Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Intern Bygningsdrift Teknisk servicehåndbog Fjernvarme

Fjernvarme

Beskrivelse af fjernvarmeanlæg

Et fjernvarmeanlæg leverer varme til bygningen gennem et varmeforsyningssystem, der dækker både rumopvarmning og varmt brugsvand. Det varme vand fra fjernvarmesystemet anvendes til opvarmning via varmegivere såsom radiatorer og gulvvarme samt evt. varmeflade i ventilationsanlæg. Fjernvarmevandet afgiver ligeledes energi til varmt brugsvand via en varmtvandsbeholder eller en brugsvandsveksler.

Fjernvarmeanlægget kan bestå af et direkte eller indirekte system.

Direkte anlæg

Ved et direkte anlæg cirkulerer det varme vand fra fjernvarmeværket direkte ind i bygningens varmesystem. Ved direkte anlæg med opblanding er der placeret en blandesløjfe med det formål at opnå den ønskede fremløbstemperatur til et radiator-, gulvvarme- eller ventilationsanlæg. I større bygninger anvendes ofte blandesløjfer til at zoneinddele bygningen, og dermed tilpasse fremløbstemperaturer til forskellige opvarmningsbehov.

Indirekte anlæg

Ved et indirekte anlæg cirkulerer det varme vand fra fjernvarmeværket gennem en fjernvarmeveksler, hvor veksleren overfører varmen til bygningens eget varmesystem. Ved et indirekte anlæg skelnes mellem primær og sekundærside, hvor primærsiden betegner fjernvarmesiden, og sekundærsiden betegner bygningens centrale varmesystem.

Fjernvarmeanlægget består hovedsageligt af følgende komponenter, der spiller en vigtig rolle for anlæggets drift. Disse komponenter skal løbende vedligeholdes og udskiftes ved eventuelle defekter. Der skal ligeledes udføres regelmæssig kontrol for at sikre stabil drift.

Ventiler styrer og regulerer vandflowet gennem fjernvarmeinstallationen. Der er placeret forskellige typer af ventiler med hver sit formål.

Ventiler skal motioneres for at sikre, at disse ikke sætter sig fast. Det er vigtigt, at ventilerne efterfølgende indstilles korrekt. Det er en fordel at notere ventilens indstilling inden motionering.

Afspærringsventiler er placeret på både frem og retur, og anvendes til at lukke af for vandet. Dette giver mulighed for at udføre vedligehold og reparation under sikre forhold. Hovedafspærringsventilerne er placeret ved fjernvarmetilslutningen i bygningen.

Reguleringsventiler regulerer vandmængden, og anvendes til regulering af flow, tryk eller temperatur. Strengreguleringsventiler sikrer at varmen fordeles korrekt i stigestrengene.

Kontraventiler forhindrer tilbageløb, således vandet kun løber i én retning.
Kontraventiler anvendes bl.a. i radiatorkredse med blandesløjfer, såsom anlæg med direkte fjernvarme.

Termometre måler vandtemperaturer i rørføringer, og er afgørende for overvågning og kontrol af korrekte driftstemperaturer.

Termometre skal kontrolleres for fejlvisning. Dette kan gøres ved at skrue i enden af føleren og justere termometrene ift. deres placering (f.eks. ved at bytte rundt på termometre på frem og retur). Det skal kontrolleres, at temperaturen falder/stiger, som den skal.

Trykmåleren viser, vandtrykket i fjernvarmeanlægget. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt tryk i anlægget. Trykzonen ligger normalt mellem 1-1,5 bar. I større bygninger med flere etager bør trykket ligge mellem 1,5-2 bar.

Trykmåleren skal kontrolleres for det nødvendige tryk. Hvis trykket er uden for det anbefalede område, skal du tilføje eller frigive vand fra centralvarmevandet. Dvs. hvis trykket er under 1 bar, skal der påfyldes vand.

Snavssamleren renser forsyningsvandet for eventuelle urenheder. Snavssamleren er placeret på både primær og sekundærside ved indirekte fjernvarme. Snavssamleren kan også være placeret på returløbet.

Filteret i snavssamleren skal renses for at undgå tilstopning af rør, der kan resultere i manglende varmetilførsel. Snavssamleren på primærsiden renses ved service. Eventuelle øvrige snavssamlere skal rengøres.

Temperaturføleren måler temperaturen i fjernvarmevandet. Temperaturføleren er placeret på både frem og retur, og registrerer temperaturændringer. Temperaturføleren er forbundet til en fjernvarmemåler, hvor temperaturforskellen måles. Temperaturføleren kan også være forbundet til styringssystem.

Temperaturføleren skal kontrolleres for visuelle tegn på skade, slid eller korrosion. Hvis temperaturerne afviger betydeligt fra den forventede værdi, eller viser uregelmæssige udsving, kan dette være tegn på, at føleren ikke registrerer korrekt.

Fjernvarmemåleren anvendes til at sikre afregningen fra fjernvarmeværket. Fjernvarmemåleren måler bl.a. mængden af fjernvarmevand, som strømmer igennem og temperaturforskellen på frem og retur. Ud fra de to målepunkter beregnes det varmeforbrug som fjernvarmeforsyningen vil opkræve for.

Hvis fremløbstemperaturen er <50°C i sommerperioden indikerer det, at der i et stykke tid ikke har været noget forbrug.
Hvis fremløbstemperaturen er <50°C i fyringssæsonen kan det indikere driftsforstyrrelse/brud eller anden teknisk fejl.

Fjernvarmemåleren skal regelmæssigt kontrolleres ved at aflæse returtemperaturen til fjernvarme samt afkøling dvs. temperaturforskellen mellem frem- og returtemperaturen. Se betjeningsvejledningen til din fjernvarmemåler.

For at aflæse data på måleren for varmtvandsbeholderen lukkes af for radiatorkredsen. For at aflæse data på måleren for radiatorkredsen lukkes af for varmtvandsbeholderen/
brugsvandsveksleren.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et ensartet differenstryk/trykforskel over fjernvarmeanlægget mellem frem og retur. Dette medvirker også til at termostatventiler har de optimale betingelser for korrekt drift.

Trykdifferensregulatoren skal kontrolleres for korrekt indstilling af nødvendige tryk og temperaturer. Trykdifferensregulatoren skal motioneres fra min. til maks., hvorved differenstrykket øges/mindskes. Det skal sikres, at regulatoren efterfølgende indstilles til det ønskede.

Fjernvarmeveksleren er placeret i indirekte fjernvarmeanlæg. Veksleren overfører varmen fra fjernvarmeforsyningen til centralvarmevandet i radiatorkredsen/varmeflade i ventilationsanlæg. Vandet på primær- og sekundærsiden løber i to forskellige kredsløb og i forskellige retninger for bedre at overføre varmen i veksleren.

Temperaturen før og efter fjernvarmeveksleren skal kontrolleres min. 1 gang om måneden for at undgå unødigt varmetab. Temperaturforskellen må ikke overstige 5 ℃. Er dette tilfældet, kan det være tegn på, at veksleren skal renses og afsyres for kalk, eller mangler service.

Veksleren kan tilkalkes, hvilket medfører varmetab og lav virkningsgrad. Dette resulterer i, at der ikke kan afgives den ønskede varme, hvilket vil give en dårlig afkøling.

Aktuatoren/motorventilen styrer og regulerer mængden af fjernvarmevand, der strømmer gennem fjernvarmeveksleren, hvis der er tale om indirekte fjernvarmeanlæg. Dette sikrer, at der opretholdes den ønskede temperatur i radiatorkredsen.

Mislyde kan indikere overstyring af anlægget eller, at ventilen på aktuatoren har sat sig fast.

Det skal kontrolleres, at styringen står korrekt og, at aktuatoren dermed regulerer optimalt. Dette kan gøres ved at udføre en test via styringssystemet, hvor ventilerne åbnes og lukkes helt i. Ved at justere på temperaturforholdene, bør aktuatoren bevæge sig for at regulere på de nye testforhold.

Ved direkte fjernvarmeanlæg med opblanding er der placeret en blandesløjfe. Blandesløjfen har til formål at blande fremløbet på primærsiden med returvandet for at opnå den ønskede fremløbstemperatur til et radiator-, gulvvarme- eller ventilationsanlæg.

Flowet på primærsiden af blandesløjfen styres af en ventil, hvor flowet på sekundærsiden af blandesløjfen styres af pumpen.

Blandesløjfen skal kontrolleres for at sikre, at der opretholdes den ønskede fremløbstemperatur. Dette kan gøres ved at måle temperaturen på vandet, der løber ud af blandesløjfen og sammenligne med den ønskede temperatur.

Temperaturforhold

Fra fjernvarmetilslutningen føres minimum 60 °C varmt vand ind i bygningen. Ved indirekte fjernvarme vil fremløbstemperaturen efter veksleren være 55-57 °C, eftersom der vil være et varmetab over veksleren.

Det er væsentligt, at temperaturerne i fjernvarmesystemet overholder det, der anbefales, for at sikre optimale betingelser for rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand. For høje temperaturer kan bl.a. medføre øget energitab og for lave temperaturer kan bl.a. medføre bakterievækst.
Det anbefales at opretholde en temperatur på 55 °C i fremløbet til brugsvand.

Afkøling

Temperaturforskellen mellem frem og retur (primær side ved indirekte anlæg) fortæller, hvor god fjernvarmens afkøling er, og dermed, hvor godt energien udnyttes. Ved en dårlig afkøling er temperaturforskellen lav, hvilket betyder, at returtemperaturen er for høj. Dette er et tegn på, at varmen gennem systemet ikke udnyttes optimalt. Returtemperaturen bør ikke overstige 35 °C.

Afkølingen er som regel bedst om vinteren, hvor varmen udnyttes til opvarmning. Afkølingen kan være mindre om sommeren, hvor varmen kun benyttes til varmt brugsvand i tilfælde af sommerluk.

Dårlig afkøling kan resultere i en strafafgift fra fjernvarmeselskabet, hvis afkølingen er under en vis grænse. Det er derimod muligt at modtage en bonus, hvis afkølingen er over en vis grænse. Returtemperaturen skal derfor være så lav som muligt, dog må afkølingen typisk ikke overstige en vis grænse. Grænsen for straf/bonus defineres af fjernvarmeforsyningen, hvorfor det anbefales at undersøge det gældende tarifblad fra din forsyning.

Temperaturkontrol

Regelmæssig kontrol af temperaturer i fjernvarmeanlægget er vigtig for at opretholde optimale driftsforhold. Det kan herved sikres, at fremløbstemperaturen er i overensstemmelse med de aktuelle opvarmningsbehov.

Temperaturerne kan kontrolleres ved følgende:

 1. Kontrollere termometeret på fjernvarmens fremløb og returløb
  • Returtemperaturen bør være 30 °C eller lavere, og bør ikke overstige 35 °C
  • Afkølingen skal være så stor som mulig (se tarifblad fra din forsyning)
 2. Kontrollere termometeret før og efter eventuel fjernvarmeveksler
  • Temperaturforskellen må maksimalt være 5 °C
 3. Kontrollere termometrene ved brugsvandsanlægget
  • Temperaturen på brugsvandets fremløb bør være 55 °C
 4. Kontrollere termometeret på fremløb og returløb i radiatorkredsen
  • Fremløb- og returtemperatur skal være så lave som mulige og stadig dække varmebehovet

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

Vandmængde og tryk

For at sikre, at fjernvarmeanlægget kører effektivt, skal det kontrolleres, at centralvarmeanlægget har det nødvendige anlægstryk. Ved direkte fjernvarme styres vandmængde og -tryk hos fjernvarmeværket. Ved indirekte fjernvarme, skal du selv regulere vandtrykket. Hvis trykket er under 1 bar, skal der påfyldes vand på centralvarmeanlægget. Dette gøres ved følgende

 1. Cirkulationspumpen til centralvarmeanlægget slukkes
 2. Fjernvarmen til varmeveksleren lukkes vha. sommerventilen
 3. Påfyldningsslangen tilsluttes på koldtvandshanen
 4. Påfyldningsslangen monteres på påfyldnings-/tømmehanen
 5. Koldtvandshanen åbnes, hvorefter påfyldnings-/tømmehanen åbnes langsomt
 6. Centralvarmeanlægget fyldes indtil, der vises det nødvendige tryk på trykmåleren (typisk 1,5 bar)
 7. Påfyldnings-/tømmehanen lukkes, hvorefter koldvandshanen lukkes
 8. Påfyldningsslangen afkobles
 9. Cirkulationspumpen til centralvarmeanlægget tændes
 10. Fjernvarmen til varmeveksleren åbnes vha. sommerventilen

Det er vigtigt, at du ikke forlader varmecentralen, når anlægget påfyldes vand, og at du løbende kontrollerer, om det rigtige tryk er nået.

Hvis der ofte er behov for vandpåfyldning og/eller, at trykket falder hurtigt efter vandpåfyldning, kan det indikere et problem som f.eks. lækage i systemet.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af vandmængde, skal du kontakte Servicesektionen

Rengøring af snavssamler

Hvis der er placeret en snavssamler på retursiden, skal denne kontrolleres og renses regelmæssigt. Dette gælder også snavssamleren på sekundærsiden i indirekte fjernvarmeanlæg. Filteret renses ved følgende

 1. Fjernvarmeanlægget slukkes på hovedafbryderen eller på styringssystemet.
 2. Ventilerne på hver side af filteret lukkes.
 3. Filteret afmonteres og renses. Dækslet til filteret skal fjernes.
 4. Filteret skylles med vand til det er fri for snavs.
 5. Filteret sættes i igen. Det skal sikres, at dækslet er lukket.
 6. Ventilerne på hver side af filteret åbnes
 7. Fjernvarmeanlægget tændes på hovedkontakten eller på styringssystemet.

Du skal være opmærksom på, at dette kan medføre, at der tilføres luft til anlægget som kan forårsage luftpropper i radiatorer. Det kan derfor være nødvendigt at udlufte radiatorer samt påfylde vand på anlægget.

Vidste du, at hvis snavsfilteret ikke bliver holdt ren, kan elforbruget stige med 20%?

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til rengøring af snavssamler, skal du kontakte Servicesektionen

Styring (CTS og ECL)

Styringssystemer som CTS og ECL giver mulighed for automatisk at kontrollere og overvåge driftsforholdene. For at sikre, at fjernvarmeanlægget overholder de ønskede driftsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere de indstillede værdier, såsom temperaturer, tryk og andre set-punkter. Du skal sikre, at driftsforholdene svarer til de aflæste værdier på de gældende komponenter i anlægget.

Styringssystemer giver også mulighed for at analysere data over en given tidsperiode. Du kan med fordel sammenligne driftsdata over en periode, og dermed identificere driftsmønstre og eventuelle variationer, der kan afdække potentielle problemer.

Styringssystemer giver meddelelser om fejl eller advarsler, der kan opstå i forbindelse med driften. Dette kan f.eks. indikere fejl i komponenters registrering af temperaturer og tryk. Disse meddelelser skal øjeblikkeligt håndteres.

Ved fejlfinding og hjælp til styring og regulering, skal du kontakte Servicesektionen

Temperaturkontrol

For at sikre en energieffektiv drift er det vigtigt, at temperaturer i fjernvarmeanlægget overholder det anbefalede. Hvis anlæggets temperaturer er for høje, kan det medvirke til øget varmetab og føre til højere energiomkostninger.

Afkøling – indirekte anlæg med veksler
I anlæg med veksler skal det kontrolleres, at forskellen mellem de to returtemperaturer på hver side af veksleren ikke overstiger 5°C ved normal vinterdrift. Hvis forskellen er større, kan det skyldes, at varmekurven er stillet for højt. Forskellen kan også skyldes fejl/tilsmudsning af veksleren, eller defekte følere/ventiler.

Afkøling – direkte anlæg med blandesløjfe
I anlæg med blandesløjfe skal det kontrolleres, at de to returtemperaturer er ens. Hvis returen på fjernvarmesiden er højere end på centralvarmesiden, kan det indikere en defekt kontraventil samt en for høj varmekurve. Det kan derfor være nødvendigt at udskifte kontraventilen og justere varmekurven for at genoprette optimal drift og varmefordeling i systemet.

God afkøling, hvor energien udnyttes, er afgørende for at sikre energirigtige driftsforhold. Afkølingen skal være så høj som muligt, dog minimum som angivet i det gældende tarifblad fra din fjernvarmeforsyning. Dårlig afkøling i et fjernvarmeanlæg kan have flere årsager. Der er dog en række væsentlige punkter, du selv kan tjekke for at identificere og evt. løse problemet

 • For høje temperaturer
 • Fastsiddende ventiler
 • Unødvendig varmetilførsel i sommerperioden

Vidste du, at ved at sænke rumtemperaturen med 1 grad kan du reducere det samlede varmeforbrug med cirka 5%?

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

Isolering

Isolering af varmerør er afgørende for at reducere energitabet og opnå en mere effektiv drift. Varmerør bør isoleres uden for de rum som de forsyner, således vandet opretholder den ønskede temperatur frem til leveringsstedet. Isoleringslaget skal regelmæssigt inspiceres for skader og brud. Ved reparationer/udskiftninger skal isoleringen ligeledes kontrolleres for at sikre, at isoleringen ikke er beskadiget og er korrekt installeret.

Hvis isoleringen er beskadiget, eller du er usikker på isoleringens tilstand, skal du kontakte Servicesektionen

Sommer/vinterperiode - Generelt

For at sikre energirigtig drift bør radiator- eller gulvvarmekredsen lukkes for varmetilførsel i sommerperioden, hvor der ikke er et varmebehov. Dette er typisk mellem d. 15. maj-15. september +/- 15 dage).

For at indstille til sommerdrift skal du lukke sommerventilen i slutningen af maj og åbne ventilen igen, når det bliver koldt i september. Ventilen er åben, når den går parallelt med røret, og lukket når den er modsat røret.

For at sikre en effektiv regulering af varmen i løbet af året, anbefales det at justere varmeanlæggets fremløbstemperatur gradvist i foråret/efteråret. Begynd ved en temperatur på 35-40 °C i efteråret og øg gradvist temperaturen, når vejret bliver koldere. Når foråret nærmer sig, kan du omvendt reducere temperaturen gradvist til 35-40 °C, inden du lukker varmeanlægget ned for sommeren. Dette tilpasningsforløb bidrager til en mere effektiv og afbalanceret regulering af varmen i løbet af året.

I institutionsbygninger eller bygninger med udsatte borgere, skal sommerventilen ikke lukkes. Det anbefales i stedet at sommerlukke for specifikke zoner i bygningen, hvor der ikke er behov for opvarmning.

Vidste du, at du typisk sparer 3-5 % på din årlige varmeregning ved at sommerlukke?

Sommer/vinterperiode - Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen til radiator- eller gulvvarmekredsen skal slukkes og tændes samtidig med skift mellem sommer- og vinterdrift. Vær opmærksom på ikke at slukke for cirkulationspumpen til brugsvandet. Pumpen skal i sommerperioden ”motioneres” for ikke at sætte sig fast, og derved ikke levere varme. Dette gøres ved at tænde pumpen én gang om måneden i 2 minutter, hvorefter den slukkes igen.

I tilfælde af, at cirkulationspumpe har sat sig fast, kan du som regel løsne denne selv. Pumpen kontrolleres ved at fjerne luftskruen, og kigge ind for at se, om pumpen drejer rundt. Hvis pumpen ikke drejer rundt, har den sat sig fast. Bag luftskruen sidder der en aksel, som kan drejes rundt med en skruetrækker. Når denne drejes, vil pumpen løsne sig.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til sommerlukning, skal du kontakte Servicesektionen

Vend din mobil/tablet horisontalt for bedre visning!

AKTIVITETFREKVENSBESKRIVELSE
Kontrol for synlige fejl og manglerMånedligtF.eks. manglende isolering
Kontrol for utætheder og lydeMånedligtLyde fra cirkulationspumpen kan indikere for højt pumpetryk
Kontrol for tilgængelighedMånedligtKontrol af adgangsmuligheder med hensyn til sikkerhed
Kontrol af ventiler, termostater og øvrige komponenterÅrligtF.eks. motionering af ventiler
Kontrol af vandtrykMånedligtTrykzonen ligger normalt mellem 1-1,5 bar. Hvis trykket er for lavt, skal der påfyldes vand.
SommerlukMaj- SeptemberSommerlukning af centralvarmeanlægget (radiatorkreds). Tilhørende cirkulationspumpe skal slukkes under sommerluk.
Kontrol af temperaturer i centralvarmeanlæggetMånedligtKontrol af fremløbstemperatur på det varme brugsvand (55 °C) og effektiv afkøling i radiatorkredsen
Kontrol af afkølingMånedligtSå lav returtemperatur og så stor afkøling som muligt, dog minimum som angivet i det gældende tarifblad.
Kontrol af driftsstatus
Månedligt
Driftstider og setpunkter via CTS/ECL
Kontrol af service
Hvert andet år
Snavssamler (primær side) og fjernvarmeveksler renses.

Drift og vedligehold, Varme, Teknologisk Institut

Håndbog for energikonsulenter, Energistyrelsen

Varme Ståbi, Nyt Teknisk Forlag

Den lille blå om Varme, Dansk Energi

Bygningsreglementet, kap. 19 §385-§392

Sommerluk for varmeanlægget, sparenergi.dk

Tjeklister til energirigtig bygningsdrift, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Byggeriogenergi.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje