Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Naturkvalitetsplan

Naturkvalitetsplan


Gøgeurter

Det er Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet, så det ikke bliver forringet for vores efterkommere.
Naturkvalitetsplanen gennemgår overordnet naturværdierne i Kolding Kommune, opstiller målene for naturforvaltningen og beskriver prioriteringen af indsatsen for at opfylde målene.

Naturkvalitetsplan for Kolding Kommune blev vedtaget i Kolding Byråd den 28. januar 2013.

Kommunen har siden 2013 arbejdet på at besigtige og vurdere tilstanden af den beskyttede natur. Det er således et mål i kommunens nyligt vedtagede biodiversitetsstrategi, at tilstandsvurderingerne jævnfør kommunens naturkvalitetsplan fra 2013 skulle færdiggøres og offentliggøres.

Formålet med Naturkvalitetsplanen er at skabe et forbedret grundlag for forvaltningen af naturområderne i kommunen. Det gælder både som værktøj for den overordnede prioritering af indsatsen for at forbedre naturen i kommunen, men i lige så høj grad som et vigtigt værktøj og vidensgrundlag i den daglige sagsbehandling på naturområdet.


Naturkvalitetsplanlægningen giver et samlet overblik

Naturkvalitetsplanen skulle suppleres af 8 lokale naturplaner, der skulle opsummere resultatet af tilstandsvurdering og målsætning af de beskyttede naturområder inden for hvert delområde af kommunen.

Da der på nuværende tidspunkt foreligger en samlet tilstandsvurdering og målsætning for naturområderne i hele kommunen (med undtagelse af søerne jævnfør naturkvalitetsplanens prioritering), er i stedet fremlagt en samlet rapport, som opsummerer naturtilstand og prioritering af forvaltningsindsatsen for den beskyttede natur i hele kommunen. Læs mere i rapporten om Naturens tilstand i Kolding Kommune - November 2022

Der vil som hidtil fortsat blive gennemført tilsyn på en del af de beskyttede naturarealer hvert år. Det omfatter dels systematiske tilsyn med kommunens naturarealer hvert 10. år og et lidt hyppigere tilsyn med de allermest værdifulde naturarealer, hvor få års forkert drift kan få store negative konsekvenser for fastholdelsen af naturværdierne.

Kolding Kommune ønsker at standse tabet af biodiversitet i kommunen og bevare og forbedre naturværdierne for vore efterkom¬mere. Derfor har vi en forpligtigelse til at forvalte naturværdierne, så de ikke forringes. Samtidig er naturen en unik ramme for fysisk udfoldelse, som grobund for forundring og kilde til glæde.

Kommunen har opstillet følgende delmål:

  • Øge kvaliteten af eksisterende natur.
  • Den biologiske mangfoldighed i værdifulde, upåvirkede naturområder i Kolding Kommune skal sikres gennem en målrettet, aktiv naturplejeindsats i dialog og samarbejde med lodsejere.

Naturkvalitetsplan

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje