Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø og bæredygtighed Miljøvurdering (VVM)

Miljøvurdering (VVM)

VVM-proceduren begynder med en anmeldelse fra bygherren.

 

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, herefter kaldet miljøvurdering.

Formålet med miljøvurderingerne er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i Miljøvurderingsloven. Reglerne findes i Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

En lang række projekter og aktiviteter er omfattet af miljøvurderings-reglerne. Anlægsprojekter, som er omfattet fremgår af 

Anlægsprojekter opført på bilag 1 er miljøvurderingspligtige, mens anlæg opført på bilag 2 skal gennemgå en screening, hvor det vurderes om projektet kan påvirke miljøet væsentligt.

Proceduren begynder med en anmeldelse fra bygherren.

Alle anlæg opført på bekendtgørelsens bilag 1 skal anmeldes skriftligt til den kommune, hvor anlægsprojektet ønskes etableret.

Hvis et anlæg er omfattet af bilag 2, skal ansøger udfylde og indsende nedenstående anmeldelsesskema, hvorefter kommunen vurderer sagen. Dette kaldes en miljøscreening.

Ansøgningsskema til miljøscreening30.56 KB

For at man som ansøger kan udfylde skemaet, kræver det et vist kendskab til de konflikter der kan være i området. Det er derfor en god idé at bruge Miljøportalen, for her findes mange oplysninger om bl.a. beskyttede naturtyper, særlige hensyn osv. 

Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes før der er modtaget skriftlig besked/afgørelse fra kommunalbestyrelsen. I forbindelse med sagens behandling forventes det, at bygherren stiller de fornødne oplysninger om anlægsprojektet til rådighed.

Gennemførelsen af en screening resulterer i en afgørelse af om projektet er miljøvurderings-pligtigt. Hvis projektet ikke er miljøvurderings-pligtigt offentligøres denne beslutning.

Hvis projektet er VVM-pligtigt indkaldes ideer og forslag fra offentligheden.

Efter indkaldelse af ideer og forslag udarbejder ansøger en miljøkonsekvensrapport, som efterfølgende sendes i offentlig høring i mindst otte uger.

Efter otte ugers offentlig høring vurderes indkomne bemærkninger og der gives herefter enten tilladelse eller afslag til projektet. Beslutningen offentliggøres.

Nyttige links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje