Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Når livet slutter Orlov til pasning af pårørende

Orlov til pasning af pårørende

Plejevederlag og pasningsvederlag er 2 slags tilskud til pårørende.

Læs om ordningen

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at pleje en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
 • at den døende har et plejebehov
 • at du og din nærtstående er enige om plejeordningen
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.
Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Plejevederlag til pasning af døende søges ved at bruge ansøgningen til servicelovens § 119. For at behandle ansøgningen skal kommunen ligeledes bruge:

 • Lønsedler for de seneste tre måneder
 • En kort beskrivelse af, hvilke opgaver du vil udføre i hjemmet i forhold til din alvorligt syge pårørende (fx almindelig daglig hygiejne, på- og afklædning, bad, toiletbesøg, tandbørstning, barbering)

Dette sendes via din e-boks til Kolding Kommune; skriv ”Senior- og Sundhedsrådgivningen” i emnefeltet.

Du vil eventuelt blive kontaktet for at få afklaret, om der vil være opgaver i hjemmet som hjemmeplejen/sygeplejen skal udføre

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kolding Kommune

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads.

Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kolding Kommune

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende plejer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kolding Kommune

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig og fx ikke bor i botilbud eller i en plejebolig
 • at begge parter – den syge og dig – er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kolding Kommune

Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 26.018 kr. pr. måned (2024). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Kolding Kommune

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Handicaprådgivningen på tlf. 79 79 79 79, hvis du har spørgsmål til ansøgningen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje