Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Biodiversitet Overvågning af sjældne arter

Overvågning af sjældne arter


På Stenderup-halvøen kan man i stille, lune nætter sidst i maj høre den højlydte kvækken af løvfrøerne.

Hvilke arter er beskyttet i Kolding kommune?

Visse arter, bl.a. en række padder og flagermus, er særligt strengt beskyttede i EU, nemlig de såkaldte ”bilag IV arter”. "Bilag IV-arter" er den dagligdags betegnelse for planter og dyr, der er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV. Disse arters levesteder må ikke forringes eller ødelægges. 

Andre arter er fredede, opført på den danske rødliste eller blot sjældne i kommunen, men de er alle med til at skabe en biologisk mangfoldighed som Kolding Kommune vil sikre.

På denne side kan du læse mere om sjældne og beskyttede arter i Kolding kommune.


Løvfrø

Løvfrøen er sjælden og truet i Europa, men der er mange af dem i Kolding kommune. Løvfrøen er registreret som ret hyppig omkring Almind og Viuf og i den østlige del af kommunen fra Vonsild til Stenderup halvøen inklusiv Binderup og Sjølund. Desuden er den forekommende i kommunens sydligste del omkring Stepping og Anderup og med spredte fund syd for Christiansfeld ved Kokær og Fjelstrup. Udbredelsen i kommunens sydligste del fortsætter i et bredt bælte vest om Haderslev og mod syd.

Løvfrøen foretrækker at yngle i varme, lavvandede, vegetationsrige damme omgivet af eng og med krat, skovbryn eller levende hegn i nærheden. Bliver arealet omkring vandhullet ikke afgræsset eller afslået, kan vandhullet efterhånden gro til og blive uegnet som ynglested for løvfrøerne.

I foråret 2019 er alle vandhuller med ynglende løvfrøer blevet kortlagt i Kolding kommune.
Konklusionen er, at antallet af løvfrøer er gået tilbage i Kolding Kommune imellem 2009 og 2019. Antallet af kvækkende hanner var ligeledes væsentligt lavere i 2009 end i 2004, hvor bestanden sidst blev optalt. Tilgroning af løvfrøens ynglevandhuller er formentlig årsag til dens tilbagegang

Løvfrøen i Kolding Kommune i 2019
Løvfrøen i Kolding Kommune i 2009
Løvfrøen på Stenderup halvøen 2004
Løvfrøen mellem Vejle og Kolding 2004


Svampen Cortinarius koldingensis er kun fundet i Marielund skov, hvorfor arten er opkaldt efter Kolding (foto: Tobias Guldberg Frøslev).

Kolding Kommune fik i 2013 kortlagt sjældne svampe og andre sjældne arter i Marielund, Kolding og Bramdrup skove.

Klik på linke og se undersøgelsen: Naturindholdet i Marielund, Kolding og Bramdrup skove 2013


Birkemus (foto: Julie Dahl Møller)

Et af de mest sjældne pattedyr i Danmark - birkemusen - er i 2007 og 2008 blevet lokaliseret i Hylkedalen, ved Kolding Å nær Ejstrup, i Svanemosen og i Vester Nebel Ådal ved Brændsmade Bro og ved Dybvadsbro.

Musene er fanget i forbindelse med Projekt Birkemus, som skal afdække, hvor birkemusen findes, og hvordan den lever. Musene fik en lille, harmløs radiosender sat på og dens aktiviteter blev fulgt de næste dage indtil senderen faldt af.

Hidtil er birkemusen kun lokaliseret tre gange i Kolding kommune, da man har fundet dens skeletter i uglegylp i Svanemosen i 2003, og desuden er der 100 år gamle fund ved Binderup Skov og Vonsild Skov.

Birkemusen er sjælden og fredet i hele Europa, og den er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Projekt Birkemus foregår i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Statens Naturhistoriske Museum (Zoologisk Museum) i København og Naturhistorisk Museum i Århus støttet af midler fra Miljøministeriet.

Læs mere om Birkemusprojketet på Danmarks Naturfredningsforening Vejle


Rovfuglen Rød Glente, blev udryddet i Danmark i 1927, men er siden 1970´erne så småt vendt tilbage som ynglefugl.

Den danske bestand af rød glente er i 2022 300-350 par og bestanden er pt. i langsom fremgang.

Den røde glente lever i høj grad af gnavere, fisk, fugleunger men en del af føden kan også bestå af ådsler. Den vil derfor især være at spotte langs motorvejen rundt om Kolding, hvor ”roadkill” er let tilgængeligt. Man kan også være heldig at se den ved Ferup Skov, og hertil er der flere steder den foragerer på markarealer, hvor den jagter gnavere. Reden bygges som regel i ældre løvskov, hvor hunnen lægger op til 4 æg.

I Kolding Kommune er der siden 2008 iværsat en plan for at forbedre forholdene for Rød Glente, ligesom lokale ornitologer overvåger bestandens udvikling.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje