Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Leverandør og udbud Etik og indkøb

Etik og indkøb

Kolding Kommunens indkøbs- og udbudspolitik danner rammerne for kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser.

Det er Byrådet ønske, at der indkøbes varer og tjenesteydelser til den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Til det formål indgås der rammeaftaler. Aftalerne skal sikre, at:

  • At der indkøbes bæredygtige produkter, og at kommunes bæredygtighedsstrategi efterleves.
  • At tilstrækkelighedsprincippet efterleves – dvs. at der ikke købes bedre og dyre produkter end nødvendigt til opgaveudførelsen.

I ethvert udbud stilles der relevante krav og forudsætninger om, at leverandøren og dennes underleverandør overholder konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO konventioner:

  • Intet tvangsarbejde (ILO nr. 29 og 105)
  • Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO nr. 100 og 111)
  • Mindstalder for adgang til beskæftigelse sat forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO nr. 138 og 182)
  • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO nr. 87, 98 og 135), indenfor rammerne af lovgivningen.
  • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO nr. 155)
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter /ILO nr. 94) – anvendes ved udbud af tjeneste-ydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Sociale klausuler indarbejdes i det omfang, der er proportionalt og hensigtsmæssigt i forhold til opgavens art og i respekt for gældende regler.

I ethvert udbud stilles der relevante bæredygtighedskrav, herunder miljø, sundhed, sociale og arbejdsmiljøkrav i henhold til kommunens øvrige politikker og strategier.

Herudover forudsættes det, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettighedsrettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske menneskerettighedskonvention.

Kolding Kommune accepterer ikke løndumping.

Det er endvidere et krav, at leverandøren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlig.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje