Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri og ejendom Jordforurening Regulativ for jord som er affald

Regulativ for jord som er affald

§ 1. Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Kolding Kommune. Dette med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker, og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Stk. 2. Formålet er endvidere at fastsætte regler om den kommunale ordning for jord, som er affald, herunder ordningens omfang og tilrettelæggelse, med henblik på at etablere og skabe rammerne for en velfungerende kommunal ordning.

Stk. 3. Dette regulativ har desuden til formål at fastlægge metode for anmeldelse af jordflytning via en elektronisk indgang.


§ 2. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

  • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
  • Lov om forurenet jord (jordforureningsloven).
  • Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).
  • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
  • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen).
  • Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret til bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).

Stk. 2. Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er er affald, finder anvendelse medmindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning.

§ 3. Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning.

Jord betragtes i som erhvervsaffald, når det håndteres af en professionel for eksempel en entreprenør eller vognmand. Dette gælder også selv om jorden for eksempel kommer fra en privat boligejendom.

§ 4. Gyldigheds og anvendelsesområde

Regulativet gælder for alle private borgere, grundejere og virksomheder der opererer i Kolding Kommune, med mindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning.

Stk. 2 Dette regulativ omfatter flytning af jord, der er omfattet af anmeldepligt, og/eller ønskes anvist som affald.

Stk. 3. Kolding Kommune afgør i tvivlstilfælde, om jord skal betragtes som affald og dermed skal håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regulativ.

Endvidere afgør Kolding Kommune om hvordan jord skal klassificeres eller sorteres, ved tvivlstilfælde.

§ 5. Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr med videre.

§ 6. Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med administrationen af jordflytning iht. regulativet.

Det fastsatte gebyr er tilgængeligt på Kolding Kommunes hjemmeside. www.kolding.dk

§ 7. Anmeldepligt

Jord anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen

På kommunens hjemmeside kan man tilgå et digitalt kort over ejendomme og arealer der er kortlagte og områdeklassificerede. www.kolding.dk

§ 8. Affaldsproducentens pligter

Anmeldepligtig jord skal, før den flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet, anmeldes til Kolding Kommune i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.

Stk. 2 Anmeldelse af jordflytning skal ske via systemet www.jordweb.dk

§ 9. Affaldstransportørens pligter

Transport af jord skal foregå i henhold til gældende regler, så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og -koncentration. Spild og støvgener skal undgås.

Stk. 2. Transportøren har pligt til at sikre sig, at transporten ledsages af anmeldelsen, forinden jorden flyttes til anvist håndtering. Transportøren skal på Kolding Kommunes forlangende forevise anmeldelsen af jordflytningen eller anden dokumentation herfor.

Stk. 3. Transportøren må kun opstille container, der er påført transportørens navn.

§ 10. Modtagers pligter

Modtageren af jorden skal på miljømyndighedens forlangende forevise følgesedlen, som er attesteret af kommunen. Modtageren skal opbevare følgesedlen i mindst to år, efter flytningen har fundet sted

Stk. 2. Såfremt et godkendt modtageanlæg foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal anlægget opbevare disse analyseresultater sammen med følgesedlen i mindst to år.

Stk. 3. Hvis modtageren er et godkendt modtageanlæg, skal anlægget efter modtagelsen af sidste læs jord afslutte anmeldelsen i www.jordweb.dk. med angivelse af den samlede mængde jord, der er modtaget.

§ 11. Affaldsordning for jord fra husholdninger

Ordningen omfatter håndtering af jord som affald, der er omfattet af dette regulativ og som ikke håndteres i henhold til anden lovgivning.

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 11.1 Kildesortering og kategorisering

I forbindelse med opgravningen skal borgeren og grundejeren sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

Jorden skal sorteres som forurenet og uforurenet jord og den anmeldepligtige jord skal kategoriseres iht. Jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Kolding Kommune med henblik på anden kategorisering.

§ 11.2 Jordflytning, herunder anmeldelse heraf

Flytninger af forurenet jord, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen skal anmeldes efter bekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger.

Anmeldelse af jordflytning skal foretages på JordWeb. www.jordweb.dk

§ 11.3 Aflevering på genbrugspladsen

Den enkelte husholdning må maksimalt aflevere 1 m3 Jord på genbrugspladsen.

§ 11.4 Anvisning af jord, som er affald

Afhængigt af kategoriseringen skal kildesorteret og kategoriseret jord føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller til direkte anvendelse efter gældende regler.

Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.

Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

§ 11.5 Konkret anvisning

Hvis en borger eller grundejer har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal Kolding Kommune kontaktes med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen.

§ 12. Affaldsordning for jord fra virksomheder

Ordningen omfatter håndtering af jord som affald, der er omfattet af dette regulativ og som ikke håndteres i henhold til anden lovgivning.

Ordningen gælder for alle virksomheder der opererer i kommunen.

§ 12.1 Kildesortering og kategorisering

I forbindelse med opgravningen skal virksomheden sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Kolding Kommune med henblik på anden kategorisering.

§ 12.2 Jordflytning, herunder anmeldelse heraf

Der henvises til jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger.

Anmeldelse af jordflytning skal foretages på JordWeb. www.jordweb.dk

§ 12.3 Aflevering på genbrugspladsen

Den enkelte virksomhed må maksimalt aflevere 1 m3 ren jord til genbrugspladsen.

§ 12.4 Anvisning af jord, der er affald

Afhængigt af kategoriseringen skal kildesorteret og kategoriseret jord føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller til direkte anvendelse efter gældende regler.

Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.

Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

§ 12.5 Konkret anvisning

Hvis en virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal virksomheden tage kontakt til Kolding Kommune med henblik på konkret anvisning.

§ 13. Tilsyn

Kolding Kommune administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jord håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser.

Stk. 2. I tilfælde af uheld ved håndtering eller behandling af jord skal Kolding Kommune straks underrettes af skadevolder.

§ 14. Klage

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Indskærpelser mv. af regulativet efter Miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

§ 15. Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

  1. Voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
  2. Opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Administrationen til at træffe afgørelser efter regulativet.

§ 17. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01.02.2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje