Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Folkeskolen Specialundervisning

Specialundervisning

Ved specialundervisning flyttes eleven til en specialklasse eller et specialcenter.

 

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisnings- og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter. Der kan også ydes specialpædagogisk bistand til undervisning på distriksskolen.

Forældre kan altid henvende sig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.

Det er skolelederen, efter samråd med forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som indstiller til visitationsudvalget for specialundervisning.

Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.

Når et barn indstilles til specialundervisning, er der forud gået flere faser:

 • Eleven er af skolen og/eller forældrene blevet indstillet til en pædagogisk/psykologisk vurdering.
 • Af psykologens rapport, som forældre og skole modtager, vil det fremgå, om eleven har brug for et tilbud om specialundervisning.
 • Visitering til et særligt tilbud sker i dialog med forældre, skole og psykolog.
 • I et samarbejde mellem PPR og Børne- og Uddannelsesområdet vil barnet og forældre få et tilbud om skoleplacering.
 • Efter færdiggørelsen af denne visitationsprocedure vil forældre, såvel som specialtilbud, få besked om barnets placering medio april måned.
 • Ved uenighed kan forældre klage over en afgørelse.

Eventuelle klager stiles til: Klagenævnet for specialundervisning, Amaliegade 25, 1022 København K.

OBS: Klagen skal sendes til: Børne-, uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Skoleområdet, Ålegården 1, 6000 Kolding pr. post eller som sikker mail via e-boks til BUF@kolding.dk.

Klagen skal indsendes inden for 4 uger fra modtagelsen af en afgørelse.

Lærer og barn i klasselokale

Elevgruppens fællesnævner er, at de har generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne kan have forskellige faglige vanskeligheder, derfor er der en stor grad af undervisningsdifferentiering og få elever i klassen.

Du kan søge yderligere oplysninger om klassetrin mv. på de enkelte specialklassers hjemmesider.

Karen Blixen Skolen

Skanderup-Hjarup Forbundsskole


Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang til elever, forældre og personale.

Eleverne har så vidt muligt samme fag og timetal som i en almindelig folkeskole. Eleverne deltager i relevante nationale test, og der arbejdes med, at eleverne indstilles til afgangsprøve i de fag og områder, de magter.

Der arbejdes målrettet med at afdække den enkeltes muligheder for uddannelse og arbejde

Fælles for elevgruppen er, at de er i sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder
Det bevirker, at de har svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, og ofte har et lavt selvværd. Intelligensmæssigt ligger eleverne typisk inden for normalområdet.

Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der er store forskelle i elevernes grader af vanskeligheder. Dette afspejles i den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis ved, at personalet tager afsæt i hver enkelt elevs vanskelighed.

Fælles for elevgruppen er behovet for, at skoletilbuddet udviser en meget stor grad af rummelighed.

Der planlægges generelt i disse tilbud med tydelighed, genkendelighed og forudsigelighed.

Personalet skal være gode rollemodeller, og de skal være troværdige i relationen.

Målet er, at den enkelte elev tilegner sig en højere grad af indre stabilitet/styring, og derved opbygger sit selvværd, og opnår en social acceptabel omgangsform.

Læs om undervisningsstedet Marielundskolen

Undervisning for normaltbegavede elever med store, specifikke læsevanskeligheder (ordblindhed), samt massive sproglige vanskeligheder.

Læsekursus

Om elevgruppen

I Kolding Kommune kan elever i store læse-stavevanskeligheder tilbydes læsekursus i ½ år. Læsekurset er for elever, der går i 4. klasse. Elevernes vanskeligheder skal primært være faglige.

Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Eleven bliver undervist på sit eget niveau, og det er vigtigt, at eleven selv har lyst til at forbedre sin læsning og stavning. Eleven bevarer kontakten til sin hjemklasse og inviteres til klassens og skolens arrangementer.

Undervisningssted

Munkevængets skole

 

Sprogklassen

Om elevgruppen

Ordblindhed og sprog er et kommunalt tilbud til normaltbegavede børn og børn med sårbare kognitive forudsætninger for indlæring. Fælles for børnegruppen er, at de har store specifikke sproglige udfordringer. Skolen indstiller til visitation, hvorefter sagen behandles i det kommunale visitationsudvalg. Klassens formål er at udvikle børnenes sproglige færdigheder med henblik på at kunne inkluderes i almenområdet eller andet specialpædagogisk tilbud, når det giver mening i forhold til elevernes sproglige vanskeligheder og den udvikling eleverne gennemgår.

Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der arbejdes med sprogstimulering, så elevernes sprog udvikler sig mest muligt i forhold til udtale, ordforråd og kommunikation. Der vil være særligt fokus på at lære at læse og skrive, og eleverne undervises i alle de fag, som hører til deres klassetrin. Der differentieres, og eleverne undervises på deres aktuelle læringsniveau.

Special SFO
I skoleåret 2022/2023 tilbydes der Special SFO i klasselokalerne på skolen. Tilbuddet rummer S-klasserne og modtageklasserne i indskolingen.

Eleverne har mulighed for at besøge den almindelige SFO i skoletiden og i SFO-tid, hvis der er behov for relations-dannelse eller udslusningsforløb til almen.

Der er mulighed for at søge tilskud og  få søskenderabat - læs mere her

Undervisningssted

Munkevængets skole

 

Specialcenter for ordblindhed og sprog

Om elevgruppen

Der tilbydes specialundervisning til normaltbegavede elever med store specifikke læse/stavevanskeligheder (ordblindhed) og tale/kommunikationsvanskeligheder. Klasserne dækker skoleforløbet fra 4. til og med 9. klassetrin. Skolen indstiller til visitation, hvorefter sagen behandles i det kommunale visitationsudvalg.

Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Der arbejdes med sprogstimulering, så elevernes sprog udvikler sig mest muligt i forhold til udtale, ordforråd og kommunikation. Der vil være særligt fokus på at lære at læse og skrive, og eleverne undervises i alle de fag, som hører til deres klassetrin. Der differentieres, og eleverne undervises på deres aktuelle læringsniveau.

Special SFO
Der tilbydes Special SFO i klasselokalerne på skolen. Tilbuddet rummer S-klasserne og modtageklasserne i indskolingen.

Eleverne har mulighed for at besøge den almindelige SFO i skoletiden og i SFO-tid, hvis der er behov for relations-dannelse eller udslusningsforløb til almen.

Der kan søges om tilskud via MitKolding.dk, og der gives søskenderabat.

Undervisningssted

Munkevængets skole

Pige lægger puslespil

Elever med multiple funktionsnedsættelser har også vanskeligheder med talesproget.

Eleverne har store fysiske og sansemæssige funktionsnedsættelser. Denne gruppe af elever har et stort behov for sansemæssige stimulation, hvor der både er et samspil med andre og nærhed.

Der er opmærksomhed på den enkelte elevs måde at kommunikere på.

Pædagogisk tilgang

Undervisningen tager hensyn til den enkeltes vanskeligheder og handicap. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, hvor der ses på den enkelte elevs kompetencer.

Undervisningen tager udgangspunkt i helheder for derigennem at skabe sammenhæng for eleven. Undervisningen er både konkret og praktisk. Der bliver lagt stor vægt på struktur og genkendelighed.

Der er behov for kompenserende hjælpemidler, og derfor er der tilknyttet talepædagog, ergoterapeut og fysioterapeut.

Læs om undervisningsstedet Specialcenter Vonsild

Helhedstilbuddet på Ådalsskolen er forankret i FNs standardregler for Lige Muligheder for Handicappede. Det overordnede formål med helhedstilbuddet er på den baggrund: at modvirke at elevernes forstyrrelse fører til handicap og dermed skabe forudsætning for ligebehandling af mennesker med funktionsforstyrrelse.

Læs om uddannelsesstedet Ådalsskolen

Formål

Det drejer sig med andre ord om, med udgangspunkt i lovgivningen og ud fra et helhedssyn, at udvikle livskompetencer hos den enkelte elev. Med det menes de handlekompetencer den enkelte elev mestrer ud fra sin sociale -, følelsesmæssige -, kundskabs- og færdigheds - samt kulturelle kompetence.
Udviklingen af disse kompetencer står som noget helt centralt i helhedstilbuddet, hvor tilegnelsen af større individuel kompetence ikke alene er noget, der læres indenfor Folkeskolens vejledende timetal, men muliggøres i et større og bredere læringsrum.
Med det udgangspunkt er Ådalsskolen defineret som et skoletilbud, hvor:

 • der er en samlet overordnet ledelse af tilbuddet
 • de forskellige personalegrupper indgår i det daglige arbejde på en måde som bestemmes af det overordnede formål
 • at eleverne i hele tilbuddet får en samlet plan som indeholder mulighed for læring og træning i forskelligartede færdigheder i forskellige læringsrum (- ikke nødvendigvis forstået som fysiske rammer)
 • at den enkelte elevs kompetencer er udgangspunktet for den individuelle elevplan
 • at fællesskabet, klassen og skolen er middel og mål til opnåelse af handlekompetence

Helhed

På Ådalsskolen tilbydes et specialpædagogisk miljø, der er tilpasset elevernes kompetencer og funktionsmåder gennem hele dagen. Ved at tilpasse det pædagogiske miljø og kravene til elevernes færdigheder/kompetencer minimeres deres funktionsmæssige begrænsninger. Ved at træne, udvikle og sætte fokus på elevernes styrkeområder, udvikler de sig bedst – også indenfor de områder, hvor de har størst udfordringer.

Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at eleverne har behov for målrettet træning indenfor færdighedsområder, der ellers kan blokere for deres fremtidige uddannelses-, arbejds- og, trivselsmæssige samt sociale muligheder. Ådalsskolen har derfor som mål at fokusere på ressourcer og potentialer uden at tabe problemerne af syne.

På Ådalsskolen er eleven altid i centrum.

Følgende metoder benyttes til at opnå målene:

 • der undervises med udgangspunkt i en neuropædagogisk tænkning
 • synlige øve- og læringsmål
 • visuel struktur og forudsigelighed støtter alle aktiviteter
  læring og oplevelse planlægges og gennemføres i samarbejde mellem faggrupperne og i faste klasseteams
 • der udarbejdes elevplaner for hvert enkelt barn. Disse planer udarbejdes som en portefølje i MeeBook gennem skoleåret og laves i samarbejde mellem skolens to faggrupper
 • hver elev har en kontaktperson
  alle klasser har et grundskema - eleverne har individuelle læringsmål
 • eleverne undervises i klasser, hvor der er også er indrettet individuelle elevpladser
 • læringen foregår som en vekselvirkning mellem stillesiddende og fysisk aktivt arbejde

Voksen og tre børn bag computerskærm

Eleverne i denne gruppe er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af impulsivitet.

De har bl.a. svært ved

 • at fastholde opmærksomheden på en enkelt opgave eller aktivitet
 • at have opmærksomhed på flere ting samtidig
 • at skifte fokus
 • at sidde stille/holde kroppen i ro
 • at vente på tur
 • at fordybe sig i en leg/aktivitet
 • at styre impulshandlinger

Pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang

Vanskelighederne kan optræde i forskellige grader, hvorfor der kan være behov for forskellige tiltag i forhold til det enkelte barn. Men generelt har disse børn brug for tydelig struktur og forudsigelighed.

På specialcentre undervises eleven på mindre hold, hvor der er en meget klar ydre styring.

I tilrettelæggelse af undervisningen er der taget højde for elevens behov for struktur og overskuelighed.

I en individuel undervisningsplan fastlægges mål og metode for undervisningen.

Læs om undervisningsstedet Specialcenter Bramdrup

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje