Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Hylkedalen Færdige projekter om klimatilpasning

Færdige projekter om klimatilpasning

 

Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen er færdiganlagt og blev indviet den 1. november 2021.

Anlægget kan tilbageholde knap 60.000 kubikmeter vand og består af to jorddiger, der går på tværs af Hylkedalen. Vandet i Seest Mølleå passerer de to diger gennem rør, der kan tilpasses, så vandet forsinkes på vejen mod Kolding Å, når der er langvarig regn eller skybrud. På den måde bidrager projektet til at tilbageholde vandet og minimere risikoen for oversvømmelser af veje og huse i Kolding by.

Til gavn for naturen

Som en del af projektet i Hylkedalen er der gennemført en række naturforbedrende tiltag. Seest Mølleå er på to strækninger og den nederste del af Tandholt Bæk blevet gen-snoet. Her er der også lagt sten og grus ud i de nye vandløb for at give fisk og smådyr de bedste levesteder.

Desuden er der ryddet en del krat og fældet nogle træer, så ådalen er blevet mere lysåben. Det gavner både sårbare planter og den sjældne birkemus, som lever i Hylkedalen. Der er også sat hegn op, så får og kreaturer kan græsse i områderne, og dermed hjælpe med til at holde opvæksten nede.

Alt i alt tilfører klimatilpasningsprojektet i Hylkedal-området en større biodiversitet, og bidrager også til at fjerne kvælstof.

Til gavn for lokale borgere og Hylkedalens brugere

Klimatilpasningsprojektet er samtidig en del af en større udviklingsplan for Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Nærområdets borgere og Hylkedalens brugere har ved en række workshops bidraget til et idékatalog med ønsker til området.

Det har resulteret i øget tilgængelighed i Hylkedalen og flere rekreative muligheder i området. Bl.a. er der lavet flere nye stier i forbindelse med jorddigerne, der gør det nemmere at komme på tværs af ådalen, og der er lavet nye mountainbikespor. Flere af stierne hænger sammen med det nye Trail Center ved Seest Idrætsplads, så der er skabt mere sammenhæng i området.

Video om projektet:

Læs mere Hylkedalen

Baggrund

Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Projektet består af to delprojekter

  • Kolding Å – Ådalen der klimatilpasser oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45).
  • Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å

Klimaprojektet i Hylkedalen hører under 1. del, der skal forsinke vandet i Kolding Ådal inden det løber ud i Kolding Å.

I Byparken er der lavet et regnvandsbassin ved at bygge en dæmning i området. Regnvandsbassinet er med til at skabe en attraktiv park for alle, der ønsker at opleve bynatur.

Byparken ligger tæt på Koldings bymidte ved siden af Legeparken og fungerer som en ‘grøn overgang’ mellem byen og den storslåede natur ved Marielundssøen.

Der er sket meget siden byparken i Kolding i 1930’erne var engarealer til den store Dyrehavegård. I mange år blev parken brugt til koncerter, men det gav udfordringer på grund af den fugtige jord i området. I mange år stod parken meget tom og lidt kedelig, blot som et stort, grønt græsareal.

Samtidig med ønsket om at skabe en mere spændende bynær park, har der også været et behov for at kunne aflaste kloakkerne i Kolding midtby ved episoder med skybrud og langvarig regn.

Derfor besluttede Kolding Kommune og BlueKolding at slå to fluer med ét smæk. Nemlig at etablere et regnvandsbassin og skabe en grøn oase med en god sammenhæng mellem Marielundsskoven, legeparken og byen.

Regnvandsbassinet er nu færdigt og kan rumme 4.000 kubikmeter regnvand eller det, der svarer til tre olympiske svømmebassiner. Når det ikke regner, løber der et lille vandløb i bunden af bassinet, og her i løbet af efteråret bliver, der sået blomster og forhåbentlig bliver området næste sommer til en smuk blomstereng.

Som en del af forskønnelsesprojektet er der plantet træer, buske og 700 kvm ‘blomstereng’. Der er etableret nye stier og anlagt broer, der forbinder den lille ø midt i regnvandsbassinet med resten af parken. Derudover er der opstillet bænke og liggestole og etableret ‘spiselige bede’, som kan høstes af alle, der kommer forbi.

Den 14. juni 2019 blev regnvandsanlægget og den nye bypark indviet og klimatilpasningsprojektet i Byparken er dermed også – som det første store fælles klimatilpasningsprojekt i Kolding – afsluttet.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje