Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Planer og projekter Landzonetilladelser

Landzonetilladelser

Landzoneadministration

Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til:

 • udstykning
 • byggeri
 • ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Planlovens § 36 indeholder dog en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse omhandler primært driftsmæssigt begrundede udstykninger og byggeri i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, sommerhusområder og landzone - med særlige regler for byggeri i landzonen - er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse og i landzone har jordbrugserhvervene en fortrinsstilling. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land, der sikres rekreative og værdifulde landskaber, og jordbrugserhvervene får gode produktionsmuligheder.

Planklagenævnet:

Tips:

  • Sådan finder du ud af om din ejendom ligger i by- eller landzone : www.ois.dk eller via kort
  • Søg om landzonetilladelse før du søger byggetilladelse.
  • Vedlæg kort og tegninger samt begrundelse.
  • Du kan kontakte landzoneteamet på landzone@kolding.dk

Find meddelte landzonetilladelser

De senest meddelte landzonetilladelser, hvor klagefristen endnu ikke er udløbet (4 uger efter offentliggørelse) findes på 

høringsportalen.

Gældende landzonetilladelser meddelt siden 2018 findes på plandata.dk Gå ned under Andre Plantemaer (Zoner, beskyttelseslinjer m.fl)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje