Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Planer og projekter Lokalplaner

Lokalplaner

 

De 14 planlægningsområder

 

En lokalplan, som tidligere hed en byplanvedtægt, er en detaljeret plan for et område.

Før større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner. Men derudover kan en lokalplan omfatte alt fra et nyt, stort industriområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, materialevalg, farvebrug og friarealers udformning.

Når Byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, offentliggøres det i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

En lokalplan/byplanvedtægt er direkte bindende for grundejerne, men har normalt ikke betydning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse.

Herefter kan enhver komme med bemærkninger eller ændringsforslag til forslaget. Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden fristens udløb. Fristen er altid mindst otte uger fra annonceringen, og det står i annoncen, hvornår sidste frist er.

Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Ændring af en lokalplan kan kun ske ved at udarbejde en ny.

Kolding Kommune er opdelt i 14 planlægningsområder. Dette er med til at skabe en fælles og entydig planlægningsstruktur. Herunder kan du se et kort over områderne.

Forslag til lokalplaner

Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden udløbet af indsigelsesperioden, som fremgår af nedenstående oversigt. Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Link til Plandata:

Lokalplannr.

Vedrørende

Indsigelsesperiode

1019-51

Miljøscreening

Ved Stranden - et grønt område

15. juli 2021 - 09. september 2021

0514-11 

Miljørapport

Ved Bøgehøjgård - et boligområde

 

7. februar 2024 - 3. april 2024

 

Hvis du vil klage

Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, kan du klage over den, men kun over formelle mangler - de såkaldte retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Link til Klageportal

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen og eventuelt miljøvurderingen, hvis der er udarbejdet en miljørapport. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk   skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Planloven.

Beløbene reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

De 14 planlægningsområder (hele kommunen)

Lokalplaner i område 00 Centrale bydel

Link til Plandata:

Nummer Benævnelse Gælder fra

0000-12

Kolding Bymidte - et byområde.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-43 Ved Bredgade - boliger i centerområde se 0000-12-01 Kolding bymidte tillæg

09.01.2002

0000-12-01

Kolding bymidte tillæg 1 til lokalplan 0000-12

 

22.12.2020

0000-41

Kolding Bymidte - en del af cityområdet.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0012-12 Klostergården Se lokalplan 0000-41-01Nyt tillæg se 0000-41-01

se lokalplan 0000-41-01Nyt tillæg se 0000-41-02

29.06.2009

0000-41-01

Kolding Bymidte - en del af cityområdet (lokalplantillæg)

15.10.2018

0000-41-02

Kolding Bymidte - et del af cityområdet - tillæg 2 til lokalplan 0000-41

08.05,2023

0012-12

Klostergården - et centralt af og boligområde

03.12.2015

0013-13

Ved Slotsmøllen - et område til bibliotek, hotel, erhverv og boliger.

21.10.2002

0013-21

Lokalplan for del af centerområde med posthus, rutebilstation, parkering og boliger.

12.02.1986

0014-12

Ved Låsbygade

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0014-71 Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet.

24.03.1993

0014-71

Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet

10.12.2014

0015-12

Lokalplan for et boligområdeomkring Konsul Graus Gade.

05.10.1987

0015-2A

Lokalplan for et boligområdemellem Vifdam og Låsbygade.

20.04.1983

0021-12

Tennis i Byparken* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-14 Bypark Øst.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-15 Bypark Øst - et boligområde

13.11.1993

0021-13

Levisonsvej - et område til lokalt center* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-21 Levisonsvej.

19.08.1995

0021-14

Bypark Øst - bynatur ogetageboliger.

14.08.2000

0021-15

Bypark Øst - et boligområde

14.03.2018

0021-16

Ved Fynsvej - et blandet bolig og erhvervsområde

06.04.2022

0021-21

 

Ved Levisonsvej - boliger nærByparken. *Bemærk at del af lokalplanen er erstqttet af 0021-16

23.06.2004

0022-2A

Lokalplan for et boligområde ved Dyrehavegårdsvej / HC PetersensVej.

 

0022-11

Ved Dyrehavegårdsvej - et boligområde.

13.12.2010

0022-12

HCPetersensvej 2 - et havebolig / etageboligområde.

04.05.2016

0022-13

Ved Dyrehavegårdsvej - et område til blandede byfunktioner

06.03.2023

0022-31

Grønningen / HC Petersensvej - et boligområde ved Byparken.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0022-12 HCPetersensvej 2 - et havebolig / etageboligområde.

29.08.1992

0024-11

Ved Vifdam - et etageboligområde.

22.10.2003

0025-11

Lokalplan for det gamle sygehus i Kolding.Aflyst den 23.09.2015 se 0025-13 Ved Engstien - et område med etagebolig og offentlige formål

Aflyst

0025-12

Ved Ålykkegade - udbygning af Aalykkeskolen. 

18.06.2003

0025-13

Ved Engstien - et område med etagebolig og offentlig formålAflyst den 15.05.2019 se 0025-22 Ved Engstien - et område med erhverv og boliger

23.09.2015

0025-21

Nørreport- et boligområde ved Vejlevej - Vestre Ringgade.

17.05.1997

0025-22

Ved Engstien - et område med erhverv og boliger

15.05.2019

0025-31

Marcus Allé 34 - et område til en integreret børneinstitution

30.03.1996

0025-5A

Lokalplan for et nyt boligområde mellem Kastanieallé og Stadionvej.

20.03.1980

0031-12

Lokalplan for et boligområde mellem Katrinegade og Zahnsgade.

06.12.1987

0031-41

Sct. Jørgens Gade.

18.12.1993

0031-71

Ved Vesterbrogade og Zahnsgade - Kolding Realskole

20.04.2015

0032-11

Ålegården - et område til centerformål og grønt område.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv.

19.08.1995

0032-12

Ved Ålegården og Nytorv - bycenterfunktioner.

12.11.2007

0033-11

Lokalplan for et boligområde mellem Tøndervej, Bredgade, Vejrupsgade og Grønnegade.

18.12.1988

0033-12

Tøndervej - Vejrupsgade.

17.12.1994

0033-41

Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde* Bemærk at en del er erstattet af 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

15.05.2014

0034-1A

Lokalplan for et ældre centerområde ved Buen-Sdr. Havnegade-Pakhustorvet.

06.04.1979

0034-21

Lokalplan for et område mellem Bredgade, Sydbanegade, Kongebrogade og Jernbanen.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-41Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-42 Ved Sydbanegade - et centerområde

06.09.1989

0034-41

Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde

12.12.2013

0034-42

Ved Sydbanegade - et centerområde

09.04.2014

0034-43

Ved Bredgade - boliger i centerområde

18.12.2017

0035-12

Åhusene - for et boligområde mellem Sdr. Havnegade og Ågade.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0035-14 Ågade.

02.07.1994

0035-14

Ågade - et centerområde.

25.06.2001

0036-11

Kolding Inderhavn.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0036-13 Toldbodgade.

12.03.1994

0036-13

Toldbodgade - et centerområde med parkeringsanlæg.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-15 Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger.

23.04.2003

0036-14

Østerbrogade og Sdr. Havnegade - et centerområdeAFLYST DEN 10.12.2012

 

0036-31

Ved Buen og Østergade - et center- og uddannelsesområde.Aflyst se 0036-41

 

0036-41

Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og videnområde. Aflyst den 06.05.2020 se 0036-72

 

0036-42

Ved Buen - et område til centerformål

08.04.2019

0036-71

Ved Sdr. Havnegade - et centralt byområde

29.06.2017

0036-72

Ved Universitetsparken - et uddannelses- og vidensområde

06.05.2020

0041-11

 

Kolding Havn - et erhvervsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-82 Pumpe-sluse ved Kolding Å

 

29.06.2009

0042-12

 

Kolding Åpark.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0036-31 Ved Buen og Østerbrogade og lokalplan 0042-81 Kolding Åpark samt lokalplan 0042-13 Kolding Åpark.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-82 Pumpe-sluse ved Kolding Å

 

01.03.1993

0042-13

Kolding Åpark - et center- og naturområde.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-13-01 Kolding Åpark - tillæg 1 til lokalplan 0042-13* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-15 Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-31 Ved Kolding Åpark - et erhvervsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-84 Ved Skamlingvejen – et område til tekniske anlæg.

08.11.2010

0042-13-01

Kolding Åpark - tillæg 1 til lokalplan 0042-13

17.05.2016

0042-15

Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger

20.10.2017

0042-21

Marina City - et blandet byområde og lystbådehavn

AFLYST den 16.11.2022

18.03.2021

0042-31

Ved Kolding Åpark - et erhvervsområde

14.11.2019

0042-81

Kolding Åpark - teknisk anlæg

28.06.2010

0042-82

Pumpe-sluse ved Kolding Å

09.01.20223

0042-83

Ved Kolding Åpark - en parkeringsplads

28.06.2023

0042-84

Ved Skamlingvejen – et område til tekniske anlæg

07.06.2023

Byplan nr. 00

Partiel byplanvedtægt

Rammebyplan foren del af Kolding Bykerne.

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte, lokalplan 0014-12 Ved Låsbygade, lokalplan 0015-12 Konsul Graus Gade, lokalplan 0015-2A Vifdam / Låsbygade, lokalplan 0031-12 Katrinegade / Zahnsgade, lokalplan 0031-41 Sct. Jørgens Gade, lokalplan 0032-11 Ålegården, 0031-71 Ved Vesterbrogade og Zahnsgade - Kolding Realskole.Desuden er del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0033-11 Tøndervej, Bredgade, Vejrupsgade og Grønnegade, lokalplan 0033-12 Tøndervej / Vejrupsgade og af lokalplan 0034-21 for Bredgade, Sydbanegade, Kongebrogade og jernbanen.* Bemærk at en del er erstattet af 0033-41 Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde* Bemærk at en del er erstattet af 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

03.03.1977

Byplan nr. 3

 

Byplanvedtægt for grønt område i Aadalen. 

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0212-13 Ved Stadionvej - et etageboligområde

15.08.1959

Lokalplaner i område 01 Nordlige bydel

Link til Plandata

 

Nummer

Benævnelse 

Gælder fra

0111-11

Ved Islandsvej - et etageboligområde

02.04.2003

0111-12

Nordre Ringvej - etageboligområde med erhverv AFLYST den 20.11.2015 se 0111-13

 

0111-13

Ved Ndr. Ringvej - et etageboligområde

20.11.2015

0113-2B

Lokalplan for et rækkehusområde ved Dyrehavevej - Svaneparken

16.01.1985

0113-11

Ved Vejlevej - Lærkevej - et bydelscenter Aflyst den 06.12.2021 se 0113-41

05.03.2008

0113-41

Ved Vejlevej - Lærkevej - et bydelscenter 

06.12.2021

0114-3A

Lokalplan for et nyt boligområde ved Skovvangen

18.11.1977

0114-32

Lokalplan for et område til boligformål og fællesformål (offentligt og privat) ved Skovvejen og Nørremarksvej

29.06.1987

0121-1B

Lokalplan for et areal øst for Skovvangen (sygehuset)

 •  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0121-13 Skovbrynet.

 •  Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0121-71

14.02.1983

0121-13

 

Lokalplan for et område ved Skovbrynet til offentlige formål, teater- og koncertsal. Hotel- og konferencecenter mv parkeringsanlæg og grønt område.

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet

 

18.12.1988

0121-31

Lokalplan for et område til kolonihaver og grønt område ved Ankershus.

04.09.1985

0121-71

 

Kolding Sygehus - et offentligt område

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0121-72 Ved Skovbrynet

25.06.2012

0121-72

Ved Skovbrynet - et område til offentligeformål

06.07.2021

0122-11

Nørremarken - et område til uddannelse, fritid og golfbane.

 •  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-12 Skovvangen.

 •  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-51 Ved Skovvangen - et kolonihaveområde

29.08.1992

0122-12

Ved Skovvangen - et boligområde

 •  Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0122-71 Ved Bertram Knudsens Vej - et plejecenter.

 •  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-16 Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde.

23.02.2000

0122-13

Nord for Bertram Knudsens Vej - et etebeboligområde

19.04.2006

0122-15

Egtved Allé / Nørremarken - et område til golf

28.06.2002

0122-16

Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde

16.10.2017

0122-21

Ved Egtved Alle - et etebeboligområde

 • Bemærk på lokalplanen erstatter del af lokalplan 0123-12 Center Nord.

09.10.2006

0122-51

Ved Skovvangen - et kolonihaveområde

 • Bemærk at lokalplanen erstatter del af lokalplan 0122-11 Nørremarken - et område til uddannelse, fritid og golfbane.

04.02.2013

0122-71

0122-71

13.12.2010

0123-12

 

Center Nord - et regionalt center

Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplanen 0122-21 Egtved Alle

 • Bemærk en del af lokalplan er erstattet af 0123-31        
 • Bemærk en del af lokalplan er erstattet af 0123-41

05.06.1993

0123-31

Ved Vejlevej - et aflastningscenter

17.12.2021

0123-41

Ved Skovvangen -et centerområde ved Kolding Storcencer

04.01.2023

0131-12

Ved Skovvangen - butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv Aflyst den 20.06.2019 se lokalplan 0131-33 Ved Skovvangen - et centerområde

05.07.2006

0131-21

Ved Skovvangen - bebyggelse til fritidsformål

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-22 Vejlevej.

 •  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-32 Ved Skovvangen 33 - et erhvervsområde

29.08.1999

0131-22

Øst for Vejlevej - et erhvervs- og uddannelsesområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv

 • Bemærk tillæg 0131-2201 se 

06.07.2005

0131-22-01

Øst for Vejlevej – et erhvervs- og uddannelsesområde – tillæg 1 til lokalplan 0131-22

07.02.2022

0131-31

Ved Skovvangen - et erhversområde

27.06.2019

0131-32

Ved Skovvangen 33 - et erhvervsområde

23.01.2018

0131-33

Ved Skovvangen - et centerområde

20.06.2019

0131-51

Ved Skovvangen - et område til erhverv Aflyst se lokalplan 0131-31 Ved Skovvangen - et erhversområde

 

Byplanvedtægt 14

Byplanvedtægt for industriområde øst for Vejlevej

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0131-21 Skovvangen.

Aflyst den 13.10.2014

01.07.1970

Ophævelse af Byplanvedtægt 14

Byplanvedtægt for et boligområde ved Lærkevej

13.10.2014

Byplan nr. 14A

 

Byplanvedtægt for et boligområde ved Lærkevej

 • at del af byplanvedtægt er erstattet af Op-14A-01

10.11.1972

Op-14A-01 

Delvis ophævelse af byplanvedtægt 14A Op-14A-01 Ved Lærkevej

05.01.2023

Lokalplaner i område 02 Harte - Munkebo

Link til Plandata

 

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

0211-2A

Lokalplan for et nyt bolig- og centerområde ved Galgebjergvej / Vejlevej

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0211-22 Munkebocentret.

27.10.1977

0211-22

Lokalplan for et område med ældreboliger ved Munkebocentret

18.12.1988

0211-71

Ved Cypresvej - et område til offentlige formål 

26.06. 2023

0212-12

Ved Stadionvej - et etageboligområde 

Aflyst

25.06.2020

0212-13

Ved Stadionvej - et etageboligområde 

09.03.2022

0212-71

Ved Stadionvej - et idrætsområde

15.09.2022

0213-3B

Lokalplan for et boligområde ved Esbjergvej/Østervej

10.03.1982

0213-11

Ved Alpedalsvej - et boligområde

11.03.2015

0213-33

Lokalplan for et boligområde og grønt område ved Bispevænget

14.09.1986

0213-35

Olivenhaven ved Munkevænget – plejecenter i området ved Munkevængeeets skole

27.08.1994

0213-36

Ved Agertoften – tæt-lav boligbebyggelse og grønt område

18.06.2003

0213-41

Ved Alpedalsvej - et haveboligområde - AFLYST DEN 11.03.2015

 

0214-1A

Lokalplan for et område syd for Esbjergvej i Harte (Brogårdshaven)

27.02.1985

0215-12

Højgårdshaven og Tingsted Have – et boligområde ved Alpedal

09.04.2001

0221-11

Vejlevej – Esbjergvej – et erhvervsområde til industri, håndværk og fælles formål

18.12.1993

0221-12

Ved Bronzevej - udbygning af affaldsforbrændingsanlæg

20.10.2004

0221-22

Nord for Ny Esbjergvej - et erhvervsområde

24.06.2009

0221-33

Ved Vejlevej - et erhvervsområde

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af 0221-41 Ved Vejlevej - et centerområde

21.04.2017

0221-41

Ved Vejlevej - et centerområde

20.06.2019

0229-12

Harte – en landby vest for Kolding

16.03.1996

0229-21

Lokalplan for et område til skole, aktivitetshus, boldbaner og lokalt erhvervsområde i Harte

29.08.1999

0229-51

Harteværket - et område til kultur- og fritidsformålAFLYST DEN 20.05.2016

 

0229-52

Harteværket - et område til kultur- og fritidsformål

20.05.2016

0231-71

Ved Stubdrupvej - et menighedshus ved Harte kirke

11.01.2010

Byplan nr. 20A

Byplanvedtægt for et boligområde ved Esbjergvej

 •  Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0211-2A Galgebjergvej/Vejlevej.

26.10.1973

Byplan nr. 21

Partiel byplanvedtægt for et industriområde vest for Vejlevej

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0221-11 Vejlevej/Esbjergvej.

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0221-33 Ved Vejlevej - et erhvervsområde

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0221-41 Ved Vejlevej - et centerområde

19.05.1976

Lokalplaner i område 03 - Sydlige bydel

Link til Plandata

Nummer Benævnelse Gælder fra

0310-11

Lokalplan for et centerområde med butikker, liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger (Sydbanegade)

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0312-26 Skamlingvejen/Teglgårdsvej.

30.12.1985

0310-14

Fredensgade – Karolinegade – et område med etageboliger.

25.11.1996

0311-11

Riis Toft – et område til boligformål, centerformål og offentlige formål mellem Haderslevvej, Hans Haves Vej, Riis Toft og Stejlbjergvej.

19.12.1992

0311-13

Sct. Michaels Skole – gymnastikhal.

16.03.1996

0311-14

Ved Lykkegårdsvej - et tæt - lav boligområde.

13.12.2010

0311-21

Ved Tøndervej/Haderslevvej -Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden.

09.03.2005

0311-41

Stejlbjerg – bevaring og byfornyelse

17.06.2000

0312-11

Ved Teglgårdsvej og Skamlingsvejen - et etageboligområde

AFLYST DEN 16.02.2016

15.05.2013

0312-12

Ved Teglgårdsvej og Skamlingvejen - et etageboligområde

16.02.2016

0312-21

Lokalplan for et boligområde mellem Haderslevvej, Agtrupvej, Møllestien og Kolliinsgade.

25.06.1989

0312-22

Parkvejkarreen – et boligområde mellem Haderslevvej, Karolinegade, Dalbygade, Møllevej og Kolliinsgade.

22.12.1990

0312-23

Fredensgade – Hollændervej.

20.01.1993

0312-24

Mariegade – Møllevej.

18.12.1993

0312-25

 • Skamlingvejen/Teglgårdsvej – byfornyelse

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-26 Skamlingvejen/Teglgårdsvej-Etageboliger til unge og ældre.

Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-11 ved  Teglgårdsvej og Skamlingsvejen

30.10.1999

0312-26

Skamlingvejen/Teglgårdsvej – Etageboliger til unge og ældre.

13.08.2001

0312-27

Ved Christian 10 Gade - Etageboliger og friarealforbedring.

06.07.2005

0312-3A

Lokalplan for et område til bolig- og centerformål ved Domhusgade/Tingvejen

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-32 Ved Domhusgade - et center- område med erhverv.

14.03.1984

0312-32

Ved Domhusgade - Et centerområde med erhverv.

21.02.2011

0313-12

Ved Peter Tofts Vej – Enevold Sørensens Vej – Kvarterhus og idrætsområde.

14.08.2000

0314-21

Agtrupvej – Dreyersvej – Et område med etageboliger.

13.12.1997

0314-23

Sdr. Vang Skole - Udvidet område.

23.06.2004

0316-11

 

Hørgården - Et etageboligområde.

Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0316-11-01 Hørgården et etageboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0316-11

07.12.2005

0316-11-01

Hørgården et etageboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0316-11

24.08.2021

0316-21

Kildeparken – Et boligområde nær Seest Mølleå.

03.05.1997

0318-1A

For et område til idrætsanlæg samt grønt område ved Mosevej

25.02.1985

0318-21

Ved Haderslevvej/Mosevej - et bydelscenter

27.09.2004

0421-13

Industri Syd - Et erhvervsområde (området nord for Sdr. Ringvej ligger i 03 området.)

27.08.2007

Byplan nr. 5

Byplanvedtægt for området mellem Lykkegårdsvej, Haderslevvej, Mosevej og Eliassensvej

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0313-12 Peter Toftsvej/Enevold Sørensens Vej.

15.11.1961

Lokalplaner i område 04 Vonsild

Link til Plandata

Nummer Benævnelse Gælder fra

0412-1A

Lokalplan for et nyt boligområde ved Vonsild Mølle, Vonsild.

02.03.1978

0412-1C

Lokalplan for et eksisterende boligområde ved Teglparken i Vonsild

08.05.1979

0412-1D

Lokalplan for et område ved Catolhavegyden og Folehaven i Vonsild

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0412-15.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0412-71.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af ny lokalplan 0412-12 Ved Hoppesvej - et haveboligområde

21.10.1981

0412-4A

Lokalplan for et skole- og idrætsområde i Vonsild -aflyst 12.09.2011.

06.04.1979

0412-6A

Lokalplan for et område til center- og boligformål ved Hjarupvej i Vonsild.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0412-41 Hjarupvej.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af ny lokalplan 0412-11 Ved Hjarupvej i Vonsild

14.10.1981

0412-11

Ved Hjarupvej i Vonsild - en boligbebyggelse med pleje- og servicefunktioner

14.05.2012

0412-12

Ved Hoppesvej - et haveboligområde

17.12.2013

0412-13

Ved Mølleparken - et blandet boligområde

15.juni 2017

0412-15

Ved Hoppesvej - et haveboligområde.

18.10.2005

0412-21

Lokalplan for et område til ældreboliger ved Vestervænget.

05.02.1989

0412-31

Mølleparken – et etageboligområde syd for Vonsild Kirke.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af ny lokalplan 0412-13 Ved Mølleparken - et blandet boligområde

01.07.2000

0412-41

Ved Hjarupvej - udvidelse af et lokalt centerområde.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af ny lokalplan 0412-11 Ved Hjarupvej i Vonsild

17.09.2003

0412-71

Ved Hoppesvej i Vonsild - et offentligt område.

12.09.2011

0413-11

Vonsild Syd – et grønt boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse syd for Vonsild Skole.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0412-71.

10.10.2011

0413-21

Ved Teglgården i Vonsild - et haveboligområde.

25.06.2007

0414-11

Vonsild Syd 2 - et haveboligområde.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af 0414-12 Ved Virkelyst - et haveboligområde.

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af 0414-81 Ved Salviehaven - en vej

13.08.2007

0414-12

Ved Virkelyst - et haveboligområde

25.06.2012

0414-81

Ved Salviehaven - en vej

19.09.2019

0415-12

Ved Dalbyvej i Vonsild - et haveboligområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-14.

31.05.2006

0415-14

 

Ved Blåbærvej - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-16 Blåbærvej - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-17 Blåbærvej - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-18 Blåbærvej - et haveboligområde

12.12.2018

0415-15

Vonsild Øst - en ny bydel

29. januar 2021

0415-16

 

Blåbærvej - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-17 Blåbærvej - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0415-18 Blåbærvej - et haveboligområde

20.03.2020

0415-17

Ved Blåbærvej - et haveboligområde

14.01.2021

0415-18

Ved Blåbærvej - et haveboligområde

15.04.2021

0415-19

Ved Bomhusvej - et haveboligområde

03.10.2022

0416-11

Ved Vonsildgård – vindmølleområde.

03.07.1999

0419-1

Lokalplan for et nyt kolonihave område i Vonsild.

02.12.1978

0421-11

Ambolten – område til fritids- og idrætsformål.Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0421-12 Ved Ambolten.aflyst 09.03.20202 se 0421-72

04.03.1995

0421-12

Ved Ambolten - et idrætsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0421-71.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0421-73

21.12.2005

0421-13

Industri Syd - et erhvervsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0421-41.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0421-42.

27.08.2007

0421-41

Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter (aflyst den 10.10.2011 af 0421-43)

 

0421-42

Ved Olgas Alle - et bydelscenter

Ved Olgas Alle - et bydelscenter

0421-43

Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter.

10.10.2011

0421-71

Ved Ambolten - område til offentligt formål

12.10.2015

0421-72

Ved Ambolten - et område til offentlige formål

 • Bemærk sup. lokalplan 0421-72-01

 • Aflyst den 25.05.2022

09.03.2020

0421-72-01

Ved Ambolten - et område til offentlige formål - tillæg 1 til lokalplan 0421-72

 • Aflyst den 25.05.2022

16.04.2021

0421-73

Ved Ambolten - et område til idræt

25.05.2022

0422-12

Ved Gejlhavegård - et erhvervsområde.

23.06.2004

Byplanvedtægt nr. 4

Partiel byplanvedtægt nr. 4 for et industriområde i Vonsild i Kolding KommuneAFLYST

19.07.1976

Lokalplaner i område 05 - Fynsvej - Nr. Bjert - Strandhuse

Link til Plandata:

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

0511-1A

Lokalplan for et område til offentlige formål mellem Sjælandsvej, Gl. Kongevej, Strandmøllevej og Baldersvej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0511-12 Baldersvej, Højegården.

12.11.1979

0511-2A

 

Lokalplan for boligområder og grønt område ved Bramdrupskovvej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0511-22 Frederiksøvej.

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af Op-0511-2A

17.04.1985

Op-0511-2A

Bramdrupskovvej 15 og 17. Delvis ophævelse af 0511-2A

26.02.2021

0511-12

Ved Baldersvej, Højegården - omdannelse til etage- og haveboligområde.

30.12.2003

0511-22

Lokalplan for Frederiksøvej, et boligområde ved Bøgelund.

29.06.1987

0511-32

Ved Fynsvej og Sjællandsvej - et område til erhverv

09.05.2022

0512-11

Lokalplan for et boligområde med lokalcenter på Petersbjerggårdjorderne.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0512-31 Middelfartvej/Ryslingevej og af lokalplan 0512-61 Svendborgvej.

02.10.1986

0512-21

Ved Gl. Strandvej – tæt lav bebyggelse mellem bane og kystlinie.

21.10.2002

0512-31

Lokalplan for boligområderne Middelfartvej og Ryslingevej.

19.06.1988

0512-41

Ved Petersbjerggård - et lokalcenter

29.10.2012

0512-61

Lokalplan for lokalcenter og boligområde ved Svendborgvej.

Lokalplan for lokalcenter og boligområde ved Svendborgvej.

0513-1A

Lokalplan for et boligområde ved Lyshøj Allé.

11.03.1980

0513-32

Ved Gefionvej – lokalt erhvervsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0513-33 Ved Lyshøj Alle - Gefionvej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstatttet af lokalplan - Frejasvej 1,3,7,9 og 11 -delvis ophævelse af lokalplan 0513-32

06.02.2002

Op-0513-32-01

Frejasvej 1,3,7,9 og 11 -delvis ophævelse af lokalplan 0513-32

17.11.2022

0513-33


Ved Lyshøj Alle - Gefionvej -et bydelscenter.

Bemærk at del af lokalplan er erstattet af lokalplan 0513-34 Ved Gefionvej og Sommerfuglevej.

22.09.2004

0513-34

Ved Gefionvej og Sommerfuglevej - et bydelscenter.

27.09.2010

0513-71

Ved Lyshøj Alle - et område til offentlige formål

02.10.2023

0514

Lokalplan for et boligområde mellem Nr. Bjert Vej, Jernbanen og Lyshøj Allés forlængelse.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0513-1A Lyshøj Alle og del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0513-32 Gefionvej. En del af lokalplan 0513-32 Ved Gefionvej er erstattet af lokalplan 0513-33 Lyshøj Alle/Gefionvej.

20.01.1978

0514-12

Ved Birkemosevej - et boligområde

06.01.2023

0514-31

Ved Birkemosevej - et erhvervsområde

Aflyst den 16.11.2017 se lokalplan 0531-32 Ved Birkemosevej - et erhvervsområde

 

0514-32

Ved Birkemosevej - et erhvervsområde

 • Bemærk at del af erstattet af 0514-12 Ved Birkemosevej

16.11.2017

0515-11

Bramdrupskovvej - et etageboligområde

15.09.2017

0516-11

Birkemosevej – et område til erhvervsformål.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0514-32 Ved Birkemosevej -et erhvervsområde

29.06.1991

0516-21

Ved Birkemosevej og Gefionvej - et haveboligområde.

27.10.2008

0517-13

Bøgelund – Hviidsminde – et offentligt område til idræt, fritidsformål og uddannelse.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 015-11 Bramdrupskovvej - et etageboligområde

21.04.1999

0521-1

Lokalplan for et nyt boligområde ved Harevænget, Strandhuse.

21.01.1978

0521-2A

Lokalplan for et nyt boligområde ved Skolebakken, Strandhuse.

18.11.1977

0521-21

Ved Skolebakken og Lyshøj Allé - et centerområde med boliger

08.04.2013

0521-22

Lyshøj Nord - et område til skole og institution.

23.02.2005

0521-33

Æblehaven og Æblevænget – et område til boligformål og offentlige formål.

12.03.1994

0521-3D

Lokalplan for et tæt, lavt boligområde mellem Lyshøj Allé og Harevænget.

14.12.1983

0521-35

Lokalplan for et boligområde ved Forstallé.

30.09.1990

0521-36

Boligparceller langs Fjordvej – fra Trapholtparken til Lyshøj Allé.

14.08.2000

0521-42

Skolevænget – et område til boligformål.

28.09.1991

0521-43

Ved Skolebakken – et fritids- og idrætsområde

14.06.2002

0521-51

Ved Fjordvej - et grønt område Se tillægget 0521-51-01

12.03.2014

0521-51-01

Ved Fjordvej - et grønt område

07.02.2019

0522-11

Drejens Boligby – et haveboligområde i værdifuldt landskab.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0522-13 Ærøvænget.

10.12.2002

0522-12

Skovparceller i Drejens Boligby - et skov- og boligområde.

19.04.2010

0522-13

Ærøvænget - et haveboligområde.

12.09.2011

0522-15

Boligområde ved Strynøvænget

10.07.2023

Drejens- kataloget 1

Vejledning til udstykkere, bygherrer og andre om Drejens boligby.

18.12.2002

Drejens- kataloget 2

Vejledning til udstykkere, bygherrer og andre om Drejens boligby.

18.12.2002

0531-11

Lokalplan for et område til bolig, plejehjem og kirkegård.

02.10.1988

0531-2A

Lokalplan for et nyt bolig- og centerområde ved Milholtgård i Nr. Bjert.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0531-14 Degnevænget.

28.01.1978

0531-14

Vest for Nr. Bjert – et natur- og boligområde med åben/lav bebyggelse.

19.04.1997

0531-15

Lavendelvej/Kamillevej – et boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

31.05.1998

0531-16

Ved Skolebakken - et boligområde

18.08.2014

0531-17

Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

17.09.2014

0531-18

Ved Agerøvej, Drejensvej og Rytterskolevej - et boligområde

14.06.2016

0531-19

Ved Sletteskovvej - et boligområde

19.10.2016

0531-31

Shamrock – et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0531-17 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

29.06.1991

0531-32

Ved Bøgeløkke - et haveboligområde.

22.11.2010

0531-41

Rytterskolevej og Drejensvej - boliger og lokalt centerområde.

 • Bemærk tillæg 0531-41-01 Ved Rytterskolevej og Drejensvej

23.10.2006

0531-41-01

Ved Rytterskolevej og Drejensvej - et boligområde og lokalcenter. Tillæg 1 til lokalplan 0531-41

 

0531-42

Ved Banggård - et haveboligområde i landsbymiljø.

26.02.2007

0531-72

Ved Nr. Bjert Kirke - et område til offentlige formål

01.02.2024

0531-100

Ved Marielyst - et boligområde

31.01.2019

0531-101

Ved Nr. Bjertvej - et boligområde

19.11.2022

0531-102

Ved Vilhelmsminde - et boligområde

03.03.2022

0531-103

Ved Anholtvænget - et boligområde

11.09.2023

0532-12

Koldingfjord – et område til offentlige og private fællesformål, hotel- og kursuscenter og museum.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0532-51 Ved Fjordvej - Hotel Koldingfjord .

18.03.1995

0532-13

Ved Fjordvej - en boinstitution

08.10.2007

0532-51

Ved Fjordvej - Hotel Koldingfjord - Se tillægget 0532-51-01

10.06.2015

0532-51-01

Ved Fjordvej - Hotel Koldingfjord 

18.09.2023

0533-71

Ved Drejensvej - et offentligt område

31.10.2013

0534-11

Elvighøj – et sommerhusområde og strandområde.

09.03.1991

0535-11

Lokalplan for et sommerhusområde ved Fjorddalen.

24.11.1990

0539-1A

Lokalplan for et område til undervisningsformål ved Drejens.

AFLYST den 28.10.2013 se lokalplan 0533-71 Ved Drejensvej - et offentligt område

04.07.1984

0541-11

Ved Eltangvej - et boligområde

19.04.2016

0541-12

Ved Eltangvej - et boligområde 

06.09.2021

0549-31

Ved Nr. Stenderupvej – et område til golfbane.

19.02.2003

0551-12

Industri Nord 2 – erhvervsområde nord for Bramdrup.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0552-12 Eltangvej.

 • Bemærk at lokalplan 0551-21 Lilballe by er omfattet af del af lokalplan 0551-12.

01.07.2000

0551-21

Lilballe by - bevaring af et landsbymiljø.

08.05.2006

0552-11

 


Industri Nord 4 – erhvervsområde nord for Højvangen – Eltangvej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0552-12 Eltangvej.

 • Bemærk at lokalplan 0551-21 Lilballe by er omdel af området omfattet af lokalplan 0552-11.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0734-33 Nordager

11.06.2001

0552-12

Ved Eltangvej - et erhvervsområde.

 • Bemærk at lokalplan 0551-21 Lilballe by er del af området omfattet af lokalplan 0552-12.

 • Bemærk af matr. nr. 7a er erstattet af lokalplan 0734-31 Ved Eltangvej - et industriområde

22.09.2004

0553-12

Industri Nord 3 – og støjende idræt.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet

  af 0735-31 Ved Profilvej - et erhvervsområde

18.12.1999

0561-11

Sdr. Vilstrup – landsbyområde.

24.10.1992

Byplan nr. 50

Partiel byplanvedtægt for Strandhuse-området.

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0521-1 Harevænget og af lokalplan 0521-2A Skolebakken og af lokalplan 0521-33Æblehaven/Æblevænget og af lokalplan 0521-35 Forstalle og af lokalplan 0521-36 Fjordvej og af lokalplan 0521-42 Skolevænget.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0521-21 Ved Fjordvej - et grønt område.B

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0521-51 Ved Skolebakken og Lyshøj Allé - et centerområde med boliger

02.03.1977

Lokalplaner i Område 06 - Almind - Viuf - Vester Nebel

Link til Plandata:

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

0611-11

Lokalplan for et område til industrivirksomhed i Almind.

29.06.1987

0611-12

Ved Almind Østergade

07.09.2023

0611-21

Lokalplan for et boligområde ved Vestergård i Almind.

13.09.1989

0611-22

Ved Vestergade – et haveboligområde i Almind.

Bemærk se tillæg 0611-22-01

23.04.2001

0611-22-01

Haveboligområde i Almind- tillæg 1 til 0611-22

17.12.2021

0611-81

Ved Vestergade - antennemast i Almind

10.03.2014

0612-11

Ved Vestergade, nord - et boligområde

03.06.2020

0612B

Lokalplan for et boligområde ved Vestergade i Almind.

08.05.1979

0613-11

Almind Vest – et boligområde ved Stagebjerggård.

Tillæg til lokalplan

23.08.2000

0613-12

Ved Hedevej - et boligområde

27.04.2021

0613-21

Stagebjerggård - et haveboligområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0611-81 Ved Vestergade - antennemast i Almind

10.09.2007

0614-11

Almind Øst – boligområde og lokalt erhvervsområde .

18.02.2002

0615-11

Industripark Bramdrup – ved Vejlevej og Højvangens forlængelse.

19.02.2003

0619-72

Ved Dons Landevej - en campingplads

24.08.2021

0631-12

Lokalplan for et boligområde samt et ældrecenter ved Hechtsvej i Viuf.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0633-11 Viuf Vesterby.

28.05.1986

0631-22

Ved Storegaden i Viuf - dagligvarebutik og ladestation

11.11.2023

0632-12

Ved Alminde-Viuf hallen - et område til daginstitution, idrætshal og boldbaner.

AFLYST DEN 14.03.2016

05.05.2004

0632-1A

Lokalplan for et område til offentlig formål ved Alminde Skole i Almind.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0632-12 Almind-Viuf hallen.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0632-71 Ved Stogaden - et offentligt formål

14.06.1979

0632-71

Ved Storgaden - et offentligt område

14.03.2016

0633-11

Viuf Vesterby – et boligområde vest for Storgaden.

30.08.2001

0633-12

Viuf Vesterby 2 - et haveboligområde ved Vestersig.

02.07.2008

0633-13

Syd for Vestersig - et boligområde

Bemærk se tillæg 0633-13-01

29.03.2021

0633-13-01

Syd for Vesterig - et boligområde tillæg 1 til lokalplan 0633-13

13.09.2023

0637-82

Solceller ved Viuf og Håstrup

31.03.2023

0641-11

Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde

09.09.2019

0641-11-01

Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0641-11

15.11.2023

0641-71

Ved Vester Nebel Kirke - et område til offentlige formål

22.08.2019

0642-71

Ved Bavnehøj - et område til offentlige formål

13.juni.2018

0643-11

Ved Elkærholmvej – et haveboligområde

15.09.2012

0643-12

Ved Koldingvej i Vester Nebel - et boligområde

20.04.2017

0643-13

    Ved Virkelyst - et boligområde

21.03.2024

0652-71

Rødbæksgård - en gårdbørnehave.

08.02.2010

Byplanvedtægt nr.18

For et område til åben og lav boligbebyggelse i Vester Nebels østlige bydel.

1977

Kommune-plantillæg 7

Boligområde ved Bavnehøj.

15.05.1996

5.02

For et område til offentlige formål i Vester Nebels sydøstlige bydel.

Aflyst se 0642-71 Ved Bavnehøj - et område til offentlige formål

1979

5.05

For et område til tæt-lav boligbebyggelse.

09.01.1980

5.07

Mindre vindkraftanlæg og vindmølle beliggende i den nordøstlige bydel.

08.12.1982

5.08

For et område til offentlige formål.

28.09.1983

5.10

Legeplads ved Bavnehøj.

11.02.1985

6.B.9

Vester Nebel kirke.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0641-71 Ved Vester Nebel Kirke - et område til offentlige formål

1983

BO 8.1.1

Vester Nebel.

15.02.1995

BO 8.1.2

Vester Nebel.

20.12.2000

BO 8.1.3

Boligområde i Vester Nebel

28.05.2003

BO 8.1.4

Vester Nebel.

24.08.2005

BO 8.1.5

Donsvej.

27.02.2006

BO 8.3.1

Område ved Bavnehøj.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0643-12 Ved Koldingvej i Vester Nebel, et boligområde

19.02.1997

BO 8.4.1

BO 8.4.1

27.03.2002

BO 8.4.2

Boligområde i Vester Nebel.

27.02.2006

BO 8.4.3

Boligområde i Vester Nebel.

22.05.2006

ER 8.3.1

Erhvervsområde Bavnehøj.

15.05.1996

OF 8.3.1

Skoleformål i Vester Nebel.

24.05.2000

5.01

Vester Nebel.

1979

5.04

Nordøstlige bydel i Vester Nebel.

1980

Lokalplaner i Område 07 - Bramdrup

Link til Plandata:

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

0553-12

Industri Nord 3 - og støjende idræt

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet

  af 0735-31 Ved Profilvej - et erhvervsområde

13.12.199

0712-41

Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde

12.12.2012

0715-21

Bramdrup Erhvervspark – ved Dons Landevej og Vejlevej

 • Bramdrup Erhvervspark – ved Dons Landevej og Vejlevej

  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet

  af 0715-32 Ved Merkurvej - et erhvervsområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af 0715-21-01 Bramdrup Erhvervspark - tillæg 1 til lokalplan 0715-21

24.06.2002

0715-21-01

Bramdrup Erhvervspark - tillæg 1 til lokalplan 0715-21

21.08.2018

0715-22

Bramdrup Erhvervspark 2 - ved Dons Landevej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af 0715-32 Ved Merkurvej - et erhvervsområde

08.09.2008

0715-31

Bramdrup Industripark - etape 2- et erhvervsområde.

13.12.2010

0715-32

Ved Merkurvej - et erhvervsområde.

12.12.2011

0716-12

Sønderlunden i Bramdrup - et boligområde.

08.11.2010

0719-11

Ved Troldhedestien - jordvold langs Sønderjyske Motorvej.

17.09.2003

0721-11

Lokalplan for et område med landsbypræg i Bramdrup.

30.06.1986

0721-23

Bramdrupdam Hallerne - et område til idræt.

21.06.2006

0721-2A

Lokalplan for et skole- og idrætsområde i Bramdrup.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af 0721-71 Ved Bramdrupskovvej - et idrætsområde

29.06.1979

0721-71

Ved Bramdrupskovvej - et idrætsområde

14.05.2020

0722-32

Lokalplan for et bolig- og centerområde i Bramdrup.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0731-11 Julianelyst,Centervej - et boligområde

30.06.1986

0722-4A

Lokalplan for området ved Julivænget, Augustvænget, Septembervænget og Nørregyden i Bramdrup.

29.06.1979

0723-11

Julianelyst, Centervej - et boligområde

31.01.2019

0724-12

Bramdrup Øst – boligområde i et landskab præget af skov

28.06.1997

0729-1A

Lokalplan for et område til idrætsanlæg ved Lilballevej.

06.03.1985

0729-21

Ved Nørreskovgårdsvej – et område til jordvold langs motorvejen.

26.11.2001

0731-11

Lokalplan for et område til regionalt orienterede erhvervsvirksomheder: Industri Nord

 • Lokalplan for et område til regionalt orienterede erhvervsvirksomheder: Industri Nord.

  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0731-12 Kokholm.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0731-31 Kokholm 3 - et erhvervsområde.

01.09.1986

0731-12

Ved Kokholm – udvidelse af hotelvirksomhed.

26.06.2002

0731-31

Ved Kokbjerg3 - et erhvervsområde

22.05.2017

0732-11

Petersmindevej – et område til offentligt formål, naturområde og offentlig forsyning.

15.03.1997

0734-31 

 

Ved Eltangvej - et industriområde

Aflyst den 12.04.2023 se 0734-32

16.05.2013

0734-32

Ved Eltangvej - et erhvervsområde

12.04.2023

0734-33

Ved Nordager - et erhvervsområde

06.02.2023

0735-31

Ved Profilvej - et erhvervsområde

01.02.2018

Byplan-nr 70A

Byplanvedtægt for en del af Bramdrupdam by.

11.08.1970

 

Lokalplaner i område 08 - Seest

Link til Plandata

Nummer

Benævnelse 

Gælder fra

0811-1A

Lokalplan for et mindre boligområde syd for Seest Bakke.

01.07.1981

0811-1B

Lokalplan for et boligområde ved Chr. Winthersvej.

22.10.1982

0811-13

Baggesensvej – boligbebyggelse egnet for ældre ved Seest Bakke.

02.09.1995

0811-14

Ved Kingosvej - et eksisterende haveboligområde.

04.02.2004

0811-15

Saxovej - Olaf Ryes Gade - et boligområde

22.11.2017

Læs lokalplan Op-0811-32-01 Matrikel nr. 1238g Kolding Markjorder 3. afd.

 

Op-0811-32-01 Matrikel nr. 1238g Kolding Markjorder 3 afd.

11.01.2022

0811-32

 

Munkensdam – et område til offentlige formål ved Tøndervej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan Op-0811-32-01 Matrikel nr. 1238g Kolding Markjorder 3 afd. 

02.11.1992

0811-81

Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

04.11.2019

0812-11

Lokalplan for et område til beboelse, fællesformål, erhverv og grønt område ved Bredevej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0812-12 Ved Seestvej.

02.12.1989

0812-12

Ved Seestvej - et tæt-lav boligområde.

21.04.2004

0812-14

Ved Holbergsvej et haveboligområde

11.09.2014

0812-41

Ved Vranderupvej – et boligområde vest for Seest Kirke.

29.11.1997

0812-43

Galateavej - rækkehuse ved Vranderupvej.

30.12.2003

0812-71

Ved Seestvej - børneinstitutioner

10.03.2014

0813-1A

Lokalplan for et område til institutioner mellem Tøndervej og Højskolevej. AFLYST se lokalplan 0813-71

29.06.1979

0813-12

Ved Højskolevej – et haveboligområde.

29.08.1999

0813-13

Ved Lykkegårdsvej - et boligområde

08.03.2021

0813-71

Lykkegårdsvej og Tøndervej - et offentligt og rekreativt område

14.06.2016

0813-72

Ved Lykkegårdsvej - offentligt område

26.04.2017

0814-11

Lokalplan for et boligområde ved Hylkedalsvej: Seestgård.

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af 0814-41 Ved Hylkedal - et lokalcenter.

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af 0814-13 Ved Holbergsvej - et boligområde

05.10.1987

0814-12

Ved El-vej et boligområde

23.08.2018

0814-13

Ved Holbergsvej - et boligområde

25.06.2020

0814-21

Lokalplan for et område til fællesformål, grønt område med bane- og klubanlæg for boldspil ved Hylkedal.

18.09.1988

0814-32

 • KOE – lokalt erhvervsområde, forsyningsvirksomhed og grønt område.

  Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0814-33 Ved Hylkedalen.

AFLYST se lokalplan 0814-12 Ved El-vej - et boligområde

18.06.1994

0814-33

Ved Hylkedalen – et boligområde i Seest.

03.07.1999

0814-41

Ved Hylkedal - et lokalcenter

24.09.2012

0815-2A

Lokalplan for et nyt boligområde ved Holbergsvej- ”Hylkedalsparken”

07.11.1978

0816-11

Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af 0816-12 Max Jørgensens Vej

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af 0816-13 Ved Kløvkærvej - et boligområde ny pdf senere

25.06.2015

0816-12

Ved Max Jørgensens Vej - et boligområde

28.06.2019

0816-13

Ved Kløvkærvej - et boligområde

09.11.2020

0817-1A

Lokalplan for et område til lettere industri og håndværk i Seest Overholm.

17.04.1985

0818-11

Ved Overbyvej - et aveboligområde.

23.06.2004

0819-12

Lokalplan for et område til køreteknisk anlæg og fritidsformål ved Godthåbsvej.

 • Bemærk tillæg 0819-12-01

22.10.1987

0819-12-01

For et område til køreteknisk anlæg og fritidsformål ved Godthåbsvej - tillæg 1 til lokalplan 0819-12

03.04.2023

0831-31

 

 

Nordic Synergy Park.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde
 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af 0831-32 Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde

12.09.2011

0831-32

Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde

27.06.2022

0831-33

Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af 0831-32 Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde

10.08.2021

Lokalplaner i område 09 Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup

Link til Plandata:

Nummer 

Benævnelse 

Gælder fra

0911-1A

Lokalplan for et område til offentlige formål ved Bæklandsvej-Binderup Mølleå i Agtrup-Sdr. Bjert

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0911-31.

26.07.1979

0911-2A

Lokalplan for boligområder ved Sønderbyvej, Agtrup – Sdr. Bjert.

24.09.1980

0911-2B

Lokalplan for et boligområde ved Kirkestien i Agtrup

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0911-23 Abildvej.

23.09.1984

0911-12

Ved Stenderupvej - et haveboligområde

12.09.2017

0911-13

Ved Agtrupgård - et boligområde

14.09.2020

0911-14

Ved Eegsvej - Stenderupvej - et haveboligområde

19.08.2022

0911-23

Abildvej – et boligområde ved Kirkestien i Agtrup.

se tillæg 0911-23-01

27.11.2000

0911-23-01

Abildvej - et boligområde - tillæg 1 til lokalplan 0911-23

05.05.2023

0911-24

Ved Østerløkke - haveboligområde nær Binderup Mølleå.

04.05.2005

0911-31

Lokalplan for et boligområde ved Sønderbyvej i Sdr. Bjert.

13.09.1989

0911-32

Toftegårdsvej i Agtrup – et boligområde mellem Niels Uldals Vej og Sønderbyvej.

13.07.1991

0911-41

Lokalplan for et område til håndværk og lettere industri ved Møllebakken i Sdr. Bjert.

23.10.1985

0911-42

Ved Engdraget – et tæt-lav haveboligområde.

18.12.2002

0911-44

 

Ved Eegsvej - et erhvervsområde.

 • Bemærk del af lokalplan er erstattet af lokalplan 0911-14 Ved Eegsvej - Stenderupvej - et haveboligområde

26.02.2007

0912-1A

Lokalplan for et boligområde ved Bjert Stationsvej i Sdr. Bjert.

27.10.1979

0912-13

Westerbygård - et boligområde

10.12.2018

0912-31

Ved mejeriet i Bjert – et haveboligområde.

01.04.2000

0912-5A

 • Lokalplan for et område ved Gl. Bjert i Sdr. Bjert.
 • bemærk tillæg 0912-2A-01

28.09.1983

0912-5A-01

For et område ved Gl. Bjert i Sdr. Bjert

05.10.2022

0919-11

Lokalplan for Kolding ny Centralrenseanlæg ved Agtrup.

22.05.1988

0919-12

Mineraliseringsanlæg i Agtrup.

18.10.1997

0929-11

Ved Moshuse – bevaring af fritidshuse i landzone.

Lokalplan aflyst se lokalplan se 0929-51 Ved Moshuse

25.02.2002

Bilag til 0929-11

Registrant – fritidsbebyggelsen ved Moshuse.

Lokalplan aflyst se lokalplan 0929-51 Ved Moshuse

25.02.2002

0929-51

Ved Moshuse - fritidshuse i landzone Lokalplan aflyst se lokalplan 0929-52

06.04.2016

0929-52

Ved Moshusevej - et område til fritidshuse

24.11.2022

0931-11

Lokalplan for et sommerhusområde ved Binderup Strand. Lokalplan aflyst se lokalplan 0931-61

07.12.1988

0931-61

Binderup Strand - et sommerhusområde

25.08.2014

0941-1A

Lokalplan for et boligområde med stor-parceller og seks almennyttige boliger fortrinsvis til pensionister ved Slunden i Sdr. Stenderup.

17.04.1980

0941-2A

Lokalplan for et område til offentlige formål nord for Præstediget i Sdr. Stenderup.

18.03.1980

0941-32

Sdr. Stenderup Centralskole – med tilføjelse af et aktivitetshus.

18.10.1997

0941-41

Lokalplan for et boligområde ved Varmarkvej i Sdr. Stenderup.

17.01.1988

0941-51

Lokalplan for et område til ældrecenter og –boliger ved ”Stentoft” i Sdr. Stenderup.

05.10.1987

0941-52

Ved Stenderup Kirkeallé - et grønt område

25.06.2015

Byplan nr. 95A

Byplanvedtægt for et bolig-, institutions og håndværkerområde i Sdr. Bjert by.

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0911-41 Møllebakken og af lokalplan 0911-42 Engdraget.

06.11.1975

Byplan nr. 98A

 • Partiel Byplanvedtægt for Sdr. Stenderup by.

  Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0941-32 Sdr. Stenderup Centralskole og af lokalplan 0941-51 Stentoft.

 • Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0941-52 Ved Stenderup Kirke allé - et grønt område

06.11.1975

Lokalplaner i område 10 Brændkjær - Dalby - Tved

Link til Plandata:

Nummer Benævnelse Gælder fra

1011-11

Kolding Købmandsskole – et område til offentlige formål ved Tvedvej.

30.10.1993

1011-12

Ved Violvej - et boligområde

19.07.2021

1011-31

Snerlevej – udbygning af et etageboligområde.

30.08.1997

1011-32

Snerlehaven – et etageboligområde.

13.11.1999

1012-1A

 

Lokalplan for et område til offentlige formål ved Brunebjerg, Kløvervej og Tvedvej.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-12 Ved Cirkuspladsen og en del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-13 Ved Tvedvej, og en af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-1A-01-12 Ved Ved Kløvervej

06.04.1979

1012-1A-01

 

Ved Kløvervej -tillæg nr 1 til lokalplan 1012-1A for et område der er afgrænset af Kløvervej mod nord, mod syd af Kløvervej, Brunebjerg, Tvedvej og Cirkuspladsen

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet med 1012-16 Ved Kløvervej - et etageboligområde

30.03.2016

1012-12

Ved Cirkuspladsen - etageboligområde.

21.12.2004

1012-13

Ved Tvedvej -

et område med boliger, miniby og gravplads for dyr.

01.09.2004

1012-15

Ved Agtrupvej - et boligområde

21.08.2018

1012-16

Ved Kløvervej - et etageboligområde

05.01.2021

1012-22

Lokalplan for Hybenvænget, et boligområde ved Agtrupvej.

30.03.1987

1012-24

Ved Brunebjerg - et lokalt centerområde.

06.10.2004

1012-31

Kaprifolievænget – boligområde og gartneriudsalg ved Agtrupvej.

02.07.1994

1013-11

(nyt dok. senere)

Ved Skamlingvejen- et etageboligområde.

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 1013-12 Ved Skamlingvejen - et etageboligområde

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 1013-21 Ved Fjordbrynet - et område til blandede byfunktioner

10.11.2008

1013-12

Ved Skamlingvejen - et etageboligområde Aflyst

04.06.2019

1013-13

Ved Tvedvej - et boligområde

14.08.2019

1013-21

 

Ved Fjordbrynet - et område til blandede byfunktioner

27.06.2021

1014-21

Brændkjærskolen – udvidelse.

 • Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 1014-71 Ved Brændkjær - et område til offentlige formål

18.09.1999

1014-3A

Lokalplan for et område til lettere industri og værksteder med dertil hørende boliger ved Værkstedsvej og Fabriksvej.

30.11.1979

1014-51

Frilufsscene - og Geografisk Have

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1014-54 Området syd for Geografisk Have.

31.05.1998

1014-53

Ved Christian 4 Vej - en kulturhave ved Geografisk Have

13.01.2016

1014-54

Området syd for Geografisk Have - et område til fritidsformål

14.12.2016

1014-71

Ved Brændkjær - et område til offentlige formål

21.09.2020

1016-12

Lokalplan for et område til præstegård og børneinstitution i Tved.

30.03.1987

1016-13

Ved Gl. Tved - et tæt-lav haveboligområde.

12.09.2011

1016-1A

Lokalplan for et mindre boligområde ved Gl. Tved.

19.06.1985

1016-32

Rosenholm – et boligområde ved Vangen i Tved.

30.09.1990

1016-33

Ved Idyl – et boligområde med naturpræget fællesareal.

23.05.1992

1018-12

Dalby Skole – og bebyggelsen omkring

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1018-13 Dalby Skole.

10.01.1998

1018-13

Dalby Skole – et område til offentligt formål og boligformål.

09.01.2002

1018-15

Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde.

20.04.2009

1018-16

Ved Goldbækparken - en haveboligbebyggelse

13.11.2014

1018-17

Ved Dalby Møllevej - et boligområde

04.07.2018

1018-18

Ved Idyl - et boligområde 

07.09.2023

1018-21

Ved Dalby Møllegård-boligområder, lokalt centerområde og offentligt område med boldbaner.

 • Bemærk at del af 1018-21 er erstattet af lokalplan 1018-16 Ved Goldbækparken - en haveboligbebyggelse

 • Bemærk at 1018-21 er erstattet af lokalplan 1018-17 Ved Dalby Møllevej - et boligområde

21.06.2006

1018-31


Ved Dalbygård - et haveboligområde.

 • Bemærk at del af 1018-31 er erstattet af lokalplan 1018-32, Regnars Ager - et haveboligområde.

  Bemærk at del af 1018-31 er erstattet af lokalplan 1018-33 Ved Dalbygårdsvej - et haveboligområde.

27.10.2008

1018-32

Regnars Ager - et haveboligområde

12.12.2013

1018-33

Ved Dalbygårdsvej - et haveboligområde

29.06.2016

Byplan nr. 8

Byplanvedtægt for industriområde ved Sdr. Ringvej/Haderslevvej.

Bemærk at del af byplan-nr-8 er erstattet af lokalplan 0421-13, Industri Syd.

29.11.1961

Lokalplaner i område 11 - Lunderskov

Link til Plandata:

Nummer Benævnelse Gælder fra

Byplanvedtægt nr. 1

Institutionsområde ved Lunderskov By

30.05.1972

Byplanvedtægt nr. 2

Institutions-, bolig- og erhvervsområde

1973

Byplanvedtægt nr. 3

Bolig- og erhvervsområde

1973

1.1

Mosevangen

15.08.1977

1.4.1

Gormsvej/ Thorsvej

30.03.1998

1.4.2

Petersminde

20.06.2000

1.5.1

Lokalcenter Kongsbjerg

19.12.2000

1.7.1

Anlægsvej

18.03.2003

1.10.1

Frederiksberggade

20.06.1989

1.10.2

Søegårdsvej Se lokalplan 1.10.2-01

01.07.1997

1.10.2-01

Ved Søegårdsvej - tillæg 1 til lokalplan 1.10.2

15.12.2016

1.10.3

Frederiksberggade

19.11.2001

1.11.1

Iver Dahlsvej

22.08.1989

1.11.2

Jernbanegade-Møllegade-Drosselvej

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af lokalplan 1112-11 Ved Rolles Møllevej.

20.04.1993

1.11.3

Jernbanegade-Møllegade-Drosselvej

03.07.2000

1.12.2

Nørregade

27.04.2004

1.12.3

Midtbyen

21.03.2006

1.12.4

Et tæt-lav boligområde ved Storegade/Drabæks Alle

16.04.2007

1.12.5

Et boligområde ved Storegade

16.04.2007

1.14.1

Østergade

17.03.1987

1.19.1

Solparken

19.01.1988

1.20/ 1.21

Højvang

21.05.1996

1.20.1

Poppelvænget

17.04.1979

1.20.2

Bøgevænget

17.07.1979

1.20.3

Ahornvænget

18.03.1986

1.20.4

Egevænget

18.03.1986

1.20.5

Udsigten

19.08.1997

1.20.6

Hasselvænget/ Ahornvænget

17.04.2001

1.20.7

For boligområdet Elmevænget

29.08.2006

1.22.3

Daka

 • Bemærk at lokalplan er erstattet af lokalplan 1.22.3-01 for erhvervsområde daka - tillæg 1 til lokalplan 1.22.3

22.03.2005

1.22.3-01

1.22.3-01 for erhvervsområde daka - tillæg 1 til lokalplan 1.22.3

18.10.2019

1.24.1

Vingen

12.09.1997

1.24.1

Lokalplan samt tillæg nr. 1 Dakavej

16.06.1998

1.24.3

Aage Skouboes Vej

16.03.2004

1.27.2

Skolevej og Nagbølvej

16.08.2005

1.28.1

Havrevang

27.06.2006

1.29.1

Alexandersvej

30.06.1999

1.29.2

Kobbelhaven

Kobbelhaven

1112-11

Ved Rolles Møllevej - et boligområde med

med lokalcenter

15.08.2011

1113-12

Ved Kirkevejen - et haveboligområde

05.10.2023

1113-31

Ved Slugten - et erhvervsområde

08.09.2020

1113-71

Ved Skolevej - Lunderskov efterskole

22.12.2016

1114-41

Ved Reinholdts Bakke - et lokalcenter 

10.01.2024

1115-01

Dollerup Sø, etape 1 - et haveboligområde

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af lokalplan 1115-11 Dollerup Sø nord - et haveboligområde

10.08.2009

1115-11

Dollerup Sø nord - et haveboligområde

22.11.2016

1121-11

Ved Ejersmindevej

11.03.2020

1131-21

Jordrup - en lokalby

19.06.2015

2.1.1

For et boligområde ved Jordrup

AFLYST se 1131-21 Jordrup - en lokalby

19.05.1998

2.1.2

For et boligområde ved Tjørnevænget i Jordrup

AFLYST se 1131-21 Jordrup - en lokalby

16.06.1998

2.1.3

For et område til jordbrugsparceller ved Jordrup

1998

2.1.4

Plejecenter Toftegården AFLYST se 1131-21 Jordrup - en lokalby

19.11.2001

2.1.5

For et område syd for Kærtoften AFLYST se 1131-21 Jordrup - en lokalby

21.06.2005

2.1.6

For et blandet boligområde ved Hovedgaden AFLYST se 1131-21 Jordrup - en lokalby

28.02.2006

3.1.1

Marievænget

25.03.2002

3.1.2

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

21.05.2002

3.1.3

Ejersmindevej

 • Bemærk at del af lokalplan er erstattet af lokalplan 1121-11 Ved Ejersmindevej

27.06.2006

4.1.2

Højtoften

24.11.2005

4.1.3

For et boligområde til åben-lav boligbebyggelse i Højrup

16.04.2007

9.9.1

Vindmølleområde ved Knudsbøl

30.12.1999

9.9.3

Vindmølleområde vest for Nagbølvej

30.12.1999

Lokalplaner for område 12 -  Vamdrup

Link til Plandata:

Nummer 

Benævnelse

Gælder fra

Nr. 1-1

Vejkrydset Koldingvej - Skanderupvej.

20.10.1980

Nr. 1-2

Hjarup Mejeri.

19.10.1987

Nr. 1-3

Hobbylandbrug i Hjarup.

18.03.1998

Nr. 1

Vamdrup Efterskole.

17.07.1978

Nr. 2

Trelle Ager og Tyrings Ager.

21.08.1978

Nr. 3

Herredsvej - Nørregade - Grønnegade.

19.06.1978

Nr. 4

Dysse Ager.

 • Bemærk del af lokalplan er udskiftet med 1218-12 Ved Tøndervej i Bastrup - et boligområde

20.08.1979

Nr. 5

Fællesantenne-masten.

21.05.1979

Nr. 6

Rådhuset.

18.06.1979

Nr. 7

Jernbanegade 45.

21.04.1980

Nr. 8

Østermarksvej 4.

19.05.1980

Nr. 11

Østergade 39.

04.04.1984

Nr. 12

Rækkehuse ved Grønvang.

18.08.1986

Nr. 15

Industriområde ved Bavnevej

16.02.1987

Nr. 16

Vester Vamdrup Skole

16.03.1987

Nr. 17

"Midtgård", Farrisvej 8 .

16.03.1987

Nr. 20

"Højskolegården" - Bønstrup Industripark

20.02.1989

Nr. 21

"Østerbæk" Hjarup.

23.05.1989

Nr. 23

H.D. Terminaler m.v.

16.05.1980

Nr. 24

Ødis Byvej 3 AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby

21.08.1989

Nr. 25

Hvidøre

18.12.1989

Nr. 26

"Askely", Ødis AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby

20.11.1989

Nr. 27

"Discotheque Søen" m.v.

18.12.1989

Nr. 28

Vestergade/ Røddingvej.

20.02.1991

Nr. 30

Område ved Pantonevej - Bønstrup Industripark.

20.02.1991

Nr. 31

Industriområde nord for Vamdrup å.

 • Bemærk del af lokalplan er udskiftet med 1215-32 Ved Industrivej - et erhvervsområde

20.03.1991

Nr. 32

Vamdrup Stadion.

23.10.1991

Nr. 38

Bolig, center og offentligt formål i central ydel (38.3 - parkering afløst af lokalplan 48)

20.04.1994

Nr. 39

Vamdrup Kino.

11.10.1995

Nr. 40

Søndergade - Vamdrup Bymidte.

11.10.1995

Nr. 41

Borgmestervænget, Ødis. AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby

18.12.1996

Nr. 42

Nygade - decentral kraftvarmeværk.

22.01.1997

Nr. 43

Søndermarken.

19.03.1997

Nr. 44

Skovborglund (Kongeåparken og Skovbrynet)

18.02.1998

Nr. 45

Offentligt område ved Vester Vamdrup Skole.

09.09.1998

Nr. 46

Område syd for Røddingvej.(Kartoffelcentralen)

15.06.1999

Nr. 47

Administrationsområde ved Koldingvej. (Jydsk Autotransport)

20.01.1999

Nr. 48

Vamdrup Bymidte.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1211-11.

22.03.2000

Nr. 49

Område mellem Østergade, Søndergade, Kongeåen og Jernbanen.

12.09.2001

Nr. 50

Erhvervsområde Bønstrup Industripark

2002

Nr. 51

Dagligvareforretning ved Industrivej/ Sydbanegade.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1211-41.

10.06.2002

Nr. 52

Hobbylandbrug i Fovslet.

02.09.2002

Nr. 53

Ombygning og udvidelse af Plejehjemmet Elim.

17.12.2002

Nr. 54

Erhvervsområde ved Bavnevej/ Glasvej.

23.06.2003

Nr. 55

Område til boligformål ved Bønstrup Sø.

10.11.2003

Nr. 56

Ældreboliger i Ødis. AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby

24.05.2004

Nr. 57

Almennyttige boliger, herunder ældreboliger og værested for psykisk handicappede.

31.01.2005

Nr. 59

Område til Kultur- og Fritidscenter.

15.11.2004

Nr. 60

Boligområde ved Østergårdsvej i Hjarup.

28.02.2005

Nr. 62

Fredensgade/ Jernbanegade.

20.06.2005

Nr. 63

For et område til erhverv ved Nyskovvej.

28.08.2006

Nr. 64

For et område til boligformål ved Møllevej i Fovslet.

11.12.2006

1211-11

Ved Nørregade i Vamdrup - et boligområde

19.12.2018

1214-11

Østbyen Børnehave, Vamdrup - et område til institution og boliger

17.08.2016

1215-31

Ved Industrivej i Vamdrup - et erhvervsområde.

24.11.2008

1215-32

Ved Industrivej - et erhvervsområde

25.06.2012

1218-11

Ved Hvidkærgårdsvej - et boligområde.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1218-13. (nyt dok. senere)

21.02.2011

1218-12

Ved Tøndervej i Bastrup

24.02.2016

1218-13

Ved Hvidkærgårdsvej, nord et haveboligområde

01.12.2020

1221-21

Ødis By - en lokalby

06.09.2018

Byplanvedtægt nr. 2

Industriområdet.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1211-41.

18.11.1974

Byplanvedtægt nr. 4

Grønvang.

16.11.1966

Byplanvedtægt nr. 5

Vamdrup bymidte.

17.01.1977

Byplanvedtægt nr. 6

Hvide Hus syd.

1996

Byplanvedtægt nr. 7

Højvang Nord 1 og 2.

21.09.1977

Byplanvedtægt nr. 8

Østergade

 • Bemærk at del af byplanvedtægten planen er erstattet af lokalplan 1214-11

09.03.1976

Byplanvedtægt nr. 9

Vestergade, Lindegade, Danmarksgade, Søndergade.

17.01.1977

Byplanvedtægt nr. 10

Vestergade, Tværgade, Nygade, Nørregade.

25.05.1977

Lokalplaner for område 13 Christiansfeld

Link til Plandata:

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

1.12

Center- og institutionsområde syd for Lindegade.

Se i øvrigt lokalplan 1.142

05.09.1978

1.16

Institutionsområde ved Borgmestervej.

03.03.1979

1.21

Boligområde øst for H.C. Ørstedsvej. (boligforeningen)

09.04.1980

1.26

Boligområdet Luneparken.

02.06.1981

1.27

Erhvervsområde ved Lindegade. (Tyrstrup mejeri)

07.07.1981

1.30

Butiksområde- offentlige formål H.C. Ørstedsvej.

03.11.1981

1.31

Boligområdet Skovparken, Nord.

12.05.1982

1.36

Industriområde Christiansfeld.

05.03.1985

1.43

Erhvervsområde ved Kongensgade, Christiansfeld.

03.06.1986

1.46

Ungdomsboliger i Luneparken.

30.09.1986

1.49

Boligområdet Luneparken.

03.11.1987

1.51

Erhvervsområde Nord for Ndr. Ringvej.(Ravnhavevej)

24.02.1988

1.54

Boligområde nord for Toftegårdsvej.

13.02.1990

1.65

Område ved Christiansfeld renseanlæg og genbrugsplads.

13.08.1991

1.66

For det indre Christiansfeld

Aflyst se lokalplan 1.132

 

1.80

Fælleden, SFO.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte

23.04.1996

1.83

Offentlige formål, kompostering og slammineraliseringsplads.

15.06.1999

1.84

Tyrstrup Mejeri MD.

28.01.1997

1.85

Ældreboliger Borgmestervej.

28.01.1997

1.93

Boligområde, Kampesmose nord for Skovparken.

28.04.1998

1.96

Institutionen Tagkærgård.

23.02.1999

1.102

Erhvervsområde, nord for Ndr. Ringvej.

12.09.2000

1.105

Erhvervsområde ARLA.

20.02.2001

1.110

Boligområde Kongensgade 58-60 Boestoft.

26.06.2001

1.111

Boligområde Kongensgade 62-68 Huustoft.

18.01.2000

1.112

ARLA FOODS - øst.

30.04.2002

1.113

Idrætscenter.

30.04.2002

1.118

Christiansfeld syd.

24.08.2004

1.119

Andelsboliger, Toftevænget.

24.06.2003

1.125

Erhvervsområde, Lindegade.

27.04.2004

1.132

Lokalplan for det indre Christiansfeld

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte

06.02.2007

1.134

Søndervang.

24.01.2006

1.137

Boligområde syd for Allervej - Steensbjerg.

29.08.2006

1.140

Landzonelokalplan - Tyrstrup Kro A/S.

06.02.2007

1.142

Center- og boligområde i Lindegade øst for Herrnhuterbyen.

06.02.2007

2.115

Taps Lokalby.

07.10.2003

2.139

Boligområde vest for Åbrinken i Taps.

28.01.2008

3.18

Friareal med bådebro m.v. ved Grønninghoved. AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand

11.11.1979

3.34

Grønninghoved Strand Camping.

AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand

20.04.1983

3.56

Sjølund Mølle, Syd.

23.10.1990

3.69

Del af Sjølund By

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1331-81 J.A. Petersens Park - et grønt område med regnvandsbassin

27.09.1993

3.77

Fuglsanggård. AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand

13.08.1996

3.82

Maskinfabrikken Sjølund A/S.

12.11.1996

3.86

Sjølund Mølle A/S, Nord.

28.01.1997

3.87

Boligområde J.A. Petersens Park, udvidelse.

02.07.1997

3.99

Erhvervsområde syd for Skamlingvej, Grønninghoved.

21.03.2000

3.121

Boligområde - Grønninghoved.

18.11.2003

3.123

Blandet bolig og erhverv, Sjølund.

26.04.2005

3.127

J.A. Petersens Park, udvidelse.

25.05.2004

3.138

Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund.

se tillæg 3.138-01

06.02.2007

3.138-01

Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund - tillæg 1 til lokalplan 3.138

03. december 2021

3.141

Erhvervsområde Nord for Skamlingvej, Grønninghoved.

06.02.2007

4.19

Sommerhusområdet Teglgården.

01.04.1980

4.32

Sommerhusområdet Mindegården

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1342-61 Mindegården - et sommerhusområde.

17.12.1985

4.47

Feriebebyggelse - Teglgården.

03.11.1987

4.70

Sommerhusområdet Mindegården, Skråningen Aflyst 12.09.2011.

08.02.1994

4.76

For et område ved Toldbakken i Hejlsminde

Aflyst 2003

 

4.81

Bunkergolfbane.

17.08.1999

4.108

For Hejlsminde.

24.06.2003

4.116

Trappendal Renseanlæg, slammineralisering.

27.08.2002

4.117

Udvidelse af sommerhusområdet Mindegården Aflyst 12.09.2011.

06.02.2007

4.126

Udvidelse Hejlsminde Strand Camping.

30.03.2004

4.128

Lokalbyen Hejls.

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 4.128-01 for lokalbyen Hejls-tillæg 1 til Lokalplan 4.128

13.12.2005

4.128-01

For lokalbyen Hejls - tillæg 1 til Lokalplan 4.128

03.03.2020

5.59

Aller Mølledam.

28.10.1991

5.129

Boligområde Hejlsminde.

23.11.2004

5.130

Grovvarevirksomheden Aller Mølle.

Aflyst den 18.12.2020 se 1353-31 ved Allervej - et erhvervsområde

23.08.2005

9.53

Stepping sydlige bydel. Aflyst den 11.06.2012

21.06.1988

9.97

Erhvervsområde, Stepping Nord. Aflyst den 11.06.2012

25.01.2000

9.101

Bolig- og erhvervsområde, Stepping, sydlige bydel. Aflyst den 11.06.2012

30.11.2017

1311-11

Christiansfeld gamle skole - almene boliger

30.11.2017

1311-41

Christiansfeld Bymidte - bevarende lokalplan

 • Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-11 Christiansfeld gamle skole - almene boliger

08.04.2013

1313-11

Ved Toftegårdsvej 3, Christiansfeld - et haveboligområde.

20.06.2019

1314-81

Ved Ravnhavevej - et teknisk anlæg

10.09.2012

1315-11

Ved Allervej - et boligområde

14.11.2018

1331-12

Ved Sjølund gade - et haveboligområde

03.11.2023

1331-81

J. A. Petersens Park - et grønt område

med regnvandsbassin.

26.03.2012

1333-61

Grønninghoved Strand - et sommerhusområde

20.05.2015

1339-51

Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted

3. juni 2019

1342-61

Mindegården - et sommerhusområde.

12.09.2011

1343-71

Ved Hejlsminde Lystbådehavn - et område til havneformål

21.03.2024

1353-31

Ved Allervej - et erhvervsområde

18.12.2020

1361-21

Stepping - en lokalby

20.06.2012

Byplanvedtægt nr. 5

For sommerhusområdet Trappendal.

26.03.1974

Byplanvedtægt nr. 6

For Grønninghoved.

Aflyst se 1333-61 Grønninghoved Strand

26.09.1975

Byplanvedtægt nr. 7

For boligområde øst for Christiansfeld.

26.04.1972

Byplanvedtægt for den ældre del af Christiansfeld

Byplanvedtægt for den ældre del af Christiansfeld Aflyst se lokalplan 1.66

 
     
     
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje