Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Bevillinger og tilladelser Miljøtilsyn Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer

For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke er risiko for spild på jord eller i kloak, hvis de f.eks. påkøres, væltes, aftappes eller omhældes.
Oprydning efter en jord- eller vandforurening eller rensning af forurenet spildevand er både tidskrævende og forbundet med store udgifter.

Uheld eller akut forurening

Opdager du spild af olie eller kemikalier, der kan sive ned i jorden eller løbe mod kloak eller vandløb, skal du straks ringe 112.

Generelle retningslinjer for indendørs og udendørs opbevaring

 1. Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg.
 2. Beholderne skal tydeligt mærkes, så det fremgår, hvad indholdet er.
 3. Beholdere med farlige stoffer skal opbevares på spildbakke eller på en plads med tæt belægning og uden afløb til kloak.
 4. Oplagspladsen skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder, uden spildet løber til jord eller kloak. 
 5. Beholdere af metal bør være hævet fra gulvet, så kondens undgås.
 6. Opbevaringspladsen skal være aflåst uden for arbejdstid.
 7. I nærheden af oplaget bør der være kattegrus eller lignende til at opsuge spild. For at forhindre spild i at løbe i kloak, bør man have en sandsæk eller tilsvarende liggende i nærheden af oplaget.

Hvis de farlige stoffer står tæt på en kloak eller port, skal de sikres, så spildet ikke løber i retning af kloak eller jorden udenfor porten. Det sikres på en af følgende måder:

 • Emballagerne flyttes væk fra kloak eller
  port eller 
 • Der etableres en kant omkring opbevaringsstedet, som kan indeholde mængden af væsken eller
 • Produkterne placeres på en spildbakke eller på en rist over en grube i gulvet.

Eksempler på løsninger til indendørs opbevaring af farlige stoffer. Tønder og dunke står på spildbakker.

Billederne er taget ved lokale virksomheder.

Pladsen til udendørs opbevaring af farlige stoffer, skal indrettes, så regn- eller overfladevand ikke kan skylle spild af olier eller kemikalier ud på jord eller til kloak.

 • Oplagspladsen skal være overdækket, f.eks. i
  container, skur eller halvtag.
 • Oplaget skal være sikret mod påkørsel.
 • Oplagspladsen skal have tæt belægning med
  vulk eller anden opkant omkring oplaget eller
  produkterne skal stå på spildbakker.
 • Farlige stoffer må ikke opbevares eller håndteres i nærheden af regnvandsriste.

Eksempler på løsninger til udendørs opbevaring af farlige stoffer:

Eksempler på kanter:

Eksempler på værn mod påkørsel:

Eksempler på beskyttelse af kloak:

Billedet viser en spærrebold som bruges i tilfælde af spild af olier eller kemikalier. Den anbringes i kloakken og pustes op, så den forhindre, at spildet løber i kloakken.

Alle billederne er taget ved lokale virksomheder.

Gammelt symbol

Farehenvisning

Nyt GHS-symbol

Miljøfarlig

Sundhedsfarlig

Sundhedsskadelig

Ætsende

Giftig

Brandfarlig

Brandnærende

Eksplosiv

intet symbol

Komprimerede gasser

Overjordiske og nedgravede olietanke

Overjordiske og nedgravede olietanke, der anvendes til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, dieselolie og smøreolie skal opbevares i henhold til Olietanksbekendtgørelsen.

Påfyldningspladser

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof, skal overholde bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og diesel-salgsanlæg.

Brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker skal overholde Bekendtgørelsen om brandfarlige væsker og Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Brandfarlige oplag skal godkendes af Kolding Kommunes Brandvæsen.

Farligt affald

Farligt affald skal overholde Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Byggetilladelser

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver godkendelse efter byggeloven.

Underjordiske tanke til kemikalier eller farligt affald

Etablering kræver tilladelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Giftige stoffer

Giftige stoffer skal oplagres i et særskilt aflåst rum som er mærket med advarselstavler. Giftige stoffer skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Store oplag af farlige stoffer

Virksomheder, som har store oplag af farlige stoffer kan være omfattet af Risikobekendtgørelsen. Disse virksomheder skal melde sig til kommunen.

By- og Fællesforvaltningen

Landbrugsteamet
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje