Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri og ejendom Jordforurening Områdeklassificering (forurenet jord) Du er ikke omfattet af områdeklassificering

Du er ikke omfattet af områdeklassificering

Du bor i landzone eller byzone undtaget fra områdeklassificering

Det betyder, at du frit kan bortskaffe jord fra din ejendom.


Undtagelser

Der er dog en række tilfælde, hvor jordflytning skal anmeldes til kommunen, og det drejer sig om følgende.

Jordflytning fra:

1. Et areal der er konstateret forurenet.

2. En ejendom der er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2.

3. Offentligt vejareal.

Hvis du flytter mere end 1 m3 jord fra et område, der er konstateret forurenet, kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, eller offentlig vej, skal flytningen anmeldes til By- og Udviklingsforvaltningen. Målet er at undgå, at ren jord blandes med forurenet jord.

Reglerne forpligter både private lodsejere, entreprenører, rådgivere og andre, der har med projektering af byggeri at gøre.

Alternativt kan du foretage din anmeldelse på vores anmeldeskema.

Du må påregne længere sagsbehandlingstid, hvis anmeldelse er foretaget på anmeldeskemaet.

Kontakt os, hvis du er i tvivl:

Telefon: 79797510

Spørgsmål om jordforurening: jordforurening@kolding.dk

Du har samtidig med anmeldelse af jordflytning, pligt til at udtage prøver, som analyseres for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt.

Analysepligten gælder ved bortskaffelse af overjord (fyldjord og/eller muldjord). Er der derimod tale om uberørt intaktjord, er der normalt ikke krav om analyser af jorden. Er ejendommen kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2, er der dog krav om dokumentation for at intaktjorden er ren.

Reglerne om udtagning og analyser af prøver fremgår af bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord - bilag 1 og 2.

Du kan nedbringe udgifterne til bortskaffelse og analyser betragteligt ved at genanvende overjorden på ejendommen. Bortskaffelse af uforurenet intaktjord kan normalt ske uden analyser og kræver kun anmeldelse til kommunen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje