Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Udvikling af Koldings havneområder FAQ om udvikling af Koldings havneområder

FAQ om udvikling af Koldings havneområder

Hvad er det for en proces, som foregår hen over vinteren 2022/2023?
Fra efteråret 2022 til foråret 2023 skal der udarbejdes 3-4 ligeværdigt beskrevne, overordnede strategiske alternativer for havneområdernes langsigtede udvikling. Her er ikke tale om konkrete planer, men om overordnede scenarier, hvor forskellige muligheder undersøges og kombineres. Forløbet sker gennem en proces med forskellige interessenter ud fra den overordnede vision om ”Mere by – grønnere erhvervshavn”.

Hvad er de gennemgående temaer i arbejdet?
De overordnede strategiske alternativer skal beskrive forskellige kombinationsmuligheder af fem vigtige temaer, som alle er af stor betydning både lokalt og for byen. De temaer, som skal indgå i alle scenarier, er:

  • Byudvikling
  • Havneudvikling
  • Klimatilpasning
  • Infrastruktur
  • Bæredygtighed

Du kan læse mere om temaerne på side 20-29 i Projektbeskrivelsen.

Hvad skal de overordnede strategiske alternativer bruges til?
Den færdige rapport skal give byrådet og havnens bestyrelse et solidt og oplyst grundlag at træffe beslutninger på om den videre kurs for udviklingen af Koldings havneområder.

Hvem udarbejder de strategiske alternativer?
Rådgiverteamet, som skal hjælpe med at løse opgaven, er udpeget på baggrund af et EU-udbud. Efter en grundig vurdering af fire tilbud faldt valget på et dygtigt, tværfagligt team bestående af den rådgivende virksomhed Niras, LYTT by- og landskabsarkitekter og Kuben Management.

Hvad er byrådets vision for havnens fremtid?
Byrådet har i november 2020 besluttet en Ejerstrategi, hvoraf målene for havneområdernes fremtidige udvikling fremgår: ”Det er Kolding Kommunes hensigt, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet. Dele af havneområdet skal udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere erhvervshavn. En grøn og bæredygtig udvikling af havneområdet sker på baggrund af dialog med interessenter og i en åben dialog. Kolding Havn indgår i konstruktiv dialog med Kolding Kommune og øvrige interessenter om realisering af Byrådets vision for udvikling af havneområdet.”

Hvad er det for et område, der kikkes på?
Når vi taler om udviklingen af Koldings havneområder, så ses der på hele området mellem hovedjernbanelinjen i nord, Buen i vest og åen mod syd. Hele dette landareal er ca. 70 ha stort. Størstedelen af området, nemlig 54 ha, ejes af Kolding Havn.

Herudover ses der også på de mere overordnede sammenhænge mellem havneområderne, bymidten og de øvrige tilgrænsende byområder.

Hvem ejer Kolding Havn?
Havne kan være organiseret på forskellige måder. Kolding Havn er en såkaldt kommunal selvstyrehavn ejet af Kolding Kommune. Kolding Havn skal agere inden for de bestemmelser, som er fastlagt i Lov om Havne.

Hvem bestemmer over havnens arealer?
Da Kolding Havn er en kommunal selvstyrehavn, er det i udgangspunktet havnens bestyrelse, som bestemmer over havnens arealer. Men da Kolding Havn ejes af Kolding Kommune, er det byrådet, som overordnet lægger linjerne. Ansvarsfordelingen mellem havnens bestyrelse og byrådet er fastlagt i den Ejerstrategi, som byrådet vedtog i november 2020.

Hvordan samarbejder Kolding Kommune og Kolding Havn om opgaven?
Der er i november 2020 indgået en Samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune, som beskriver baggrund og rammer for samarbejdet.

Organisationsplanen ser således ud:Styregruppen for projektet har repræsentanter fra kommunen og Kolding Havn. Projektejer er direktøren for By- og Udviklingsforvaltningen, hvor projektledelsen også forankres.

Herudover er der etableret et Dialogforum bestående af repræsentanter fra byrådet, havnebestyrelsen, kommunaldirektør, havnedirektør, havnevirksomhederne og det øvrige erhvervsliv. Dialogforum skal diskutere og forelægge evt. forslag til ændringer af byudviklings- og dialogområder for Kolding Byråd og Havnebestyrelsen to gange om året. Derudover kan Dialogforum bidrage til at styrke samarbejdet og dialogen imellem Kolding Kommune, Kolding Havn og erhvervslivet samt medvirke til at kvalificere udviklingsarbejdet.

Hvordan ser tidsplanen ud?
Den overordnede tidsplan fremgår af Projektbeskrivelsen, side 6-9. I fase 0-3, som strækker sig over de første ca. 3 år, arbejdes der på de indre linjer, primært i kommunalt regi. I fase 4-8 arbejdes der så videre i en længere årrække med planlægning og realisering. Det er umuligt at sige, hvor mange år det store udviklingsprojekt vil strække sig over, men der vil sandsynligvis gå flere årtier.

Hvornår kommer der en samlet masterplan for områderne?
Det, der arbejdes på frem til foråret 2023, er en række helt overordnede strategiske alternativer for havneområdernes langsigtede udvikling. På baggrund heraf skal politikerne beslutte i hvilken retning, der skal arbejdes videre.

Næste skridt er, at der skal udarbejdes en såkaldt ”udviklingsplan” for området. Dette er ikke en konkret, detaljeret masterplan eller byplan, men en overordnet plan med et sæt af strategier, principper, retningslinjer og spilleregler for områdets udvikling. Udviklingsplanen vil også indeholde eksempler på mulige udformninger, så man kan danne sig en idé om fremtidens havneområder, men ikke detaljerede planer. Grunden hertil er bl.a., at udviklingsprocessen vil strække sig over en lang årrække, hvor det vil være umuligt at forudse, hvilke udviklingsmuligheder der opstår og hvornår.

Hvordan kan jeg som borger, virksomhed, institution eller interesseorganisation få indflydelse på planerne?
Når de overordnede strategiske alternativer er klar i løbet af vinteren 2022/23, planlægger vi at invitere til offentlig debat om de forskellige scenarier, inden politikerne tager stilling til det videre forløb. Formen er endnu ikke fastlagt, men det er den klare intention at give alle borgere og andre interessenter mulighed for at se, diskutere og kommentere alternativerne. Hvis du har synspunkter eller ideer, som du ønsker at fremføre allerede nu, så er du altid velkommen til at sende os en mail til plan@kolding.dk.

Hvordan kan jeg blive klogere på planerne om udviklingen af Koldings havneområder?
På temasiden www.kolding.dk/havneudvikling kan du læse meget mere om projektet. Her finder du bl.a. et bibliotek med projektbeskrivelse, atlas over havneområderne, aftaledokumenter, flyfotos, stedsanalyse, inspirationsmateriale m.m., så du har mulighed for at dykke længere ned i materialet. Hvis du tilmelder dig kommunens nyhedsbrev ”Udvikling af Koldings havneområder,” så får du automatisk sendt nyheder pr. mail, når her er noget væsentligt at berette.

Det er en kompliceret opgave. Hvor kan jeg finde noget inspiration?
Hvis du kunne tænke dig at finde mere inspiration, kan du i Biblioteket finde optagelser af tre webinarer, som blev afholdt i 2021. Og har du lyst til at grave dig dybere ned i stoffet, finder du samme sted er par inspirerende publikationer om hhv. ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling” og ”Strategisk ledelse af byudvikling” udarbejdet af Realdania By & Byg.

Jeg vil gerne vide mere om Kolding Havn. Hvor stor er havnen, hvor mange skibe anløber havnen, hvilke typer gods håndteres, hvor mange virksomheder er der på havnen, osv.? Hvor finder jeg svar på den slags spørgsmål?
I Havneatlasset fra 2021 finder du masser af information om Kolding Havn.

Er Kolding Havn og havnevirksomhederne ikke det samme?
Kolding Havn er en selvstændig virksomhed med egen bestyrelse, økonomi, organisation, medarbejdere osv. Kolding Havn ejer størstedelen af arealerne i havneområdet og udlejer arealer og enkelte bygninger til forskellige virksomheder. Endvidere servicerer Kolding Havn virksomhederne med fx kranfaciliteter, godsspor, kajer, vejarealer og anden infrastruktur.

I havneområderne findes der en lang række selvstændige virksomheder. Virksomhedernes aktiviteter er vidt forskellige. Nogle har meget tæt relation til havnevirke, andre mere perifere eller slet ikke.
Alle har naturligvis en fælles interesse i et velfungerende by- og havneområde, men Kolding Havn og de forskellige virksomheder har selvsagt individuelle interesser.

Kan virksomheder på havnens blive bedt om at flytte for at skabe plads til byudvikling?
En virksomhed er beskyttet af de vilkår, som fremgår af dens lejekontrakt. Kolding Havn kan i særlige tilfælde optage forhandling med en virksomhed om flytning, fx til et andet sted i havneområderne eller til en anden lokalitet. En flytning før udløbet af lejekontrakten vil almindeligvis indebære en kompensation.

Hvordan er virksomhederne sikrede?
Virksomhederne skal naturligvis overholde den gældende lovgivning, miljøgodkendelser, grænseværdier og eventuelle påbud og vilkår. Men omvendt er virksomhedernes lovlige aktiviteter også beskyttede i kraft af planlovgivning, miljølovgivning, regler omkring risikovirksomheder og regler omkring virksomhed af national interesse. Hertil kommer de gældende areallejekontrakter. Alle disse meget komplicerede forhold skal iagttages, hvis/når der vedtages ny planlægning i havneområderne.

Kan havnens virksomheder risikere ikke at få deres kontrakter forlænget?
Hvis en virksomheds placering eller aktivitet ikke passer ind i de ønskede fremtidige planer for udviklingen af havneområderne, kan havnebestyrelsen vælge ikke at forlænge en lejeaftalen eller blot forlænge den for en kortere periode. Alt efter hvor virksomheden er placeret på havnen, vil en anmodning om forlængelse skulle drøftes i Dialogforum, hvor der sidder repræsentanter fra byrådet, havnebestyrelsen, kommunaldirektør, havnedirektør og eksterne udpeget i fællesskab.

Hvad sker der, hvis en virksomhed lukker eller flytter?
Hvis virksomheden har ligget på et areal ejet af Kolding Havn, vil det blive vurderet, om arealet skal genudlejes til nye erhvervsaktiviteter, om det skal anvendes til midlertidige formål, eller om det skal overgå til byudviklingsformål. Hvis arealet skal overgå til midlertidige formål eller byudvikling, er det i samarbejdsaftalen fastlagt, hvordan de økonomiske forhold mellem havn og kommune skal udredes.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje