Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for boligforeninger Tema: Bæredygtig omstilling i affaldssektoren Case: Bæredygtighed i udbudskontrakter på affaldsområdet

Case: Bæredygtighed i udbudskontrakter på affaldsområdet

For English version, Circular tenders for collection of waste materials, please scroll down

Kolding Kommune vil øge sin kapacitet og erfaring med cirkulære indkøb, både som en del af EU-projektet Procirc og generelt. 

 

Indkøbsproces

1. Intern afklaring

Forløbet startede med en indledende snak for intern afklaring og aftale om en model, der kunne indarbejdes i kommende udbud.

Der var fra starten et ønske om, at alle tilbudsgivere skulle stå til regnskab for både konkrete tiltag og tiltag i forbindelse med udbuddet.

Hvis udbuddet stiller krav til en redegørelse i forbindelse med afgivelse af tilbud, skal kravet til redegørelsens indehold være tydeligt og meget konkret. Det kunne vi ikke definere ud fra den viden, vi havde på det tidspunkt i projektet.

Derfor blev det rettet til, at tilbudsgivere, der vandt, skal berette om "udviklingsprojekter, innovation og ny teknologi" på kontraktmødet og efterfølgende sende en skriftlig udtalelse til Kolding Kommune.

2. Cirkulær økonomi tekst indsat i udbudsmateriale

Formuleringen sat ind herunder er brugt i tre udbud på i alt 19 affaldsfraktioner fra genbrugspladserne; madaffald, beton og mursten, jord, haveaffald, stort brændbart affald, trykimprægneret træ, rent træ, vinduer og døre, husholdningsglas, pap, papir, bøger, hård plast, blød plast, pvc, havemøbler, isolering, gips, keramik og sanitet samt affald til sortering (losseplads).

Formuleringen blev også brugt i udbud af salg af madaffald fra kommunens indsamlingsordning.

Det var hensigten, at de udtalelser, vi modtog, skulle danne grundlag for en skabelon til brug i fremtidige udbud, der skulle udfyldes som en del af tilbudsafgivelsen.

Udviklingsprojekter, innovation og ny teknologi

Ved indgåelse af en kontrakt skal vinderentreprenøren redegøre for eventuelle cirkulære udviklingsprojekter, der arbejdes på, eller projekter der fremmer cirkularitet i forhold til håndteringen af den pågældende affaldsfraktion, herunder cirkulære partnerskaber med andre virksomheder lokalt, regionalt eller nationalt.

Rapporten skal endvidere beskrive indsatsen for at forlænge levetiden af entreprenørens eget udstyr, der anvendes i driften (f.eks. køretøjer, maskiner, bygninger, værktøj mv.) samt eventuelle nye teknologier, der fremmer den cirkulære økonomi (fx i forhold til til forlængelse af udstyrets levetid, øget genbrug, øget vedligeholdelse for at minimere afhængigheden af nyt udstyr, mindre brug af kemikalier, mindre CO2 osv.).

Dette afsnit blev sat ind i udbudsmaterialet

Resultater

3. Fremlæggelse og modtagelse af erklæringer

I alt blev der modtaget syv udtalelser, og udtalelserne var af meget forskellig karakter, hvilket også var forventet. Nogen angiver virksomhedens overordnede intentioner, mens andre var mere faktuelle og rettet mod at beskrive specifikke initiativer og opgaver.

4. Evaluering af processen

Projektgruppen har på baggrund af de indkomne udtalelser vurderet, at det fortsat er vanskeligt at lave en skabelon, der kan bruges i forbindelse med afgivelse af fremtidige tilbud.

De oplysninger, der fremkom i forbindelse med udtalelserne, var dog meget interessante, og projektgruppen besluttede, at den hidtidige formulering ville blive fastholdt i fremtidige udbud - eventuelt med mindre rettelser så vi som indkøber får en bedre indsigt i vores leverandøres aktiviteter omkring bæredygtighed.

5. Kommende tiltag

I arbejdet med nye affaldsudbud vil vi fokusere på at give behandlingsanlæggene mulighed for at komme med ideer og projekter, der kan bidrage til nye og mere cirkulære økonomiske tiltag under markedsdialogen.

Erfaringer

  • Der er fortsat et stort potentiale for realisering af bæredygtige tiltag i vores indkøbspraksis. En del af dette potentiale ligger i vores erfaring, viden og praksis, og en del ligger i de data og mængder, virksomheder kan give os.
  • Kravet om udtalelser omkring bæredygtige økonomiske aktiviteter motiverer tilbudsgiverne til at reflektere over deres praksis, og det kan muligvis videreudvikle med igennem forhandlingsbaserede udbud.
  • Der kan være potentiale for at bruge udbud og kontrakter som et udviklingsværktøj for den virksomhed, der vinder udbuddet. For eksempel kan der i løbet af en kontrakts levetid fastsættes milepæle med bonus og bod, der kan motivere en virksomhed til at arbejde for en grønnere dagsorden, skabe en mere cirkulær proces eller forbedre datavaliditeten, der kan danne grundlag for bedre forsyning, samarbejde eller behandling i fremtiden.
  • Kolding Kommune har fortsat fokus på cirkulær økonomi i alle udbud og indkøb, hvilket også er en del af den kommende Indkøbs- og ressourcestrategi. Derudover er det vigtigt at blive ved med at udvikle erfaring og praktiske cases om cirkulære udbud gennem uddannelse og erfaringsudveksling med andre kommuner og konsulenter.

Baggrund

I udbud af affaldsmaterialer er der generelt et cirkulært niveau, da de fleste af udbuddene har til formål at genanvende de indsamlede materialer til den bedst mulige pris. Selvom der er et stort forbedringspotentiale, giver det en del problemer i forbindelse med genanvendelse af affald.

  • Nogle genanvendelsesanlæg kan håndtere store mængder materialer med en høj variation i kvalitet. Resultatet af dette er generelt et lavkvalitetsprodukt, der har et begrænset antal anvendelsesmuligheder.
  • Andre genanvendelsesanlæg fokuserer på at producere et højkvalitetsprodukt, der har langt bedre anvendelsespotentiale, men som kræver et inputmateriale af lige så høj kvalitet i form af ensartede og velsorterede affaldsmaterialer.

Hvordan man får disse materialer er en anden historie, og det er tilstrækkeligt at sige, at det kræver en stor indsats at få en beholder eller container med højkvalitetsmateriale. I nogle tilfælde kan selv 0,05 % forurening af et uforeneligt materiale reducere indholdet af en container fra høj kvalitet til meget dårlig kvalitet. Derfor er det vigtigt at tage affaldssortering seriøst. Når folk ikke gør det, går idealet omkring genanvendelse, hvor ét produkt omarbejdes til et nyt og lige så godt produkt, tabt, og kvaliteten nedgraderes og resulterer i et ringere produkt med endnu mindre potentiale for genanvendelse.

Indsamling af materialer af bedre kvalitet er en måde at løse dette problem på, men bedre teknologi, håndtering og behandling er også mulige løsninger. Problemet er, at når omkostninger generelt er den eneste parameter i udbud og de efterfølgende kontrakter, er der ringe incitament til at forbedre disse aspekter af affaldsbehandling. Derfor er det vigtigt at få en bedre forståelse for, hvordan behandlingsanlæggene arbejder med cirkulær økonomi, og hvordan det kan blive en større faktor i udbud, hvordan det kan synliggøres og eventuelt motivere dem til at øge deres fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Oven i dette er der ofte relativt få behandlingsanlæg i et geografisk område, der er i stand til at behandle hver enkelt affaldstype (affaldsfraktion). Tanken om, at markedet vil supplere en løsning, hvis udbuddet er lavet korrekt, er ikke gældende i denne sammenhæng, da antallet af mulige modtagere/tilbudsgivere ofte er begrænset til to eller tre virksomheder. Derfor skal nogle af udbuddene fokusere på at udvikle de eksisterende renseanlæg frem for at håbe på, at der dukker en ’perfekt’ tredjepart op, hvis eksistens vi bare ikke kendte til.

En ny tilgang til udbud kan være med til at påvirke udviklingen på affaldsområdet og være med til at øge hastigheden af udviklingen af markedet.

 


Du kan læse mere om de resultater Kolding Kommune har leveret i EU-projektet ProCirc

Guide: Kom i gang med grønne indkøb 

Case: Fra fossilt brændstof til kørsel på grønne drivmidler

Case: Indkøb af bæredygtige julegaver til personale

Besøg den officielle hjemmeside for ProCirc


Circular tenders for collection of waste materials

Kolding Municipality aims to increase its capacity and experience with circular procurement, both as part of Procirc and in general.

 

Procurement process 

1. Internal clarification


The process began with an introductory talk for internal clarification and agreement on a model that could be incorporated in upcoming tenders.


From the beginning, there was a desire for all bidders to be required to account for both specific initiatives and initiatives in connection with the bidding. In the process, this was corrected so that winning bidders at the contract meeting must report on "development projects, innovation and new technology", and subsequently send a written statement to Kolding Municipality.


If the tender sets requirements for a statement in connection with the submission of the tender, it must be clear and be very specific about what this statement must contain. We could not define this on the basis of knowledge at the time.

2. Circular economy text inserted in tender material

The wording in the box below was used in three tenders for a total of 19 waste fractions from the recycling sites; food waste, concrete and brick, soil, garden waste, large combustible waste, pressure impregnated wood, clean wood, windows and doors, household glass, cardboard, paper, books, hard plastic, soft plastic, pvc, garden furniture, insulation, plaster, ceramics and sanitation, and waste for sorting (landfill).

The wording was also used in tenders for the sale of food waste from the municipality's collection scheme.

On the basis of the incoming statements from these tenders, the intention was to make a template for use in future tenders.

A template that had to be filled in as part of the tender submission.

Development projects, innovation and new technology

When entering into a contract the winning contractor must, account for any circular development projects that are being worked on or projects that promote circularity in relation to the handling of the waste fraction in question, including circular partnerships with other companies locally, regionally or nationally.

The report must also describe the efforts made to extend the life of the contractor’s own equipment used in the operation (e.g. vehicles, machines, buildings, tools, etc.), as well as any new technologies that promote the circular economy (e.g. in relation to extension of service life of equipment, increased recycling, increased maintenance to minimise reliance on new equipment, less use of chemicals, less CO2 etc.)

This paragraph was used in tenders

Results

3. Presentation and receipt of statements

A total of seven statements were received. The statements were each of a very different nature, which was also expected.

Some indicate the company's overall intentions, while others were more factual, and were more aimed at describing individual tasks.

4. Evaluation of the process

On the basis of the statements received, the project group has assessed that it is still difficult to create a template that can be used in connection with the submission of future tenders.

However, the information that emerged in connection with the statements was very interesting, and the project group decided that the previous wording would be maintained in future tenders - possibly with minor corrections.

5. Upcoming initiatives

When working with new waste tenders we will focus on providing opportunities for the treatment plants to come up with ideas and projects that can contribute to new and more circular economic initiatives, during the market dialogue.

 


Read more about Kolding Municipalities results delivered within the EU-project ProCirc

Guide: Guide to basic circular procurement 

Case: Transition from fossil fuel to green energy

Case: Circular Christmas presents for employees

Visit the official ProCirc website

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje