Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Intern Bygningsdrift Teknisk servicehåndbog Brugsvandsveksler

Brugsvandsveksler

Beskrivelse af brugsvandsveksler

Brugsvandveksleren opvarmer det varme brugsvand, der ledes rundt i bygningen. I veksleren passerer to modsatrettede vandstrømme hinanden, som afgiver/optager varme i to forskellige kredsløb. Den ene vandstrøm består af fremløbet fra varmeforsyningen (fjernvarme, varmepumpe eller naturgas), og den anden vandstrøm består af brugsvandet.

Det varme vand fra varmeforsyningen passerer gennem veksleren, hvorved det afgiver varme til brugsvandet, som efterfølgende ledes ud til tappestederne. Det varme brugsvand opvarmes efter behov. Det betyder, at veksleren først vil starte op, når der åbnes for det varme brugsvand.

Der skelnes mellem to sider af veksleren:

 • Primærside: Den side, hvor frem og retur for forsyningen er koblet til
 • Sekundærside: Den side, hvor frem og retur for brugsvandet er koblet til

Brugsvandsveksleren består hovedsageligt af følgende komponenter, der spiller en vigtig rolle for enhedens drift. Disse komponenter skal løbende vedligeholdes og udskiftes ved eventuelle defekter. Der skal ligeledes udføres regelmæssig kontrol for at sikre stabil drift.

Ventiler styrer og regulerer vandflowet på primær- og sekundærside af brugsvandsveksleren. Der er placeret forskellige typer af ventiler med hver sit formål.

Ventiler skal motioneres for at sikre, at disse ikke sætter sig fast. Det er vigtigt, at ventilerne efterfølgende indstilles korrekt. Det er en fordel at notere ventilens indstilling inden motionering.

Afspærringsventiler er placeret på både frem og retur, og anvendes til at lukke af for vandet. Dette giver mulighed for at udføre vedligehold og reparation under sikre forhold.

Termostatventiler regulerer vandmængden, og dermed vandtemperaturen på fremløbet efter brugsvandsveksleren.

Kontraventiler forhindrer tilbageløb, således vandet kun løber i én retning

Aktuatoren/motorventilen styrer og regulerer mængden af varmt vand fra varmeforsyningen, der strømmer gennem brugsveksleren. Dette sikrer, at der opretholdes den ønskede temperatur i veksleren.

Mislyde kan indikere overstyring af anlægget eller, at ventilen på aktuatoren har sat sig fast.

Det skal kontrolleres, at styringen står korrekt og, at aktuatoren dermed regulerer optimalt. Dette kan gøres ved at udføre en test via styringssystemet, hvor ventilerne åbnes og lukkes helt i. Ved at justere på temperaturforholdene, bør aktuatoren bevæge sig for at regulere på de nye testforhold.

Termometre måler vandtemperaturer i rørføringer, og er afgørende for overvågning og kontrol af korrekte driftstemperaturer.

Termometre skal kontrolleres for fejlvisning. Dette kan gøres ved at skrue i enden af føleren og justere termometrene ift. deres placering (f.eks. ved at bytte rundt på termometre på frem og retur). Det skal kontrolleres, at temperaturen falder/stiger, som den skal.

Der er på cirkulationsstrengen placeret en cirkulationspumpe, der sørger for at levere varmt vand fra cirkulationsledningen til brugsvandsveksleren. For at sikre den bedste varmeydelse skal pumpen køre med så lav fremføringshastighed som muligt.

Pumpen skal kontrolleres for synlige tegn på lækager og skader. Pumpen skal også kontrolleres støj/susen. Dette kan være tegn på højt pumpetryk, der betyder, at pumpen skal indstilles til et lavere tryk. Pumpens hastighed skal justeres op, hvis temperaturen falder under det anbefalede.

Sikkerhedsventilen/overtryksventilen er placeret på det kolde brugsvand. Denne ventil sikrer, at eventuel for højt tryk fra vandværket frigives, hvormed rørbrud undgås.

Sikkerhedsventilen kontrolleres ved at dreje ventilen lidt, indtil der løber vand ud af overløbsrøret. Hvis en sikkerhedsventil ikke fungerer korrekt, skal denne udskiftes.

Vandmåleren er placeret ved koldtvandstilslutningen og anvendes til registrere forbruget af det kolde vand.

Ved nyere anlæg er der også placeret en vandmåler ved indgangen til brugsvandsveksleren, der anvendes til at registrere produktionen af varmt brugsvand.

Vandmåleren skal regelmæssigt kontrolleres ved at aflæse forbruget.
Hvis der over en periode registreres en stigning i forbruget, skal potentielle årsager undersøges, såsom lækager.

Brugsvandscirkulation

I brugsvandssystemet kan der være installeret en cirkulationsledning, der kører sammen med det kolde og varme brugsvandsrør. Cirkulationsledningen har til formål at nedbringe ventetiden på det varme brugsvand, når der tændes for vandet. Der vil typisk være placeret en cirkulationsledning, hvis der er langt mellem forbrugsstederne og brugsvandsveksleren. Det skal kontrolleres, at returtemperaturen i cirkulationsledningen er mindst 50 °C.

Temperaturforhold

De optimale driftstemperaturer for brugsvandsveksleren ligger mellem 50-60 °C for at sikre, at vandet er tilstrækkeligt varmt til brug samtidig med, at risikoen for bakterievækst, kalk og skoldning er minimeret.

Det anbefales at opretholde en vandtemperatur på 55 °C i brugsvandsveksleren, og minimum 50 °C ved fjerneste tapsted under almindelig drift. Returtemperaturen på cirkulationsledningen skal ligeledes være 50 °C. For at forhindre bakterievækst bør brugsvandsveksleren kunne opvarmes til 60 °C.

Eftersom der i en brugsvandsveksler ikke er en stor beholdning af stillestående vand, kan brugsvandstemperaturen indstilles lavere end de anbefalede 55 °C. Temperaturen bør dog ikke være lavere end 50°C.

Ved temperaturer < 50°C er der øget risiko for legionella.
Ved temperaturer > 55 °C øges risikoen for kalkudfældning.
Ved temperaturer > 60°C øges risikoen for skoldning.

Kalkudfældning

Når kalkholdigt vand opvarmes, vil der udfældes kalk i brugsvandsveksleren. Dette betyder, at varmen fra varmeforsyningen ikke kan udnyttes optimalt, og at der dermed ikke leveres den ønskede brugsvandstemperatur. Kalk kan desuden skabe risiko for tilstopning af varmerør, der vil forhindre pumper i at cirkulere brugsvandet rundt i bygningen. Dette vil medføre øget pumpedrift, og dermed et større energiforbrug.

For at forhindre kalkudfældning skal temperaturen være under 55°C.

Legionella

For lave driftstemperaturer i det varme brugsvand kan medføre farlige legionellabakterier. Bakterien kan medføre Pontiac feber (influenzalignende febersygdom) og legionærsyge (lungesygdom), der kan være dødelig for især personer med svækket immunsforsvar.

Risikoen for dannelse af legionella-bakterier er betinget af varmtvandstemperaturen. Legionellabakterier formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C. Bakterierne kan ikke formere sig ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

Temperatur

Temperaturens effekt på vækst af Legionella

Under 20 °C

Legionella kan overleve, men er oftest i et hvilestadie

20 °C - 50 °C

Legionella kan vokse – det optimale temperaturniveau er 35 °C til 46 °C

Over 50 °C

Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst

55 °C

Legionella dør inden for 5 – 6 timer

60 °C

Legionella dør inden for en halv time, men der er øget risiko for kalkdannelse

66 °C

Legionella dør inden for 2 minutter

Figur 1. Temperaturens effekt på vækst af legionella. Kilde: Vand og afløbsståbi

Temperaturkontrol

Regelmæssig kontrol af temperaturer i og omkring brugsvandsveksleren er vigtig for at opretholde optimale driftsforhold. For høje temperaturer i brugsvandsveksleren kan medføre øget energitab og forårsage skoldning. For lave temperaturer i brugsvandsveksleren kan medføre bakterievækst.

Det skal kontrolleres, at temperaturen i brugsvandet er minimum 50 °C og maksimum 60 °C.
Temperaturerne kan kontrolleres ved følgende

 1. Kontrol af termometeret på brugsvandsvekslerens fremløb
  • Temperaturen bør være 55 °C og minimum 50 °C
 2. Kontrol af termometeret på rørføringen af det varme brugsvand
  • Temperaturen bør være 55 °C og minimum 50 °C
 3. Kontrol af termometeret på cirkulationsledningen
  • Temperaturen skal være 50° på returløbet
 4. Måling af temperaturen på det varme vand ved det fjerneste tappested
  • Temperaturen skal være 50° ved fjerneste tapsted

Hvis termometeret på fremløbet ud af veksleren ikke viser 55 °C skal du regulere den tilhørende termostat. Hvis brugsvandsveksleren er koblet til et styringssystem, skal temperaturerne indstilles. Kontakt i dette tilfælde Servicesektionen. Dette gælder også, hvis temperaturen varigt er for høj.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

Styring (CTS og ECL)

Styringssystemer som CTS og ECL giver mulighed for automatisk at kontrollere og overvåge driftsforholdene. For at sikre, at brugsvandsveksleren overholder de ønskede driftsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere de indstillede værdier, såsom temperaturer, tryk og andre set-punkter. Du skal sikre, at driftsforholdene svarer til de aflæste værdier på de gældende komponenter i anlægget.

Styringssystemer giver også mulighed for at analysere data over en given tidsperiode. Du kan med fordel sammenligne driftsdata over en periode, og dermed identificere driftsmønstre og eventuelle variationer, der kan afdække potentielle problemer.

Styringssystemer giver meddelelser om fejl eller advarsler, der kan opstå i forbindelse med driften. Dette kan f.eks. indikere fejl i komponenters registrering af temperaturer og tryk. Disse meddelelser skal øjeblikkeligt håndteres.

Ved fejlfinding og hjælp til styring og regulering, skal du kontakte Servicesektionen

Temperaturkontrol

For at sikre en energieffektiv drift er det vigtigt, at brugsvandsvekslerens temperaturer overholder de anbefalede. Hvis temperaturerne er for høje, kan det medvirke til øget varmetab og føre til højere energiomkostninger. Temperaturen på varmeforsyningens fremløb bør ikke overstige 60 °C. Temperaturen på varmeforsyningens returløb bør ikke overstige 50 °C.

Temperaturen i returløbet fra veksleren bør kun være 1 – 2 °C højere end cirkulationsledningens temperatur, når der ikke er tapning af vand. Hvis temperaturen er større end 2 °C, skal du kontrollere trykket efter veksleren. Hvis trykket falder kraftigt ved tapning, indikerer det, at veksleren er tilkalket.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

Isolering

Isolering af brugsvandsveksleren og varmerør er afgørende for at reducere energitabet og opnå en mere effektiv drift. Isoleringslaget skal regelmæssigt inspiceres for skader og brud. Ved reparationer/udskiftninger skal isoleringen ligeledes kontrolleres for at sikre, at isoleringen ikke er beskadiget, og er korrekt installeret.

Hvis isoleringen er beskadiget, eller du er usikker på isoleringens tilstand, skal du kontakte Servicesektionen

Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen kan ved korrekt drift bidrage til at minimere energitab. Det skal kontrolleres, at pumpen kører med ’konstant’ indstillingsniveau, og med så lav fremføringshastighed som muligt. Der gælder, at en lavere trykindstilling bidrager til en mere energirigtig drift. Dog skal pumpens hastighed justeres op, hvis temperaturen falder under det anbefalede.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til indstilling af pumpen, skal du kontakte Servicesektionen

Sommer/vinterperiode

Det er i både sommer- og vintermånederne afgørende at opretholde en optimal drift af brugsvandsveksleren. Eventuelle lækager eller korrosion skal kontrolleres regelmæssigt. Dette er særligt vigtigt om vinteren, hvor frost kan forårsage skader.

Er du i tvivl eller sommer- og vinterdrift, skal du kontakte Servicesektionen

Vend din mobil/tablet horisontalt for bedre visning!

AKTIVITETFREKVENSBESKRIVELSE
Kontrol for synlige fejl og manglerMånedligtF.eks. manglende isolering
Kontrol for utætheder og lydeMånedligtLyde fra cirkulationspumpen kan indikere for højt pumpetyk
Kontrol for tilgængelighedMånedligtKontrol af adgangsmuligheder med hensyn til sikkerhed
Kontrol af ventiler, termostater og øvrige komponenterÅrligtF.eks. motionering af ventiler
Kontrol af fremløbstemperatur på det varme brugsvandMånedligtTemperaturen bør være 55 °C og minimum 50°C
Kontrol af returtemperatur på cirkulationsledningMånedligtTemperaturen bør være 50 °C
Kontrol af returtemperatur på varmeforsyningssideMånedligtTemperaturen bør maksimalt være 30 °C
Sammenligning af returtemperatur og cirkulationsledningMindst to gange årligeTemperaturen på returløbet ud af veksleren må maks. være 1-2 °C grader højere end cirkulationsledningens temperatur, når der ikke er tapning af vand.
Kontrol af cirkulationspumpeMånedligtPumpedrift, -hastighed og -indstilling
Kontrol af driftsstatusMånedligtDriftstider og setpunkter via CTS/ECL
Serviceaftale
Hver andet år
Brugsvandsveksler renses og afkalkes

Rørcenter-anvisning 017, Legionella – Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder, Teknologisk Institut

Energihåndbogen, Energistyrelsen

Bygningsreglementet, kap. 21 Vand §403-419

Vand og afløbsståbi, Akademisk Forlag

Tjeklister til energirigtig bygningsdrift – Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, byggeriogenergi.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje