Skip til hoved indholdet

SSP-samarbejde

SSP-samarbejdet i Kolding sker på tre niveauer

Den generelle forebyggende indsats

Det er her, der er en kriminalpræventiv orientering, hvor der laves foredrag, kampagner, informationsmateriale m.m. Den generelle indsats retter sig mod alle børn og unge samt deres familier i lokalområdet.

Den specifikke indsats

Retter sig mod at gøre en indsats for at forbedre miljøet og levevilkårene.
Det kan være, hvordan man skaber bedre sociale netværk, og hvordan man skaber aktiviteter med idrætsmæssigt, kulturelt eller skolemæssigt indhold.
Den specifikke indsats retter sig endvidere mod grupper af unge, som er på vej ud i kriminalitet, misbrug m.m.

Den individorienterede indsats

SSP-samarbejdet skal endvidere arbejde på en tværfaglig og tværsektoriel indsats i forhold til børn og unge, som er på vej ud i kriminalitet, misbrug m.m.

Ved videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner iagttages bestemmelserne i retsplejelovens §115B

En æresrelateret konflikt er en konflikt, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Æren er tæt knyttet til familiemedlemmets seksualitet, som skal kontrolleres, som vedkommende bevarer sin ærbarhed. Negativ social kontrol er et delelement af æresrelaterede konflikter og kan i nogle tilfælde være første tegn på, at en konflikt er under optrapning, eller at et barn eller ung mistrives.

Handleplan - Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Actioncard - Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Formålet med handleplanen er at forebygge, at problemer relateret til radikalisering, ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol opstår og forværres. Handleplanen skal understøtte, at kommunale medarbejdere opbygger viden, forebygger, identificere og håndterer situationer med radikalisering, ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Handleplan - Radikalisering og ekstremisme

Actioncard - Radikalisering

SSP organisationsdiagram. Strategiske niveau - Styregruppen/lokalråd. Koordinerende niveau - Koordinationsgruppen og SSP-skolegrupper/SSP-skoleledere. Udførende niveau- SSP-Grupper.
SSP organisationsstruktur

Håndbogen - SSP samarbejde i Kolding Kommune

Håndbogen er til brug for alle fagpersoner inden for Socialforvalt­ningen, skoler og politi, der samar­bejder omkring det kriminalitetsfore­byggende samarbejde. Formålet er at give viden og indsigt i måden, samarbejdet er organiseret på. Hvilke metoder der anvendes - og målgruppen som metoderne skal bruges overfor. Samt give viden om regler og love inden for området.

Se Håndbog - SSP samarbejde i Kolding Kommune

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget har i december 2021 godkendt en handleplan for SSP-samarbejdet 2022-2025. Handleplanen er anbefalet af Lokalrådet for SSP-samarbejdet i Kolding Kommune. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en analyse af området og peger på to initiativer på samarbejdsniveau og 4 initiativer på indsatsniveau.
Indsatserne understøttes økonomisk af udmøntning af SSP-ungepujle i Kolding Kommune.

Se handleplan for SSP-samarbejdet 2022-2025

Målet er en læseplan der giver konkrete og lettilgængelige
bud på hvordan man tilrettelægger en forbyggende, oplysende og målrettet
undervisning på alle klassetrin gennem hele folkeskolen.

Læsplanen vil løbende blive ajourført med nye materialer, links og viden.

Se SSP Læseplan Kolding 2023

Kontakt

Afdelingsleder Familie- og Forebyggelse Maren Hornbech
Telefon: 79 79 28 52
mamh@kolding.dk