Skip til hoved indholdet

Landzonetilladelser

Hvis din ejendom ligger i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse.

Landzoneadministration

Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til:

  • udstykning
  • byggeri
  • ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Planlovens § 36 indeholder dog en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse omhandler primært driftsmæssigt begrundede udstykninger og byggeri i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, sommerhusområder og landzone - med særlige regler for byggeri i landzonen - er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse og i landzone har jordbrugserhvervene en fortrinsstilling. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land, der sikres rekreative og værdifulde landskaber, og jordbrugserhvervene får gode produktionsmuligheder.

Natur- og Miljøklagenævnet:

Tips:

    • Sådan finder du ud af om din ejendom ligger i by- eller landzone : www.ois.dk eller via kort
    • Søg om landzonetilladelse før du søger byggetilladelse.
    • Vedlæg kort og tegninger samt begrundelse.

Landzonetilladelser for 2021/2022