Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Folkeskolen Styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten for skoleområdet fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolernes virke og kan ses som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og udvalget Børn- og Uddannelse i Kolding Kommune.

Styrelsesvedtægten er lovpligtig, jf. Folkeskolelovens §41.

Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Styrelsesvedtægten træder i kraft d. 18. december 2019.

Som bilag til vedtægten optages alle de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen
mv.

Styrelsesvedtægten for skoleområdet fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolernes virke og kan ses som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af
Byrådet og Børn- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages i Byrådet og kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten som følge af ændret lovgivning samt ændringer i bilagene foretages administrativt.

Er der kommentarer eller spørgsmål til styrelsesvedtægten, kan der rettes henvendelse til skoleområdet i Børn- og Uddannelsesforvaltningen.

§ 1

Stk. 1.
Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle
undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning,
der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Byrådet fastlægger mål og
rammer for skolernes virksomhed. Byrådet fører tilsyn med skolernes virksomhed.


Stk. 2.
Byrådet træffer på et møde beslutning om følgende:

 1. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
 2. Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning efter folkeskoleloven. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
 3. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
 4.  Suspension fra reglerne om optagelse i en af kommunens folkeskoler i ganske særlige tilfælde.

 5. Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning på andre klassetrin end fastsat i folkeskoleloven, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde og specialundervisningen m.v.

 6. Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed mht. fastlæggelse af mål og rammer for åben skole, voksnes mulighed for deltagelse i folkeskolens
  undervisning samt skolernes mulighed for at medvirke til kulturcenteraktiviteter.

 7. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger.
  Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld
  forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri
  forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne.

Stk. 3.
Byrådet kan helt eller delvis delegere sine beføjelser til skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens bestemmelser herom. Delegationer fremgår af vedtægtens § 14.

§ 2

Stk. 1.
Byrådet beslutter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne sammensætningen af de
enkelte skolers bestyrelser, jf. folkeskolelovens bestemmelser herom. Den konkrete sammensætning fremgår af bilag til vedtægten.

§ 3

Stk. 1.
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter proceduren i bilag til vedtægten.

Stk. 2.
Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer er valgt. Stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 3.
Elevrepræsentanterne til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen ved simpelt flertal. Hver elev har én stemme. De 2 elever, der har fået flest og næstflest stemmer er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 4.
Valg i henhold til stk. 2 og 3 finder sted i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. Valgperioden er 1 år.

§ 4

Stk. 1.
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

 1. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.


§ 5

Stk. 1.
Er et medlem ved længerevarende fravær forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Det bør fremgå af
forretningsordenen, hvad der lokalt i den enkelte skolebestyrelse er besluttet herom.


§ 6

Stk. 1.
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2.
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.


§ 7

Stk. 1.
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2.
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 3.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet
indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.


§ 8

Stk. 1.
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.


§ 9

Stk. 1.
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.


§ 10

Stk. 1.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 11

Stk. 1.
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for offentligheden.

Stk. 2.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet.

Stk. 3.
Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.


§ 12

Stk. 1.
Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

Stk. 2.
Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådan møde behandles årsberetningen.


§ 13

Stk. 1.
Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 14

Stk. 1.
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Byrådet
fastsætter, jf. bilag til nærværende vedtægt og fører i øvrigt tilsyn med skolens
virksomhed.

Stk. 2.
Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. om:

 1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, skoledagens længde, understøttende undervisning, åben skole, holddannelse, undervisning på andre klassetrin end fastsat i folkeskoleloven, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,

 2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,

 3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,

 4. samarbejde mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i
  samarbejdet,

 5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,

 6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,

 7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og

 8. skolefritidsordningens virksomhed.


Stk. 3.
Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.

Stk. 4.
Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og
værdiregelsæt.

Stk. 5.
Skolebestyrelsen godkender inden for de af Byrådet fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning på 8.-9. klassetrin og fastsætter principper herfor.

Stk. 6.
Skolebestyrelsen godkender inden for de af Byrådet fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætter principper herfor.

Stk. 7.
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Byrådet* om fastansættelse af ledere, lærere og pædagoger.

Stk. 8.
Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Byrådet* om skolens læseplaner. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

Stk. 9.
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet* om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet* forelægger den.

Stk. 10.
Byrådet har til skolebestyrelsen delegeret kompetencen til at forhandle med den lokale præst om konfirmationsforberedelsens placering. Kan der ikke opnås enighed, forhandler skolebestyrelsen med menighedsrådet. Ved fortsat uenighed træffer Børne- og Uddannelsesudvalget afgørelse om placeringen af konfirmationsforberedelsen.


*jf. Delegationsplanen

§ 15

Stk. 1.
Skolens elever danner et elevråd.

Stk. 2.
Elevrådet kan udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle sager vedrørende skolen, bortset fra personsager. Elevrådet kan af egen drift udtale sig om forhold vedrørende skolen.

Stk. 3.
Elevrådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder.

§ 16

Stk. 1.
Byrådet afholder mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for
skolebestyrelserne, kommunen og eventuelt andre interessenter til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling (Brugernævn).

Stk. 2. I Brugernævnet er sammensat af:

 1. Børne- og Uddannelsesudvalget,

 2. skolebestyrelsesformændene,

 3. 1 repræsentant for Kolding Lærerkreds,

 4. 1 repræsentant for BUPL,

 5. 1 repræsentant for skolelederne ved Kolding Kommunale Skolevæsen,

 6. 1 repræsentant for teknisk/administrativt personale ved Kolding Kommunale
  Skolevæsen,

 7. 2 repræsentanter for eleverne,

 8. Børne- og uddannelsesdirektøren.

Stk. 3.
Brugernævnet udarbejder selv sin forretningsorden.
Ikrafttræden

§ 17

Stk. 1.
Denne vedtægt træder i kraft den 18. december 2018.

Stk. 2.
Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne.

Sagsnr. 18/18592 - Løbenr. 185022/18

Bilag til styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen

1.1 - Retningslinjer for frit skolevalg

 1. I henhold til folkeskolelovens § 36 er der frit skolevalg således, at forældrene har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer Byrådet har fastsat for skolens kapacitet, herunder skolens omfang mht. klassetrin og spor samt de enkelte klassers maksimale elevtal.

  Retten til frit skolevalg eksisterer såvel ved skolestart som under skoleforløbet (skoleskift).

  Vælges en anden skole end distriktsskolen, yder Kolding Kommune ikke fri befordring i henhold til reglerne herom.

 2. Elever bosiddende i skoledistriktet har altid – uanset Byrådets rammer for kapacitet – krav på optagelse i distriktsskolen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor en elev, der er bosiddende i distriktet, og som er optaget på en anden skole, ønsker at skifte skole til distriktsskolen. I sidstnævnte tilfælde følges bestemmelsen for frit skolevalg nævnt under pkt. 1.

 3. Såfremt skolens kapacitet, som er fastlagt af Byrådet, ikke muliggør optagelse af en elev, meddeler skolelederen afslag med begrundelse herom.

 4. Såfremt der er flere ansøgere end pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier:

  a) Børn bosiddende i Kolding Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.

  b) Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn ”Sammenbragte børn betragtes som søskende”.

  c) Herefter optages ud fra afstandsprincippet: dvs. nærmest-boende børn optages først. Ved beregning af afstand anvendes samme model som ved beregning af skolevej ifm. skolens befordringsforpligtigelse.

 5. Afgørelse efter nærværende retningslinjer om optagelse eller afslag på optagelse i en folkeskole træffes af skolelederen. Afgørelsen meddeles skriftligt. Afslag på ansøgning om optagelse i henhold til pkt. 3 og 4 skal begrundes skriftligt.

 

1.2 - Elevtal i Kolding Kommunes folkeskoler (rammer for klassedannelse)

Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse fra og med skoleåret 2024/2025: 

Elevtallet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin må i henhold til folkeskoleloven ikke overstige 26 elever ved skoleårets begyndelse:

For skoleåret 2024/25 gælder klasseloftet for børnehaveklassen.

For skoleåret 2025/26 gælder klasseloftet for børnehaveklassen og 1. klasse.

Fra og med skoleåret 2026/27 gælder klasseloftet for børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse.

Såfremt 26 pladser i forbindelse med klassedannelsen i børnehaveklassen ikke er fuldt udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes ledige pladser udover 24.

For skoler med modtageklasser friholdes dog ledige pladser udover 23, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtageklasser.

Skolechefen kan disponere over friholdte pladser ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.

3.– 9. klassetrin:

Elevtallet på 3. – 9. klassetrin må i henhold til folkeskoleloven normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Såfremt 28 pladser på 3. – 9. klassetrin ved skoleårets begyndelse ikke er fuldt udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes ledige pladser udover 25.

For skoler med modtageklasser friholdes dog ledige pladser udover 24, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtageklasser.

Skolechefen kan disponere over friholdte pladser ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.

1.3 - 10. Klasse
Kolding Kommunes 10. klasser er fysisk placeret ved Brændkjærskolen.

I 10. klasse skal etableres tilbud, der opfylder elevbehov for fortsat træning og udvikling før overgang til ungdomsuddannelserne. Der sker en årlig indbyrdes koordinering i samarbejde mellem Brændkjærskolen, eventuelle 10. klassetilbud i regi af ungdomsuddannelser og Børne- og Uddannelsesforvaltningen om samarbejde og tilbud om særlige linjer eller retningsfag.

Der kan i samarbejde med erhvervsskolerne beliggende i Kolding Kommune etableres særlige 10. klassetilbud i regi af erhvervsskolerne. Pt. er der etableret 10. klasser på IBC.

1.4 - Pædagogiske læringscentre
På alle skoler er der oprettet et pædagogisk læringscenter. Læringscenteret er kernen for skoleudvikling. De pædagogiske læringscentre er skrevet ind i Folkeskolelovens §19.

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre fremgår det, at læringscenteret løser opgaver inden for følgende områder:

 • Aktuelle indsatsområder på skolen
 • Digitale medier
 • Pædagogisk praksis og læring
 • Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
 • Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering

I Kolding har vi defineret vores egen lokale funktionsbeskrivelse, som gør sig gældende på alle folkeskoler i Kolding.

Funktionsbeskrivelsen definerer en fireleddet opgavebeskrivelse for medarbejderne på de pædagogiske læringscentre. Medarbejderne løser opgaver inden for:

 • Skoleudvikling
 • Backoffice
 • Faglig vejledning og evaluering
 • Kulturformidling

Pædagogisk Center varetager netværksmøder for medarbejderne i de pædagogiske læringscentre. Det er også Pædagogisk Center, der koordinerer indkøb af materiale og supporterer brugen af disse sammen med brugen af digitale medier.

1.5 - Trin - og slutmål
Kolding Byråd har vedtaget at godkende Fælles mål og de vejledende læseplaner og de vejledende forslag til beskrivelser af udviklingen frem mod trin- og slutmål, som de enkelte skolers læseplaner og beskrivelser, som værende gældende ved Kolding Kommunale Skolevæsen.

1.6 - Ferieplan
Ferieplanen udarbejdes for det enkelte skoleår.
Ferieplanen vedtages som bilag til Styrelsesvedtægten.

1.7 - Folkeskolerne i Kolding Kommune
Ressource tildelingen til normalundervisning til folkeskolerne i Kolding Kommune er fastsat som en tildeling pr. klasse under hensyntagen til ministeriets fastsatte minimumstimetal.
Der beregnes op til 28 elever pr. klasse, som er lovens maksimum.

Herudover er afsat en restpulje, der tildeles skolerne til anvendelse efter beslutning i skolebestyrelsen på den enkelte skole til at styrke bestemte fag, bestemte klasser eller klassetrin, holddeling m.v. Restpuljen fordeles efter en faktor, der defineres hvert år, som restpuljen divideret med antal elever. Der fordeles så klasserne får for 0-15 elever 5% af faktoren pr. elev, for elever i intervallet 16-21 10% af faktoren og for elever i klasserne ud over 21 100% af faktoren.

Skolebestyrelsen vedtager principper for fastlæggelse af den nærmere konkrete anvendelse af de tildelte timeressourcer efter indstilling fra skolens leder og efter høring af de ansatte og under hensyntagen til de rammer, der angives af bestemmelser i folkeskoleloven, herunder bestemmelserne vedr. minimumstimetal, med afledte bekendtgørelser og cirkulærer samt de af Kolding Byråd trufne beslutninger i form af styrelsesvedtægt og andre politiske beslutninger.

De tildelte timer er ikke bundet til bestemte klasser eller årgange, men kan fordeles frit jf. ovenstående principper.

1.8 – Faglig specialundervisning og AKT
Den samlede ressource tildeling til faglig specialundervisning udgøres af et fast timetal på årsbasis til forholdsmæssig fordeling, samt til fordeling efter ansøgning.
Der tildeles efter ansøgning vedr. specifikke elever fra skoleårets start en timepulje.

For at sikre de mindste skoler en rimelig timetildeling fastsættes for det enkelte skoleår en mindste tildeling.

Den samlede timetildeling af specialundervisningsressourcer dækker både faglig specialundervisning og AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel), og da den fulde specialundervisnings ressource ved skoleårets start således er fordelt på skolerne, skal opståede behov registreret i løbet af skoleåret dækkes af skolerne ved omlægning af skolens anvendelse af de tildelte ressourcer.

1.9 - Særligt tilrettelagt specialundervisning
Timetildelingen til specialcentre og specialklasser svarer til Undervisningsministeriets minimumstimetal pr. elev

Maks. gennemsnitlig klassekvotient for specialcentre: 7
Maks. klassekvotient for Specialcenter Karen Blixen Skolen: 10
Maks. gennemsnitlig klassekvotient for Specialcenter Munkevænget: 10
Når kvotienten for specialcenter Munkevængets Skole overstiger 8 elever,
sker drøftelse mellem forvaltning og skoleleder, forinden forvaltningen træffer afgørelse herom.
Maks klassekvotient for specialklasser: 10
Øvrige timer – som alene tildeles til specialcentre:

Der kan afsættes timer til følgende forhold:

 • Elever, der i et afgrænset tidsrum har brug for eneundervisning eller anden særlig undervisning.
 • Timer til individuel taleundervisning.
 • Skolepædagog i undervisningen.
 • Praktisk medhjælp i undervisningen.
 • Fysioterapi/ergoterapi.

Der skal være en skarp adskillelse mellem specialcentrenes økonomi og hovedskolens øvrige økonomi. Den økonomiske tildeling til specialcentre udmeldes i foråret på baggrund af elevvisitationen i december måned året før. Den økonomiske tildeling udmeldes som en 5/12 regulering af årets budget i forhold til perioden fra 1. aug. – 31. december og herudover ligger den til grund for det kommende års budgetlægning. Såfremt der visiteres yderligere elever til specialcenteret, tildeles der ikke yderligere ressourcer, udover de allerede udmeldte.

2.1 - Oversigt skoler og distrikter
Skoledistrikter - link til skoledistrikter

2.2 - Skolernes dimensionering

Skolens navn

Trin

Særligt tilrettelagt specialundervisning

Andet

Alminde-Viuf Fællesskole

621001

0. - 9. kl.

-

Bramdrup Skole

621002

0. - 9. kl.

Specialcenter

Brændkjærskolen

621003

0. - 10. kl.

 

Eliteidrætsklasser/

Team Danmark

Dalby Skole

621004

0. - 9. kl.

-

Eltang Skole og Børnehave

621006

0. - 6. kl.

-

Harte Skole

621007

0. - 6. kl.

-

Karen Blixen Skolen

621008

3. - 10. kl.

Specialcenter

Sdr. Vang Skole

621011

0. - 9. kl.

-

Bakkeskolen

621012

0. - 9. kl.

-

Lyshøjskolen

621013

0. - 9. kl.

-

Sdr. Bjert Skole

621014

0. - 9. kl.

-

Vonsild Skole

621016

0. - 9. kl.

Specialcenter

Breddeidrætsinitiativer/

Team Danmark

Aalykkeskolen

621017

0. - 9. kl.

Munkevængets Skole

621018

0. - 9. kl.

Specialcenter

 

Sjølund-Hejls Skole

509009

0. - 6. kl.

-

Christiansfeld Skole

509013

0. - 9. kl.

Vester Nebel Skole

605005

0. - 6. kl.

Fynslund Skole og Børnehus

623001

0. - 6. kl.

Kongsbjergskolen

623002

0. - 9. kl.

-

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

629004

0. - 6. kl.

Specialklasse

Vamdrup Skole

629001

0. - 9. kl.

 

Ødis Skole

629002

0. - 6. kl.

-

Marielundskolen

280024

0. - 10. kl.

Specialcenter

Ådalsskolen

621031

0. - 10. kl.

Specialcenter

 

3.1 – Procedure for valg af forældrerepræsentanter

 1. Ansvar for gennemførelse af valget
  Skolelederen nedsætter en valgbestyrelse med mindst 1 medarbejderrepræsentant og 2 forældrerepræsentanter fra den nuværende skolebestyrelse. Skolelederen er formand for valgbestyrelsen.

 2. ValgtidspunktValgtidspunktet
  Fastsættes til den 2. torsdag i maj måned.

 3. Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
  Der gives mulighed for elektronisk afstemning, såfremt skolen har tilkøbt et system til dette. Skolerne skal være opmærksomme på, at andre personer end indehavere af forældremyndigheden kan have stemmeret, jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

 4. Mulighed for fredsvalg ved ordinære og forskudte valg
  Der er mulighed for fredsvalg. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidaterne er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette, og 2) valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

  Ved fredsvalg betragtes det antal øverste i opstillingsrækkefølgen, der svarer til antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, som valgt, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for specialklasseforældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for specialklasseforældregruppen.

 5. Opgørelse af valget
  Opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen. Kandidater placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Som valgte betragtes det antal øverste i opstillingsrækkefølgen, der svarer til antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

 6. Klager over valget
  Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Børne- og Uddannelsesdirektøren. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Børne- og Uddannelsesdirektøren fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning.

 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
  Når valgene er afsluttede, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af skolelederen. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Børne- og uddannelsesdirektøren fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.

 8. Suppleringsvalg
  Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter samme regler som for ordinære valg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden. Der kan eventuelt vælges yderligere stedfortrædere.

 9. Bekendtgørelse af valgets resultater
  Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles snarest muligt forvaltningen, der bekendtgør resultatet på kolding.dk og i Budstikken.

 10. Forskudte valg
  Den enkelte skolebestyrelse beslutter, hvorvidt der skal afholdes forskudte valg. Forskudte valg afvikles efter samme procedure som ordinære valg.

3.2. – Oversigt over antallet af medlemmer

Alminde-Viuf Fællesskole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Bakkeskolen
7 forældrerepræsentanter
3 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Bramdrup Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
1 repræsentant fra erhvervs-/foreningslivet

Brændkjærskolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Christiansfeld Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Dalby Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Eltang Skole og Børnehave (fællesbestyrelsen)
7 forældrerepræsentanter – heraf 3 fra børnehavedelen og 4 fra skoledelen
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Fynslund Skole og Børnehus (fællesbestyrelse)
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Harte Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Kongsbjergskolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Lyshøjskolen
9 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Munkevængets Skole
7 forældrerepræsentanter - heraf mindst 1 repræsentant fra Specialcenteret
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Karen Blixen Skolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Marielundskolen
5 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
0 elevrepræsentanter

Sdr. Bjert Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
Eventuelt 1-2 repræsentanter fra erhvervs-/foreningslivet udpeget af skolebestyrelsen.

Sdr. Vang Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Sjølund-Hejls Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Skanderup-Hjarup Forbundsskole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Ådalsskolen
3 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
0 elevrepræsentanter

Vamdrup Skole
7 forældrerepræsentanter - mindst 1 repræsentant fra hver af de to afdelinger Øst og Vest.
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Vester Nebel Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Vonsild Skole
8 forældrerepræsentanter - heraf mindst 1 repræsentant fra Specialcenter Vonsild
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Ødis Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Aalykkeskolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
0 repræsentanter fra erhvervs- / foreningslivet
SFO-leder deltager uden stemmeret

4.1 – Organisering og strukturering
I Kolding Kommune er der oprettet SFO ved alle folkeskoler (tabel 1). SFO omfatter børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
I alle skoledistrikter er der ligeledes et tilbud om fritidsklub. Fritidsklubberne drives enten af lokale foreninger, Ungdomsskolen eller folkeskolerne. Fritidsklub omfatter børn fra 4. klasse til og med 6. klasse.

Tabel 1

 

Alminde-Viuf Fællesskole

Lyshøjskolen

Bakkeskolen

Munkevængets Skole

Bramdrup Skole

Sdr. Bjert Centralskole

Brændkjærskolen

Sdr. Vang Skole

Christiansfeld Skole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Dalby Skole

Vester Nebel Skole

Eltang Skole og Børnehave

Vamdrup Skole

Fynslund Skole og Børnehus 

Vonsild Skole

Harte Skole

Ødis Skole

Sjølund-Hejls Skole

Ålykkeskolen

Kongsbjergskolen

 

SFO'er er oprettet efter folkeskoleloven, § 3, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ”Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan med godkendelse af undervisningsministeren beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år”.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger; Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014.
Jf. denne fastsætter og offentliggør kommunalbestyrelsen en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal blandt andet angive:

 • hvordan SFO skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
 • mål for samspillet mellem SFO’ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem, samt den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i SFO
 • hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til SFO, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene
 • på hvilken måde, skolen i forbindelse med glidende overgang (GLO), sikrer at arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start, samt på hvorledes SFO varetager de yngre børns særlige behov og bidrager til en god start på skoleforløbet for disse børn
 • overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO


Det skal af beskrivelsen ligeledes fremgå i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO

 1. tilbyder lektiestøtte, herunder i samspil i forhold til lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden,
 2. gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov,
 3. inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende.

Tilsyn
Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence.

Ansvar
Skolens leder har det overordnede ansvar for SFO, omfattende både pædagogisk og administrativt ansvar. Skolen kan oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Fakta
Kommunalbestyrelsen fastsætter den månedlige forældrebetaling. Der er mulighed for økonomisk eller pædagogisk friplads samt søskenderabat.
Tilmelding til SFO og fritidsklub sker gennem den digitale pladsanvisning på Kolding.dk.
Åbningstiderne ved SFO'erne kan variere fra skole til skole, men er som udgangspunkt mandag til torsdag kl. 06.30 – 17.00, fredag kl. 06.30 – 16.00.
På skolefridage holdes åbent i hele førnævnte tidsrum. I forbindelse med lukkedage tilbydes behovsåbent i anden SFO. Disse fremgår af den kommunale ferieplan.
Fritidsklubbernes åbningstid følger SFO. Der holdes lukket på skolefridage.
Skolebestyrelsen kan ansøge forvaltningen om ændring af disse tider, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Kolding Byråd fastsætter ressource tildelingen til SFO.

4.2 – Organisering og strukturering af fritidstilbud ved specialcentre
Kolding kommune har specialcentre (SC) på følgende skoler:

SC Ådalsskolen
SC Marielundskolen
SC Karen Blixen Skolen
SC Vonsild
SC BramdrupSC Brændkjær

Specialcentrene er organiseret som helhedstilbud, hvor undervisnings- og fritidsdelen er integreret.
Alle elever har dermed mulighed for et fritidstilbud. Der opkræves ikke forældrebetaling, og der er ikke særskilt tilmelding til fritidsdelen.

Åbningstider:
Åbningstiderne ved det enkelte SC ligger inden for tidsrammen fra kl. 6.30 – 17.00 mandag til torsdag og kl. 6.30 – 16.00 om fredagen på skole- og skolefridage. Skolebestyrelsen kan ansøge forvaltningen om ændring af disse tider, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Ved Specialcenter Vonsild er der på skoledage oprettet et ungdomsklubtilbud tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 20.00. Der er lukket på skolefridage.

Åbningstider på skolefridage fremgår af den kommunale ferieplan.

5.1 - Oversigt tilbud

Driftsansvarlig/skole

Tilbud

Ressource

Målgruppe

Diverse

Munkevængets Skole

M-klasser (basis)

 

Elever med behov for basisundervisning i dansk

 

Ungdomsskolen Kolding

PULS (Personlig, Udvikling, Læring, Socialisering) (basis)

 

Sent ankomne tosprogede*

Målet er at eleverne tager prøve i Dansk, Matematik, Engelsk

Kolding Kommunes Folkeskoler

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Skoler med over 5% tosprogede elever kan efter ansøgning tildeles ressourcer til den enkelte elev.

Tosprogede elever med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Munkevængets

Skole

Integrations-medarbejder

Bramdrup Skole

Integrations-medarbejder

Brændkjærskolen

Integrations-medarbejder

Børne- og Uddannelses-

forvaltningen

Tolkning i forbindelse med skole/hjem samarbejde

*Elever der ankommer til Danmark efter det fyldte 14.

5.2 – Undervisning af tosprogede elever

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog, § 1, defineres en tosproget elev således:
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog:
Bekendtgørelse nr. 1053, § 2: Elever, der har behov for sprogstøtte, men som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til supplerende undervisning i dansk som andetsprog på hold eller lig., eller der etableres støtteundervisning i klassen. Timetallet til undervisningen fastsættes efter elevens behov.
I Kolding Kommune tildeles skolerne timer til supplerende undervisning for tosprogede elever. Timerne uddeles efter retningslinjer fastsat af Uddannelsesudvalget.

Basisundervisning i dansk som andetsprog:
Bekendtgørelse nr. 63, § 4: Elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer.
I Kolding Kommune tilbydes basisundervisning i dansk som andetsprog i kommunens modtagelsesklasser. Elever visiteres af et visitationsteam på Munkevængets Skole, tosprogskonsulenten er formand for visitationsteamet, der har det endelige ansvar for skoleplaceringen. Basisundervisningen udvikles forsat ud fra det aktuelle behov.

Undervisningstilbud til sent ankommende tosprogede elever på Ungdomsskolen Kolding (PULS = Personlig Udvikling, Læring og Socialisering):
Der er undervisningstilbud for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen Kolding. Tilbuddet er målrettet elever, der er kommet til Danmark så sent i skoleforløbet, at de ikke er i stand til at tage folkeskolens afgangsprøve på en almindelig folkeskole ved udgangen af 9. klasse.

Tolkebistand:
Der ydes tolkebistand ved skole/hjem samarbejde, hvis der behov herfor.

Integrationsmedarbejdere og lektiecafé:
Der er afsat ressourcer til ansættelse af integrationsmedarbejdere, hvis formål det at medvirke til forståelse for samspillet mellem elevens kulturelle baggrund og danske kulturformer samt medvirke ved skole/hjem samarbejde, hvor der er behov.

6.1 - Rådgivning

Den pædagogisk psykologiske rådgivning er ordnet således:
Ordningen i Kolding Kommune forestås af PPR.
PPR yder bistand til samtlige folkeskoler og private skoler i kommunen.
PPR yder bistand til de kommunale specialcentre iht. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014. Ligeledes ydes der bistand til småbørn i dagpleje og daginstitutioner, jf. Bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

6.2 - Specialundervisning

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives efter folkeskolelovens § 3, stk. 2, i henhold til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20. juni 2014.
Ligeledes gives der specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens § 4.

7.1 – Specialindsatser 

Specialklasser

Skole

Maks. antal klasser

Klassetrin

Antal elever / elevkategori

Diverse

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

3 klasser

0. – 6. kl.

Klasserne er normeret til 8 elever pr. klasse.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og ofte adfærdsmæssige forstyrrelser.

Der tilbydes SFO-pasning i skolens SFO for elever, der er omfattet af kommunens pasningsgaranti.

Bemærkninger:
I henhold til Byrådets beslutning d. 9. maj 2011, "Forslag til effektivisering og omstrukturering på specialområdet" sagsid. 10/2629, visiteres der ikke til 1. og 2. klasse på Specialcenter Karen Blixen Skolen (tidligere Parkskolen)

Specialcentre

Skole

Klassetrin

Elevkategori/handicaptype

Diverse

Specialcenter Karen Blixen Skolen

3. – 9. kl

Klasserne er normeret til 10 elever pr. klasse.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og ofte adfærdsmæssige forstyrrelser.

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever.

Specialcenter Bramdrup (pr. 1/1 2015)

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Normaltbegavede elever med opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD)

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever.

Specialcenter Munkevænget

4. - 9. kl.

Normaltbegavede børn og børn med sårbare kognitive forudsætninger for indlæring. Fælles for børnegruppen er, at de har store specifikke sproglige udfordringer

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever. 

Marielundskolen

0. - 9. kl.

Normaltbegavede elever i socioemotionelle vanskeligheder

Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.

Herudover tilbydes familiebehandling.

Specialcenter Vonsild

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Psykisk udviklingshæmmede elever, der kan være i adfærdsmæssige problemer

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever.

Ådalsskolen 

0. - 9. kl.

Elever med autismespektrumforstyrrelser

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever.

 

Støttetilbud i almenregi

Munkevængets Skole, Læsekursus. 4. klasse. Et tre-måneders tilbud for 4 elever pr. hold. Elever med dysleksi. Der tilbydes plads i skolens SFO-klub.

Munkevængets Skole, Sprogklasse. 0.- 4. kl. Klassen er normeret til 8 elever. Normaltbegavede børn og børn med sårbare kognitive forudsætninger for indlæring. Fælles for børnegruppen er, at de har store specifikke sproglige udfordringer. Der tilbydes SFO i almenskoleregi.

 

Støttetilbud i almenregi

Marielundskolen, Akutindsatsen, alle klassetrin, Visiterede afklaringstilbud til elever der har stået uden skoletilbud, eller i længere tid har været i skolevægring med behov for støtte til at vende tilbage til et skoletilbud, eller videre i uddannelsessystemet.

Marielundskolen, Slusen, alle klassetrin, Understøttelse af elevers re-inklusion fra Marielundskolen til almenskolen, og understøttelse af eleven i almenkonteksten gennem sparring og samarbejde.

Andet

Kolding Ungdomsskole, Nordre Skole, 8. – 10. kl. 23 elever. Nordre Skole er et alternativt skoletilbud for 8. – 10. klasses elever, der ikke fortsat kan eller ønsker at modtage det traditionelle skoletilbud.

PPR, Pædagogiske konsulenter, Alle klassetrin, Konsulenterne arbejder forebyggende og indgribende over for enkeltelever og hele klasser, der udviser trivselsproblemer.

PPR, Fælles AKT, alle klassetrin, Fælles AKT arbejder med en målrettet inklusionsindsats i en klassekontekst eller på tværs af klasser, og er handleanvisende i den pædagogiske praksis, og yder derudover sparring til klasseteams og ledelse.

 

7.2 - Specialpædagogisk indsats

PPR’s arbejde i relation til den specialpædagogiske indsats over for skoleelever og småbørn omfatter:

 • Undersøgelse - samtale med forældre, lærere, pædagoger og andre involverede parter. Observation. Psykologisk testning. Pædagogisk faglig vurdering.

 • Rådgivning/vejledning - af forældre, lærere og pædagoger. Supervision af lærerteams og pædagogteams.

 • Behandling - Udarbejdelse af behandlingsplaner/træningsprogrammer, f.eks. adfærds-regulering, motorisk træning o. lign.

 • Koordinering - af den specialpædagogiske indsats i samarbejde med sagsbehandlere fra social- og sundhedsforvaltning, plejehjemsforening, sygehus o. lign. Visitering til specialinstitutioner og anden relevant behandling.

8.1 – Økonomisk decentralisering på Folkeskoleområdet

 1. Indledning

 2. Rammer for udmøntning

 3. Overordnede rammer

 4. Regulering af områdets samlede budgetramme

 5. Understøttelse af decentral økonomistyring

 6. Samarbejde mellem forvaltning og decentrale enheder

 7. Budgetprincipper

 8. Midtvejsregulering på almenskolerne

 

1. Indledning

I Kolding Kommune styres økonomien i en decentral struktur. Det vil sige, at den enkelte decentrale leder har, inden for de lovgivningsmæssige rammer, selvstændigt ansvar for skolens økonomi og kan, inden for eget budget, disponere med en høj grad af frihed.

Forvaltningen har, i samarbejde med repræsentanter for de decentrale enheder, fastlagt principperne for økonomisk decentralisering under uddannelsespolitik.

2. Rammer for udmøntning

Med den økonomiske decentralisering under uddannelsespolitik ønskes klare og tyde­lige spilleregler omkring økonomistyringen, med tydeliggørelse af, hvilke frihedsgrader og
bin­din­ger den enkelte skole har.

Den økonomiske decentralisering skal give frihedsgrader til skolerne og styrke skolernes økonomiske ansvarlighed. Forslaget baserer sig på en grundlæggende tillid til, at skolerne ønsker at optimere og effektivisere driften bedst muligt. Endvidere kan decentral økonomistyring betragtes som et af flere midler til at sikre budget­overholdel­se.

3. Overordnede rammer

De overordnede rammer er følgende:

 • Lovgivningsmæssige rammer og krav
 • Byrådets beslutninger i øvrigt – herunder budgetstrategi

4. Regulering af områdets samlede budgetramme

Budgetrammen for børne- og uddannelsespolitik fastlægges ved 2. behandling af budgettet i oktober måned jf. Kolding Kommunes budgetstrategi. Reguleringer vil herefter kun ske ved:

 • Godkendte tillægsbevillinger som f.eks. overførelser fra sidste regnskabsår

5. Understøttelse af decentral økonomistyring

Den økonomiske decentralisering på uddannelsespolitik, understøttes af en række styringsværktøjer for at sikre de decentrale ledere det bedst mulige udgangspunkt for deres beslutninger. Styringsværktøjerne består dels af fælles kommunale systemer og dels af styringsværktøjer udviklet af forvaltningen. Der arbejdes løbende i forvaltningen med yderligere kvalificering af værktøjerne.

De væsentligste økonomiske styringsværktøjer under Uddannelsespolitik er følgende:

 • Ressourcetildelingsmodeller (Excel)
 • Økonomisystem (pt. Prisme)
 • Lønsystem (pt. Silkeborg data (SD))
 • Ledelsestilsyn (pt. Prisme)
 • Ledelsesinformation (pt. Targit)

6. Samarbejde mellem forvaltning og decentrale enheder

Den decentrale økonomistyring stiller krav til både ledere, administrativt personale og forvaltningen om et tæt samarbejde om budget, budgetopfølgning og regnskab. Forvaltningen udsender forud for kalenderåret en tids- og aktivitetsplan for både skoleårets planlægning samt buget og regnskab. Fokus i dokumentet er, at skabe gennemsigtighed og overblik for dermed at skabe et fælles ansvar for den samlede økonomi på området. Dokumentet er dynamisk og tilpasses løbende i forhold til aktuelle temaer, men support, sparring, tidsplan for budgetudmeldinger samt tidsplan for tilbagemeldinger fra institutionerne fremgår som faste punkter i dokumentet. Dokumentet indeholder også et administrativt styringsgrundlag for området.  

7. Budgetprincipper

Der er følgende hovedprincipper for udmøntningen af budgetterne, som også følger Kolding Kommunes bevillingsregler samt budgetstrategi:

 • Det samlede budget, som den enkelte decentrale leder har ansvaret for, kan aflæses i økonomisystemet af den enkelte decentrale leder.
 • Lønsummen beregnes med udgangspunkt i en tildelingsmodel, med en normering, der er vejledende (timer). Det er dog løn­summen, og ikke normeringen, som den decentrale enhed skal styre efter, jf. budgetstrategien som er vedtaget af Byrådet.
 • De decentrale enheder kan omplacere mellem enhedens konti. Dog skal budgetterne til almene skoler, SFO og specialcentre/-klasser holdes adskilt.
 • De decentrale enheders overførelsesadgang følger Kolding Kommunes bevillingsregler.
 • Forhandlingskompetencen vedr. lokalløn ligger centralt.

8. Midtvejsregulering på almenskolerne

Budgettet for året, som det ligger i økonomisystemet 1. januar, er lig med budgettet for det skoleår, der afsluttes i året til trods for, at det kun er retvisende for de første 7/12 af året. Derfor laves en midtvejsregulering når en troværdig prognose for elevtallet for kommende skoleår er kendt og budgettet tilrettes pr. 1. august.  Det samlede budget for året er således sammensat af 7/12 af tildelingen i det skoleår som afsluttes i året og 5/12 af tildelingen i det skoleår, der begynder i budgetåret.

9.1 - Driftsoverenskomst med anbringelsessteder 

Kolding Kommune har indgået driftsoverenskomst med følgende anbringelsessted med intern skole

Behandlingshjemmet Tagkærgaard I/S
Omfartsvejen 1
6070 Christiansfeld
Tlf.: 7456 2456 / 2521 6076
Mail: js@tagkaergaard.dk
Forstander: Jon Skriver

På tilsyns og dialog møderne i specialregi ønskes en afdækning af specialinstitutionernes virke, via dels interviews af ledelse og et repræsentativt udvalg af medarbejdere, og dels via overværelse af elementer af undervisningen.

Emnerne/problemstillingerne, der ønskes afdækket via interview er i punktform følgende:

i forhold til ledelsen:

 • Undervisning - fag, skema, resultater, evaluering
 • Arbejdsmiljø - fysiske rammer, psykiske arbejdsmiljø, magtanvendelse
 • Personaleforhold - sygdom/fravær, kvalifikationer, børneattester, fastholdelse i jobbet, fleksibilitet
 • Elevforhold - succeser, vanskeligheder, udfordringer
 • Samarbejde - internt i forhold til personale, forældre, BUF og andre samarbejdspartnere
 • Indsatspunkter - status og fremadrettet
 • Udvikling - organisatorisk og pædagogisk
 • Problemfelter/nye udfordringer - strategier for løsninger
 • Opfølgning på konklusioner fra sidste tilsyn
 • Evt. kvalitetsrapporten (gælder kun kommunale institutioner)

i forhold til personale:

 • Undervisning - fag, skema, metoder/pædagogik, resultater, evaluering, undervisningsplaner
 • Elevforhold - succeser, vanskeligheder, udfordringer
 • Samarbejde - med ledelsen, kollegialt, med forældre og elever
 • Arbejdsmiljø - fysiske og psykiske arbejdsforhold, magtanvendelse
 • Kommunikation - informationsniveau samt stedets tone
 • Problemfelter/nye udfordringer
 • Efteruddannelse behov/muligheder
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje