Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Metaldetektor og magnetfiskeri

Metaldetektor og magnetfiskeri

Metaldetektor

Inden du bevæger dig ud med din metaldetektor, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for, hvor og hvordan du bruger den. Som udgangspunkt må en metaldetektor nemlig ikke bruges andre steder end på din egen private grund.

Hvis du ønsker at gå på andre arealer, skal der opnås tilladelse fra den pågældende ejer. Det er også muligt at få tilladelse til at gå med metaldetektor på nogle af kommunens arealer. Ud over at du skal have tilladelse, er der en række regler, som omhandler de fund du gør og de steder, du afsøger.

Private arealer

På private arealer, som skove eller marker, der typisk ejes af landmænd, skal du have en tilladelse fra ejeren. Muligheden for at opnå tilladelse kan være afhængig af tidspunktet på året, da det ikke altid er hensigtsmæssigt for markdriften, at man færdes på de dyrkede arealer.

Statens arealer

For statens arealer gælder der særlige regler, og det er her i udgangspunktet ikke tilladt at udføre detektorafsøgninger. Læs om reglerne på statens arealer.

Kommunale arealer

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at benytte metaldetektor på offentlige strande eller på andre offentlige arealer, men vi vil gerne foretage en konkret vurdering ved hver forespørgsel.

Hvis du vil søge efter metaller på kommunale arealer, som f.eks. strande, skove, parker og lignende, skal du indsende oplysninger om, hvilket konkret areal eller konkret strækning, du ønsker at gå med metaldetektor på. Indsend gerne et kort, der viser det, eller matrikelnumre. På OIS.dk kan du se, hvem der ejer et areal. Ansøgningen sendes til natur@kolding.dk

Når du har indsendt oplysninger om, hvilket område du gerne vil afsøge, gennemgår kommunen det/de ansøgte arealer og vurderer, om der kan gives en tilladelse. En tilladelse vil typisk kunne indeholde følgende vilkår:

 • Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger, regler og love omkring metaldetektor og danefæ skal overholdes. Anvisninger, regler og love kan ses her: Kulturministeriets hjemmeside - Detektorafsøgning og magnetfiskeri.
 • Inden gravning, skal Museum Sønderjylland kontaktes, så de kan give de præcise anvisninger. Museet kan kontaktes på haderslev@msj.dk eller på telefon 65 370 700.
 • Der må ikke foretages en udgravning dybere end 25 cm.
 • Der må ikke fjernes planter, træer og andet med rødder.
 • Alle huller, udgravninger, og hvad der ellers kan forekomme ved en metaldetektorsøgning, skal tildækkes så det fremstår som ved ankomst, inden afrejse.
 • Der må kun graves bløde steder. Dvs. der må ikke fjernes asfalt. Fliser kan flyttes, hvis de i forvejen ligger løse, men de skal lægges på plads inden afrejse.
 • Bygninger og generelt ejendomme må på ingen måde berøres.
 • Hvis ovenstående ikke overholdes, kan der forekomme erstatningskrav, hvis f.eks. en græsplæne skal omlægges.
 • Tilladelsen er gyldig i 3 år fra udstedelsen.

Der er en række steder, hvor det er helt forbudt at bruge metaldetektorer. Det er ikke tilladt at anvende metaldetektor på beskyttede fortidsminder eller inden for en to meters afstand af disse. Det gælder alle fortidsminder, såsom diger, gravhøje, stendysser, jættestuer m.v. Det samme gælder ved kirker og kirkegårde. Det er heller ikke tilladt at anvende detektor på registrerede fortidsminder som f.eks. historiske vrag, på sø- og havbund m.v.

Du skal, når du søger med metaldetektor, være opmærksom på, at du ikke altid må beholde de genstande, du finder, f.eks. gamle mønter, værktøjer og andet som ikke ejes af nogle personer. Der er også en lang række forhold, der gør der sig gældende i forbindelse med indsamling og registrering af arkæologiske genstande.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du finder arkæologiske genstande. Her kan du læse mere om håndtering af fund.

Magnetfiskeri

Du skal være opmærksom på, at adgangsbekendtgørelsen angiver, at det på strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne lande ikke er tilladt at fiske i søer, damme og vandløb, og at dette også gælder magnetfiskeri. Slots- og Kulturstyrelsen henviser dog til Miljøstyrelsen for yderligere oplysninger om disse forhold.

Man må ikke forstyrre fortidsminder og vrag eller et vrags omgivelser på havet, hvorfor man heller ikke må udføre magnetfiskeri her. Det samme gælder historiske vrag i søer og i vandløb, hvor man heller ikke må fiske med magnet. Magnetfiskeri sidestilles med brug af metaldetektor, som hverken må anvendes på de beskyttede fortidsminder og eller inden for en afstand af to meter af disse.

Læs mere om beskyttede fortidsminder.

Søg om tilladelse ved Søfartsstyrelsen

Du kan forinden brug af bl.a. magnetfiskeri ansøge Søfartsstyrelsen om tilladelse. For vrag, vragdele og skibsladninger beskyttet efter museumslovens regler, får man ikke tilladelse til magnetfiskeri. Genstande fra fortidsminder, historiske vrag og dele af sådanne vrag fundet på søterritoriet, i søer eller vandløb tilhører Staten. Samler du disse genstande op, eller får du sådanne genstande i din besiddelse, skal genstandene afleveres til et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk ansvar.

Kontakt altid lodsejer

Ligesom ved søgning med metaldetektor, skal du altid sørge for at få tilladelse af lodsejer til at færdes på det areal, hvor du ønsker at udføre magnetfiskeri. Er arealet ejet af kommunen, skal du henvende dig til natur@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje