Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for institutioner og skoler Tema: Bæredygtig omstilling i affaldssektoren Redux deltager i EU-projektet ProCirc

Redux deltager i EU-projektet ProCirc

For English version, please scroll down

Kolding Kommune og ni andre partnerlande deltager i EU-projektet ProCirc. Målet er at skabe erfaringer fra grønne indkøb og projekter, der kan samles i en model, der gør det let for både offentlige og private indkøbere at komme i gang med bæredygtige indkøb. Erfaringerne bliver brugt i implementeringen af Kolding Kommunes indkøbs- og ressourcestrategi. Afdelingen Redux – Affald og Genbrug hjælper allerede nu lokale virksomheder med at komme i gang med cirkulære indkøb. 

 

Fakta om ProCirc

 • Kolding Kommunes deltagelse er forankret hos afdelingen Redux – Affald og Genbrug. Der vil blive arbejdet med både små og store indkøb: fra lastbiler til kontorartikler. 
 • Projektets fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building”.
 • Det fireårige ProCirc-projekt løber frem til udgangen af 2023.
 • Besøg den officielle hjemmeside for ProCirc 

 

Cases og værktøjer

Læs mere om de pilotprojekter, Kolding Kommune har kørt som en del af ProCirc:

 

Indkøbsmodellen bliver bygget på erfaringer fra over 30 projekter

Modellen er med til at afdække de praktiske behov, risici og opmærksomhedspunkter, der opstår i hver af indkøbets syv faser:

 1. Skab en supportbase i din organisation
 2. Opstilling af krav
 3. Markedsdialog
 4. Specifikation og design af udbud
 5. Evaluering af tilbuddene
 6. Kontraktstyring
 7. Evaluering

Målet er at levere handlingsorienteret og praktisk vejledning blandt andet ved at anbefale værktøjer, der kan bruge i specifikke brancher eller på tværs af disse. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til at komme i gang med cirkulære indkøb, er du velkommen til at kontakte Redux – Affald og Genbrug på erhvervsaffald@kolding.dk. 

Mere information om ProCirc

EU’s program for nordsøregionen, Interreg North Sea Region, støtter projektets samlede indsats med godt 300 mio. kroner. Kolding Kommune får 937.000 kroner til sin del af projektet. Nordsøregionen dækker over landene Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland og Storbritannien.

Projektet tæller foruden Kolding Kommune også to andre danske partnere, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og cleantech-klyngen CLEAN. Desuden deltager otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

30. september 2020: Fra affald til forretning (CLEAN CLUSTER)


Redux is a part of the European Union project ProCirc

 

Kolding Municipality and nine other partner countries participate in the European Union project ProCirc. The goal is to gather experiences from circular procurements and projects that can be distilled into a model that makes it easy for both public and private procurers to get started with circular procurement. The experiences are used in the implementation of Kolding Municipality's procurement and resource strategy. The department Redux – Waste and Recycling is already helping local companies to get started with circular procurement. 

 

Facts about ProCirc

 • The full title of the project is "Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance and capacity building".
 • The four-year ProCirc project runs until the end of 2023.
 • Visit the official ProCirc website. 

 

Cases and tools developed in Procirc

Read more about the pilotprojects developed within Kolding Municipality as part of the ProCirc project:

 

The sustainable procurement model is built on experience from over 30 projects

The model helps to identify the practical needs, risks and points of attention that arise in each of the seven phases of procurement:

 1. Create a support base in your organization
 2. Setting requirements
 3. Market dialogue
 4. Specification and design of tender
 5. Evaluation of the offers
 6. Contract management
 7. Evaluation

The goal is to provide action-oriented and practical guidance, among other things, by recommending tools that can be used both in specific industries or in general.

 

Contact

If you have questions or want help getting started with circular purchases, you are welcome to contact Redux – Waste and Recycling at erhvervsaffald@kolding.dk

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje