Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og information Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 16 a, stk. 3

Fritagelse fra et sundfrokostmåltid

2 uger

§ 23

Optagelse i et dagtilbud

Forældre booker selv en plads og får straks godkendt pladsen

§ 27, stk. 1

Forældre der står på venteliste har ret til at blive anvist plads efter anciennitet

Forældre skriver sig på venteliste og bliver straks registreret på listen

§ 27 b

Deltidsplads på 30 timer ved fravær i medfør af barselsloven

2 uger

§ 43, stk. 1, nr. 1

Søskendetilskud til børn indtil skolestart

Forældre får automatisk tilskud ved booking af plads

§ 43, stk. 1, nr. 2

Økonomisk fripladstilskud til børn indtil skolestart

2 uger

§ 43, stk. 1, nr. 4

Socialpædagogisk fripladstilskud til børn indtil skolestart

4 uger

§ 63, stk. 1, nr. 1

Søskendetilskud til børn i SFO 

Forældre får automatisk tilskud ved booking af plads

§ 63, stk. 1, nr. 2

Økonomisk fripladstilskud til børn i SFO

2 uger

§ 63 stk. 1, nr. 4

Socialpædagogisk fripladstilskud til børn i SFO

4 uger

§ 76, stk. 1, nr. 1

Økonomisk fripladstilskud til børn i klub

2 uger

§ 76, stk. 1, nr. 2

Socialpædagogisk fripladstilskud til børn i klub

4 uger

§ 80

Tilskud til privat pasning

2 uger

§ 85

Søskendetilskud til børn i privat pasningsordning

Forældre får automatisk tilskud ved godkendelse af pasningsaftalen

§ 85 a

Kombinationstilbud

2 uger

§ 86

Tilskud til pasning af egne børn

2 uger

 

Genbehandling af hjemviste sager 

4 uger

 

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 12 stk. 3

Behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person u/30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og personen er mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb

4 uger

§ 22

Selvforsørgelses- og hjemrejse- og overgangsydelse

4 uger

§ 22 stk. 4

Danskbonus

4 uger

§ 23

Uddannelseshjælp

4 uger

§ 23 stk. 2 nr. 4 og nr. 5 samt § 25 stk. 3 nr. 4 og nr. 5

Diagnosetillæg for visse psykiske lidelser

6 uger

§ 25

Kontanthjælp

4 uger

§ 25a

Engangshjælp

4 uger

§ 25b stk. 9

Afgørelse om samlevende eller enlig i forhold til kontanthjælpsloftet

4 uger

§ 27a + § 27b

Supplerende kontanthjælp til brøkpension

4 uger

§ 34

Særlig støtte

4 uger

§ 73h

Særlig støtte under revalidering til nødvendige merudgifter til bolig når personen modtager revalideringsydelse

2 uger

§ 73i

Særlig støtte under revalidering til nødvendige merudgifter til bolig når personen deltager i forrevalideringsforløb

2 uger

§ 81

Enkeltydelser

4 uger

§ 81a

Midlertidig huslejehjælp

4 uger

§ 82

Sygebehandling

4 uger

§ 82a

Tandbehandling

4 uger

§ 83

Samværsudgifter

4 uger

§ 84

Hjælp til forsørgelsesudgifter til barnet ved forældremyndighedsindehaverens død

4 uger

§85

Flytning

4 uger

 

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 37

Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse

6 uger

§ 48

Jobrettet uddannelse efter 12 mdr. på ledighedsydelse

4 uger

§ 57

Tilbud om Virksomhedspraktik

4 uger

§ 66

Tilbud om Løntilskud

4 uger

§ 82

Tilbud om Nytteindsats

4 uger

§ 90-91, §93, § 95-97

Tilbud om vejledning og opkvalificering

4 uger

§ 112

Ressourceforløb - stillingtagen til om der kan påbegyndes en sag

6 uger

§ 116

Flexjob - stillingtagen til om der kan påbegyndes en sag

6 uger

§ 119

Fastholdelsesfleksjob - stillingtagen til om der kan påbegyndes en sag

6 uger

§ 142

Revalidering

6 måneder

§ 126

Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende

12 uger

§ 147

Revalidering selvstændig virksomhed

6 måneder

§ 167

Mentorstøtte

6 uger

§ 172

Tilskud til hjælpemidler for at understøtte deltagelse i tilbud

6 uger

§ 173

Støtte til særlige udgifter der er nødvendige for at deltage i uddannelse efter kap. 14 i LAB (tilbud)

6 uger

§ 175-176

Befordringsgodtgørelse

4 uger

§ 178

Tilskud til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) i forbindelse med ordinær ansættelse eller arbejdspladsfastholdelse 

6 uger

§ 179

Tilskud til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) i forbindelse til personer i fleksjob eller skal ansættes i fleksjob

6 uger

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 2

Ansøgning om socialt frikort

4 uger

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 17, stk. 2

Personligt tillæg

4 uger

§ 18

Helbredstillæg

4 uger

§ 18, stk. 4

Udvidet helbredstillæg

4 uger

§ 14

Forhøjelse af pension

4 uger

§ 16

Særligt tillæg (bistands - plejetillæg)

4 uger

§ 21

Invaliditetsydelse

4 uger

 

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 3

Fortrinsadgang

5 hverdage

§ 14

Personlig assistance

8 uger

§ 15

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (isbryderordning)

3 uger

§ 15f

Tilskud til hjælpemidler for at understøtte deltagelse i tilbud

4 uger

§ 15g

Støtte til særlige udgifter der er nødvendige for at deltage i uddannelse efter kap. 14 i LAB (tilbud)

4 uger

§ 15l

Tilskud til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdsindretning) i forbindelse med ordinær ansættelse eller arbejdspladsfastholdelse 

4 uger

§ 15J

Tilskud til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) i forbindelse til personer i fleksjob eller skal ansættes i fleksjob

4 uger

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 8

Seniorjob - fra ansøgning til ansættelse

8 uger

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 14

Personligt tillæg

4 uger

§ 14a

Helbredstillæg

4 uger

§ 14a, stk. 4

Udvidet helbredstillæg

4 uger

§ 43a, stk. 1  

Hvilende pension

4 uger

§ 21

Pensionsnævnets afgørelse i sager efter § 18

3 mdr.

§ 17.2

Ansøgning om pension på det foreliggende grundlag

3 mdr.

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 6

Dagpenge ved sygdom

4 uger

§ 56 og 58a

Aftale om kronisk sygdom

6 uger

Lovgrundlag

Beskrivelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid

§ 11 stk. 7

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne sat deres familier

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
4 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
2 uger efter endt §50-undersøgelse

§ 32a 

Hjemmetræning 

2 uger efter endt § 50-undersøgelse

§ 41

Merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 med betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
12 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

§ 42

Tabt arbejdsfortjeneste

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
12 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

 

§ 44 jf. § 84 stk. 1

Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
12 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

§ 44 jf. § 83

Til personer, der på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre nedenstående opgaver skal tilbydes: 

 1. personlig hjælp og pleje,

 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

 3. madservice.

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
12 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

§ 45

Ledsagelse til børn mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
12 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
8 uger

§ 50

Afgørelse efter ansøgning om børnefaglig undersøgelse

4 uger

§ 52 stk. 3, nr. 1-9

Foranstaltninger med samtykke af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, herunder 

 1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.

 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

 3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (hjemme, ambulant eller i dagforanstaltning).

 4. Familiebehandling i døgnophold

 5. Aflastningsordning,

 6. Fast kontaktperson

 7. Anbringelse uden for hjemmet

 8. Praktiktilbud 

 9. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:
2 uger fra afslutningen af § 50 undersøgelse

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:

§52, stk. 3, nr. 5 og nr. 9
Aflastningsordning samt rådgivning, behandling og pædagogisk støtte:
3 måneder

§52, stk. 3, nr. 9
Formidling af praktik, dusør:
4 uger

 

§ 52 stk. 4

Stk. 4: Foranstaltninger under graviditet

2 uger fra afslutningen af § 50 undersøgelse

§ 52a

Økonomisk støtte til:

 1. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3, eller efter §§13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 2. For at undgå en anbringelse eller fremskynde en hjemgivelse

 3. Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

4 uger

§ 79a

Forebyggende hjemmebesøg

5 hverdage

§ 82b

Tidsbegrænset social pædagogisk hjælp

4 uger

§ 83

Personlig pleje

5 hverdage

§ 83

Praktisk hjælp
Madservice

10 hverdage

§ 83a

Rehabilitering

10 hverdage

§ 84

Aflastning til ægtefælle mv.

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen:
10 hverdage

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

§ 85

Støtte i hjemmet

8 uger

§ 86

Aktivitetstilbud

10 hverdage

§ 94

Selvudpegede hjælpere

4 uger

§ 95

Selvansatte hjælpere

4 uger

§ 96

Hjælpeordning

3 måneder

§ 97

Ledsagelse

8 uger

§ 98

Støtteperson, døvblind

Bemærk sagsbehandlingstiden er forskellig, alt efter hvilken forvaltning der skal tage sig af sagen:

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen:
4 uger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:
8 uger

§ 100

Merudgifter

12 uger

§ 101

Misbrugsbehandling

14 dage

§ 101a

Anonym ambulant behandling

5 hverdage

§ 103 

Beskyttet Beskæftigelse

1 måned

§ 104

Aktivitet og samvær

8 uger

§ 107

Midlertidigt ophold i boform

3 måneder

§ 108

Længerevarende ophold i boform

3 måneder

§ 112

Hjælpemidler (nødkald og inkontinens)

5 hverdage

§ 117

Kørsel til aktivitet

5 hverdage

§ 118

Pasning af nærtstående

4 uger

§ 119

Plejeorlov

2-3 hverdage

§ 122

Sygeplejeartikler ved plejeorlov

2-3 hverdage

§ 192a og Almenboliglovens § 54

Plejebolig og ældrehandicapvenlig bolig

6 uger

 

Genbehandling af hjemviste sager

4 uger

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje