Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Trafikregistreringer

Trafikregistreringer

I Kolding Kommune arbejder vi for større trafiksikkerhed og fremkommelighed, og for derved at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Vi indsamler og leverer efterspurgte data af høj kvalitet om veje og trafik.

Formål

Registrering af vej- og trafikforholdene, herunder trafikmængderne, udgør det basale grundlag for den samlede vejplanlægning i Kolding Kommune.

Med henblik på at tilvejebringe et så godt beslutningsgrundlag som muligt indhentes data om trafikudviklingen/belastningen på vejene.

Til brug for specifikke planlægnings - og trafiksikkerhedsopgaver udføres der maskinelle tællinger både på og uden for faste stationer, ligesom der udføres en række manuelle tællinger, som giver oplysninger om køretøjets art, cyklister og fodgængere, samt trafikkens fordeling på vejstrækninger, i kryds, parkeringsanlæg og lignende.

Formålet med systematiske trafiktællinger er mangeartede.

 • Til borgerne (web-baseret info)
 • Til Erhvervslivet i relation til f.eks. "bosætnings-overvejelser"
 • Til det politiske system, som får anskueliggjort trafikkens udvikling og eventuelle fremkommelighedsproblemer

 • Vejdimensionering (slidlag, sideudvidelser etc.)
 • Fremkommelighedsberegninger (Kødannelser, ventetider etc.)
 • Dimensionering af kryds, rundkørsler, signalanlæg (antal spor etc.)
 • Miljøforhold (Trafikskabte miljøgener: støj, lugt, luft, rystelser etc.)
 • Trafikøkonomiske beregninger
 • Udbygning og vedligeholdelse af Kolding kommunes Trafik- og Miljømodel TMM
 • Bedre sortpletudpegning (Trafikarbejdet i relation til antal registrerede uheld)
 • Bedre udnyttelse af personaleressourcer

For alle faste tællestationer er der fræset spoler ned i asfalten. Ved at tilslutte et måleapparat til disse spoler kan man tælle trafikken, måle længden på køretøjet og hastigheden.

I hele kommunen findes der 65 faste tællestationer, på 29 af disse tælles der permanent året rundt, på resten (kaldet semipermanente stationer) tælles der mellem 5 og 7 uger om året. 

Ud af de 29 permanente tællestationer fungerer de 5 af dem også som fartvisere med display "Din fart".

Desuden fungerer 16 af de permanente og 3 af de semipermanente også som cyklisttællinger.

Alle Permanente stationer er opbygget ved at et tælleapparat bliver fastmonteret på stedet og data hentes hjem via telefon- og modem forbindelse, ved semipermanente stationer flyttes apparater rundt mellem stationerne.

Tællesæsonen er typisk fra marts til november, undtaget for de automatiske, der tælles hele året. 
Desuden tælles der i princippet ikke i de uger, hvor de store helligdage findes (påske, pinse, jul etc.). 

Manuelle tællinger skal som hovedregel foregå i månederne april - maj, og september - oktober, tællinger i juli samt den øvrige del af skoleferierne bør normalt undgås, Ligeledes bør uger med en eller to helligdage undgås, der tælles normalt på dagene tirsdag - torsdag. 

Tællingerne er en blanding af almindelige tællinger og klassifikationer, dvs. antal, længder og hastigheder.

Faste tællestationer tælles for nogle få stationers vedkommende hele året andre tælles 5 – 7 uger om året, og adhoctællinger er typisk af 1 uges varighed.

For at opnå en sikkerhed i Årsdøgntrafikken på 95 % skal alle semipermanente tællestationer tælles hvert år med en frekvens på 5-7 uger om året. Permanente tællestationer tælles hele året.

Trafikregistreringer maskinelle såvel som manuelle skal udvise et så korrekt billede af trafikken som muligt.

Årsdøgntrafikken (Aadt) er defineret som det antal biler der passerer en tællestationen i begge retninger i løbet af et gennemsnitsdøgn opgjort som gennemsnit over hele året

Hverdagsdøgntrafik (Hdt) er defineret som den gennemsnitlige trafik i et hverdagsdøgn (Mandag - Fredag) uden for sommermånederne (juni, juli og august).

Kortet viser udførte trafiktællinger på vejnettet i Kolding Kommune, det være sig både tællinger på faste tællestationer såvel som adhoc tællinger. 

Primært vises Årsdøgntrafikken ”Antal køretøjer pr. døgn ”,Årsdøgntrafikken er den gennemsnitlige døgntrafik for alle dage, svarende til at man talte alle dage hele året og dividerede med 365.

I det omfang der er registreret data kan følgende datatype også vises på kortet. ”Gns. Hastighed”, ”Antal cykler pr. døgn”, ”Antal lastbiler pr. døgn”   

Link til trafiktælling på kort - Trafiktal

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje