Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Varme og energi Olietanke

Olietanke

Olietanke, som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end 50 liter, er omfattet af olietanksbekendtgørelsen.
Olieprodukter er defineret som:

 • Råolie
 • Alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie


Reglerne gælder ikke for tanke til opbevaring af blandt andet olieaffald og bitumen.

Kontakt os, hvis du er i tvivl:

Telefon: 79797510

Spørgsmål om olietanke: olietanke@kolding.dk

Inden du udskifter din olietank eller etablerer et nyt anlæg, skal du anmelde det til kommunen. Dette skal ske senest 2 uger før etablering.

Er tanken større end 6000 liter skal anmeldelse ske 4 uger før etablering. Senest når tankanlægget etableres, skal der fremsendes en tankattest til kommunen.

Olietanken skal etableres i henhold til tankattesten.

Flytning af brugte overjordiske olietanke skal også anmeldes. Nedgravede tanke under 6000 liter må ikke flyttes.

findes på Byg & Miljø hjemmesiden. 

Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder gennemføre ansøgningsforløb omkring de fleste byggeri- og miljø sager.

Du finder linket til Byg & Miljø portalen under "Selvbetjening".

For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:

 • Indtaste din adresse
 • Starte dit projekt
 • Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
 • Tilføj aktiviteten Olietanke - Anmeldelse og afmelding

Følg herefter vejledningen på skærmen.

Ved etablering af olietanke er der en række krav, som skal være opfyldt med hensyn til placering og sikring af tanken.

Der er afstandskrav til brønde og boringer.

Ståltanke skal stå på et varigt stabilt underlag, og skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden kan foretages. Tanken skal placeres mindst 5 cm fra væggen.

Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken.

Tankene skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr og alle overjordiske villaolietanke skal have overfyldningsalarm.

Lad oliefyrsmontøren se nærmere på, om tankanlægget opfylder gældende regler.

Oliebranchen har udarbejdet en folder om plasttanke, da der er set et stigende antal tanke med revner. Folderen "tjek din olie-plasttank" illustrerer og giver eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår på tanken. Tag pjecen i hånden og kontrollér din tank.

Du skal være opmærksom på, at indendørs tanke i dag kun må placeres i rum i beboelsesbygninger og andre opvarmede bygninger. Det vil sige, at der i garager og skure kun må etableres godkendte udendørs tanke.

Reglerne bevirker, at det kan være umuligt at etablere et nyt anlæg med samme placering som det gamle, på grund af afstandskrav til bygninger, skel, brønde og boringer. Dette er beskrevet nærmere i Olietanksbekendtgørelsen.

Jo ældre olietanken er, desto større er risikoen for olieudslip og dermed forurening.
Derfor er der fastsat regler for, hvornår forskellige tanke skal tages ud af drift.

Tankens alder fremgår af skilt på tanken eller påfyldningsstudsen for nedgravede tanke. For nedgravede tanke og nyere overjordiske tanke fremgår type og alder af tankattesten.

I skemaet herunder kan du se, hvornår en olietank skal tages ud af drift.

Tanktype, overjordiske tanke

Sløjfningsfrist

Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse eller offeranode

40 år

Øvrige ståltanke

30 år

Overjordiske enkeltvæggede plasttanke

25 år

Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke

40 år

Overjordiske tanke uden fabrikationsår eller fra før 1979

Straks

   

Tanktype, nedgravede olietanke

Sløjfningsfrist

Godkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning

50 år 

Godkendte ståltanke med udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning

40 år 

Ståltanke med ikke-godkendt glasfiberarmering eller uden fabrikationsår 

Straks 

Plasttanke

45 år 

Plasttanke med ukendt fabrikationsår 

Straks

AJVA plasttanke og ståltanke uden glasfiberbelægning 

Straks 

Når brugen af en olietank varigt ophører skal du:

 • Fjerne evt. restindhold af olie i tank og rør
 • Fjerne anlægget (tank og rør) eller afmontere påfyldningsstuds og udluftningsrør med efterfølgende afpropning, så påfyldning ikke kan finde sted.
 • Indberet sløjfningen via https://www.bygogmiljoe.dk/ 

Vi anbefaler, at du graver nedgravede olietanke op, men det er ikke et lovmæssigt krav.

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke.

Vi anbefaler, at du modtager en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.

Rensning kan ske ved to gange spuling og tømning.

Afblænding kan foretages af autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører. 

Opgravningen kan foretages af entreprenører. Tanken skal være tømt og evtentuelt renset og spulet inden opgravningen.

Hvis du konstaterer en forurening, skal kommunen straks underrettes. 

Tømte ståltanke - gerne rengjorte - kan du bortskaffe til godkendte skrothandlere.

Plasttanke kan bortskaffes til deponi eller til genbrugspladserne, hvis de er skåret i mindre stykker.

Hvis du har mistanke om eller konstaterer udslip fra et olieanlæg, har du pligt til at underrette Kolding Kommune, Industri, Jord og Grundvand på telefon 79 79 74 69.

Ved et akut uheld ring 112.

Ejere af fyringsolietanke på under 6000 liter, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning ved TopDanmark, hvis olien er leveret af et dansk olieselskab.

Hvis tanken graves op senest 6 måneder efter sløjfning, og du konstaterer en jordforurening, vil den være dækket af TopDanmarks Forsikringsordning for olietanke.

Forsikringen dækker undersøgelse af og oprydning efter olieudslip fra lovlige olietanke, hvis anlægget har været i brug inden for de sidste 6 måneder.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje