Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik, veje og parker Veje og parker Drift af veje og grønne områder Træstrategi

Træstrategi


Nogle af By- og Udviklingforvaltningens ældste træer findes langs landevejene og her i Stejlbjerganlægget.

Kolding Kommunes træstrategi sætter fokus på træerne og deres betydning for borgerne. Strategien sætter retningen, der giver den rette balance mellem de mange værdier og enkelte udfordringer, når By- og Udviklingsforvaltningen planlægger og drifter træerne.

Træerne afspejler årstiderne, bidrager til naturoplevelser, de indgår i klimaløsninger, og de er med til at sætte rammerne for det gode liv for borgere og gæster i kommunen.

Igennem hundreder af år, har træer været tænkt ind i planlægningen. Der er investeret mange ressourcer på træplantningerne og plejen. Det betyder, at vi i dag kan glæde os over de mange flotte træer som præger vores byer og landskaber.

Træernes værdier i kraft af de øgede huspriser for boliger, nær træerne og de grønne områder skal også tages med i den samlede vurdering af træernes store betydning.

Vi ved også, at træerne nyder stor opmærksomhed og positiv interesse fra borgernes side. Det mærker vi tydeligt via det engagement, vi møder i dagligdagen, samt i nye projekter. Vi vil derfor glæde os til at invitere borgerne mere ind i dialog og et samarbejde om de kommunale træer.

Gennem planlægningen og driften, skal vi sikre de ca. 11.200 registrerede kommunale træer, som står langs gader og veje, på torve og pladser og i byernes grønne områder og parker.

Med denne træstrategi vil vi sikre, at Kolding Kommunes forvaltning af de kommunale træer, tager højde for det langsigtede perspektiv og at vi, samt vores børn og børnebørn, fortsat kan glæde sig over at være bosat i en kommune med mange smukke træer. Træer der blot bliver smukkere og mere værdifulde som årene går.

Jakob Ville
Formand
Teknik- og Klimaudvalget

Birgitte Kragh
Formand
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Denne træstrategi skal understøtte en professionel og ensartet forvaltning af træerne, når Teknik- og Klimaudvalgets, samt Plan- Bolig og Miljøudvalgets politikker skal udmøntes.

Begge udvalg har vedtaget, at der skal være fokus på mere grønt i byerne, mere natur, grønne sammenhænge og bæredygtighed. Dette fremgår af fokusområderne i politikkerne for 2019 – 2022.

I Teknik- og Klimaudvalget har vi vedtaget at:
» Vi vil sikre mere grønt i byerne, mere biodiversitet og mere ”Vild med vilje”

I Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har vi vedtaget at sætte fokus på:
» Mere plads til natur 

I begge udvalg fokuserer vi på, at sikre et grønt nærmiljø for alle og få mere grønt ind i byerne.

Kolding Kommunes træstrategi sætter fokus på træernes betydning og værdi for borgerne, samt samspillet med arkitekturen, klimaet og naturen. 

Den giver også indsigt i, hvordan træerne beskyttes via lovgivning og planlægning.

Træer er udsatte, når der bygges og graves. Derfor sætter vi i Træstrategien fokus på, hvordan det håndteres og hvor der skal søges om gravetilladelse.

By- og Udviklingsforvaltningen har, via en træregistrering fra 2017, omfattende viden om de 11.200 træer de forvalter.

Træstrategien samler vores viden fra træregistreringen, udfordringer i driften, og de mange værdier, samt den administrationspraksis Kolding Kommune fører.

Dette er baggrunden for Træstrategiens indsatser.

Afgrænsning

Træstrategien gælder for træer på kommunale veje, stier og byrum, parker og grønne områder.
Strategien gælder således ikke for træer i kommunale skove og beplantningsbælter

Kolding Kommunes Træstrategi sætter fokus på en udvikling, hvor der tages vare på træerne og deres potentialer kommer til udtryk.

De 3 indsatser samler viden og værdier, samt fokusområder og politikker.

Indsatserne er derfor grundlaget for arbejdet med Kolding Kommunes træer de kommende år.

 • Vi passer på træerne, samt anerkender deres værdi for mennesker og natur
 • Vi øger trækapitalen ved at højne kvalitet og variation i drift og anlæg af træplantningerne
 • Vi inddrager borgerne og øger deres kendskab til træernes værdier

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
Delmål 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at
lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings og anden affaldsforvaltning.
Delmål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne
og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse,
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
Delmål 15.5 Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige
levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede
arter.

Træernes betydning

Træer, og især store træer, udgør nogle af de vigtigste elementer i vores byer og på landet. De er med til at skabe smukke gadeforløb, og de giver bydele, parker, pladser og gader identitet.

Uanset træernes placering findes de tæt på borgerne og de er meget synlige. Til stor glæde for langt de fleste. Også selv om der kan være udfordringer, når træerne skygger eller bladene falder.

Træer er vigtige for helbred og humør. Træer giver mange sanselige oplevelser. Årstidernes skiften, vinden i bladene, dufte, blomster og blade er værdier som har positiv indflydelse og virker afstressende. Selv muligheden for at kunne se træer fra boligen, har dokumenteret effekt på helbredet og humøret.

Træerne langs veje og stier er med til at skabe de grønne linjer og strukturer i byen og på landet. De bidrager derfor til at binde parker, naturområder og strande sammen. Grønne veje og forbindelser øger motivationen til fysisk aktivitet og bevægelse, og er derfor med til at fremme den fysiske sundhed.

Træerne er væsentlige elementer i de grønne områder. Undersøgelser viser, at de grønne områders værdier afspejler sig i værdien af boliger tæt på park og natur.

Den modsatte effekt opnås og huspriserne kan falde, når træer, parker og naturområder fjernes.

”Værdien af et hus stiger med op til 10% i gennemsnit for hver 10 ha park eller bynært naturareal, der findes inden for ca. 500 meters gåafstand” 
Kilde: Værdisætning af bykvaliteter – fra hovedstad til provins, KU 2013

Vi har fokus på:

 • Borgerhenvendelser vedrørende gener fra træer behandles efter “Retningslinjer for fældning og beskæring af træer på offentlige arealer”

Træerne i byen, på gaderne og i parkerne har en helt særlig funktion. De er det
levende og repræsenterer den vilde natur og formidler årets gang. De bidrager med deres
egen skønhed, synsindtryk og oplevelser og skaber frodighed og personlighed til områderne.

De fritvoksende bytræer er organiske i deres form. De er kontrasten til huse, bygninger og
belægningernes hårde flader, der udgør det regulerede og geometriske.

Træerne indgår ofte som en del af arkitekturen, hvor de kan være skalaformidlende, retningsgivende, rumdannende eller markerer en adskillelse mellem de kørende og gående trafikanter.

Både enkeltstående træer, trærækker og grupper af træer er med til at understrege særlige stemninger og rammer i det urbane miljø.

I landområderne skaber træerne visuelle forbindelser mellem de forskellige landskabselementer, rammer udsigter ind, er pejlemærker og skaber variation i oplevelsen af landskabet.

Desuden kan træer, i lighed med bygningerne, være vigtige kulturformidlere og historiefortællere. F.eks. indgår træerne på Lindegade og Nørregade i Christiansfeld som en vigtig del af fortællingen om byens historie.

Vi har fokus på:

 • At i nyplantninger tager vi højde for træernes udvikling, og placerer dem i passende afstand fra bygningerne.
 • At sikre plads til træernes rødder, så træerne kan udvikle sig og blive markante med- og modspillere til
  bygningerne.

Særligt store og gamle træer er værdifulde og har stor naturværdi. Ofte har træerne hulheder
og huller. Det giver mulighed for at fugle, flagermus, insekter og smådyr flytter ind.

Når træerne fungerer som levesteder for ynglende og rastende fugle, insekter og
smådyr, kræver de særlig opmærksomhed. For eksempel kan flere af arterne være fredet, og
deres levested må ikke fjernes uden en særlig tilladelse.

Alleer, trærækker, enkeltstående træer, samt grupper af træer fungerer som spredningskorridorer og bidrager til at trække naturen og naturoplevelserne ind i byen. Træerne er derfor med til at øge naturens mangfoldighed, kaldet biodiversiteten.

Skovens hjemmehørende træer, er noget af det mest oprindelige natur, vi har og mange planter, svampe og dyr er knyttet til f.eks. eg og lind. Netop eg og lind udgør 42 % af træartsbestanden på veje, byrum, parker og grønne områder, de er derfor et værdifuldt bidrag til biodiversiteten.

Vi har fokus på:

 • Ældre træer kan udgøre en risiko. Vi holder øje med dem og giver plads til natur og biodiversitet, uden at gå på kompromis med sikkerheden.
 • Når det er muligt bevares gamle træer ved nybyggerier og udvidelse af eksisterende bygninger.
 • Gamle, døde eller døende træer kan bevares som højstub af hensyn til biodiversiteten.

Træerne bidrager på mange måder til at forbedre det lokale klima i byerne. Det er særligt tæt på
træerne, at effekten kan mærkes. 

Vi ved at:
Træer og planter er en forudsætning for, at mennesker kan leve. Gennem fotosyntesen
optager de Co2 (kuldioxid) og producerer O2 (ilt).
Co2 oplagres i træet. I et udvokset bøgetræ er der bundet kulstof svarende til ca. 5 ton Co2.

Træets blade opfanger og filtrerer store mængder luft- og støvpartikler. De renser luften
og skaber et bedre mikroklima i lokalmiljøet.

Træer med store kroner optager regnvand med bladene og er med til at tilbageholde vand, under store regnskyl. Det medvirker til en forsinkelse på 10 – 20 min og er dermed med til, at forlænge perioden inden regnvandet løber i kloaksystemet. Desuden medvirker træets rodvækst til at øge jordbundens porøsitet og
vandgennemtrængelighed, samt holde på jorden og hindre erosion. Alle forhold er vigtige parametre under store regnskyl.

Træerne er også med til at køle byerne, når de giver skygge, og der sker en fordampning fra bladene. Byerne har mange store flader fra bygninger og belægninger. Fladerne akkumulerer varme og kan øge temperaturen op til 5 – 8 °C i byen, i forhold til de omkringliggende omgivelser. Træerne kan, på varme sommerdage
holde temperaturen nede. I en stor park, parcelhusområder og uden for byerne vil temperaturen typisk være 2 – 3 °C koldere end tæt bebyggede områder.

Træerne dæmper vinden med op til 25 %

Det kan øge borgernes velvære, når de færdes eller tager ophold i træernes nærhed.

Vi har fokus på:

 • At anvende træer i LAR- løsninger, når kraftigere og mere intense regnbyger skal tilbageholdes.
 • At vi i fremtiden får mindre regn om sommeren og længere perioder uden regn. Højere temperaturer vil få mere vand til at fordampe. Vand bliver derfor en afgørende faktor for træernes trivsel.
 • Klimaændringerne betyder at flere af de træarter vi tidligere har benyttet, får vanskiligere vækstvilkår. Vi anvender derfor flere forskellige arter.
 • At vejsalt udgør et stort problem for vejtræer. Saltet ødelægger jordens struktur, og forhindrer træerne i at optage tilstrækkelig med vand og næringsstoffer

Træernes beskyttelse

De eksisterende træer kan være beskyttet, enten fordi træet i sig selv er fredet eller beskyttet, eller
fordi træet er hjemsted for en fredet dyre eller planteart.

Vi har fokus på:

 • Træernes beskyttelse og rådgiver gerne borgere og entreprenører hvis der er tvivl.

Bemærk!

Lovgivning og beskyttelse af træerne er uafhængig af ejerforhold. Det er derfor ikke alene Kolding Kommunes
træer, der er omfattet af beskyttelse. Derfor er det altid vigtigt at få tjekket træernes beskyttelse inden fældning.

Beskrivelse af træer Lovgivning / politisk
beslutning
Beslutning i forhold til
fældninger
Fredede træer Naturbeskyttelsesloven
Bygningsfredningsloven
Fredningsnævnet
Slots- og Kulturstyrelsen
(vedr. træer omkring Koldinghus)
Træer i kulturmiljø Planloven (lokalplaner) (Vedr. UNESCO-området i
Christiansfeld)
Bevaringsværdige træer Planloven (lokalplaner) Kolding Kommune
Plan, Bolig og Miljøudvalget
Bevaringsværdige træer Træer omfattet af servitut /
tinglysning (enten privatretligt eller
ved myndighedstilladelser)
De påtaleberettigede
Træer der er levested for fredede
dyr eller planter
Naturbeskyttelsesloven §29 a,
bilag 3 (Habitatdirektivets Bilag
IV arter)
Lov om jagt og vildtforvaltning
§6a, stk. 2
Bekendtgørelse om fredning af
visse dyre- og plantearter og
pleje af tilskadekommet vildt (nr.
1466 af 6. dec. 2018)
Miljøstyrelsen
Kolding Kommune,
Naturafdelingen

Rødderne er træernes fundament. De store grove rødder er vigtige for træets stabilitet. Det
er dem, der sikrer at træet står fast. De mindre og finere rødder bruger træet til at optage vand
og næring med.
 
Hvis der graves så tæt på træet, at rødderne beskadiges eller eventuelt fjernes, har det stor
betydning for træets stabilitet og sundhed.

Ved gravning i vejarealer skal der altid søges en gravetilladelse. Det er ikke tilladt at grave i
drypzonen under træets krone. Her skal der laves aftaler om underføring af rør. Graves der
tættere end 4 m fra træets stamme, skal der altid laves en særskilt aftale om, hvordan træet
sikres bedst mulig.
Ved gravning i et grønt område, skal der også altid søges en gravetilladelse. Tilladelse kræver,
at der er en konkret aftale som sikrer træet, inden arbejdet går i gang.

Ved byggeri eller andet arbejde tæt på kommunens træer skal træerne beskyttes. Der
må ikke oplagres materialer, ske komprimering af jorden eller påkørsel af træet. Derfor skal der
opsættes et hegn, som beskytter både rødder, stamme og krone. Hegnet opsættes udenfor
kronekant.

Beslutningstager vedr. gravearbejder og byggeri nær træerne er By- og Udviklingsforvaltningen.

Kontakt:

Mail: gravetilladelse@kolding.dk
Tlf.: 7979 1400.
Træer, der fældes eller beskadiges uden tilladelse fra ejeren, kan udløse krav om erstatning. Det er ejeren, som afgør om der skal stilles krav om erstatning.
Kolding kommune anvender VAT19, når træets værdi skal fastlægges.

Hvad er VAT 19?

VAT 19 er en metode til at sætte kroner og ører på træers værdier.

VAT19 sikrer en ensartet vurdering af træernes værdi og anvendes også af retssystemet, når der skal
træffes afgørelser

Kolding Kommunes træer

Aldersfordeling

De sidste 10 år, er der årligt plantet ca. 150 nye træer. Træplantning er sket i forbindelse med nye
projekter og som erstatning for døde/døende træer.

I skemaet kan du se aldersfordelingen i procent.

% Fordeling Aldersfordeling 
1 120 - ? år
1 100 - 119 år
3 80-99 år
9 60-79 år
23 40-59 år
33 20-39 år
31 0-19 år

De 10 mest brugte slægter

Kolding Kommune udgør de 10 mest anvendte slægter 89 % af træartsbestanden.

I skemaet kan du se fordelingen i procent for de forskellige træslægter.

% Fordeling Slægt
24 Lind
17 Løn
17 Eg
7 Røn
6 Birk
5 Ask
Kirsebær/blomme
4 Avnbøg
3 Tjørn
2 Bøg

Både elmesygen og asketoptørre er eksempler på, at det er vigtigt med stor artsspredning blandt de træer
der plantes i byens rum, pladser og langs vejene.

Flere undersøgelser viser en tendens til, at der bruges for få træarter. Det gør træbestanden sårbar over
angreb af sygdomme og skadedyr.

Forklaring
Der kan være mange arter i en slægt. F.eks. hører stilkeg, vintereg og pyramideeg alle til egeslægten

Registrering

I 2017 blev samtlige kommunale træer i Kolding kommune registreret. Registreringen viste, at By og
Udviklingsforvaltningen plejer 11.239 træer.

Registreringen giver et omfattende overblik over træernes placering, art, alder, tilstand og
sikkerhed. Den skaber også et godt grundlag for forvaltning og pleje af træerne. Desuden kan
der nu udtrækkes relevant statistik og viden om træerne. Denne viden giver overblik og mulighed
for langsigtet planlægning og prioritering af ressourcer.
Træernes tilstand blev vurderet ud fra 5 kategorier.

 • 82 % fik kategorien god og middel
 • 18 % var dårlige, døende eller døde

Bemærk!
Registreringen omfatter ikke træer ved kommunale institutioner, skoler, fritidsfaciliteter med mere.
Det er alene træer, der driftes af By- og Udviklingsforvaltningen, som er registreret

Vi har fokus på:

 • At lægge en langsigtet plan for forbedring af vækstvilkår eller udskiftning af de 18 % dårlige, døde eller
  døende træer.
 • Træartsvalg og variation, når der plantes nye træer.
 • Træer på private områder og ved kommunale bygninger har også stor betydning for det grønne i byerne.

Planlægningen er afgørende for om træerne udvikler sig, og opnår den ønskede effekt. Jo
tidligere der tages stilling til træart og træernes placering, jo bedre kan deres vækstvilkår sikres.
Et træ der sikres gode vækstbetingelser fra starten, har de bedste betingelser for en god
trivsel og udvikler sig efter hensigten. Samtidig er det billigere at drifte træet.

Træernes alder, livsfase og placering har betydning for driften. Driften tilpasses træets
alder, formål og vækstbetingelser. Opgaverne tilpasses og opdeles efter:

 • Planlægning og anlæg
 • Nyplantede træer 0 – 3 år
 • Unge træer 4 – 20 år
 • Udvoksede træer. Fritstående eller formede
 • Gamle træer, der på sigt også kan blive risikotræer

”Træets rødder har brug for plads.
I vejarealer er der kamp om pladsen. Her skal både være plads til træets rødder, vand, el og andre
forsyninger. 
Desuden skal belægningens underlag være fast og kunne tåle trafikkens belastning."

Nyplantede træer

De første år efter plantningen er vigtige for etableringen. Træet er nu flyttet fra planteskolens
beskyttende miljø, og til en langt mere udsat placering.

De unge træer 4 – 20 år

Særligt vejtræer, kræver beskæring i den unge periode af træets liv. Her skal træerne formes
og forberedes på voksenlivet. F.eks. er der behov for at sikre frihøjde og plads til bilerne, når
træerne gror tæt på vejen.

Fritvoksende træer

Fritvoksende træer udvikler sig som enkeltindivider og får karakter, afhængig af træarten. Beskæring skal helst undgås. Der kan dog være behov for at beskære for døde grene, eller grene som hænger for langt ned over veje og stier.

Formede træer

Formede træer, skal beskæres oftere for at holde formen. At holde et træ i en bestemt form, kan
give et område en helt særlig karakter, f.eks. et kulturmiljø.
Formklipning af træer er en dyr driftsform og benyttes kun, når det tjener et bestemt formål.

Gamle træer, døende træer og risikotræer

Gamle træer har et helt særligt udtryk og er meget ikoniske. Med tiden kan der opstå
huller og lign. i træet. Hullerne giver levested for flagermus, smådyr, insekter, svampe og
lign. Ofte er der masser af liv og dermed stor biodiversitet knyttet til de gamle træer. Derfor
skal der også helt særlige grunde til at fælde de gamle træer.

Når et træ bliver gammelt, øges risikoen for døde og knækkede grene, eller at træet
vælter. Gamle træer, som er nået til denne fase kaldes et risikotræ, og skal tilses med jævne
mellemrum. Særligt træer nær bygninger, langs veje og hvor der færdes mange mennesker skal
tilses jævnligt.

Træer har en imponerende evne til at vokse, på trods af vanskelige vilkår. Når der ikke er plads til
rødderne i jorden, lægger de sig i overfladen. Det kan give farlige situationer med hævede fliser og
risiko for at snuble.

Der findes forskellige metoder, som kan afhjælpe de farlige situationer og samtidig forbedre vilkårene for træerne.

I hvert tilfælde vurderes løsningsmulighederne og der tages højde for træernes værdi for området kontra omkostningerne til at forbedre vækstvilkårene. Fliserne kan f.eks. hæves i forbindelse med en omlægning. Det vil forbedre sikkerheden og give plads til rødderne.

Døde eller døende træer

Kolding Kommune har 207 døde eller døende træer. Der skal tages stilling til disse træers
fremtid.

Vi overvejer om:

 • Træet kan få bedre forhold og vækst.
 • Om træet er bedre egnet som biodiversitetstræ.
 • Om der fortsat skal være træer i området.
 • Om et andet træartsvalg, eller en forbedring af jordbundsforhold kan gøre en genplantning fornuftig.

Det er ikke altid muligt at sikre og bevare træerne. I visse tilfælde er det bedre at fælde og erstatte med nye træer på en mere egnet placering.

Når fremtiden overvejes for gode og sunde træer

Gode og sunde træer, må nogle gange lade livet til fordel for et nyt projekt.

Når træets fremtid overvejes, skal der altid foreligge helt særlige argumenter for at fjerne et eller flere træer.

Det nye projekt skal tilføre en større merværdi for området, og give flere træer der sikres de rette vækstforhold. 

Træer bør indgå i alle former for projekter. De bedste resultater opnås, når træerne tænkes ind helt fra starten.

Indsatsområder og handlinger

Træerne i byens rum, på gaderne, i parkerne og de grønne områder, er en meget væsentlig del af det grønne islæt og struktur i byerne. Det samme gælder vejtræerne på landet, der giver oplevelser, dybde og bidrager til orienteringen i forhold til landskabet.

Her i Kolding Kommune anerkender vi træernes store betydning, og vi ønsker at passe på de eksisterende træer, samt fortsat at plante nye træer.

Vi er allerede godt i gang og fortsætter indsatsen. Vi sætter også gerne flere initiativer i gang for at styrke vores mål om ”Mere grønt og mere natur i byerne”.

Handlinger

I dag gør vi

 • Plejer og sikrer de 11.200 træer fortsat kan udvikle sig og forskønne byer og veje på landet. Vi følger udviklingen og dokumenterer indsatsen.
 • Følger retningslinjer for fældning og beskæring af træer i Kolding Kommune
 • Følger retningslinjer for håndtering af gravearbejder og ved byggeri

Vi ønsker også

 • At reducere antallet af døde/døende træer med 10 % om året, så den generelle sundhedstilstand forbedres de kommende 10 år.
 • At udarbejde retningslinjer for forvaltning af risikotræer
 • At øge opmærksomheden på etableringsplejen og træernes første 20 år.
 • At øge opmærksomheden på faglig uddannelse af træplejere
 • At udarbejde retningslinjer ved fældning og beskæring af store/gamle træer, for at sikre biodiversiteten uden at gå på kompromis med sikkerheden

De kommunale træer repræsenterer en ganske høj værdi. At fastlægge værdien af et træ, er en yderst vanskelig opgave. En ting er de konkrete omkostninger til plantning, etablering og vedligehold. En anden ting er værdien af f.eks. de øgede værdier for ejendomspriser og herlighedsværdier.

I oktober 2019 blev værdien af træer ved veje og pladser opgjort. Resultatet viste at de ca. 8.500 vejtræer udgør en værdi på ca. 280 mio. kr. Denne værdi er sammensat af de skønnede omkostninger til etablering og plantning, tillagt en værdiforøgelse fordi træerne vokser og bliver mere værd jo større/ældre de bliver.
Træernes værdi på ca. 280 mio. kr. er uden tillæg for herlighedsværdier og nytteværdier, men korrigeret for træernes sundhedstilstand.

Herlighedsværdier

 • Årstidernes skiften
 • Æstetik og rumlighed
 • Læring og leg
 • Tilhørsforhold
 • Identitet
 • Naturoplevelser
 • Sanseoplevelser
 • Mødested
 • Menneskelig skala
 • Fred og ro

Nytteværdier

 • Skaber læ
 • Bidrager til øget biodiversitet
 • Opsuger regnvand
 • Sænker temperaturen
 • Øger trafiksikkerheden
 • Forbedrer luftkvaliteten
 • Reducerer støjgener
 • Giver skygge
 • Optager Co2
 • Renser vand

Handlinger

I dag gør vi

 • Når eksisterende træer fældes genplantes som regel 1 træ, for hvert træ der fældes. Vi kalder det ”Træ-for-et-træ” princippet.
 • Træernes vækstvilkår sikres fra starten, og vi følger principperne som sikrer passende mængde jord og plads.
 • Vi vurderer træer med dårlige vækstforhold, og fælder træer, der ikke trives.

Vi ønsker også

 • At få udbygget retningslinjerne for håndtering af træer ifm. gravearbejder og byggeri.
 • At etablere en træfond, hvor erstatninger for fældede og ødelagte træer indbetales.
  Midlerne fra Træfonden anvendes til plantning af nye træer. VAT19 anvendes, når træerne værdisættes.
 • At forbedre vækstvilkårene for træer der mistrives, hvor det er muligt.
 • At udarbejde et paradigme, der sikrer øget variation i træartsvalget ved nyplantninger
 • At forsætte med udvikling af anlægsfasen ved plantninger.

Borgernes interesser for træerne kommer til udtryk i mange sammenhænge. Det er ikke alene, når de bliver spurgt, men også i nye projekter, renoveringer og lign. der er interesse og ønsker om træer i områderne.

Denne interesse og lokale viden om træerne, er vigtig viden i forvaltningen af de kommunale træer. Derfor vil vi, i højere grad, gerne inddrage borgerne forvaltningen af de eksisterende træer.

De kommunale træer suppleres af mange smukke træer på private arealer. Vi ved dog godt, at ikke alle har viden og kendskab til træerne og deres betydning. Der er mange gevinster ved at øge opmærksomheden på alle kommunens træer. Derfor vil vi gerne dele vores viden og opmærksomhed med borgerne.

Handlinger

I dag gør vi

 • Inddrager borgerne i projekter og anlæg, når det er muligt
 • Lytter til borgernes ønsker/bekymringer og efterkommer dem, hvis det er muligt.

Vi ønsker også

 • At opfordre borgerne til at komme med forslag til plantning af nye træer. Borgernes 10 bedste forslag udvælges og realiseres.
 • At invitere til en fotokonkurrence af kommunens træer og udstille billederne af de flotteste kommunale træer i et centralt byrum eller park. På baggrund af fotokonkurrencen laves en plakat med ”Træer i Kolding”
 • At udarbejde et kort over de vigtigste/flotteste kommunale træer
 • Inddrage borgerne i udpegning af de 100 vigtigste træer i kommunen.
 • Plan for oplysning og information om træer til borgerne i Kolding Kommune

Administrationspraksis

Der er mange hensyn at tage, i anlæg og drift af træer.

Træer indgår i mange sammenhænge, og der er mange interesser. Desuden kan træerne være beskyttet af fredninger, Naturbeskyttelsesloven, servitut, lokalplaner mv. 

Derfor er det vigtigt at skabe en fælles ramme og forståelse for administrationen og forvaltningen af de kommunale træer. Dette gøres via et administrationsgrundlag, som understøtter intentionerne i træstrategien.

Noget af dette materiale er udarbejdet, andet skal udarbejdes de kommende år.

De kommende år vil administrationsgrundlaget for forvaltningen af kommunens træer blive udbygget, og komme til at bestå af:

 • Træer i lokalplanlægningen (ny udarbejdes)
 • Fældning af eksisterende træer (ny udarbejdes)
 • Ny- eller genplantning af træer (ny udarbejdes)
 • Vurdering af og tiltag for bedre vækstforhold for eksisterende bytræer (ny udarbejdes)

 • Principskitser for opbygning af plantehuller i belægning, græsrabat mv. (ny udarbejdes)
 • Kvalitetsbeskrivelse for 3 første års etableringspleje (eksisterende revideres)
 • Kvalitetsbeskrivelse for 4 – 20 års opbygningspleje (eksisterende revideres)
 • Kvalitetsbeskrivelse for drift af formede træer (eksisterende revideres)
 • Kvalitetsbeskrivelse for drift af fritvoksende træer (eksisterende revideres)
 • Kvalitetsbeskrivelse for drift af biodiversitetstræer (ny udarbejdes)

 • Opgørelse og dokumentation af træers afledte værdier.
 • Idekatalog – tiltag og mulighed for at øge biodiversiteten.
 • Paradigme for et varieret træartsvalg.

 • Retningslinjer for fældning og beskæring af træer på offentlige arealer i Kolding kommune (eksisterende revideres)
 • Retningslinjer for håndtering af træer i forbindelse med gravearbejder og byggeri (ny udarbejdes)
 • Retningslinjer for erstatning af fældede træer (VAT19) og oprettelse af en Træfond (ny udarbejdes)
 • Retningslinjer for fældning og beskæring af store/gamle træer i Kolding Kommune (ny udarbejdes)
 • Retningslinjer for forvaltning af risikotræer (ny udarbejdes)
 • Retningslinjer for plantning af allergifremkaldende træer på offentlige arealer i Kolding Kommune (eksisterende revideres)

By- og Fællesforvaltningen

Trafik, Vej og Park
Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje