Skip til hoved indholdet

Korttidstilladelse til markvanding

Kommunen kan under ekstraordinære vejrsituationer udstede korttidstilladelser til øget indvinding til vanding af landbrugsafgrøder fra allerede eksisterende indvindingsanlæg. Korttidstilladelser kan gives med en varighed på op til tre måneder.

Ansøger bør dog være opmærksom på, at der kan være restriktioner i forhold til påvirkning af natur og vandløb, som vi er nødt til at tage højde for.

Kolding kommune opfordrer til, at der først søges om korttidstilladelser, når

 • Der er opbrugt 75% af den gældende tilladelse, og
 • Det er en ekstraordinær vejrsituation, og
 • Der er ikke udsigt til ændrede vejrforhold de næste 10 dage

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende

 • Ansøgt vandmængde, formålet med indvindingen og en begrundelse for den ansøgte vandmængde
 • Angivelse af hvilket eksisterende indvindingsanlæg der ønskes anvendt - herunder anlægsnummer samt boringens DGU nr.
 • Angivelse af den skønsmæssige mulighed for at indvinde den ansøgte vandmængde samt følgevirkningerne af indvindingen – som fx påvirkning af andre indvindingsboringer, natur og vandløb
 • Oplysninger om forurenende forhold, som ansøger er bekendt med indenfor indvindingsområdet – som fx en forurenet grund eller en nedlagt losseplads
 • Fortegnelse over de grundejere og brugere - som ansøger selv ønsker inddraget i sagens behandling
 • Et billede af vandmåler/timetæller, hvoraf tælletallet/antal m3 tydeligt fremgår. Tallet vil blive sammenlignet med indberetningen fra foregående år og den gældende tilladelse til anlægget.
 • Antal Ha der ønskes ekstra vand til.
 • Hvor længe den tilbageværende vandmængde forventes at kunne strække til.

Sammen med ansøgningen medsendes anlæggets gældende indvindingstilladelse og et kortbilag, der viser, hvilke matrikler der kræver ekstra vanding.

Ansøgningen sendes til vandforsyning@kolding.dk 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje