Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Vandløb og søer Sejlads på vandløb og søer

Sejlads på vandløb og søer

Det er tilladt at sejle med kano, kajak, robåde og andre ikke-motordrevne fartøjer på den nedre del af Kolding Å.

Det vil sige fra udløbet i fjorden til landgangsbroen ved Påby Enge, et stykke ovenfor motorvejsbroen.

 • På strækningen fra Kolding Fjord til Plovfuren må der sejles hele året og døgnet rundt.
 • På strækningen fra Plovfuren til Påby Enge samt i kanalen op til Harteværket må der sejles hele året i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.

Sejlads på Hartekanalen, Påby Sø og Stallerup Sø

Sejlads på søerne og kanalerne må kun ske gennem leje af kanoer ved Harteværket. Sejlruten gælder fra Harteværket via Stallerup Sø gennem kanalen til landgangsbroen ved Troldhedestien – og retur.
Harteværket har af Kolding Kommune fået en tilladelse til disse sejladser.

Er der tidligere indgået en aftale med Vejle Amt om sejlads på søerne fortsætter denne. Dokumentation for aftalen skal medbringes.

Motorfartøjer

Motorfartøjer må sejle på Kolding Å fra Kolding Fjord til Vestre Ringgade. Sejlads må foregå året rundt og farten må højst være 3 knob.

Øvrige vandløb

Det er ikke tilladt at sejle på andre vandløb i Kolding Kommune end på Kolding Å.

Landgang

Det er tilladt at gå i land ved de offentligt tilgængelige broer langs åen (se kort). Landgang på private arealer og broer skal aftales med den private lodsejer.

Mellem Plovfuren og motorvejen kan man sejle ind i kanalen, der fører ind til Harteværket. Her kan man gå i land ved det gamle vandkraftværk, der nu er omdannet til et oplevelsescenter, hvor der fokuseres på leg og læring vedrørende energi, vand og bevægelse.

Ved Påby Enge er der en landgangsbro. Den ligger ca. 900 meter ovenfor motorvejen. På nordsiden af ådalen ved landgangsbroen er der en udsigtsplatform og længere oppe af skråningen, i skovkanten, er der en shelter, der kan benyttes til ophold og overnatning.

Oplevelser og kort

Sejladsregulativ for Kolding Å

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativerne. Ved udarbejdelse af nye vandløbsregulativer følges de retningslinjer/regler, der er angivet i vandløbsloven, samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. Ifølge vandløbsloven skal det ved udarbejdelse af nye regulativer tilstræbes at sikre, at vandløb kan
benyttes til afledning af vand. Samtidigt skal miljøkravene til vandløbene, samt de direktiver og lovgivninger, der beskytter naturen respekteres.

Nye regulativer udarbejdes med udgangspunkt i gældende regulativer og praksis. Alle ændringer i forhold til nuværende status beskrives i det enkelte vandløbsregulativs redegørelsesdel.

Dette sejladsregulativ omhandler alene sejladsbestemmelser for Kolding Å.

Udover selve regulativet, som beskriver bestemmelserne, består sejladsregulativet af en redegørelsesdel samt et kortbilag.

Redegørelsen beskriver den nærmere baggrund for regulativet samt konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Forslag til dette regulativ har været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag m.v. har kunnet indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden indenfor 8 ugers fristen.

Forud for den offentlige høring blev der afholdt et fælles møde om regulativrevisionen for lodsejerne langs vandløbet.


Henvendelser vedrørende regulativet kan rettes til:
Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen – Natur og Vand
Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf.: 79 79 75 76
Mail: naturogvand@kolding.dk 

Sejladsregulativet er udarbejdet på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (vandløbsloven), samt bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

Vandløbsregulativerne i Kolding Kommune og eventuelle tillæg til disse er fortsat gældende i det omfang, at disses bestemmelser ikke ophæves eller ændres af dette tillægsregulativ om sejlads.

Sejladsregulativet erstatter for de angivne strækninger (se pkt. 3) bestemmelserne vedrørende sejlads i regulativet for Kolding Å.

Sejlads tillades på strækningen af Kolding Å, fra landgangsbroen ved Påby Enge (st. 5.207 m) til udløbet i Kolding Fjord (st. 12.403 m), som nærmere beskrevet under Bestemmelser om sejlads. Det er ikke tilladt at sejle på øvrige strækninger af Kolding Å uden særskilt tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

1. Sejlads med kano, kajak, robåde og andre ikke-motordrevne fartøjer er tilladt på de angivne strækninger af Kolding Å (se pkt. 3) med følgende vilkår:

 • På strækningen fra Kolding Fjord til Plovfuren må der sejles hele året og døgnet rundt.
 • På strækningen fra Plovfuren til Påby Enge må der sejles hele året i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.
 • På strækningen af Kolding Å fra Kolding Fjord til Vestre Ringgade må desuden sejles med motorfartøjer. Sejlads må foregå året rundt, døgnet rundt og farten må højst være 3 knob.
 • Under motorsejlads skal der udvises størst mulig agtpågivenhed og hensyn over for andre og specielt over for fartøjer uden motorkraft.

2. For sejlads på vandløbet gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen
om Sejlads m.m. i visse danske farvande.

3. Landgang på private arealer og broer skal aftales med den private lodsejer.
Det er tilladt at gå i land ved de offentligt tilgængelige broer langs åen (se
oversigtskort).

 • Ved Påby Enge er der en landgangsbro. Den ligger ca. 900 meter opstrøms
  for motorvejsbroen.

4. Bådebroer må ikke anlægges og fortøjningspæle ikke nedrammes i vandløbet, og både må ikke fortøjes i eller ved vandløbet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

5. På strækningen fra Østerbrogade til Kolding Fjord er det tilladt lodsejere at fortøje almindelige småbåde, der ikke optager større bredde end højst 3 m fra bolværket.

6. Sejlads skal foregå således, at vandløbets bund, brinker, sider ikke beskadiges og under hensyntagen til plante- og dyrelivet i og ved vandløbet.

7. Kommunalbestyrelsen, myndigheder eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser eller udføre arbejder i øvrigt er ikke omfattet af sejladsforbuddet i pkt. 3.

8. Kommunalbestyrelsen, myndigheder eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser eller udføre arbejder i øvrigt er fritaget for begrænsninger i sejlads med motordrevne småfartøjer.

1.1. Kriterier for at tillade sejlads

Det overordnede kriterium, som er lagt til grund ved udpegningen af vandløb, hvorsejlads tillades, er vandløbenes sejlbarhed vurderet ved udpegningen, dvs. at det ervurderet, i hvilket omfang sejlads rent fysisk kan foregå, uden at der sker skader påbund og brinker. Sejlbarheden er afgørende i vurderingen af vandløbets sårbarhed.Sejlbarheden afhænger af vandløbets dimensioner, dvs. bredde og dybde, ikombination med vandløbets slyngningsgrad.Som udgangspunkt skal vandløbet være mindst lige så bredt som et ”ikkemotordrevetfartøj” er langt for at være egnet til sejlads og vanddybden skal være såstor, at fartøjets bund eller pagajer og lignende ikke kommer i tæt kontakt medbunden. Samtidig er det afgørende, at forholdet mellem bredde og slyngningsgradikke besværliggør sejlads.

1.2. Bedømmelse af vandløbets egnethed for sejlads

Karakteristisk for den omfattede vandløbsstrækning i Kolding Å er ét eller flere affølgende forhold, som samlet set vurderes at gøre strækningen egnet for sejlads:
• vandløbet er generelt bredt – på de fleste delstrækninger ofte bredere end et ”ikkemotordrevetfartøj” er langt
• vandløbet har begrænset variation i vanddybde og få eller ingen lavvandedegrusstryg
• vandløbets slyngningsgrad er begrænset• vandløbet løber ikke gennem overvejende uforstyrrede områder.

2. Det rets- og planmæssige grundlag forregulativet
2.1. Vandløbsloven

Ifølge vandløbslovens § 4 er vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke erundergivet særskilt ejendomsret, åbne for almenheden for sejlads med ikkemotordrevnesmåfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbeteller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.Vandløbsmyndigheden kan fastsætte begrænsninger i sejladsretten og på offentligevandløb tillade sejlads med andre fartøjer end ikke-motordrevne småfartøjer.Retten til sejlads kan begrænses af hensyn til vandløbets vedligeholdelse eller tilbeskyttelse af vandløbets fysiske tilstand i øvrigt, herunder dets dyre- og planteliv.

2.2. Vandområdeplan

Sejlads tillades med dette regulativ på udvalgte strækninger i Kolding Å. Kolding Å hari Statens vandområdeplan 2015-2021 et miljømål om god økologisk tilstand.3Af vandområdeplan 2015-2021 følger:

Sejlads på havet, søer og i vandløbene kan lokalt medføre forstyrrelser af dyrelivet.Skibsfarten kan desuden påvirke vandmiljøet ved, at der sker oliespild og ved, atgiftstoffer frigives fra skibsmalinger.

2.3. Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Da vandløbsregulativer, herunder sejladsregulativer, danner retsgrundlag foradministrationen af de offentlige vandløb og dermed rammerne for de fremtidigeanlægstilladelser til projekter, er regulativerne omfattet af miljøvurderingsloven(Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer ogprogrammer og af konkrete projekter (VVM)).Grundet afstanden til Natura 2000-område Lillebælt vurderes det, at vedtagelsen afsejladsregulativet for Kolding Å ikke vil kunne have en væsentlig påvirkning påudpegningsgrundlaget i Natura 2000-området Lillebælt. Vedtagelsen af dette regulativvurderes ligeledes ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder forbilag IV-arter.På baggrund af screeningen og en høring af berørte myndigheder har kommunenvurderet, at nærværende regulativ ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, som skalundersøges nærmere i en miljørapport.

2.4. Natura 2000 og Habitatdirektivets bilag IV arter

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationalebeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december2018) skal der foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden forNatura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.Bestemmelsen gælder også ved udarbejdelse, vedtagelse og revision afvandløbsregulativer efter vandløbsloven, herunder sejladsregulativer.

2.5. Fredninger

Kolding Å krydses af den fredede bro, Søndergade-broen (fredningsnummer 34092).Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8 m langt, 9 mbredt og ca. 3,5 m højt. Hver facade er 17 m bred og ca. 4 m høj. De vinkelstilledebrofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang.Der er ikke øvrige fredninger på, eller i umiddelbar nærhed af, den omfattedestrækning af Kolding Å.

2.6. Lov om naturbeskyttelse

Kolding Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Størstedelen af de vandløbsnærearealer opstrøms Vestre Ringgade er ligeledes udpeget til at være omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændring itilstanden af hverken vandløbet eller de vandløbsnære områder.

2.7. Grønt Danmarkskort

Kolding Å ligger i et område, der er en del af Grønt Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og er dermeden masterplan over kommuneplanens forskellige udpegninger for natur. GrøntDanmarkskort viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette deres naturpleje ogplanlægge for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.Grønt Danmarkskort indgår endvidere i de økologiske forbindelser, potentielleøkologiske forbindelser og potentielle naturområder. Særligt for de potentielleøkologiske forbindelser gælder, at udpegningen ikke er et udtryk for, at områderneover tid helt skal udgøres af naturarealer, men i stedet et udtryk for, at de enkeltenaturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde etnaturligt dyre- og planteliv, eller fremstå, som grønne kiler med natur ogfriluftsformål.Den nærmere vurdering og udbygning af de enkelte potentielle økologiske forbindelservil ske, når den nærmere projektering, administration eller planlægning skalgennemføres - enten i forbindelse med lokalplanlægning, vandmiljøindsatser,friluftsprojekter eller frivillige aftaler om naturpleje, skovrejsning, jordfordeling mv.

2.8. Kolding Kommunes politik for sejlads

Kolding Kommune har gennem vedtagelse af Outdoorstrategien i 2016 tilkendegivet etønske om, at sikre, at naturen og friluftslivet er for alle. Outdoorstrategien skaberrammer for fællesskaber og oplevelser i hverdagen samt i fritiden for borgere ogturister, på tværs af generationer samt sociale og kulturelle barrierer.Kolding Kommune ønsker, at fremme mulighederne for adgang til naturen gennemblandt andet rekreativ sejlads på Kolding Å på et naturmæssigt forsvarligt grundlag tilglæde for friluftsliv, turisme og sundhed.

3. Regulativgrundlag
3.1. Det tidligere regulativ

I regulativ for Kolding Å af 30. juni 1988 var et særskilt afsnit om sejlads som indsats her under:
BESTEMMELSER OM SEJLADS
6.1
Bortset fra begrænsning som anført i pkt. 6.4 er det tilladt at sejle på vandløbet medikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer. Sejladsen må ikkevære til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 6. 1, skal anvise andenadgangsvej over sin ejendom.

6.2
Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 6. 1, skal anvise andenadgangsvej over sin ejendom.5

6.3
Retten til sejlads giver ikke, bortset fra reglerne i naturfredningslovens kap. 8, adgangtil at betræde andres ejendom, ligesom den på vandløbets areal værende afmærkningmed kantpæle/ skalapæle ikke må anvendes til fortøjning, beskadiges eller fjernes.Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig at bekosteretableringen.Bådebroer må ikke anlægges og fortøjningspæle ikke nedrammes i vandløbet, og bådemå ikke fortøjes i eller ved vandløbet uden amtsrådets tilladelse.

6.4
Af hensyn til fugle- og dyrelivet langs vandløbet må sejlads ovenfor VestreRinggadebroen i Kolding by kun udøves i dagtimerne mellem kl. 8 og kl. 18.Der er endvidere indført sejladsforbud i tiden 1. januar til 15. juni hvert år påvandløbsstrækningen opstrøms for vejbroen for kommunevejen Plovfuren ca. 4400 mopstrøms for udløbet i Kolding fjord.Personer, klubber og foreninger, der tidligere har udøvet sejlads på de afsejladsbestemmelserne omhandlede strækninger kan dog efter forudgående aftalemed Vejle amtskommune udøve sejlads i dokumenteret, hidtidigt omfang.

6.5
Motorbådssejlads på vandløbsstrækningen opstrøms for Vestre Ringgadebroen iKolding by må kun finde sted med amtsrådets tilladelse.Motorbådssejlads er tilladt uden særlig tilladelse fra Vejle amtsråd på strækningen fraVestre Ringgadebroen i Kolding by til udløbet i Kolding fjord, når det sker på følgendebetingelser:a) Højst tilladte hastighed er 3 knob (5, 5 km/t)b) Der må ikke benyttes fartøjer, der fremkalder unødig støj eller andre ulemper.c) Under motorsejlads skal der udvises størst mulig agtpågivenhed og hensynoverfor andre og specielt overfor fartøjer uden motorkraft.

6.6
For sejlads på vandløbet gælder i øvrigt bestemmelserne i Handelsministerietsbekendtgørelse nr. 430 af 24. august 1976 om særlige regler for sejlads m.m. i vissedanske farvande som ændret ved industriministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 7. juli1980 samt de internationale søvejsregler.Af disse regler skal følgende fremhæves:a) Enhver vigemanøvre skal udføres klart og tydeligt og i god tid.b) Maskindrevne fartøjer skal gå af vejen for fartøjer under sejl eller roning.Sejlfartøjer skal gå af vejen for fartøjer under roning.c) Et indhentende fartøj skal passere et andet fartøj, det indhenter, på dettesbagbords side, og når forholdene tillader det, skal det fartøj, der indhentes, giveplads, således at passage kan ske uden fare.d) Maskindrevne fartøjer under 7 m længde skal fra solnedgang til solopgang, hvis deikke fører lys som omhandlet i regel 23, litra a, i de internationale søvejsregler, vise ethvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt samt, hvis det er praktisk muligt, føresidelys. Andre fartøjer under 7 m længde skal fra solnedgang til solopgang, hvis deikke viser lys som omhandlet i regel 25, litra a eller b, i de internationale søvejsregler,have ved hånden en elektrisk lygte eller en tændt lanterne med hvidt lys, der skalvises i så god tid, at sammenstød kan forebygges.

6.7
Vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse er ikkeomfattet af begrænsningerne i pkt. 6. 1-6. 5. Det samme gælder personer eller6foreninger, der med tilladelse fra fiskerimyndighederne udøver fiskepleje(elektrofiskeri o.l.) i vandsystemet.
6.8
På strækningen st. 11142-12296 (fra ca. 80 m nedstrøms Kongebrogade til Sortebro)er det tilladt lodsejerne at fortøje almindelige småbåde, der ikke optager større breddeend højst 3 m fra bolværket.

4. Konsekvensvurderinger i forhold til det nyesejladsregulativ
4.1. Sejladsregulativets betydning for vandløbets målopfyldelse

Af vandområdeplan 2015-2021 fremgår det, at sejlads på vandløb lokalt kan medføreforstyrrelser af dyrelivet, ligesom skibsfart kan påvirke vandmiljøet ved, at der skeroliespild og ved, at giftstoffer frigives fra skibsmalinger.Som uddybet i de kommende afsnit, vurderes den sejlads der tillades efter detteregulativets bestemmelser ikke, at påvirke dyrelivet negativt i en væsentlig grad.For at mindske begroning indeholder de fleste bundmalinger til skibe biocidaktivstoffer,der virker som antibegroningsmidler og som i varierende grad ermiljøfarlige.Indholdet af miljøfarlige stoffer i skibsmalinger er reguleret af IMO og ved EUforordninger.I Danmark er området hovedsagelig reguleret ved lovgivning underMiljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen.Der er, erfaringsmæssigt, en meget begrænset brug af motorbåde i Kolding Å.Risikoen for udledning af olie, andre miljøskadelige stoffer eller væsentlige mængderaf giftstoffer til Kolding Å vurderes således at være minimal.Vedtagelse af nærværende sejladsregulativ vurderes ikke at være til hinder forvandløbets potentiale for at opnå målopfyldelse efter Statens vandområdeplan 2015-2021.

4.2. Sejladsregulativets betydning for Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

Natura-2000 områderDet følger af § 6 stk. 1 jf. § 7 stk. 5 i Habitatbekendtgørelsen, at der, forinden dertræffes afgørelse om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 29, skal dergennemføres en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse medandre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-områder væsentligt.Det fremgår af habitatvejledningen, pkt. 5.1, at hvis myndigheden på baggrund af enforeløbig vurdering, der er udtryk for et kvalificeret skøn, kan vise, at en plan eller etprojekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke etNatura 2000-område væsentligt, er der ikke efter habitatbekendtgørelsen pligt til atudarbejde en nærmere konsekvensvurdering.Strækningen, der sejles på, ligger ikke i eller delvis inden for Habitatområder.
Kolding Å løber ud i Kolding Fjord ca. 8 km vest for Natura 2000-område nr. 112,Lillebælt. Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 96 ogFuglebeskyttelsesområde nr. 47.

Habitatdirektivets bilag IV arter

For de arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, forpligter medlemslandenesig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for en streng beskyttelsesordning. IDanmark findes der 36 dyrearter, som hører under bilag IV kategorien. En række dyromfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttelseslovens § 29a kan havelevested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved eller i området omkringKolding Å, f.eks. markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, løvfrø,pipestrelflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus,frynseflagermus, brunflagermus, troldflagermus dværgflagermus, birkemus og odder.Grøn mosaik guldsmed og stor kærguldsmed kan også forekomme sporadisk iområdet.Der er observeret spor efter Odder i og omkring Kolding Å i forbindelse med Novanaovervågningen og der er kendte bestande af Birkemus i Kolding ådal. Kommunen erikke bekendt med konkrete yngleforekomster af øvrige bilag IV arter i området. Det erdog sandsynligt at spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i lavvandede pytterog søer i området. Der er også sandsynlighed for at finde de forskellige flagermusarteri tilknytning til vandløbsnære træer.Som beskrevet i Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter påhabitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning, Ad 3.Forstyrrelser fra friluftsliv, knytter forstyrrelse af odderen sig, blandt andet, til sejladsog færdsel langs vandløb. Der tages hensyn til eventuelle forekomster ved, atbegrænse sejlads til udelukkende at foregå i dagtimerne og på den defineredestrækning af Kolding Å, ligesom landgang begrænses til nogle få, udvalgte steder,hvor der på nuværende tidspunkt allerede færdes mennesker.Da der udelukkende tillades sejlads i selve vandløbet, vil omkringliggende vandhullerog de vandløbsnære træer ikke blive påvirket i forbindelse med sejlads. Der er såledesikke risiko for en negativ påvirkning af de padde- og flagermusarter der lever i her.Kommunen vurderer således, at der ikke er sandsynlighed for, at indholdet isejladsregulativet vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 området og detsudpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle Bilag IV arter på baggrund afovenstående faglige begrundelser.

Vurdering af påvirkning af nærmeste fuglebeskyttelsesområde

Der er ikke udpeget særlige levesteder nær Kolding Å, for fuglene iudpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 47. Ifølge Natura 2000basisanalysen for 2022-2027 er de nærmeste områder omkring Gamborg Fjord ogomkring Hejls Nor.8Alene på grund af afstanden til disse områder vurderes indholdet i dettesejladsregulativ ikke at påvirke fuglebeskyttelsesområdet og de udpegede arternegativt i forhold til bevaringsgrundlaget.Bestemmelserne omkring sejlads vurderes heller ikke at påvirke eventuelle arter derfouragerer i området omkring Kolding Å. Dette vurderes på baggrund af, at sejladsudelukkende tillades i dagstimerne for så vidt angår strækningerne opstrømsPlovfuren og landgang begrænses til at være tilladt få, udvalgte steder.

4.3. Sejladsregulativets betydning for fredninger

Søndergade-broen er beskyttet mod alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet.Gennemløbet er 8 meter langt, 9 meter bredt og ca. 3,5 meter højt og vurderestilstrækkeligt stort til, at sejlads med mindre fartøjer kan foregå uden risiko fortilstandsændring af fortidsmindet.Den fredede bro, Søndergade-broen, vurderes således ikke at blive påvirket afnærværende sejladsregulativ.

4.4. Sejladsregulativets betydning for naturbeskyttede områder

Bestemmelserne der fastsættes i nærværende sejladsregulativ er overordnet set envidereførelse af hidtil gældende bestemmelser og praksis gennem mange år. Denstrækning hvorpå der tillades sejlads er udvalgt ud fra, blandt andet, et kriterieomkring vandløbets sejlbarhed, dvs. at det er vurderet, i hvilket omfang sejlads rentfysisk kan foregå, uden at der sker skader på bund og brinker.Landgang tillades udelukkende ved nogle få, udvalgte, steder hvor der i forvejenfærdes mennesker, hvilket bidrager til, at de vandløbsnære beskyttede arealerpåvirkes mindst muligt.Kommunen vurderer således, at der ikke er sandsynlighed for, at indholdet isejladsregulativet vil medføre tilstandsændring i det naturbeskyttede vandløb eller i deomkringliggende registrerede naturbeskyttede områder.

4.5. Sejladsregulativets betydning for Grønt Danmarkskort

Vandløbene udgør en stor del af de potentielle økologiske forbindelser.Sejladsregulativets bestemmelser, som udelukkende tillader sejlads på egnedestrækninger vurderes, at bidrage til opretholdelse af vandløbene som grønnespredningskorridorer i kommunen.

4.6. Det nye sejladsregulativ i forhold til det tidligere regulativ

Tidsrummet hvor sejlads tillades ændres med nærværende sejladsregulativ fra atgælde i tidsrummet mellem kl. 8 og 18 til at gælde mellem solopgang til solnedgang.Begrundelsen for, at begrænse sejlads til dette tidsrum var, i det hidtil gældenderegulativ, at tage hensyn til fugle- og dyrelivet langs vandløbet. Ydermere var sejladsbegrænset til at være tilladt i perioden mellem 15. juni og 1. januar.9Ændringen i tidpunkter, hvor sejlads tillades, vil ikke påvirke nat-aktive dyr, datidsrummet fremadrettet afhænger af solen i stedet for et defineret klokkeslæt.Ændringen tilgodeser flest mulige borgere og befolkningsgrupper, da det gøres muligtat sejle både tidligere på dagen og senere om aftenen i sommerhalvåret.Sæsonbegrænsningen er fjernet, men dette forventes ikke at påvirke rugende fuglelangs vandløbet, da meget få vil udnytte vandløbet til sejlads i perioden mellem 1.januar og 15. juni.Strækningen, hvor det er tilladt at fortøje småbåde, ændres fra strækningen mellemca. 80 m nedstrøms Kongebrogade til Sortebro til strækningen fra Østerbrogade tilKolding Fjord. Denne ændring er en tilpasning til, hvad der gennem mange år harværet praksis.

Oversigtskort

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje