen (sommer 2021)
  • Etablering af regnvandsanlæg ved Bovias boligområder i Brændkjær

Attraktive fællesarealer

Når rørarbejdet og vand-parkeringspladserne er etableret, kommer der også nye faciliteter i området til glæde for beboerne. Der kommer blandt andet en fælles opholdsplads tæt på petanquebanen, som giver siddepladser til tilskuere, og en aktivitetsskål med belægning til små løbehjul scootere og cykler.

Sammen med regnbede med planter og blomster er det nogle af hovedelementerne i den plan for håndtering af regnvand, som beboerne i Brændkjær tilbage i 2018 gav deres opbakning til.

Hvorfor laver vi klimatilpasning i Brændkjær?

Brændkjær ligger højt i forhold til Kolding midtby, og der er generelt ikke problemer med oversvømmelser i selve Brændkjær. Men det regnvand, der falder i Brændkær, giver problemer andre steder.

Når det regner, løber regnvandet fra veje og hustage i de samme rør, som også bruges til kloakvandet fra de mange husholdninger. Alt vandet løber i spildevandsrørene ned til Koldings centrum, hvor der også kommer regnvand fra mange andre dele af Kolding. Det går fint de fleste dage. Problemerne opstår, når der er skybrud eller perioder med langvarig regn.

Når det regner meget, er der ikke plads til regnvandet i kloakrørene. De løber over, og det giver oversvømmelser i kældre og på veje, og det løber ud i fjorden, hvor kloakvandet forurener det vand, vi gerne vil bade i om sommeren.

Ved at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær, gør vi risikoen for oversvømmelser mindre til glæde for både menneskerne i Kolding og dyrelivet i fjorden.

Der er flere fordele ved at adskille regnvand og spildevand

Selvom det heldigvis er sjældent, at der er oversvømmelser, så er det heller ikke til dagligt særligt smart, at regnvand og spildevand løber i samme rør.

Alt vandet fra spildevandsrørene i jorden bliver pumpet ud til rensningsanlægget, hvor det bliver renset. Det kræver energi og udleder CO2. Men det burde ikke være nødvendigt at pumpe og rense regnvandet. Det kan i stedet ledes direkte tilbage til naturen. På den måde er en opdeling af regn- og spildevandet også godt for miljøet.

Når vi adskiller regnvand og spildevand i området i Brændkjær, sparer vi verden for 8,5 tons CO2 – hvert år!

Fakta om projektet

Forarbejdet til projektet begyndte i 2016 og var et stort beboer-inddragelsesprojekt, der var støttet af EU. Det kulminerede i 2018, hvor beboerne skulle stemme om klimatilpasningsprojektet skulle gennemgøres på AAB/Bovias arealer eller ej. Det endte med, at et flertal sagde ja til projektet.

I maj 2020 blev Rambøll valgt som rådgiver, der skulle projektere og tegne på projektet.

I foråret 2021 blev Nørgaard Anlæg valgt som entreprenør.

Kontakt os for mere information:
Projektleder Jette Nørgaard Jensen, BlueKolding, T 7636 3620
Projektstart
2019
Forventet færdiggørelse
2023

Skitse af pumpe-sluse-anlægget.


Klimatilpasningsprojektet skal bidrage til at håndtere og regulere de store vandmængder i Kolding Å, der stammer fra skybrud og langvarig nedbør.

Anlægget med pumpe og sluse skal sættes i drift, når der er skybrud, eller langvarig nedbør, eller ved høj vandstand i Kolding Fjord.

Skybrud eller langvarig regn

Når sluseportene lukkes og pumperne sættes i gang, flyttes åvandet fra Kolding Å til Kolding Fjord. Det betyder, at anlægget kan fjerne så meget vand i Kolding Å med pumperne, at der bliver plads til de store vandmængder, der kommer fra oplandet til Kolding Å i forbindelse med fx skybrud.

På den måde er anlægget med til at sikre, dels at Kolding Å ikke løber over sine bredder, og dels at Kolding Å kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra Kolding midtby og fra oplandet.

Høj vandstand i Kolding Fjord

En anden situation, hvor sluseportene lukkes og pumpernes sættes i gang, er i forbindelse med høj vandstand i Kolding Fjord.

Kolding by har en række regnvandsudløb, der ender i Kolding Å. Slusens funktion ved høj vandstand er at forhindre, at havvand blokerer for disse udløb, og at Kolding Å stadig kan benyttes som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand.

For ikke at få havvand ind, hvor terrænet er lavt, udbygges pumpe/sluse-løsningen med højvandsmure i forskellige højder, udformninger og materialer.

Klimatilpasning af Kolding Havn

Da Kolding Havn ligeledes er udfordret i forhold til høj havvandsstand i Kolding Fjord, er Kolding Kommune, BlueKolding og Kolding Havn p.t. i gang med at undersøge, om ovenstående løsning kan udbygges til én samlet løsning, der klimatilpasser både Kolding midtby og Kolding Havn.

Baggrund

Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune og BlueKolding et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Kolding Å-projektet består af to delprojekter

Kolding Å – Ådalen, med midlertidig opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45, Harte-Dons Søerne, Hylkedalen og området ved Bølling Bæk og Vester Nebel Å-systemet). Forventes færdigt i 2026. Læs mere om oplandsprojektet.

Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å. Forventes færdigt i 2025.

Kontakt
Lars Guldager
79 79 94 70
largu@kolding.dk

For at klimatilpasse Kolding midtby og minimere oversvømmelser omkring Kolding Å, så vil Kolding Kommune etablere en pumpe og sluse ved udmundingen af Kolding Å.

Pumpe/slusen kan håndtere skybrud i sommerhalvåret og høj havvandsstand i Kolding Fjord. Om vinteren, hvor der ofte regner i længere perioder, så jorden bliver helt vandmættet, kan sluse og pumpe ikke klare de store vandmængder alene.

I disse situationer er der behov for at holde vandet tilbage længere oppe i vandløbssystemet – fx ved at tilbageholde det midlertidigt, indtil der igen er plads i Kolding Å. Denne indsats kaldes oplandsprojektet.
Der er flere vandløbsgrene, der løber sammen til Kolding Å – bl.a. Vester Nebel Å, Seest Mølleå og Harte-kanalen. Det er derfor nødvendigt at tilbageholde vandet flere steder i oplandet til Kolding Å. Kolding Kommune undersøger p.t. forskellige muligheder for ”vandparkering” i Kolding Å –systemet.

Tilsammen kaldes oplandsprojektet og pumpe/sluse-projektet for ’Kolding Å’-projektet

Baggrund

Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Oplandsprojektet er et stort og omfattende projekt med mange involverede parter og myndigheder, som alle skal inddrages og høres. Desuden skal konsekvenserne for infrastruktur, naturforhold, geotekniske forhold, muligheder for myndighedstilladelser, alternativer mv. undersøges nærmere. Det er desuden vigtigt at få kortlagt og beskrevet, hvilke konsekvenser gennemførsel af et projekt kan have for den enkelte lodsejer.

Kolding Å-projektet består af to delprojekter

Kolding Å – Ådalen, med midlertidig opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45, Harte-Dons Søerne, Hylkedalen og området ved Bølling Bæk og Vester Nebel Å-systemet). Forventes færdigt i 2026.

Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å. Forventes færdigt i 2024 – læs mere om pumpe/sluse-projektet.

Informationsmøder

Herunder kan du se præsentationer fra infomøder om oplandsprojektet.

Præsentationer fra lodsejerlaugmøde 27. juni 2023
Præsentation fra Kolding Kommune
Præsentation fra Envidan

Præsentationer fra møde den 10. marts 2022
Præsentation fra KHL
Præsentation fra BlueKolding og Kolding Kommune

Præsentationer fra møder den 16. september 2020
Præsentation fra mødet for lodsejere ved E45 – Kolding Ådal
Præsentation ved mødet for lodsejere ved Dons-søerne

Rapporter

Birkemus Vurdering af birkemus Oplandsprojekt Kolding Å juni 2023
COWI Hydraulisk optimering af oplandsprojektet dec 2021
COWI Kolding Å tilbageholdelse af vand i oplandet februar 2019
COWI Påvirkning af beskyttet natur i klimatilpasningsprojekt ved E45 vers 3
EnviDan Konsekvensvurdering vandløb oplandsprojektet endelig 05 juni
Erik Dylmer Rådgivning Bilag IV-arter med endelig juli 2023
HabitatVision Bilag 0 Baggrundsrapport Konsekvensvurdering Klimaprojekt Kolding Final
HabitatVision Rapport Kolding Opfølgning Konsekvensvurdering Final
Løsningskataloget
Harte-Dons konsekvensvurdering – kommer til august 2023

Kontakt os for mere information:
Kontaktperson
Lotte Madsen
79 79 74 34
llma@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje