Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for institutioner og skoler Tema: Bæredygtig omstilling i affaldssektoren Case: Indkøb af bæredygtige julegaver til personale

Case: Indkøb af bæredygtige julegaver til personale

For English version, Circular Christmas presents for employees, please scroll down

Kolding Kommunes afdeling Redux - Affald og Genbrug ønskede at mindske miljøbelastningen af julegaver til sine ansatte i december 2020. Den mest oplagte løsning ville være ikke at købe nogen gaver, men ved at gøre indkøbene bæredygtige og om muligt kun at bruge lokale virksomheder, kunne afdelingen sende et vigtigt signal til både medarbejdere og lokale virksomheder. 

 

Indkøbsproces

Vi undersøgte markedet for at finde lokale leverandører, der kunne levere bæredygtige julegaver. Det var svært at udvælge leverandører, fordi bæredygtighed er et lidt fleksibelt begreb.
I sidste ende blev syv leverandører identificeret med en kombination af lokalt producerede varer og oplevelser.

Hver leverandør lavede en gavepakke eller gavekort, der matchede den økonomiske ramme de fik. Leverandørerne sendte tekst og billeder til Redux, der skulle bruges til opsætning af et gavekatalog, der efterfølgende blev sendt ud til medarbejderne. På den måde kunne personalet selv vælge, hvad de ønskede, og dermed sikrede vi, at gaven var så relevant som mulig for modtageren og dermed ville blive brugt.

Det er sket alt for mange gange i det danske erhverv, at en virksomhed køber én gave til alle medarbejderne, hvorefter 75% aldrig tager den i brug, smider den direkte ud eller ”glemmer den”.

Det er spild af både ressourcer og penge. Mange lever i en tilværelse af overflod og sætter derfor ikke pris på at få en vilkårlig genstand. Hvis modtageren er over 30 år, er der gode odds for, at de har mindst én på loftet allerede. Den gennemsnitlige dansker har genstande for 7.672 kroner liggende på loftet, ifølge en undersøgelse, som YouGov foretog for DBA i 2016.

Den standardiserede julegave har derfor på mange måder mistet sin relevans, og det at give medarbejderne et valg er derfor bæredygtigt i sig selv, fordi gaven erstatter et fremtidigt køb for medarbejderen.

Undersøgelsen blev sendt ud til medarbejderne, så de kunne vælge, hvilken gave de foretrak. Det var dog en længere proces at få medarbejdere til at udfylde undersøgelsen, og den kollega, der var ansvarlig for at indsamle undersøgelserne, måtte sende flere rykkere.

Resultater

Den endelige status viste, at 84 ud af 88 medarbejdere valgte en gave, hvilket tyder på, at udvalget blev taget godt imod. Den generelle tilbagemelding fra medarbejderne var, at de var glade for både gaverne og de bæredygtige intentioner, der lå bag. Enkelte var dog utilfredse med udvalget.


39 medarbejdere valgte materialegaver og 45 valgte oplevelsesgaver (fx årskort til museer). Da 56 % af gaverne ikke var fysiske, er affaldsreduktionen væsentlig, selvom vi ikke kan beregne CO2-udledningen nøjagtigt.

En 56% reduktion af materielle gaver og 44 % af bæredygtigt producerede gaver indikerer, at den samlede reduktionen af CO2 udledning er langt over 50%.

Erfaringer

  • Klare kriterier for succes og veletablerede parametre er meget vigtige, når man ser på nye leverandører. Vi brugte mere tid end beregnet på markedsdialog og interne møder, og det kunne have været undgået, hvis vi havde haft tydeligere projektmål fastlagt fra start.
  • For at undgå at bruge tid på at indsamle undersøgelsessvar er det væsentligt at lægge ansvaret for at få en gave på medarbejderen og teamlederne ved at bede dem om at udfylde undersøgelsen. En klar kommunikation om ”ingen svar er lig med ingen gave”, en fast deadline og en enkelt rykker burde være nok i fremtiden.
  • Det er nemt at være bæredygtig. At gøre det inden for rimelige budget- og tidsbegrænsninger er udfordringen.

 

Du kan læse mere om de resultater Kolding Kommune har leveret i EU-projektet ProCirc

Guide: Kom let i gang med bæredygtige indkøb

Case: Fra fossilt brændstof til biodiesel

Case: Bæredygtighed i udbudskontrakter på affaldsområdet

Besøg den officielle hjemmeside for ProCirc

 


Circular Christmas presents for employees

The Waste Department of Kolding Municipality wanted to reduce the environmental impact of Christmas presents for its employees. The most obvious solution would be not buying any, but by making employee Christmas presents more sustainable, the organization was able to send an important signal to both employees and local businesses in December 2020. The aim was to make the procurement sustainable and, if possible, to use only local businesses. 

 

Procurement process

We searched the market for a great variety of suppliers. Selecting suppliers was difficult because sustainability is a somewhat flexible term in itself, and several internal meetings were held before agreeing on the selection of suppliers.


In the end, seven suppliers were identified, with a combination of locally produced goods and experiences.
Each supplier created a gift package or gift card matching the economic frame given and supplied text and pictures.


Surveys were sent to the employees, so they could choose which gift they preferred. Getting employees to complete the survey was a rather strenuous process and the colleague responsible for collecting the surveys had to send out several reminders.

 

Results

The final status revealed that 84 out of 88 employees selected a gift, which indicates that the selection was well received. The general feedback from the employees was that they really liked both the gifts and the sentiment. Some were unhappy with the selection they were given, but this always seems to be the case in any Danish company.


39 employees chose material gifts and 45 chose experience-based gifts. As 56% of the gifts given were not physical, the waste reduction is substantial, although we cannot calculate the CO2 emissions exactly (as the baseline varies in relation to previous years). A 56% reduction of material gifts and 44% of sustainably produced gifts indicates that the reduction is well over 50%.

 


Read more about Kolding Municipalities results delivered within the EU-project ProCirc

Guide: Guide to basic circular procurement 

Case: Transition from fossil fuel to green energy

Case: Circular tenders for collection of waste materials

Visit the official ProCirc website

Lessons learned

  • Clear criteria for success and well-established parameters are very important when looking into new suppliers. We spend more time than intended on market dialogue and internal meetings, and this could have been avoided with clearer project goals established from the start.
  • To prevent spending time collecting survey answers it is essential to put the responsibility for getting a gift on the employee and team leaders by asking them to fill out the survey.
  • Being sustainable is easy. Doing it within reasonable budget and time constraints is the challenge.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje