Skip til hoved indholdet

Spildevand fra boliger

  Hjem Borger Miljø, natur og klima Spildevand fra boliger

Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet kloaknettet.

Spildevand er alt vand, der afledes fra bebyggelse, herunder vand fra tage og befæstede arealer.
Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet kloaknettet. Har du spørgsmål eller problemer med eksisterende kloaknet, skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding.

Nogle ejendomme i det åbne land er allerede kloakeret, men de fleste ejendomme i det åbne land har egen spildevandsløsning. Det er oftest en af disse anlægstyper:

 • Simpel bundfældningstank: En tank på min. 2.000 liter der kan tilbageholde bundfældeligt stof. Skal desuden opfylde en række funktionskrav og være tilmeldt tømningsordningen.
 • Nedsivningsanlæg: Et anlæg hvor spildevandet nedsiver til jorden. Der stilles særlige krav til afstanden til drikkevandsboringer, grundvandsspejl og vandløb, søer og hav.
 • Minirenseanlæg: Et biologisk typegodkendt renseanlæg med krav om serviceaftale.
 • Pileanlæg: Et beplantet areal med tæt bund og uden afledning. Der stilles særlige krav til afstanden til drikkevandsboringer, grundvandsspejl og vandløb, søer og hav.
 • Biologisk sandfilter: Et sandfyldt anlæg med tæt bund, hvor mikroorganismer nedbryder de forurenende stoffer.
 • Rodzoneanlæg: Et sandfyldt anlæg beplantet med tagrør og tæt bund.
 • Samletank: (ingen udledning) En lukket tank uden afledning. Velegnet til bygninger med begrænset spildevandsmængde. Skal tømmes efter behov.

Valg af anlægstype afhænger bl.a. af belastning og rensekravet i det enkelte område. Rensekravene fremgår af spildevandsplanen. Alle anlæg kræver tilladelse fra kommunen før de etableres.

Alle anlæg kræver, at ejendommen er med i tømningsordningen, så bundfældigt slam kan tømmes regelmæssigt. Har du spørgsmål vedr. tømningsordningen skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding. Her kan du også læse tømningsregulativet.


Både ved nyanlæg og ved tilslutning til kloak skal din autoriserede kloakmester indsende erklæring til kommunen så snart spildevandet er tilsluttet.

Udledning af tag- og overfladevand kræver tilladelse. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, der skal indsende erklæring på udført arbejde.


Nedsivning af tag- og overfladevand kræver også tilladelse, men her må du selv udføre arbejdet. Der er en række krav der skal være opfyldt, herunder at der ikke må være registreret forurening på grunden. 

Det er en god idé, at undersøge om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Er der meget ler kræver det en større faskine fordi leren pakker så tæt, at jorden næsten kan blive vandtæt.

Vi anbefaler at følge normen DS 440 for nedsivningsanlæg. Du kan også læse om nedsivning på Teknologisk Instituts hjemmeside

Gældende spildevandsplan hedder Blå Plan. Planen kan desuden findes på Plandata hvor også tillæg bliver uploadet.

Herunder kan du se tillæg givet til forrige spildevandsplan:


Tillæg nr. 1: Spildevandsrensning i det åbne land - Hejls Favstrup Christiansfeld vest

Tillæg nr. 2: Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd, Fovslet, Åstorp-Vejstruprød

Tillæg nr. 3: Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup

Tillæg nr. 4: Anlæg af spildevands- og regnvandsledning i Jordrup og Fynslund

Tillæg nr. 5: Holmsminde og Riberdyb (separering)

Tillæg nr. 6: Lunderskov - Vamdrup (transportledning)

Tillæg nr. 7: Spildevandsrensning i det åbne land ved Svanemosen, Hylkedal, Gelballe Skov, Ejstrup-Harte, Lunderskov og Ødis Kroge

Tillæg nr. 8: Kloakering af Elvighøj og Drejensvej

Tillæg nr. 9: Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup

Tillæg nr. 10: Separering ved Holbergsvej - nyt boligområde

Tillæg nr. 11: Separering ved Sydbanegade

Tillæg nr. 12: Nyt boligområde ved Skolebakken og Rytterskolevej

Tillæg nr. 13: Boligområde ved Tøndervej, Bastrup - spildevandskloakering

Tillæg nr. 14: Kærtoften i Jordrup - spildevandskloakering

Tillæg nr. 15: Separering af spildevand og regnvand - i boligområdet Rebæk

Tillæg nr. 16: Nyt boligområde i Drejens

Tillæg nr. 17: Spildevandskloakering i nyt boligområde i Eltang

Tillæg nr. 18: Separering af nyt boligområde i Vester Nebel

Tillæg nr. 19: Separering ved Rønnealle m.v.

Tillæg nr. 20: Mulighed for udtræden for regnvand fra spildevandsforsyningen kloaksystem

Ny transportledning til centralrenseanlægget

Tillæg 2018-08 Dollerup Sø

Tillæg 2018-09 Boligområde Vestergade - Almind

Kontakt 

Har du spørgsmål vedr. spildevand på en kloakeret ejendom, skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding.

Har du øvrige spørgsmål omkring spildevand eller tilladelser, skal du kontakte kommunen.

Afdragsordning og fristforlængelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning

Du har mulighed for at søge om adgang til en ordning om minimumsfrist og afdragsordning, hvor du:

 • får en frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens påbud
 • først skal betale tilslutningsbidraget, når tilslutningen af ejendommen til kloak er helt færdig
 • hvor du kan anmode BlueKolding om at betale for etableringen af anlægget mod, at du afdrager prisen for det over 20 år


Du skal søge kommunen om at komme med i ordningen, og det kræver, at du har en samlet husstandsindkomst på under 352.642 kr. (med et tillæg på 46.197 kr. per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn). 


Ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt


Fristen for at ansøge om afdragsordning og fristforlængelse vil blive meddelt ejendomsejeren skriftligt, inden der træffes endelig afgørelse om forbedret spildevandsrensning.

Ansøgningen skal indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form af den seneste årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand. Du kan finde ansøgningsskemaet her.

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaer vedrørende spildevand findes på Byg & Miljø hjemmesiden.
Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder sender ansøgninger omkring de fleste byggeri- og miljø sager.
Du finder linket til Byg & Miljø portalen under "Selvbetjening".
For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:
Indtaste din adresse
Starte dit projekt
Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
Tilføj den ønskede aktivitet
Følg herefter vejledningen på skærmen.

En spildevandsplan er lovgrundlaget for kloakering af ejendomme i det åbne land. Planen beskriver også hvordan og hvornår kloaksystemet forventes renoveret.

Håndtering af regnvand

Hvis du vælger selv at håndtere regnvandet på din egen grund, kan du være med til at klimatilpasse Kolding Kommune. Samtidig er det også en gevinst for miljøet, hvis du lader regnvandet sive ned til grundvandet. Og måske er det også en gevinst for din pengepung.

Hvis du selv vil håndtere regnvandet på din egen grund i stedet for at lede det til kloaksystemet, er der flere muligheder og metoder. Klik på linket her, og læs mere om de forskellige løsninger. Uanset, hvilken løsning du vælger, skal du søge om “Tilladelse til håndtering af regnvand på egen grund”, før du går i gang.

Hvis du går i gang med at undersøge mulighederne for at håndtere dit eget regnvand, kan der opstå en række spørgsmål. Her på siden kan du forhåbentlig få svar på mange af dem. Ellers kan du altid kontakte Team Spildevand i Kolding Kommune på telefon 7979 6999 eller mail spildevand@kolding.dk.

Søg om tilladelse til at etablere et regnvandsanlæg

Klik på linket nederst på siden og udfyld ansøgningsskemaet, hvis du selv vil håndtere dit regnvand. Vær opmærksom på, at en tilladelse maksimalt er gyldig op til seks måneder, efter tilladelsen er givet. Du skal altså være begyndt på dit nye regnvandsanlæg senest seks måneder efter, du har fået tilladelsen til at etablere det. Kolding Kommune er myndighed på området, og derfor er det Kolding Kommune, du skal søge om tilladelsen hos.

Må jeg selv etablere mit regnvandsanlæg?

Ja, men vi anbefaler, at du rådgiver dig med en kloakmester eller anlægsgartner, og at dit anlæg bliver etableret efter de anvisninger, som Rørcentret på Teknologisk Institut har lavet. Selve afkoblingen af regnvand fra dit eget kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester. Resten af arbejdet kan du selv stå for, hvis du vil.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Der er en række ting, du grundigt skal undersøge og overveje, inden du kaster dig over at håndtere regnvandet på din egen grund – og inden du beslutter dig for at frakoble regnvandet fra kloakken. Åbn linket herunder og se, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Tjekliste – vær særligt opmærksom på

Kan jeg få penge tilbage, hvis jeg selv håndterer mit regnvand?

Måske! Som udgangspunkt kan du kun få penge tilbage, hvis du bor i et område med fælleskloak. Fælleskloak betyder, at spildevand og regnvand løber i samme rør. Om du kan få penge tilbage beror på en vurdering i hver enkelt sag.

Selve hoved-kloaksystemet er ejet af BlueKolding. Derfor er det også BlueKolding, der er betalt tilslutningsbidrag til, da dit hus blev bygget. Tilslutningsbidraget er det engangsbeløb, man betaler for at blive koblet til hoved-kloaksystemet for både regnvand og spildevand. Hvis du får tilladelse til at håndtere regnvand på din egen grund, så kalder man det, at din ejendom “udtræder af kloaksystemet for regnvand”.

Når BlueKolding dermed ikke længere skal håndtere dit regnvand, så kan du søge om at få tilslutningsbidraget for regnvand på 24.890 kroner tilbage. Du søger om dette samtidig med, at du søger om tilladelse til at etablere et regnvandsanlæg.

Når dit regnvandsanlæg er etableret og færdigmeldt, sender Kolding Kommune et ansøgningsskema, som du skal udfylde for at anmode om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Herefter sender du selv ansøgningsskemaet direkte til BlueKolding.

På siden herunder kan du læse mere om, hvilke krav, der skal være opfyldt for at få penge retur fra BlueKolding: Få penge ud af dit regnvandsanlæg.

Hvis du selv vil håndtere regnvandet på din grund, er der en række forhold, du skal være opmærksom på og undersøge inden du går i gang med at søge om tilladelse til at lave et regnvands-anlæg, altså fx et regnbed eller en faskine.

Jorden skal være egnet til nedsivning

Før du søger om tilladelse, skal du udføre en nedsivningstest for at dokumentere, at jorden kan håndtere den mængde regnvand, der skal ledes til anlægget. Testresultatet er afgørende for tilladelsen. Nedsivningstesten skal udføres efter anvisninger fra Teknologisk Instituts Rørcenter. Se guiden her.

Grundvand

Når du laver nedsivningstesten, kan du risikere at opdage, at grundvandet står højt på din grund. Hvis det er tilfældet, kan du ikke grave en faskine ned. I stedet kan du undersøge om, der er andre løsninger, der kan fungere.

Afstande

Afstanden fra dit regnvandsanlæg til beboelse, udhuse og skel skal være mindst 2 meter og mindst 5 meter, hvis beboelsen har kælder.

Afstanden til vandløb, søer og fjord eller hav skal være mindst 25 meter.

Afstanden til en vandboring, hvor der er krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 meter.

Indsend en tegning

Når du ansøger om tilladelse til at lave et regnvands-anlæg, uanset om det er et regnbed, en faskine eller noget helt tredje, så skal du medsende en tegning over anlæggets placering på grunden. På tegningen skal du også angive de nødvendige ændringer af ejendommens afløbssystem og markere i hvilken retning, vandet løber fra anlægget ved overløb.

Hvad er dimensionerne på dit anlæg?

Du skal også indsende beregninger for anlæggets dimensioner. Placeringen af og dimensionerne på regnvandsanlægget må ikke give anledning til gener for dine naboer.

Når du beregner anlæggets størrelse, skal du gøre det efter Spildevandskomitéens anvisninger: Find dem her: Dimensionering af LAR-anlæg

Du skal bruge resultatet i din ansøgning.

Tag- og overfladevand

Din regnvandsløsning skal kunne håndtere tag- og overfladevandet på din grund. Ved tag- og overfladevand forstås alt regnvand fra taget på hus, carport, garage og skure, din flisebelagte indkørsel og terrasse m.v.

Når du søger om at håndtere regnvand på egen grund, skal du angive, hvor stort tag- og overfladeareal du har på grunden. Tagarealet = grundarealet på bygningen + evt. udhæng.

Forurening

Hvis jorden på din grund er forurenet og klassificeret som V1 eller V2, må du ikke nedsive regnvand på din grund, og du vil derfor få afslag på din ansøgning. Læs mere her om jordforurening på Region Syddanmarks hjemmeside.

Hvis du under arbejdet med at grave ud til dit regnvandsanlæg, konstaterer jordforurening, skal du indstille arbejdet og kontakte Kolding Kommune, afdelingen Industri, Jord og Grundvand på telefon 7979 7469.

Ikke zink, kobber og bly

Når du søger om tilladelse til at etablere et regnvandsanlæg, skal du være opmærksom på, at dit tag ikke må være af bly, zink eller kobber. Ligeledes må inddækninger og tagrender heller ikke være bly eller kobber, men zinktagrender er ok.

Algerens, bilvask og sprøjtemidler

Hvis du selv håndterer dit regnvand, skal du være ekstra opmærksom på ikke at udlede miljøfarlige stoffer til dit eget regnvandsanlæg, f.eks. ved bilvask, ukrudtsbekæmpelse og algerens af taget, m.m.

Frakobling af regnvand til kloaksystemet

Vil du frakoble regnvandet fra din grund til kloaksystemet, skal dette udføres af en autoriseret kloakmester.

Når du er færdig med dit anlæg

Når dit anlæg er færdigt, skal du færdigmelde arbejdet til Kolding Kommune inden for en måned. Du færdigmelder ved at indsende dokumentation for korrekt afkobling og en skitse af det udførte arbejde.

Du kan altid kontakte Kolding Kommune eller BlueKolding og få hjælp til at træffe dit valg.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje